Письмо от 26.05.1999 № 7/469 Относительно состава и определения стоимости проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонты жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустро...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т

 N 7/469 від 26.05.99
   м.Київ

         

  Лист втратив чинність на підставі Листа Державного комітету
              України з будівництва та архітектури
  N 7/8-134 від 24.02.2005 )

        Щодо складу та визначення вартості
    проектно-кошторисної документації на капітальний та
    поточний ремонти житла, об'єктів соціальної сфери,
       комунального призначення та благоустрою   На численні  запити  щодо  складу  проектно-кошторисної
документації на капітальний та поточний ремонти житла, об'єктів
соціальної  сфери, комунального призначення та благоустрою і
визначення вартості розробки зазначеної документації  Держбуд
України повідомляє.
   Проектна документація на зазначені види ремонту розробляється
у відповідності з "Инструкцией о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектно-сметной  документации  на
капитальный ремонт жилых зданий" (ВСН 55-87(р)), "Інструкцією про
порядок проведення ремонту та  утримання  об'єктів  міського
благоустрою" (КДІ - 204-12 Укр 214-92), затвердженою наказом
Держжитлокомунгоспу України від 24.12.92  N  75  та  іншими
нормативними  документами  з питань розробки документації на
ремонтні роботи.
   Розробка кошторисної документації на ці роботи провадиться
згідно з Державними будівельними нормами (ДБН IV-16-98, частини I,
II) та доповненнями до них, а також вищенаведеними нормативними
матеріалами, які діють в частині тих положень, що не суперечать
ДБН IV-16-98.
   Перед розробкою  проектно-кошторисної  документації  на
капітальний і поточний ремонти об'єктів провадиться технічне
обстеження та визначається фізичний і моральний знос зазначених
об'єктів.
   Проектно-кошторисна документація  з  капітального  ремонту
житлових  будівель  і  споруд,  об'єктів  соціальної  сфери,
комунального призначення повинна складатись з наступних розділів:
   - загальна пояснювальна записка;
   - архітектурно-будівельні рішення;
   - технологічні рішення (при необхідності);
   - рішення по інженерному обладнанню;
   - проект організації капітального ремонту;
   - технічна експлуатація будівлі;
   - кошторисна документація;
   а для об'єктів благоустрою, відповідно:
   - загальна пояснювальна записка;
   - робоча документація;
   - організація ремонтно-будівельних робіт;
   - оцінка впливу на навколишнє середовище (при необхідності);
   - кошторисна документація.
   При цьому експертизі підлягають розроблені у встановленому
порядку проекти капітального ремонту житла, об'єктів соціальної
сфери, комунального призначення та благоустрою, якщо виконання
зазначеного ремонту впливає на міцність, надійність, необхідну
довговічність будинків і споруд або порушує архітектурні вимоги до
них і таке інше.
   Для технічно нескладних об'єктів склад і зміст розділів
проектно-кошторисної  документації  може  уточнюватись (в бік
зменшення) замовником та розробником документації в залежності від
специфіки і умов виконання ремонту.
   При цьому в обов'язковому порядку розробляються документи, за
якими визначаються фізичні обсяги робіт та кошторисна вартість
ремонту.
   Додаткові витрати, що враховують складні умови виконання
ремонтно-будівельних робіт, кошти на тимчасові будівлі та споруди,
зимове подорожчання та інші витрати, залежно від конкретних умов,
враховуються у кошторисній документації ремонту на  підставі
проекту організації ремонту (ПОР) або (у випадку скороченого
обсягу проектно-кошторисної документації і відсутності ПОР) згідно
з умовами, зафіксованими контрактом на виконання ремонту чи
дефектним актом, погодженим інвестором (у випадку виконання робіт
господарським способом і відсутності потреби в контракті).
   Якщо до ремонту входить лише один вид ремонтно-будівельних
робіт, то кошторисна документація може складатися тільки з одного
кошторису (на правах  локального,  об'єктного  та  зведеного
кошторису) з нарахуванням всіх затрат, встановлених нормативними
документами.
   На роботи  поточного ремонту, який не потребує розробки
креслень   і   виконується   господарським    способом
ремонтно-будівельними    бригадами   житлово-експлуатаційних
організацій (при вартості  ремонту  менше  30  тис.  грн.),
відповідними спеціалістами цих організацій складаються розцінені
описи робіт на підставі дефектних актів.
   Рішення з цього питання приймає інвестор.
   Форми дефектного акту та розціненого опису додаються.
   При взаєморозрахунках  за виконані роботи з капітального
ремонту застосовуються документи первинного обліку як для нового
будівництва, а саме: "Акт приймання виконаних підрядних робіт"
(форма N КБ-2в) та "Довідка про вартість виконаних робіт і витрат"
(форма N КБ-3).
   Розрахунки при виконанні робіт з поточного ремонту можуть
провадитись на підставі "Акту приймання виконаних підрядних робіт"
(форми N КБ-2в), про що зазначається в контракті (договорі) на
виконання робіт. При цьому "Акт..." подається банку, який фінансує
проведення ремонту.
   Вартість розробки  проектно-кошторисної  документації  з
капітального та поточного ремонтів, що фінансуються із залученням
бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій
державної форми власності, визначається згідно  з  "Порядком
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що
здійснюється на території України" на підставі
"Сборника цен на проектные работы для капитального ремонта зданий
и сооружений" (Росжилкоммунсоюз, Москва, 1990).
   При виконанні ремонту за рахунок інших джерел фінансування
або при складанні розцінених описів робіт вартість розробки
документації може визначатись за кошторисом, складеним за формою
"3 П", виходячи з трудових витрат виконавців в людино-днях (в
кошторисних підрозділах - в середньому 1 люд.-день для складання
75 позицій кошторису), та показника вартості робіт - 40 грн./1
люд.-день, (із розрахунку середньомісячної заробітної плати 286
грн.) на підставі листа Держбуду України від 10.03.99 N 7/177.

 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута

                        Додаток N 1
                   до листа Держбуду України від
                   26 травня 1999 р. N 7/469

                 ЗАТВЕРДЖУЮ __________________
                 "___" _______________ 1999 р.

             Дефектний акт

   На капітальний ремонт _______________________________________
   поточний (непотрібне    (найменування об'єкту)
   викреслити)
по вул. __________________________ в місті _______________________
   Складено на підставі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Особливі умови
   Обсяги виконання робіт
N п/п Найменування робіт і витрат Одиниця виміру Кількість Примітка
1 2 3 4 5
1.        
2.        
3.        

Склав    ______________________________________________________
           посада, підпис, ініціали, прізвище
Перевірив  ______________________________________________________
           посада, підпис, ініціали, прізвище

   Дефектний акт погоджено:

Замовник  ______________________________________________________
           посада, підпис, ініціали, прізвище
Виконавець
робіт    ______________________________________________________
           посада, підпис, ініціали, прізвище

                        Додаток N 2
                   до листа Держбуду України від
                   26 травня 1999 р. N 7/469

                 ЗАТВЕРДЖУЮ __________________
                 "___" _______________ 1999 р.

           Розцінений опис робіт

   На поточний ремонт __________________________________________
               (найменування об'єкту)
по вул. __________________________________ в місті _______________
на суму ___________ грн., в тому числі, зворотні суми _______ грн.
   До фінансування ________________________________________ грн.
   Складено на підставі ________________________________________
   Замовлення N _________________
N п/п Шифр і номер позиції норма- тиву Найменування робіт і витрат Оди- ниця виміру Кіль- кість Базисна вартість, грн. Витрати труда робітників, люд.-год.
Одиниці Загальна Оди- ниці Всьо- го
Всьо- го В т. ч. -- Всьо- го В т. ч. --
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Розділ А                
    Кошторисна вартість ремонту за базисними цінами                
1.   Прямі витрати                
2.   ..........                
3.   ..........                
    Разом прямі витрати в тому числі:                
    1. вартість матеріалів, виробів та конструкцій                
    2. всього заробітна плата                
    3. експлуатація машин і механізмів                
    Накладні витрати                
    Разом                
    Планові нагромадження                
    Разом                
    Тимчасові будівлі і споруди (при наявності обгрунтування і погодженні замовника)                
    Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий період (при наявності обгрунтування і погодженні замовника)                
    Технічний нагляд                
  Кошторис за формою "3 П" Складання розціненого опису                
    Разом                
    Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати 4 % в тому числі, непередбачені роботи і витрати підрядника 2 %                
    Всього по розділу А в тому числі, зворотні суми                
    Розділ Б                
    Подорожчання, що викликані ринковими умовами виконання робіт (за окремим розрахунком, який враховує різницю між базисною та фактичною вартістю)                
    Податки, збори (обов'язкові платежі)                
    Всього по розділу Б                
    Всього по опису робіт (А + Б) в тому числі, зворотні суми                
    Всього до фінансування за мінусом зворотних сум                

   Примітка. Використання  коштів  на  технічний  нагляд
підтверджується в установленому порядку.

Склав    ______________________________________________________
           посада, підпис, ініціали, прізвище
Перевірив  ______________________________________________________
           посада, підпис, ініціали, прізвище

Розцінений
опис
погоджено: ______________________________________________________
           посада, підпис, ініціали, прізвище

Надруковано: Державний  комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової політики України. "Інструктивні документи та
       листи, що роз'яснюють положення порядку визначення
       вартості  будівництва,  капітального   ремонту,
       взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості
       проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних
       показників, утримання апарату замовника та інших
       економічних питань, що входять до сфери діяльності
       Держбуду України", N 45, 9 червня 1999 р., К.: Центр
       "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online