Приказ от 07.12.2004 № 235 Об утверждении Положения об экспертной комиссии по занесению объектов культурного наследия в Государственный реестр неподвижных достопримечательностей Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            07.12.2004 N 235
 
 
     Про затвердження Положення про експертну комісію
       з занесення об'єктів культурної спадщини
     до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
 
 
   З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2001 р. N 1760 "Про затвердження Порядку
визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної
спадщини  до  Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про експертну комісію з занесення
об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України далі - експертна комісія), що додається.
 
   2. Голові експертної комісії організувати та забезпечити
роботу комісії відповідно до затвердженого Положення.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Ю.Казмірука.
 
 Голова комітету                      В.Череп
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   07.12.2004 N 235
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про експертну комісію з занесення об'єктів
      культурної спадщини до Державного реєстру
          нерухомих пам'яток України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Експертна комісія з занесення  об'єктів  культурної
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (далі -
експертна комісія) утворена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1760 "Про
затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення
об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України" (пам'яток  архітектури  та  містобудування,
садово-паркового  і  монументального  мистецтва (пов'язаних з
архітектурними пам'ятками, комплексами, ансамблями), а  також
ландшафтних пам'яток  (далі - пам'яток) і є постійно діючим
дорадчим органом Держбуду України.
 
   1.2. Положення про експертну комісію розроблено згідно з
Законом України "Про охорону культурної спадщини",
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1760
 "Про затвердження Порядку визначення категорій
пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України".
 
   1.3. Організаційне забезпечення роботи експертної комісії
здійснює Управління реставрації та  реконструкції  історичної
забудови Держбуду України.
 
   1.4. Персональний склад експертної комісії затверджується
наказом Держбуду України за поданням Управління реставрації та
реконструкції історичної забудови Держбуду України.
 
         2. Завдання експертної комісії
 
   2.1. Основним завданням експертної комісії є забезпечення
професійного розгляду та підготовки рішень  щодо  визначення
категорій  пам'яток  для занесення їх до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України" (далі - Реєстру).
 
   2.2. Завданнями експертної комісії є також розгляд:
   - програм, концепцій, пропозицій щодо виявлення, оцінки,
підготовки облікової документації  щодо  об'єктів  культурної
спадщини;
   - проектів нормативних і методичних документів, що стосуються
виявлення,  оцінки та підготовки облікової документації щодо
об'єктів культурної спадщини;
   - спірних питань науково-методичного характеру та внесення
пропозицій щодо їх вирішення.
 
         3. Функції експертної комісії
 
   Експертна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   - розглядає та оцінює матеріали, що надходять до Держбуду
України для занесення об'єктів культурної спадщини до Реєстру;
   - розробляє пропозиції щодо визначення категорій пам'яток
культурної спадщини;
   - розглядає  протоколи наукових (вчених) рад установ та
організацій з питань виявлення, дослідження, оцінки об'єктів
культурної спадщини, підготовки облікової документації;
   - бере  участь  в  організації  і  проведенні  наукових
конференцій, семінарів, нарад, наукових експедицій;
   - розглядає інші питання за дорученням керівництва Держбуду
України.
 
       4. Організація роботи експертної комісії
 
   4.1. Експертна  комісія складається з непарної кількості
фахівців, з яких не менше трьох повинні мати науковий ступінь
доктора чи кандидата наук з відповідної спеціальності.
 
   4.2. Експертну комісію очолює голова.
 
   4.3. Експертна комісія проводить свою роботу шляхом робочих
засідань, які веде голова, а в разі його відсутності - заступник
голови.
 
   4.4. Засідання експертної комісії відбуваються за планом,
затвердженим Головою комісії за погодженням Управління реставрації
та реконструкції історичної забудови.
 
   4.5. Засідання експертної комісії вважається правомочним,
якщо в його роботі бере участь понад 50% складу комісії.
 
   4.6. Рішення робочого засідання експертної комісії одночасно
є висновком, який надсилається до центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини.
 
   4.7. Рішення приймається простою більшістю голосів членів
експертної комісії, присутніх на засіданні.
 
   4.8. Голова експертної комісії:
   - здійснює керівництво діяльністю експертної комісії;
   - затверджує плани роботи експертної комісії;
   - підписує рішення та протоколи засідань, контролює  їх
виконання;
   - здійснює інші завдання, передбачені цим Положенням.
 
   4.9. Відповідальний секретар експертної комісії:
   - здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;
   - готує матеріали засідань;
   - контролює  своєчасність  надання  та  комплектності
документації, що подається на розгляд експертної комісії;
   - забезпечує роботу експертної комісії та веде протоколи її
засідань;
   - оформляє та підписує рішення експертної комісії;
   - скликає за дорученням голови експертної комісії робочі
засідання.
 
       5. Права та обов'язки експертної комісії
 
   Експертна комісія має право:
 
   5.1. Запрошувати фахівців та експертів з пам'яткоохоронної
справи для розгляду і вирішення окремих питань, а також для
підготовки висновків щодо занесення об'єктів культурної спадщини
до Реєстру або вилучення їх із Реєстру.
 
   5.2. Отримувати від Держбуду України безоплатно  засоби,
устаткування та послуги в обсязі, необхідному для виконання своїх
завдань і функцій.
 
   5.3. Здійснювати контроль та проводити перевірки з питань, що
належать до її компетенції. Члени експертної комісії зобов'язані:
 
   5.4. Брати участь у засіданнях комісії.
 
   5.5. Дотримуватись  принципів  наукової  сумлінності  й
об'єктивності при розгляді поданих матеріалів.
 
   5.6. Виконувати доручення голови  експертної  комісії  з
підготовки і розгляду матеріалів до засідань.
 
   5.7. Узгоджувати з керівництвом експертної комісії всі дії,
які вони здійснюють за дорученням чи від імені експертної комісії.
 
 Начальник управління
 реставрації та реконструкції
 історичної забудови                 Т.Майстерчук

БУДСТАНДАРТ Online