Приказ от 28.04.2004 № 88 Об утверждении и введении в действие Положения по вопросам обследования, оценки технического состояния, паспортизации и текущей эксплуатации зданий и сооружений в области связи

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З

             28.04.2004 N 88


      Про затвердження та введення у дію Положення
     з питань обстеження, оцінки технічного стану,
     паспортизації та поточної експлуатації будівель
          та споруд у галузі зв'язку


   З метою  підвищення якості проведення обстеження, оцінки
технічного  стану,  проведення  паспортизації  та  поточної
експлуатації будівель і споруд у галузі зв'язку Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити та ввести у дію з 01.05.2004 нормативний
документ "Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану,
паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд в галузі
зв'язку" далі - Положення), що додається.

   2. Державному підприємству - Українському науково-дослідному
інституту зв'язку  (Хиленко  В.В.)  включити  Положення  до
інформаційного покажчика нормативних документів галузі зв'язку.

   3. Розмістити наказ та Положення на веб-сайті Держкомзв'язку
(Поліщук І.Ю.).

   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 В.о. Голови                    Л.І.Нетудихата

 ПОГОДЖЕНО:

 Державний комітет України
 з будівництва та архітектури


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   зв'язку та інформатизації
                   України
                   28.04.2004 N 88


              ПОЛОЖЕННЯ
     з питань обстеження, оцінки технічного стану,
       паспортизації та поточної експлуатації
        будівель та споруд в галузі зв'язку


      1. ПОЛОЖЕННЯ З ОБСТЕЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО
     СТАНУ, ПАСПОРТИЗАЦІЇ ТА ПОТОЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
        БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ

   1.1. Загальні положення
   1.1.1. Це Положення з питань обстежень, оцінки технічного
стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд в
галузі зв'язку (далі - Положення) поширюється на обстеження,
оцінку технічного стану та паспортизацію (далі - обстеження та
паспортизація)  виробничих  споруд  та  будівель  підприємств
електрозв'язку (далі - будівель (споруд) в галузі зв'язку).
   1.1.2. Положення не поширюється:
   на ті  види  обстеження,  які  регламентується  іншими
нормативними документами (див. додаток 2.8-2.9);
   на дослідницькі    обстеження,    які    виконуються
науково-дослідними організаціями для отримання наукових даних;
   на контрольні  обстеження,  які  виконуються  під  час
будівництва.
   1.1.3. При виконанні робіт з обстеження та паспортизації
будівель (споруд) в галузі зв'язку слід керуватися вимогами
нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території
України.
   1.1.4. Обстеження та паспортизація будівель (споруд) в галузі
зв'язку  виконуються  для  визначення  та  документування  у
встановлений термін їх стану та придатності (або непридатності) до
подальшої експлуатації.
   1.1.5. Роботи з обстеження  для  паспортизації  будівель
(споруд) в галузі зв'язку повинні виконуватися спеціалізованими
організаціями з проведення обстежень та паспортизації існуючих
будівель  та споруд, забезпечення їх надійності й безпечної
експлуатації  (далі  -  спеціалізована  організація).  Право
спеціалізованої  організації  на  проведення  обстежень  та
паспортизації має бути підтверджене Державною  ліцензією  на
виконання спеціальних видів робіт при проектуванні та будівництві
із зазначенням у додатку до ліцензії саме тих типів будівель
(споруд), які в кожному конкретному випадку потрібно обстежити та
паспортизувати. Ці організації також повинні відповідати вимогам,
що  викладені  в  Правилах про спеціалізовані організації з
проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель (споруд) в
галузі  зв'язку  для забезпечення їх надійності і безпечної
експлуатації,   затверджених   наказом   Держбуду   та
Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 N 32/288.
Цей порядок розповсюджується також на ті  організації,  які
залучаються до виконання робіт на субпідрядних засадах, у тому
числі - до  виконання  спеціальних  обстежень  (вишукування,
дослідження, випробування та ін.).
   Обстеження будівель (споруд) в галузі зв'язку як самостійний
вид робіт може виконуватись як спеціалізованими організаціями, так
і іншими організаціями, які мають Державну ліцензію на виконання
спеціальних видів робіт з проектування та будівництва.
   1.1.6. Усі будівлі (споруди) в галузі зв'язку, незалежно від
їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних
особливостей підлягають періодичним обстеженням з метою визначення
оцінки їх технічного стану та паспортизації, а також вжиття
обгрунтованих заходів для забезпечення надійності та безпеки при
подальшій експлуатації (консервації).
   Відповідно до викладеного рекомендується для кожної будівлі
(споруди) в галузі зв'язку обстежувати (оцінювати):
   техногенні зміни навколишнього середовища;
   інженерно-геологічні умови майданчика;
   хімічний склад ірунтових вод;
   конструкції та споруди, що захищають будівлі (споруди) від
небезпечних геологічних процесів;
   вимощування та елементи благоустрою;
   основи та фундаменти;
   вводи та випуски інженерних мереж;
   підземні несучі,  огороджувальні   та   гідроізоляційні
конструкції;
   стан повітряного середовища в будівлі (споруді) та навколо
нього  (температура,  вологість, повітрообмін, хімічний склад
повітря);
   надземні несучі та огороджувальні конструкції;
   покриття та покрівлі;
   антикорозійний та вогнестійкий захист конструкцій, підлоги,
зовнішнє та внутрішнє опорядження;
   теплотехнічні, сантехнічні,  протипожежні  та вентиляційні
системи і обладнання;
   ізоляційні покриття;
   інші елементи будівель (споруд) в галузі зв'язку та їх
систем, проектування та влаштування яких регламентується ДБН
(СНіП) або відомчими нормами.
   1.1.7. Обстеження та паспортизація будівель (споруд) в галузі
зв'язку повинні виконуватися регулярно (планове обстеження) з
періодичністю,  яка  встановлюється  у  відомчих  правилах
(інструкціях) з експлуатації будівель (споруд).
   Термін першого (після введення в експлуатацію) обстеження та
паспортизації будівель (споруд)  в  галузі  зв'язку  повинен
встановлюватися проектною організацією (автором проекту). Термін
наступних обстежень та паспортизації визначається спеціалізованою
організацією,  яка  виконувала  перше  обстеження  з  метою
паспортизації.
   При визначенні термінів планових обстежень та паспортизації
технічного стану будівель (споруд) рекомендується ураховувати такі
основні фактори:
   рівень безпеки будівель (споруд);
   конструктивні особливості будівель (споруд) та характеристики
їх основ;
   наявність в    конструкціях    будівель    (споруд)
контрольно-вимірювальної апаратури;
   досвід експлуатації аналогічних будівель (споруд).
   Строки планових обстежень будівель (споруд) рекомендується
призначати в залежності від коефіцієнта безпеки за формулою:

            Т = Т х К , років
               б  б

   де Т - термін до першого планового обстеження для будівель
     б
(споруд), що знаходяться в середніх для даної галузі умовах
експлуатації;

   К - коефіцієнт безпеки.
   б

   З урахуванням  досвіду  експлуатації  величина  Т  може
                             б
коригуватися в залежності від конструктивних особливостей будівлі
(споруди) та характеристик його основи, наявності інших факторів,
які суттєво впливають на параметри надійності та довговічності
будівель (споруд).
   1.1.7.1. У  випадках  наявності  потенційної  екологічної
небезпеки, яка може виникнути внаслідок порушення виробничого
процесу при відмові будівельних систем або окремих конструкцій.
   1.1.7.2. У випадках наявності особливостей конструктивних
рішень та досвіду експлуатації аналогічних будівель (споруд) в
галузі зв'язку.
   1.1.8. Відповідальність за виконання своєчасних обстежень та
паспортизації будівлі (споруди) в галузі зв'язку покладається на
власника будівлі (споруди).
   1.1.9. Потреба в обстеженнях як самостійному виді робіт
(позачергове обстеження) визначається власником будівлі (споруди)
в галузі зв'язку або на вимогу органів державного нагляду за
охороною праці та їх посадових осіб. Їх слід виконувати додатково
до планових у таких випадках:
   перед прийняттям в експлуатацію будівель (споруд) в галузі
зв'язку, які мають підвищений рівень відповідальності. Потреба
виконання таких обстежень повинна бути обгрунтована;
   при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або
частин будівель (споруд) в галузі зв'язку;
   при суттєвих змінах передбачених проектом навантажень та
впливів;
   при плануванні  капітального  ремонту,  реконструкції або
технічного переоснащення;
   за відповідними  постановами або розпорядженнями Кабінету
Міністрів; після виникнення надзвичайних ситуацій (стихійні лиха,
техногенні аварії, пожежі та ін.);
   на вимогу представників органу державного нагляду.
   Обсяг позачергових  обстежень  рекомендується визначати в
кожному конкретному випадку з урахуванням задач, які вирішуються,
конструктивних  властивостей  будівлі  (споруди),  наявності
інформації про його технічний стан та інших чинників.
   1.1.10. Підготовчі  та допоміжні роботи, що пов'язані з
виконанням обстежень та паспортизації технічного стану (очищення
конструкцій, викопування шурфів, відкриття місць огляду важливих
елементів та робіт, тимчасові кріплення аварійних конструкцій,
улаштування захисних настилів, огороджень, риштувань; узгодження
графіків зупинки обладнання, технологічних процесів, вимкнення
струмонесучих  пристроїв  та  інші  заходи, які пов'язані з
необхідністю безпечного виконання обстежень в умовах  діючих
виробництв;  інші  роботи,  що  пов'язані  з  технічним  та
організаційним забезпеченням нормальних умов виконання обстежень),
повинні виконуватися власником будівлі (споруди) або спеціально
залученими до цього власником організаціями.
   1.1.11. Роботи  з обстеження будівель (споруд) в галузі
зв'язку повинні виконуватися з дотриманням Правил охорони праці та
техніки безпеки, що викладені в СНіП III-4-80, а також положень,
що діють на підприємстві (організації), будівлі (споруди) якого
обстежуються.
   1.1.12. На новозбудовану будівлю згідно наказу  Держбуду
України  від  09.09.99  р. N 220 складається
архітектурно-технічний паспорт.

   

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online