Постановление от 17.07.2003 № 1101 Об образовании Фонда развития городов Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 липня 2003 р. N 1101
                Київ
 
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1100 від 16.11.2005 )
 
      Про утворення Фонду розвитку міст України
 
 
 
   З метою формування системи, яка забезпечуватиме фінансування
розвитку міст України, а також для підготовки та реалізації
проекту "Фонд муніципального розвитку України", що підтримується
Світовим банком, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозицію Міністерства фінансів, погоджену з
Світовим банком, про утворення Фонду розвитку міст України як
установи, що здійснює підготовку та реалізацію проекту "Фонд
муніципального розвитку України".
 
   2. Затвердити  Положення про Фонд розвитку міст України
(додається).
 
   3. Визначити  Міністерство  фінансів  відповідальним  за
підготовку та реалізацію проекту "Фонд муніципального розвитку
України".
 
   4. Міністерству фінансів  у  двомісячний  термін  подати
узгоджені пропозиції щодо складу наглядової ради Фонду розвитку
міст України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 липня 2003 р. N 1101
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Фонд розвитку міст України
 
 
   1. Фонд розвитку міст України (далі - Фонд) утворено в рамках
домовленостей Кабінету Міністрів України із Світовим банком для
підготовки та реалізації проекту "Фонд муніципального розвитку
України" (далі - проект), а також для забезпечення підтримки
суспільно важливих проектів органів місцевого самоврядування у
містах (далі - проекти розвитку міст).
 
   2. Фонд  є  неприбутковою  установою,  діяльність  якої
фінансується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та
розвитку  (МБРР) у рамках проекту, а також коштів донорів,
благодійних організацій та коштів, отриманих з інших джерел, не
заборонених законодавством.
 
   3. У  своїй  діяльності  Фонд  керується  Конституцією
 і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим
Положенням.
 
   4. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням
та логотипом.
 
   5. Повне найменування Фонду:
 
   українською мовою - Фонд розвитку міст України;
 
   англійською мовою - Ukrainian Municipal Development Fund.
 
   Скорочене найменування:
 
   українською мовою - ФРМУ;
 
   англійською мовою - UMDF.
 
   6. Місцезнаходження Фонду - м. Київ.
 
   7. Основними завданнями Фонду є:
 
   сприяння розвитку системи фінансування (кредитування) органів
місцевого самоврядування у містах та підприємств, які надають
населенню комунальні послуги та послуги, пов'язані з розвитком
міст;
 
   забезпечення підтримки проектів розвитку міст;
 
   поширення практики довгострокового  фінансування  проектів
розвитку  міст з метою формування ринкових засад діяльності
підприємств, які беруть участь у реалізації цих проектів.
 
   8. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) забезпечує управління підготовкою та реалізацією проекту;
 
   2) подає технічну, консультаційну допомогу органам місцевого
самоврядування у містах та підприємствам, які надають населенню
комунальні послуги та послуги, пов'язані з розвитком міст, а також
банківським установам у підготовці та реалізації проектів розвитку
міст  і  кредитному обслуговуванні цих проектів; організовує
навчання з метою набуття навичок роботи для підготовки  та
реалізації проектів розвитку міст;
 
   3) відбирає на конкурсних засадах банки, які здійснюватимуть
кредитування проектів розвитку міст за рахунок коштів МБРР у
рамках проекту (далі - банки-учасники);
 
   4) проводить перевірку відповідності проектів розвитку міст,
відібраних банками-учасниками, вимогам Світового  банку  щодо
екологічних і соціальних наслідків їх реалізації та визначеній
стратегії розвитку міст;
 
   5) готує рекомендації про рекредитування банків-учасників за
рахунок коштів МБРР у рамках проекту для  здійснення  ними
кредитування проектів розвитку міст;
 
   6) здійснює  моніторинг  цільового  використання  коштів,
спрямованих на реалізацію проекту;
 
   7) інформує громадськість про мету проекту та результати його
реалізації, заохочує органи місцевого самоврядування у містах до
здійснення довгострокових запозичень до місцевих бюджетів;
 
   8) проводить аналіз результатів реалізації проектів розвитку
міст і готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань
місцевих запозичень.
 
   9. Фонд має право:
 
   володіти і користуватися закріпленим за ним майном відповідно
до покладених на нього завдань і функцій та законодавства;
 
   укладати цивільно-правові  угоди,  бути  позивачем  і
відповідачем у суді, господарському та третейському суді;
 
   самостійно провадити оперативну та організовувати провадження
перспективної діяльності;
 
   залучати до виконання покладених на нього завдань і функцій
консультантів, експертів і консалтингові компанії шляхом укладення
відповідних договорів;
 
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали,
а від органів статистики - статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на нього завдань і функцій;
 
   накопичувати фінансові,   матеріально-технічні   ресурси,
використовувати  та  розпоряджатися ними під час провадження
діяльності.
 
   10. Майно Фонду складається з основних фондів, оборотних
коштів та інших активів, вартість яких відображено у самостійному
балансі Фонду. Фонд володіє та користується майном на праві
оперативного управління і відповідно до покладених на нього
завдань і функцій.
 
   11. Майно Фонду утворюється за рахунок:
 
   коштів МБРР, спрямованих на реалізацію проекту;
 
   майна та коштів,  що  надійшли  відповідно  до  програм
міжнародної технічної допомоги;
 
   благодійних внесків та добровільних пожертвувань громадян та
юридичних осіб;
 
   коштів, що надходять в результаті провадження ним діяльності;
 
   майна та коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених
законодавством.
 
   12. Майно  та  кошти  Фонду  використовуються  лише для
забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій та
покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю.
 
   13. Управління діяльністю Фонду здійснює наглядова рада та
виконавчий директор.
 
   14. Наглядова рада є вищим органом управління Фонду. Головою
наглядової ради є Міністр фінансів за посадою.
 
   15. До складу наглядової ради входять голова наглядової ради,
по  одному  представнику  від  Мінфіну  (заступник  голови),
Мінекономіки, заінтересованих міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Національного банку (за згодою), а також
народний депутат України (за згодою)  та  три  представники
організацій, що представляють спільні інтереси органів місцевого
самоврядування у містах (за згодою).
 
   16. Персональний  склад  наглядової  ради  затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням Мінфіну, узгодженим з
Світовим банком. Зміни до персонального складу наглядової ради
вносяться головою наглядової ради.
 
   17. Голова та члени наглядової ради виконують свої обов'язки
на громадських засадах.
 
   18. Наглядова рада Фонду:
 
   затверджує стратегію діяльності Фонду та здійснює контроль за
її дотриманням;
 
   затверджує результати конкурсного відбору банків-учасників;
 
   затверджує проекти  розвитку  міст  за  результатами  їх
перевірки, проведеної Фондом; приймає та подає Мінфіну рішення
щодо рекомендацій про рекредитування банків-учасників за рахунок
коштів МБРР у рамках проекту для здійснення ними кредитування
проектів розвитку міст;
 
   затверджує щорічний кошторис та поточний план діяльності
Фонду, звіти про їх виконання;
 
   приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з
посади виконавчого директора;
 
   затверджує умови оплати праці виконавчого директора і штатних
працівників Фонду.
 
   19. Засідання  наглядової  ради  проводиться  щокварталу.
Позачергові  засідання скликаються за ініціативою голови або
більшості  членів  наглядової  ради.  Засідання  вважається
правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів
наглядової ради. Засідання наглядової ради проводить її голова, а
у разі його відсутності - заступник голови.
 
   20. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого.
 
   21. Рішення наглядової ради оформлюється протоколом, який
підписується головуючим.
 
   22. Керівництво  поточною діяльністю Фонду здійснює його
виконавчий директор, що  призначається  на  посаду  рішенням
наглядової ради за результатами конкурсу і після погодження
кандидатури із Світовим банком. Трудовий договір з виконавчим
директором укладається головою наглядової ради відповідно до
законодавства.
 
   23. До компетенції виконавчого директора належить вирішення
усіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Фонду, крім тих, які
згідно з цим Положенням або рішенням наглядової ради належать до
компетенції наглядової ради.
 
   24. Виконавчий директор здійснює добір персоналу Фонду та
укладає і розриває трудові договори з працівниками Фонду.
 
   25. Фонд веде бухгалтерський облік і статистичну звітність
відповідно до законодавства.
 
   26. Діяльність  Фонду  може  бути припинена шляхом його
ліквідації або реорганізації відповідно до законодавства  за
рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим за пропозицією
Мінфіну.
 
   27. Ліквідація  Фонду проводиться ліквідаційною комісією,
утвореною Кабінетом Міністрів України.

БУДСТАНДАРТ Online