Постановление от 05.08.1992 № 449 "О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 5 серпня 1992 р. N 449
                Київ
 
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1243 від 22.09.2004 )
 
        Про порядок прийняття в експлуатацію
         закінчених будівництвом об'єктів
           державного замовлення
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 990 від 06.12.93 
      N 332 від 23.05.94 
      N 253 від 07.04.95 
      N 326 від 17.03.98 )
 
 
   Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність"
 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок прийняття в експлуатацію
закінчених  будівництвом  об'єктів  державного замовлення, що
додається.
 
   Особливості прийняття в експлуатацію  окремих  закінчених
будівництвом  об'єктів  державного замовлення із специфічними
умовами виробництва (експлуатації)  визначаються  відповідними
міністерствами  та  іншими  центральними  органами  державної
виконавчої влади на підставі зазначеного Положення за погодженням
з Державним комітетом у справах містобудування і архітектури.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 253
 від 07.04.95 )
 
   2. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, не включених до державного замовлення, визначається
Урядом  Автономної  Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями  за
погодженням з Державним комітетом у справах містобудування і
архітектури. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 253 від 07.04.95 )
 
   3. Державному  комітету  у  справах  містобудування  і
архітектури,  Міністерству  статистики  здійснювати вибірковий
контроль за додержанням установленого порядку прийняття об'єктів
державного замовлення в експлуатацію. ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 253 від 07.04.95 )
 
   4. Державному  комітету  у  справах  містобудування  і
архітектури, Міністерству юстиції у двомісячний строк підготувати
та подати до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення
змін до рішень Уряду, що випливають з цієї постанови. ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 253 від
07.04.95 )
 
 
   Прем'єр-міністр України                В.ФОКІН
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
   Інд. 24
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 5 серпня 1992 р. N 449
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок прийняття в експлуатацію закінчених
      будівництвом об'єктів державного замовлення
 
 
   1. Закінчені будівництвом (реконструкцією, реставрацією) та
підготовлені до експлуатації згідно із затвердженим проектом
об'єкти  державного  замовлення  пред'являються  замовником
(забудовником) та підрядчиком для прийняття їх в експлуатацію
державним приймальним комісіям.
 
   2. До пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям
замовники (забудовники) призначають робочі комісії, які повинні
перевірити:
 
   відповідність об'єктів і змонтованого устаткування проектам
на них щодо дотримання санітарно-гігієнічних,  протипожежних,
радіаційних, екологічних, міцнісних та архітектурних вимог;
 
   відповідність виконання будівельно-монтажних робіт вимогам
будівельних норм і правил;
 
   результати комплексного   випробування    устаткування,
підготовленість об'єктів до нормальної експлуатації, включаючи
виконання заходів щодо забезпечення  безпечних  умов  праці,
виробничої санітарії, захисту природного середовища, пожежної
безпеки,  обліку,  раціонального  та ефективного використання
природного газу. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 332 від 23.05.94 )
 
   Прийняття робочими  комісіями  зазначених  об'єктів  в
експлуатацію оформляється відповідними актами, які передаються на
розгляд державної приймальної комісії.
 
   3. До складу робочої  комісії  включаються  представники
замовника (забудовника), генерального підрядчика, субпідрядних
організацій, експлуатаційної    організації,    генерального
проектувальника,  органів  державного  санітарного  нагляду,
державного пожежного нагляду, охорони навколишнього природного
середовища,  Держнаглядохоронпраці,  Державної  інспекції  з
енергозбереження, Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах),
відповідного профспілкового органу (органів). ( Абзац перший
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 990
 від 06.12.93, N 332 від 23.05.94, N 326
 від 17.03.98 )
 
   Головою робочої комісії призначається представник замовника
(забудовника).
 
   4. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
(крім  об'єктів  житлово-цивільного  призначення)  проводиться
державними приймальними комісіями, які призначаються органами, що
затвердили  проектно-кошторисну  документацію,  а  об'єктів
житлово-цивільного призначення  -  державними   приймальними
комісіями, які призначаються районними, районними міста Києва,
Севастопольською міською державними адміністраціями та виконкомами
місцевих Рад народних депутатів.
 
   Призначення державних  приймальних комісій провадиться не
пізніш як за 30 днів до встановленого строку  введення  в
експлуатацію при прийманні об'єктів житлово-цивільного призначення
і за 2 місяці - об'єктів виробничого призначення.
 
   5. До складу державної приймальної  комісії  включаються
представники експлуатаційної організації, замовника, генерального
підрядчика, генерального  проектувальника,  органів  державного
архітектурно-будівельного  контролю,  державного  санітарного
нагляду,  державного пожежного нагляду, охорони навколишнього
природного середовища, Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції
з енергозбереження, Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах),
відповідного профспілкового органу (органів), а також представники
місцевих органів державної виконавчої влади та виконкомів місцевих
Рад народних депутатів, на території яких розташовано побудовані
об'єкти. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 990 від 06.12.93, N 332
від 23.05.94, N 326 від 17.03.98 )
 
   Головою державної  приймальної  комісії   призначається
представник  експлуатаційної  організації,  а  по  об'єктах
житлово-цивільного призначення - представник органу державного
архітектурно-будівельного контролю.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 253
 від 07.04.95 )
 
   6. Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів, по яких
з порушенням установленого порядку внесені зміни до  складу
передбачених проектом пускових комплексів.
 
   У виняткових випадках до призначення державних приймальних
комісій органом, що затвердив проект, можуть вноситися зміни до
складу пускових комплексів. При цьому із складу таких комплексів
не повинні виключатися будівлі та споруди,  призначені  для
санітарно-побутового  обслуговування,  забезпечення здорових і
безпечних умов праці працівників,  очистки,  знешкодження  і
виловлювання шкідливих викидів в атмосферу, скидів у воду і грунт,
а також під'їздні колії з фронтами навантаження і розвантаження,
лінії зв'язку, меліоративні заходи, системи забезпечення пожежної
безпеки.
 
   Зміни до складу пускових комплексів, пов'язані з уточненням
виробничих потужностей, що вводяться в дію, вносяться органом,
який затвердив проектно-кошторисну документацію.
 
 
   ( Пункт 7  виключено на підставі  Постанови  КМ N 253
 від 07.04.95 )
 
 
   8. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених
будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актами.
 
   Акт про прийняття об'єктів в  експлуатацію  підписується
головою і всіма членами комісії. При наявності у члена комісії
заперечень вони повинні бути розглянуті  з  участю  органу,
представником якого він є.
 
   Розгляд акта про прийняття в експлуатацію об'єкта, прийняття
рішень за наслідками розгляду заперечень окремих членів комісії та
затвердження акта органом, що призначив комісію, провадиться в
строк не більше місяця після підписання акта  по  об'єктах
виробничого  призначення і не більше 7 днів - по об'єктах
житлово-цивільного  призначення.  Не  дозволяється  вводити в
експлуатацію об'єкти без підпису акта представниками органів
державного нагляду. ( Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 990 від 06.12.93 )
 
   Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акта
державною приймальною комісією.
 
   У звітність про введення в дію об'єктів виробничого та
житлово-цивільного призначення включаються тільки об'єкти, по яких
затверджені акти про прийняття в експлуатацію, та при наявності
гарантійного паспорта-сертифіката  на  об'єкт,  що  видається
генеральним підрядчиком.
 
   9. Багатосекційні житлові будинки, що мають чотири і більше
секцій, можуть прийматися в експлуатацію окремими секціями, якщо
це передбачено проектом та титульним списком, за умови повного
закінчення монтажу конструкцій та підключення опалення у прилеглій
секції, а також завершення благоустрою території, прилеглої до
секції, яка приймається в експлуатацію.
 
   Якщо багатосекційний  житловий  будинок  має  вбудовані
(вбудовано-прибудовані, прибудовані)   приміщення,  посекційне
прийняття  в  експлуатацію  провадиться  після  завершення
будівельно-монтажних робіт і забезпечення опалення у вказаних
приміщеннях  відповідної  секції.  Прийняття  в  експлуатацію
зазначених  приміщень у цьому разі здійснюється одночасно з
прийняттям останньої секції за окремим актом.
 
   10. Закінчені будівництвом будинки, споруди і приміщення
виробничого і допоміжного призначення, що входять до складу
об'єкта, у разі необхідності введення їх в експлуатацію у процесі
будівництва приймаються робочими комісіями в міру їх готовності з
наступним пред'явленням державній приймальній комісії, що приймає
об'єкт у цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є
дата підписання акта робочою комісією.
 
   11. При прийнятті об'єктів в експлуатацію у I та IV кварталах
дозволяється  перенесення  строків  виконання  окремих робіт,
здійснення яких неможливе через несприятливі погодні умови.
 
   Конкретний строк виконання вказаних робіт  установлюється
державною приймальною комісією.
 
   12. Очисні споруди каналізації  підлягають  прийняттю  в
експлуатацію  після  гідравлічних випробувань трубопроводів і
ємкісних споруд, тривалого (не менше трьох діб) комплексного
випробування під навантаженням на чистій або стічній воді, а також
після перевірки взаємодії у роботі усіх споруд.
 
   13. Житлові будинки та цивільні споруди нового житлового
мікрорайону підлягають прийняттю в експлуатацію переважно як
закінчений містобудівельний комплекс, в якому  повинно  бути
завершено  будівництво об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням
населення, та озеленення території відповідно до затвердженого
проекту забудови мікрорайону.

БУДСТАНДАРТ Online