Научно-обоснованные рекомендации относительно организации кадровой работы на предприятиях строительной отрасли

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Галузевої ради
                   по роботі з кадрами Держбуду
                   України
                   23.12.2004 N 1


        НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    щодо організації кадрової роботи на підприємствах
            будівельної галузі


               Розділ I

            Загальні Положення

      1. Основні напрямки роботи кадрових служб

   Кадрові служби є однією з найважливіших структур управління
та  забезпечують:  укомплектування  підприємств,  установ,
організацій, фірм і т. п. робітниками, фахівцями, службовцями;
організацію підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників; атестацію керівників і фахівців; реалізують міри,
спрямовані на зміцнення трудової дисципліни; скорочення плинності
кадрів; здійснюють підготовку розпорядчих документів по особовому
складу; необхідної статистичної звітності по кадрах; ведуть у
встановленому  порядку  облік  працівників,  у  тому  числі
військовозобов'язаних; кадрове діловодство; оформляють документи
для призначення працівникам пенсій; вирішують інші питання, що
відносяться до їх компетенції.
   Структура кадрової служби,  її  чисельність  визначаються
організаційно-ставною   структурою  підприємства,  установи,
організації, фірми. При цьому за основу розрахунку необхідної
кількості  її працівників приймається: чисельність працюючих;
конкретні умови, характерні риси, пов'язані з типом, масштабами і
різновидами окремих виробництв; техніко-економічні і соціальні
характеристики підприємства, установи, організації, фірми; інші
показники.
   В окремих випадках  у  складі  кадрової  служби  можуть
функціонувати функціональні групи: оформлення прийому на роботу,
переведень і звільнень; обліку і звітності; військового обліку;
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;
діловодства; соціологічні і психологічні, інші.
   На невеликих підприємствах, установах, організаціях, фірмах,
як правило, штатним  розкладом  установлюється  лише  посада
працівника по кадрах /провідний інженер, інженер I/II/ категорії,
старший інспектор, інспектор по кадрах/.

         2. Положення про кадрову службу

   З урахуванням завдань щодо кадрової роботи на підприємствах,
в установах, організаціях, фірмах розробляється начальником служби
проект положення про кадрову службу. Після узгодження проекту з
іншими  структурними  підрозділами  положення  затверджується
керівником підприємства, установи, організації, фірми.

       3. Примірне Положення про кадрову службу

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Підпис керівника
                   підприємства установи,
                   організації, фірми)
                   "___" ______________ 200_ р.


              ПОЛОЖЕННЯ
     про кадрову службу _____________________________
              назва підприємства (установи,
                організації, фірми)


           I. Загальні положення

   1. Кадрова  служба є самостійним структурним підрозділом
апарату управління підприємства (установи, організації, фірми)
створюється і ліквідується за рішенням керівника /правління/
підприємства /установи, організації, фірми/.

   2. Кадрова  служба  у  своїй  роботі  керується  чинним
законодавством про працю, наказами і розпорядженнями вищестоящих
органів /вказується їх найменування/, розпорядженнями керівника
підприємства (установи, організації, фірми) і цим Положенням.

   3. Кадрова  служба безпосередньо підпорядкована керівнику
підприємства (установи, організації, фірми).

   4. Структура, штати і положення про кадрову службу, посадові
інструкції  працівників  служби  затверджуються  керівником
підприємства (установи, організації, фірми).

   5. Кадрову службу очолює начальник.
   Усі працівники служби призначаються і звільняються керівником
підприємства (установи, організації, фірми) у встановленому для
працівників  апарату  управління  підприємства,  установи,
організації, фірми порядку.

   6. Кадрова служба організовує  свою  роботу  на  основі
єдиноначальності з установленням персональної відповідальності
посадових осіб за стан справ на дорученій ділянці роботи і
виконання ними визначених завдань. Єдиноначальність поєднується з
колегіальним обговоренням питань, що входять до  компетенції
служби.

   7. Кадрова служба має свою круглу печатку з зазначенням свого
найменування і найменування підприємства (установи, організації,
фірми) та штампи, необхідні в її практичній роботі.

       II. Основні задачі і напрямки діяльності
              /функції/

   1. Здійснення заходів щодо підбору і розстановки керівних
працівників, спеціалістів та службовців підприємства (установи,
організації, фірми), забезпечення виробництва робочими кадрами,
формування стабільного трудового колективу, зниження плинності
кадрів і зміцнення трудової дисципліни. Організація роботи з
питань  підготовки,  перепідготовки і підвищенні кваліфікації
кадрів, проведення атестації керівних працівників і спеціалістів,
формування резерву спеціалістів для висування або переміщення на
інші штатні посади.

   2. З метою забезпечення вищезазначених завдань служба:
   - складає  за  участю  інших  структурних  підрозділів
перспективні і річні плани потреби в кадрах усіх категорій
персоналу, визначає джерела її забезпечення;
   - організовує роботу з комплектування підприємства /установи,
організації/ трудовими ресурсами всіх категорій з урахуванням
необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації;
   - організовує прийом на роботу, переведення, звільнення,
відпустки особового складу робітників та службовців відповідно до
діючих норм, правил, інструкцій і положень;
   - оформлює щорічні відпустки працівників;
   - веде облік усіх категорій працівників у встановленому
діючими нормативними актами порядку;
   - формує  й  організовує  підготовку резерву кадрів для
висування на керівні посади;
   - організовує облік порушень трудової дисципліни;
   - аналізує професійний, освітній і віковий склад кадрів, інші
соціально-демографічні  дані  з метою здійснення заходів для
подальшого поліпшення кадрового складу робітників та службовців,
розробляє відповідний розділ плану соціального розвитку колективу;
   - готує розрахунки і заявки на підготовку кваліфікованих
робітників і фахівців, укладає договори з цих питань з вищими,
середніми спеціальними, професійно-технічними й іншими навчальними
закладами, індивідуальні угоди з випускниками вузів, технікумів,
профтехучилищ;
   - організовує  виробничу практику студентів вузів, учнів
технікумів і профтехучилищ;
   - вносить  пропозиції  про  призначення,  переміщення  і
звільнення працівників;
   - проводить роботу з організації прийому молодих фахівців і
робітників, розподілу їх по структурних підрозділах, контролює
їхнє працевлаштування і використання, житлово-побутові умови;
   - готує необхідні документи для представлення працівників до
нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань,
присудженню Державних премій, а також по заохоченню робітників та
службовців. Веде облік заохочень і нагороджень працівників;
   - організовує атестацію й інші види  оцінки  діяльності
керівних  працівників  і спеціалістів, розробляє заходи щодо
виконання рішень атестаційних комісій, контролює їх виконання;
   - оформляє, зберігає і видає трудові книжки, вчасно заносить
до них необхідні записи;
   - готує і видає довідки на прохання працівників про теперішню
та минулу трудову діяльність, а також відгуки і характеристики на
запит вищестоящих та інших органів;
   - готує звіти щодо кадрових питань та надає їх до органів
статистики та своїй вищестоящій організації;
   - оформляє у встановленому порядку документи для призначення
пенсій працівникам та членам їх сімей;
   - веде облік військовозобов'язаних;
   - організовує   проведення   соціологічних  досліджень,
спрямованих на підвищення ефективності кадрової роботи, вирішення
інших проблем;
   - здійснює працевлаштування працівників, що звільняються, у
випадках, передбачених чинним законодавством.

              III. Права

   Кадрова служба в особі її начальника має право:
   1. Контролювати  використання  робітників  та  службовців
відповідно до їхньої професії, спеціальності і кваліфікації.

   2. Вимагати від керівників структурних підрозділів надання
інформації про роботу з кадрами, а також інші матеріали, що
стосуються  комплектування, розміщення, використання й оцінки
діяльності працівників.

   3. Здійснювати  представництво  від  імені  підприємства
/установи, організації, фірми/ у державних, суспільних і інших
установах та організаціях з питань, що входять до компетенції
служби.

   4. Брати участь у розробці й вдосконаленні організаційної
структури, штатного розпису і т. п. підприємства /установи,
організації, фірми/.

   5. Вносити пропозиції щодо заохочення а також накладання
дисциплінарного стягненням за порушення працівниками трудової
дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку /Статуту/,
по розміщенню та переміщенню працівників апарату управління.

   6. Контролювати виконання в структурних підрозділах трудового
законодавства.

            IV. Відповідальність

   Начальник кадрової служби, працівники служби відповідно до
посадових інструкцій та в цілому служба несуть відповідальність
за:
   - забезпечення підприємства /установи, організації, фірми/
необхідною  кількістю  робітників,  службовців  і допоміжного
персоналу необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації;
   - стан обліку і звітності, збереження документів і ведення
діловодства по кадрах;
   - збільшенню плинності кадрів усіх категорій персоналу та
стан трудової дисципліни;
   - своєчасне вирішення питань, що входять до компетенції
служби, порушених у листах і заявах працівників;
   - використання наданих службі прав та невиконання функцій,
передбачених дійсним Положенням і посадовими інструкціями.

              

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online