Постановление от 30.06.1995 № 474 О Положении о государственной экспертизе коммерческих предложений и технико-экономических обоснований возможности, целесообразности и эффективности участия предприятий и орга...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 червня 1995 р. N 474
               Київ
       Про Положення про державну експертизу
      комерційних пропозицій і техніко-економічних
    обгрунтувань можливості доцільності та ефективності
      участі підприємств та організацій України
      в будівництві об'єктів за кордоном на основі
        міжурядових угод про економічне і
           технічне співробітництво
 
   З метою забезпечення інтересів України під час укладання
міжурядових угод про економічне та технічне співробітництво з
іноземними державами стосовно будівництва виробничих підприємств
та інших об'єктів за  кордоном  Кабінет  Міністрів  України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Затвердити Положення  про державну експертизу комерційних
пропозицій  і  техніко-економічних  обгрунтувань  можливості,
доцільності та ефективності участі підприємств та організацій
України в будівництві об'єктів за кордоном на основі міжурядових
угод про економічне співробітництво, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України          Є. МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.24
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
                від 30 червня 1995 р. N 474
              ПОЛОЖЕННЯ
     про державну експертизу комерційних пропозицій і
      техніко-економічних обгрунтувань можливості,
     доцільності та ефективності участі підприємств
     та організацій України в будівництві об'єктів
      за кордоном на основі міжурядових угод про
       економічне і технічне співробітництво
 
   1. Це Положення визначає порядок  та  умови  проведення
державної експертизи комерційних пропозицій і техніко-економічних
обгрунтувань доцільності участі підприємств та організацій України
в будівництві об'єктів за кордоном далі експертиза ).
   2. Експертиза передує укладанню відповідних міжурядових угод,
які передбачатимуть зазначене будівництво.
   Рішення про  проведення  експертизи приймається Кабінетом
Міністрів України після отримання  офіційної  пропозиції  від
іноземної держави щодо участі підприємств і організацій України в
будівництві об'єктів за кордоном, яке може передбачати такі види
діяльності:
   інженерно-пошукові, проектні та конструкторські роботи;
   управління проектом, консультування, нагляд за будівництвом;
   будівництво конкретних  споруд  та  об'єктів,  монтажні,
пусконалагоджувальні роботи тощо.
   Будівництво об'єктів за кордоном  можливе  лише  у  разі
фінансування його іноземним інвестором або за рахунок коштів,
передбачених у бюджеті України з метою погашення боргів перед
стороною, для якої воно здійснюється, та на підставі міжнародних
договорів.
   3. Експертизу виконує Центральна служба Укрінвестексперизи
Держкоммістобудування з залученням у разі потреби  експертних
підрозділів міністерств, відомств, організацій на основі укладених
договорів.
   Координацію робіт з організації і проведення  експертизи
здійснює Держкоммістбудування.
   4. Матеріали необхідні для проведення експертизи ( надалі -
обгрунтування ), готуються за дорученням Кабінету  Міністрів
України  заінтересованими  міністерствами  і  відомствами  (
замовниками експертизи ) з залученням у разі потреби місцевих
органів державної виконавчої влади, підприємств та організацій
незалежно від форм власності - потенційних учасників будівництва.
   Замовник експертизи укладає договір на її проведення  з
Центральною службою Укрінвестекспертизи.
   5. Обгрунтування,  що  надаються  Центральній  службі
Укрінвестекспертизи, повинні включати:
   характеристику природних, господарських, економіко-правових,
транспортних та політичних умов району будівництва;
   пропозиції щодо розташування об'єкта будівництва;
   дані про потужність та склад основних виробництв, основні
об'ємно-планувальні та конструкторські рішення найбільш великих і
складних споруді будівель, проробки з технології та пропозиції
щодо устаткування;
   орієнтовні дані  про  розміри  капітальних  вкладень,
обсяги будівельно-монтажних робіт,  техніко-економічні розрахунки
ефективності реалізації проекту;
   етапи та орієнтовні терміни будівництва;
   дані про потенційних виконавців робіт;
   розрахунки фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, в
тому чисті вітчизняних, необхідних для реалізації проекту;
   пропозиції щодо управління реалізацією проекту, контролю за
його виконанням та взаємодії головного підрядчика  з  іншими
учасниками будівництва;
   оцінку впливу  на навколишнє природне середовище у разі
будівництва та експлуатації підприємств і споруд перелік заходів з
охорони навколишнього  природного  середовища  і  забезпечення
раціонального використання природних ресурсів;
   оцінку впливу будівництва на стан здоров'я людини;
   оцінку факторів ризику ( інфляційного, безпеки, банкрутства,
фінансових утруднень, доходності і ліквідності ) для суб'єктів
інвестиційної діяльності та можливості їх страхування;
   пропозиції щодо організації будівництва, створення виробничої
бази;
   заходи з пожежної безпеки об'єкта будівництва;
   пропозиції щодо продажу закордонним замовникам ліцензій на
використання вітчизняних винаходів та передачу "ноу-хау";
   висновки попередньої  експертизи  замовника  у  разі  її
проведення.
   6. Підготовка  обгрунтувань  та  проведення  експертизи
фінансуються замовником  експертизи  або  за  домовленістю  -
підприємствами і  організаціями  -  потенційними  учасниками
будівництва за кордоном.
   7. Виконавець експертизи зобов'язаний:
   забезпечувати комплексне і якісне проведення експертизи;
   не допускати без згоди замовника розголошення інформації, що
міститься у матеріалах, наданих для проведення експертизи, думок
експертів, висновків експертизи;
   інформувати замовника та Держкоммістобудування про виявлення
у ході проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності;
   дотримуватися права  суб'єктів  інтелектуальної  власності
стосовно об'єктів експертизи та матеріалів, наданих для підготовки
експертних висновків.
   8. Експертиза повинна бути проведена у термін до одного
місяця після подання обгрунтування.
   9. Матеріали  експертизи,  висновки  Центральна  служба
Укрінвестекспертизи передає Держкоммістобудування, який забезпечує
їх розгляд, готує пропозиції щодо доцільності участі вітчизняних
суб'єктів інвестиційної діяльності в будівництві за кордоном,
погоджує їх з Мінекономіки, Мінфіном, МЗС, МЗЕЗ і Національним
банком та подає Кабінету Міністрів України для прийняття рішення
стосовно відповідної міжурядової угоди.