Постановление от 05.10.2004 № 1305 "Об утверждении Программы поэтапного отселения жителей из аварийных домов "гибкой"конструкции в г. Херсоне"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 5 жовтня 2004 р. N 1305
                Київ

        Про затвердження Програми поетапного
      відселення мешканців з аварійних будинків
        "гнучкої" конструкції у м. Херсоні


   З метою запобігання виникненню аварійних ситуацій, пов'язаних
з руйнуванням  житлових  будинків  "гнучкої"  конструкції  у
м. Херсоні, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Програму поетапного відселення мешканців з
аварійних будинків "гнучкої" конструкції у м.  Херсоні,  що
додається.

   2. Міністерству  економіки  та  з  питань  європейської
інтеграції, Міністерству фінансів,  Державному  комітетові  з
будівництва  та  архітектури, Державному комітетові з питань
житлово-комунального господарства передбачати щороку під  час
формування  проекту Державної програми економічного і соціального
розвитку України кошти на виконання Програми, затвердженої цією
постановою, виходячи з реальних можливостей бюджету.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 33


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 жовтня 2004 р. N 1305

               ПРОГРАМА
      поетапного відселення мешканців з аварійних
      будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні

       I. Сучасний стан експлуатації будинків

   У 70-х роках за рішенням Держбуду, погодженим з Академією
будівництва та архітектури колишнього СРСР, у рамках експерименту
виключно на осідаючих ґрунтах у м. Херсоні споруджено житлові
будинки "гнучкої" конструкції.

   Конструктивною особливістю зазначених будинків є  система
несучих веж малого розміру, на які спираються шарнірно кріплені
панелі перекриття, стіни та сходові марші з допустимою різницею
осідання суміжних веж до 10 сантиметрів відповідно до нормативних
вимог того часу. Передбачалося, що з осіданням веж зберігатиметься
цілісність конструкцій. За цим проектом у м. Херсоні споруджено і
введено в експлуатацію 36 житлових будинків. Перелік зазначених
будинків "гнучкої" конструкції наводиться у додатку 1.

   Проте фактично рівень деформації основи перевищив допустимий
у 4-5 разів, що вичерпало закладені у проекті можливості і
спричинило аварійний стан будинків.

   Інженерно-геологічні умови в місцях розташування зазначених
об'єктів  характеризуються  значною  товщиною  ґрунтів,  яким
притаманна підвищена здатність до осідання у разі накопичення в
них вологи та підвищення рівня ґрунтових  вод.  За  період
експлуатації рівень ґрунтових вод щороку піднімався в середньому
на 0,5-1 міліметр, що призводило до поступового осідання лесових
ґрунтів, зменшення несучого шару та появи різного роду викривлень.
Цьому також сприяли численні аварії та пошкодження зовнішніх мереж
водопроводу і каналізації та теплових мереж.

   Експлуатація будівель в умовах активної деформації основи
потребує значних затрат,  неефективних  у  часі.  Проведення
реконструкції цих будинків недоцільне, оскільки їх вартість в
1,5 раза перевищує витрати на будівництво аналогічних житлових
будинків без урахування вартості робіт з відселення мешканців.

   Щорічні обстеження житлових будинків "гнучкої" конструкції
дають змогу зробити висновок про те, що осідання  веж  не
стабілізувалося, деформація конструкцій триває з різним ступенем
інтенсивності. За висновками комісій Держбуду, технічний стан
таких будинків залежно від ступеня деформації несучих конструкцій
оцінюється як: I - аварійний, II - особливо  незадовільний,
III - незадовільний.

          II. Мета і завдання Програми

   Мета Програми полягає у запобіганні виникненню аварійних
ситуацій, пов'язаних з руйнуванням житлових будинків "гнучкої"
конструкції  у  м.  Херсоні,  та  проведенні  комплексу
організаційно-технічних, соціально-економічних, правових заходів
щодо відселення їх мешканців.

   Основними завданнями Програми є:

   упорядкування та  підтримання  в належному стані системи
поверхневого водовідводу;

   запобігання розвитку  небезпечних  геологічних  процесів
осідання ґрунтів);

   усунення причин,  що  впливають на підтоплення аварійних
будинків;

   проведення постійного моніторингу технічного стану житлових
будинків та здійснення запобіжних заходів;

   поетапне відселення мешканців з аварійних будинків.

         III. Етапи виконання Програми

   Програма виконується поетапно.

   На першому етапі (2005-2006 роки) здійснюються невідкладні
заходи з ліквідації підтоплення житлових будинків  "гнучкої"
конструкції, виконуються роботи, що запобігають розвитку аварійних
ситуацій, а також відселення мешканців з будинків, які перебувають
в особливо незадовільному стані.

   На другому етапі (2007-2008 роки) здійснюються заходи, що
передбачають припинення підтоплення  та  поетапне  відселення
мешканців з будинків, які перебувають у незадовільному стані.

         IV. Механізм виконання Програми

          Організаційне забезпечення

   Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється
Херсонською облдержадміністрацією.

   Замовником Програми на державному рівні є Держжитлокомунгосп,
а на місцевому - виконавчий комітет Херсонської міської ради.

   Державний замовник Програми:

   самостійно здійснює заходи, передбачені Програмою;

   залучає до виконання Програми інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади;

   визначає для здійснення заходів, передбачених Програмою, на
конкурсних засадах підприємства, установи та організації незалежно
від форми власності. Заходи з поетапного відселення мешканців з
аварійних будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні наведено в
додатку 2.

           Фінансове забезпечення

   Для виконання    Програми    орієнтовно    потрібно
25 907,4 тис. гривень (показники вартості визначено за цінами
2004 року).

   Заходи, передбачені  Програмою,  фінансуються  у  розмірі
63,5 відсотка з державного бюджету та 36,5 відсотка з місцевих
бюджетів (бюджету Херсонської області та бюджету м. Херсона за
згодою  відповідних рад). На виконання першочергових заходів
передбачається виділити 24863,4 тис. гривень.

   Виходячи з фінансово-економічних можливостей  держави  та
територіальної громади м. Херсона обсяги фінансування заходів,
передбачених Програмою, можуть бути скориговані за пропозиціями її
замовників. Орієнтовні обсяги фінансування наведено в додатку 2.

   У разі коли за час виконання Програми будинки, з яких
передбачається поетапне відселення мешканців, в установленому
порядку буде віднесено до аварійних, відселення з таких будинків
здійснюватиметься за рахунок коштів резервного фонду бюджетів.

         Контроль за виконанням Програми

   Контроль за виконанням Програми здійснює Кабінет Міністрів
України шляхом розгляду щорічних і заключних звітів.

   Безпосередній контроль за здійсненням заходів, передбачених
Програмою, ефективним і  цільовим  використанням  коштів  на
державному рівні здійснює Держжитлокомунгосп, а на місцевому -
Херсонська облдержадміністрація та виконавчий комітет міської
ради.

   З метою  визначення  ефективності  виконання  Програми
Держжитлокомунгосп подає Кабінетові Міністрів України:

   щороку до 1 березня - звіт про хід виконання Програми;

   до 1 квітня 2009 р. - заключний звіт про результати виконання
Програми.

   Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів здійснюють спеціально уповноважені органи виконавчої влади
відповідно до закону.

           V. Очікувані результати

   У результаті виконання Програми буде створено безпечні умови
для громадян, які проживають у житлових будинках, збудованих за
технологією "гнучкої"  конструкції  у  м.  Херсоні, відселено
3596 мешканців з 20  будинків.  Значно  знизиться  соціальна
напруженість.  Буде  створено  додаткові  робочі  місця  у
будівельно-монтажних організаціях.


                            Додаток 1
                            до Програми

               ПЕРЕЛІК
    житлових будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні

Місцезнаходження житлового будинку Рік споруд- ження Загаль- на площа, кв. метрів Житлова площа, кв. метрів Кіль- кість квартир Кіль- кість меш- канців Залишкова балансова вартість, тис. гривень Ступінь дефор- мації несучої конст- рукції
вул. Шовкуненка: 80 1968 4256 2648 80 208 500642 III
82 -"- 4585 2696 80 185 502228 III
82а -"- 4536 2698 80 216 438255 III
84 -"- 4569 2692 80 209 521201 III
84а -"- 4569 2710 80 194 469837 III
Разом   22515 13444 400 1012 2432163  
просп. Будівельників: 1а 1969 3929 2697 80 228 1443474 III
11 -"- 3923 2700 80 217 1467711 II
13 -"- 3807 2611 78 204 1451291 II
Разом   11659 8008 238 649 4362476  
Миколаївське шосе: 11 1965 3868 2645 80 212 1028978 III
13 1965 2455 1688 55 153 716035 III
13а 1968 2534 1750 50 122 676404 III
Разом   8857 6083 185 487 2421417  
вул. Р. Люксембург: 1а 1964 2473 1543 55 127 630810 III
1967 2517 1734 50 187 664563 II
Разом   4990 3277 105 314 1295373  
вул. Уварова: 4а 1968 2512 1738 50 141 675855 III
6 -"- 2525 1740 50 135 614719 III
Разом   5037 3478 100 276 1290574  
вул. Філатова: 26 1969 2550 1765 50 154 799542 III
28 -"- 2546 1755 50 137 668240 III
Разом   5096 3520 100 291 1467782  
Миколаївське шосе: 28 1965 3884 2648 80 229 558408 II
26а 1967 3918 2680 80 211 561789 II
26б -"- 2532 1737 50 127 366993 II
Разом   10334 7065 210 567 1487190  
Усього за Програмою   68488 44875 1338 3596 14756975  

                            Додаток 2
                            до Програми

               ЗАХОДИ
       щодо виконання Програми та орієнтовний
           обсяг їх фінансування

Зміст заходу Строк вико- нання, рік Місцезнаходження житлового будинку Відповідальні за виконання Обсяг коштів, необ- хідних для ви- конання Програми, тис. гривень У тому числі з
держав- ного бюджету, тис. гривень місцевих бюджетів, тис. гривень
перший етап другий етап
Обстеження технічного стану будинків "гнучкої" конструкції, спостереження за осіданням несучих веж, інженерні вишукування, розроблення необхідної проектно-кошторисної документації 2005 усіх будинків усіх будинків облдержадмі- ністрація, міськвиконком 75   75
2006       69   69
2007       63   63
2008       57   57
Разом         264   264
Поточний ремонт житлових будинків "гнучкої" конструкції 2005 усіх будинків усіх будинків -"- 240   240
2006 210   210
2007 2008 180 150   180 150
Разом         780   780
Відселення мешканців та розбирання аварійних житлових будинків 2005 просп. Будівельників 11 вул. Р. Люксембург 1а 3а Миколаївське шосе: 13 26б   -"- 6392,6 4259,3 2133,3
2006 Миколаївське шосе: 11 13а 26а 28 просп. Будівельників 13   -"- 6157,4 4087,1 2070,3
2007   просп. Бу- дівельників, 1а вул. Уварова: 4а 6 вул. Філатова: 26 28 -"- 6084,1 4017,7 2066,4
2008   вул. Шовкуненка: 80 82 82а 84 84а   6229,3 4087,1 2142,2
Разом   10 10   24863,4 16451,2 8412,2
Усього за Програмою         25907,4 16451,2 9456,2
Усього за роками 2005       6707,6 4259,3 2448,3
2006       6436,4 4087,1 2349,3
2007       6327,1 4017,7 2309,4
2008       6436,3 4087,1 2349,2
Примітки: 1. Вартість заходів визначено з урахуванням податку на додану вартість (20 відсотків). 2. Договірна ціна 1 кв. метра загальної площі житла у м. Херсоні становить 452 гривні (з урахуванням витрат на придбання додаткової площі, необхідної для відселення квартиронаймачів з особовими рахунками, кількість яких перевищує кількість квартир у будинку). 3. Вартість розбирання будинків "гнучкої" конструкції становить 413,05 тис. гривень за кожний 80-квартирний та 370,1 тис. гривень за кожний 55-квартирний будинок. 4. Різниця між орієнтовною вартістю добудови житлових будинків високого ступеня готовності і переобладнання гуртожитків (800 гривень за 1 кв. метр загальної площі) та вартістю 1 кв. метра загальної площі житла, придбаного на вторинному ринку (452 гривні за 1 кв. метр), компенсується за рахунок місцевого бюджету (графа 6 додатка). 5. Черговість відселення мешканців з будинків "гнучкої" конструкції визначено виходячи з їх технічного стану на 1 червня 2001 року. 6. Черговість може бути змінена у разі різкого погіршення технічного стану будинку, що загрожує обвалом основних несучих конструкцій.

БУДСТАНДАРТ Online