Приказ от 06.03.1996 № 10 О Типовом положении про подразделение по энергосбережению в отраслевом министерстве и других центральных органах исполнительной власти

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
              Н А К А З
 
 N 10 від 06.03.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 березня 1996 р.
                   за N 130/1155
 
   Про Типове положення про підрозділ з енергозбереження
   в галузевому міністерстві і інших центральних органах
             виконавчої влади
      Із змінами, внесеними згідно з Наказом 
              Держкоменергозбереження
       N 65 від 09.08.2000 )
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня
1996 року  N 20    "Про   управління   сферою
енергозбереження", Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Типове  положення  про  підрозділ  з
енергозбереження в галузевому міністерстві і інших центральних
органах виконавчої влади (далі Типове положення), яке узгоджено з
Міністерством економіки України (додається). ( Пункт 1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Держкоменергозбереження  N 65
 від 09.08.2000 )
   2. Управлінню  державних  інспекцій  та  експертизи  з
енергозбереження:
   - направити Типове положення в Міністерство юстиції України
для державної реєстрації. Термін до 15 березня 1996 року;
   - направити Типове положення в міністерства, відомства та
обласні державні адміністрації. Термін березень 1996 року.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Коротю Б.В.
 
 Голова Комітету                     М.Ковалко
                       Затверджено
                  наказом Держкоменергозбереження
                  від 6 березня 1996 року N 10
             Типове положення
  про підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві
      і інших центральних органах виконавчої влади
 
 ( Слово "відомство" в усіх відмінках замінено словами "інші
  центральні органи виконавчої влади" у відповідних відмінках
  згідно з Наказом Держкоменергозбереження N 65
  від 09.08.2000 )
           1. Загальні положення
   1.1. Підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві
(інших центральних органах виконавчої влади) (далі за текстом -
Підрозділ) є структурною одиницею міністерства (інших центральних
органів виконавчої влади), який створено з метою проведення
енергозберігаючої політики та заходів щодо енергозбереження на
підприємствах та в організаціях, що входять до сфери управління
міністерства (інших центральних органів виконавчої влади) (далі -
підприємства та організації).
   1.2. Підрозділ в своїй діяльності керується Конституцією
України, Конституційним  Договором між  Президентом
України та Верховною Радою України, Законом України
"Про енергозбереження", іншими законодавчими актами
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
і розпорядженнями Державного комітету України з енергозбереження,
цим  Положенням,  наказами  і  розпорядженнями  міністерства
(інших центральних органів виконавчої влади).
   1.3. Керівництво  Підрозділом  здійснює  керівник,  який
призначається на посаду та звільняється з посади  Міністром
(керівником інших центральних органів виконавчої влади).
   1.4. Структура та чисельність  Підрозділу  встановлюється
Міністром (керівником інших центральних органів виконавчої влади).
   1.5. Вимоги до професійної кваліфікації фахівців Підрозділу
встановлюються  керівництвом  міністерства  (інших центральних
органів виконавчої влади) згідно з посадовими обов'язками. У разі
потреби   керівник   Підрозділу   може   звертатися   до
Держкоменергозбереження для організації навчання та атестації
фахівців.
           2. Завдання та функції
   2.1. Основними завданнями Підрозділу є:
   - участь у розробці і здійсненні заходів по проведенню єдиної
політики у сфері енергозбереження;
   -  забезпечення  взаємодії  між  міністерством  (іншими
центральними органами виконавчої влади) та Держкоменергозбереження
щодо вирішення загальнодержавних питань у сфері енергозбереження;
   - контроль за раціональним  і  ефективним  використанням
паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах та в організаціях;
   - розробка  відомчих,  участь  у  розробці  міжгалузевих
організаційно-розпорядчих і  нормативних  документів  у  сфері
енергозбереження;
   - організація контролю на підприємствах та в організаціях за
дотриманням законодавства з енергозбереження та нормативів витрат
паливно-енергетичних ресурсів;
   - розробка   та   супроводження   галузевих   програм
енергозбереження, участь у розробці міжгалузевих і державних
програм енергозбереження;
   - збір, узагальнення та аналіз інформації про показники
ефективності  використання  підприємствами,  установами  та
організаціями галузі паливно-енергетичних ресурсів;
   - інформаційно-методичне  забезпечення  щодо  впровадження
енергозберігаючої техніки та технологій, організація навчання та
перепідготовки кадрів з питань енергозбереження;
   - підготовка  пропозицій  для Держкоменергозбереження при
розробці загальнодержавної програми енергозбереження та інших
програм розвитку паливно-енергетичного комплексу,
   -  забезпечення  скорочення  енергоспоживання  бюджетними
установами, організаціями та казенними підприємствами. ( Пункт 2.1
доповнено   абзацом   одинадцятим   згідно   з   Наказом
Держкоменергозбереження N 65 від 09.08.2000 )
   2.2. Основними функціями Підрозділу є:
   - методичне керівництво діяльністю підприємств та організацій
по впровадженню заходів щодо енергозбереження;
   - надання підприємствам та організаціям практичної допомоги в
розробці та впровадженні заходів по економії паливно-енергетичних
ресурсів, а також усунення виявлених Державною інспекцією України
з енергозбереження недоліків в їх використанні;
   - аналіз  та  узагальнення досвіду роботи підприємств і
організацій   галузі   по   ефективному   використанню
паливно-енергетичних ресурсів та розповсюдження цього досвіду
серед підприємств галузі;
   -  здійснення  організаційних  заходів  щодо  проведення
енергетичних обстежень та впровадження заходів з енергозбереження
бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами;
(  Пункт  2.2  доповнено  абзацом  п'ятим згідно з Наказом
Держкоменергозбереження N 65 від 09.08.2000 )
   - розробка проектів галузевих паливно-енергетичних балансів
на поточний рік відповідно до загальнодержавної програми  з
енергозбереження та інших програм;
   - розробка проектів  програм  розвитку  та  застосування
нетрадиційних джерел енергії на підприємствах галузі та сприяння
їх реалізації;
   - організація роботи підприємств галузі щодо вдосконалення
обліку  паливно-енергетичних  ресурсів  при  їх  видобуванні,
переробці, транспортуванні та використанні, у тому числі шляхом
впровадження інформаційно-вимірювальних та автоматизованих систем;
   - підготовка для розгляду на колегії міністерства (інших
центральних органів виконавчої влади) питань з енергозбереження;
   - організація  роботи  по  аналізу  питомих  витрат
паливно-енергетичних ресурсів  на  всіх  ланках  виробництва,
передачі, постачання, переробки, транспортування, зберігання та
використання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі, і на
власні потреби;
   - розробка  проектів  галузевих  методик по стимулюванню
енергозбереження на підприємствах і організаціях та узагальнення
результатів від впровадження заходів з енергозбереження;
   - участь у підготовці державних стандартів з енергозбереження
та нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів;
   - участь  у  проведенні  державної   експертизи   з
енергозбереження;
   - участь  у  розробці  перспективних  планів  технічного
переоснащення,  підвищення  надійності систем енергопостачання
підприємств  та  організацій,  модернізації  і  реконструкції
енергетичного устаткування галузі;
   - участь  у  розробці  прогресивних  методів  технічного
обслуговування і ремонту основного енергетичного обладнання та
обладнання, що  пов'язане  з  витратами  паливно-енергетичних
ресурсів;
   - участь  у  розробці механізму реалізації державних та
галузевих програм з енергозбереження;
   - надання Державному комітету України з енергозбереження
затверджених керівниками міністерства (інших центральних органів
виконавчої влади) планів роботи з питань енергозбереження та
звітів про їх виконання;
   - розробка  разом  з  Державною  інспекцією  України  з
енергозбереження  проектів планів проведення на підприємствах
галузі державної експертизи з енергозбереження та інших заходів;
   - аналіз результатів роботи підприємств міністерства (інших
центральних органів виконавчої влади) щодо виконання державної та
галузевих програм з енергозбереження та виконання поточних і
річних планів цього напрямку;
   - участь  у  підготовці  міжнародних договорів з питань
енергозбереження  в  межах  компетенції  міністерства  (інших
центральних органів виконавчої влади);
   - здійснення в межах своєї компетенції іншої діяльності з
питань енергозбереження.
               3. Права
   3.1. Керівник Підрозділу в межах своєї компетенції має право:
   - давати  обов'язкові  до  виконання  підприємствами  та
організаціями  приписи  щодо  усунення фактів нераціонального
використання паливно-енергетичних ресурсів;
   - отримувати  від підвідомчих підприємств та організацій
довідки та іншу інформацію про діяльність з енергозбереження;
   - розробляти і вносити на розгляд керівництва міністерства
(інших центральних органів виконавчої влади) пропозиції щодо
застосування або внесення змін до чинного законодавства про
енергозбереження в Україні, для подальшого їх проходження у
встановленому порядку.
   3.2. Керівник Підрозділу:
   - здійснює  керівництво  діяльністю  Підрозділу,   несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Підрозділ
завдань;
   -  подає  Міністру (керівнику інших центральних органів
виконавчої влади) пропозиції по структурі та штатному розпису
Підрозділу.
            4. Відповідальність
   4.1.  Посадові  особи  Підрозділу  міністерства  (інших
центральних органів виконавчої влади) несуть відповідальність
згідно  з  чинним законодавством України за невиконання або
неналежне виконання покладених на них обов'язків.