Приказ от 27.12.2005 № 26 Об утверждении Положения об экспертной комиссии по занесению объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины и состава отмеченной ком...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             27.12.2005 N 26
 
 
       Про затвердження Положення про експертну
     комісію з занесення об'єктів культурної спадщини
       до Державного реєстру нерухомих пам'яток
        України та складу зазначеної комісії
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
27.12.2001 р. N 1760 "Про затвердження Порядку
визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", а
також з метою забезпечення ефективної роботи експертної комісії
щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про експертну комісію із занесення
об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
пам'яток  України  Міністерства  будівництва,  архітектури та
житлово-комунального господарства України додаток N 1).
 
   2. Затвердити склад експертної комісії з занесення об'єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України   Міністерства   будівництва,   архітектури   та
житлово-комунального господарства України (додаток N 2).
 
   3. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників Міністра Ю.Казмірука.
 
 Міністр                          П.Качур
 
 
                   Додаток N 1
                   до наказу Мінбуду України
                   27.12.2005 N 26
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про експертну комісію із занесення об'єктів
      культурної спадщини до Державного реєстру
       нерухомих пам'яток України Міністерства
     будівництва, архітектури та житлово-комунального
            господарства України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Експертна комісія із занесення об'єктів  культурної
спадщини  до  Державного  реєстру нерухомих пам'яток України
Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального
господарства  України  (надалі - експертна комісія) утворена
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.01 р.
N 1760  "Про затвердження Порядку визначення
категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до
Державного  реєстру  нерухомих  пам'яток  України"  (пам'яток
архітектури та містобудування, садово-паркового і монументального
мистецтва (пов'язаних з архітектурними пам'ятками, комплексами,
ансамблями), а також ландшафтних пам'яток (надалі - пам'яток), і є
постійним дорадчим органом Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України.
 
   1.2. Положення про експертну комісію розроблено згідно з
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону
культурної спадщини", постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.01 р. N 1760 "Про затвердження
Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України".
 
   1.3. Організаційне забезпечення роботи експертної комісії
здійснює  Управління  реставрації та реконструкції історичної
забудови   Міністерства   будівництва,   архітектури   та
житлово-комунального господарства України.
 
   1.4. Персональний склад експертної комісії затверджується
наказом   Міністерства   будівництва,   архітектури   та
житлово-комунального господарства України за поданням Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови  зазначеного
Міністерства.
 
   2. Завдання експертної комісії
 
   2.1. Основним завданням експертної комісії є забезпечення
професійного розгляду та підготовки рішень  щодо  визначення
категорій  пам'яток  для занесення їх до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України (далі - Реєстру).
 
   2.2. Завданнями експертної комісії є також розгляд:
   - програм, концепцій, пропозицій щодо виявлення, оцінки,
підготовки облікової документації  щодо  об'єктів  культурної
спадщини;
   - проектів нормативних і методичних документів, що стосуються
виявлення,  оцінки та підготовки облікової документації щодо
об'єктів культурної спадщини;
   - спірних питань науково-методичного характеру та внесення
пропозицій щодо їх вирішення.
 
   3. Функції експертної комісії
 
   3.1. Експертна комісія відповідно до покладених на  неї
завдань:
   - розглядає та оцінює матеріали, що надходять до Міністерства
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
України для занесення об'єктів культурної спадщини до Реєстру;
   - розробляє пропозиції щодо визначення категорій пам'яток
культурної спадщини;
   - розглядає  протоколи наукових (вчених) рад установ та
організацій з питань виявлення, дослідження, оцінки об'єктів
культурної спадщини, підготовки облікової документації;
   - бере  участь  в  організації  і  проведенні  наукових
конференцій, семінарів, нарад, наукових експедицій;
   - розглядає  інші  питання  за  дорученням  керівництва
Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України.
 
   4. Організація роботи експертної комісії
 
   4.1. Експертна комісія складається з непарної  кількості
фахівців, з яких не менше трьох повинні мати науковий ступінь
доктора чи кандидата наук з відповідної спеціальності:
 
   4.2. Експертну комісію очолює Голова.
 
   4.3. Експертна комісія проводить свою роботу шляхом робочих
засідань, які веде Голова, а в разі його відсутності - заступник
Голови.
 
   4.4. Засідання експертної комісії відбуваються за планом,
затвердженим Головою комісії за погодженням Управління реставрації
та реконструкції історичної забудови.
 
   4.5. Засідання експертної комісії вважається правочинним,
якщо в його роботі бере участь понад 50% складу комісії.
 
   4.6. Рішення робочого засідання експертної комісії одночасно
є висновком, який надсилається до центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини.
 
   4.7. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів
експертної комісії, присутніх на засіданні.
 
   4.8. Голова експертної комісії:
   - здійснює керівництво діяльністю експертної комісії;
   - затверджує плани роботи експертної комісії;
   - підписує  рішення та протоколи засідань, контролює їх
виконання;
   - здійснює інші завдання, передбачені цим Положенням.
 
   4.9. Відповідальний секретар експертної комісії:
   - здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;
   - готує матеріали засідань;
   - контролює  своєчасність  надання  та  комплектності
документації, що подається на розгляд експертної комісії;
   - забезпечує роботу експертної комісії та веде протоколи її
засідань;
   - оформляє та підписує рішення експертної комісії;
   - скликає за дорученням голови експертної комісії робочі
засідання.
 
   5. Права та обов'язки експертної комісії
 
   5.1. Експертна комісія має право:
   - запрошувати  фахівців та експертів з пам'яткоохоронної
справи для розгляду і вирішення окремих питань, а також для
підготовки висновків щодо занесення об'єктів культурної спадщини
до Реєстру або вилучення їх із Реєстру.
   - отримувати від Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України  безоплатно  засоби,
устаткування та послуги в обсязі, необхідному для виконання своїх
завдань і функцій.
   - здійснювати контроль та проводити перевірки з питань, що
належать до її компетенції.
 
   5.2. Члени експертної комісії зобов'язані:
   - брати участь у засіданнях комісії.
   - дотримуватися  принципів  наукової  сумлінності   й
об'єктивності при розгляді поданих матеріалів.
   - виконувати доручення голови експертної комісії з підготовки
і розгляду матеріалів до засідань.
   - узгоджувати з керівництвом експертної комісії всі дії, які
вони здійснюють за дорученням чи від імені експертної комісії.
 
 Начальник управління реставрації
 та реконструкції історичної
 забудови                       Т.Майстерчук
 
 
                   Додаток N 2
                   до наказу Мінбуду України
                   27.12.2005 N 26
 
 
               СКЛАД
       експертної комісії із занесення об'єктів
      культурної спадщини до Державного реєстру
       нерухомих пам'яток України Міністерства
     будівництва, архітектури та житлово-комунального
            господарства України
 
 
   1. Прибєга Леонід Володимирович - голова експертної комісії,
проректор з наукової роботи Національної академії образотворчого
мистецтва  і архітектури, дійсний член Українського комітету
ICOMOS, дійсний член Української академії архітектури, лауреат
Державної  премії  України  в  галузі  архітектури, кандидат
архітектури (наукова спеціальність 18.00.01.- "Теорія та історія
архітектури, реставрація пам'яток архітектури"), професор
 
   2. Вечерський Віктор Васильович - заступник голови експертної
комісії, начальник відділу проблем забудови міста  та  його
історичної  частини  Головного  управління  архітектури  та
містобудування Київської міськдержадміністрації, дійсний  член
Українського  комітету  ICOMOS,  член-кореспондент Української
академії архітектури, заслужений архітектор України,  лауреат
Державної  премії  України  в  галузі  архітектури, кандидат
архітектури (наукова спеціальність 18.00.01.- "Теорія та історія
архітектури, реставрація пам'яток архітектури")
 
   3. Сєдак  Наталія  Вікторівна  - відповідальний секретар
експертної комісії, головний спеціаліст Управління реставрації та
реконструкції  історичної  забудови  Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України
 
   4. Пархоменко Микола Трохимович - член експертної комісії,
перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток
історії та культури
 
   5. Мардер Абрам Павлович - член експертної комісії, професор
Київського національного університету будівництва і архітектури,
дійсний член Української академії архітектури, доктор архітектури
(наукова спеціальність 18.00.01.- "Теорія та історія архітектури,
реставрація пам'яток архітектури")
 
   6. Отченашко Віталій Федорович - член експертної комісії,
дійсний член Українського комітету ICOMOS, заслужений архітектор
України
 
   7. Трегубова Тетяна Олександрівна - член експертної комісії,
провідний  спеціаліст  Державного  підприємства  "Державний
науково-дослідний інститут теорії та історії  архітектури  і
містобудування" (НДІТІАМ), кандидат мистецтвознавства
 
   8. Колосок Богдан Віталійович - член експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи Державного підприємства
"Державний  науково-дослідний  інститут  теорії  та  історії
архітектури і містобудування" (НДІТІАМ), кандидат архітектури
(наукова спеціальність 18.00.01. - "Теорія та історія архітектури,
реставрація пам'яток архітектури")
 
   9. Тиманович Євген Васильович - член експертної комісії,
завідувач   відділу   Державного  підприємства  "Державний
науково-дослідний інститут теорії та історії  архітектури  і
містобудування" (НДІТІАМ)
 
   10. Годованюк Олена Марківна - член експертної комісії,
старший науковий співробітник Державного підприємства "Державний
науково-дослідний  інститут  теорії та історії архітектури і
містобудування"  (НДІТІАМ),  кандидат  архітектури  (наукова
спеціальність  18.00.01.-  "Теорія  та  історія  архітектури,
реставрація пам'яток архітектури")
 
   11. Тимофєєнко Володимир Іванович - член експертної комісії,
завідувач відділу інституту проблем сучасного мистецтва академії
мистецтв України, віце-президент Української академії архітектури,
доктор мистецтвознавства, лауреат державної премії України в
галузі  архітектури,  кандидат  наук  (наукова  спеціальність
18.00.01.- "Теорія та історія архітектури, реставрація пам'яток
архітектури"), професор.

БУДСТАНДАРТ Online