Постановление от 29.06.1996 № 707 Об утверждении типовых положений про управления коммунального хозяйства и управления жилищного хозяйства Киевской и Севастопольской городской государственной администрации, о...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 червня 1996 р. N 707
                Київ
       Про затвердження типових положень про
        управління комунального господарства
        і управління житлового господарства
       Київської та Севастопольської міської
         державної адміністрації, відділ
      житлово-комунального господарства районної
       у містах Києві та Севастополі державної
             адміністрації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Типове положення про  управління  комунального
господарства  Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації,  Типове  положення  про  управління  житлового
господарства  Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації, Типове положення про відділ житлово-комунального
господарства районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації додаються).
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.35
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 червня 1996 р. N 707
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про управління комунального господарства
       Київської та Севастопольської міської
           державної адміністрації
 
   1.  Управління  комунального  господарства  Київської та
Севастопольської міської  державної  адміністрації  (далі  -
управління) є місцевим органом державної виконавчої влади, що
утворюється  головою  Київської  та  Севастопольської міської
державної адміністрації і йому підпорядковується.
   Управління здійснює  керівництво  у  сфері  комунального
господарства міста.
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України , законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями  Кабінету  Міністрів
України, цим Положенням, а також наказами Держжитлокомунгоспу з
питань житлово-комунального господарства, розпорядженнями голови
міської  державної  адміністрації  та  рішеннями відповідного
представницького органу, прийнятими в межах його компетенції.
   3. Основними завданнями управління є:
   реалізація державної  політики щодо комплексного розвитку
комунального господарства у сфері водо-  і  теплопостачання,
водовідведення, міського електротранспорту, санітарного очищення,
дорожнього і зеленого господарства та благоустрою території міста,
надання ритуальних та інших послуг, виконання робіт за замовленням
населення, соціально-побутових та виробничих споживачів незалежно
від форм власності;
   участь у розробленні  проектів  програм  економічного  і
соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на
підвищення рівня  забезпеченості  комунальними  послугами  та
поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною водою,
охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує пропозиції щодо комплексного розвитку комунального
господарства міста з метою найповнішого  задоволення  потреб
населення і народного господарства в усіх видах комунальних
послуг;
   2) розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи
комунального господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій,
катастроф і подолання їх наслідків;
   3) розглядає  пропозиції  щодо  удосконалення  структури
управління  комунальним  господарством  міста,  розміщення,
спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і об'єктів
комунального господарства незалежно від форм власності, перевіряє
хід виконання рішень органів державної виконавчої влади з цих
питань;
   4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
експлуатації  та утримання об'єктів комунального господарства
незалежно від форм власності;
   5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
згідно із державними і міськими програмами;
   6) подає  на  розгляд  міської  державної  адміністрації
пропозиції щодо проведення економічної реформи;
   7) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію (роботи,
послуги)  комунального господарства та у разі потреби готує
пропозиції щодо їх зміни;
   8) регулює  за  допомогою  економічних  важелів  роботу
підприємств комунального господарства, що належать до  сфери
управління міської державної адміністрації, розміщує серед них
замовлення на виконання робіт і надання послуг;
   9) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових
ресурсів комунального господарства, розробленні проекту бюджету
міста;
   10) сприяє  розвиткові  підприємництва  й  конкуренції,
демонополізації виробництва;
   11) розробляє пропозиції до  проектів  місцевих  програм
приватизації  майна підприємств комунального господарства, що
перебуває у комунальній власності, а також  про  розміщення
замовлень  на  виробництво продукції для потреб комунального
господарства міста;
   12) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих
органів  державної  виконавчої  влади  сприяє  розвиткові
зовнішньоекономічної  діяльності  підприємств  і  організацій
комунального господарства;
   13) проводить організаційну і методичну роботу, пов'язану з
реєстрацією та інвентаризацією інженерних мереж  комунального
господарства міста;
   14) сприяє прискоренню передачі комунальних об'єктів, що
перебувають  у  повному  господарському  віданні  державних
підприємств, у комунальну власність;
   15) готує пропозиції щодо передачі або продажу суб'єктам
комунальної власності підприємств та інших об'єктів комунального
господарства, які мають важливе значення для надання комунальних
послуг населенню;
   16) сприяє  проведенню ефективної інвестиційної політики,
вносить  міській  державній  адміністрації  пропозиції  щодо
проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об'єктів
комунального господарства, погоджує титульні списки цих об'єктів,
здійснює контроль за їх будівництвом і використанням коштів за
цільовим призначенням, бере участь  у  розробленні  проектів
благоустрою території міста;
   17) здійснює  контроль  за  виконанням  підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності, а також
громадянами нормативних актів з питань утримання, ремонту та
експлуатації об'єктів благоустрою території міста;
   18) вносить на розгляд міської  державної  адміністрації
пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення
об'єктів виробничого та іншого призначення незалежно від форм
власності у разі порушення вимог законодавства, стандартів і
технічних умов щодо комунального забезпечення;
   19) реалізує разом з відповідними органами Мінекобезпеки та
іншими місцевими органами державної виконавчої влади і органами
місцевого самоврядування державну політику в сфері охорони природи
і раціонального використання природних ресурсів та екологічної
безпеки, а також забезпечення належного санітарного стану міста,
якості питної води, технічного і санітарного  стану  систем
водовідведення та очищення стічних вод, запобігання підтопленню
території міста і подолання його наслідків;
   20) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на
реалізацію державної політики у питаннях праці і заробітної плати,
соціального захисту працівників комунального господарства;
   21) координує  роботу  з  питань  матеріально-технічного
забезпечення підприємств комунального господарства;
   22) сприяє  розвитку  галузевої   науки,   проведенню
науково-технічних і нормативних досліджень з метою підвищення
рівня технології виробництва та якості продукції (робіт, послуг),
зниження їх ресурсо- та енергоємності, забезпечення екологічної
безпеки;
   23) здійснює  відповідно  до  законодавства  контроль за
організацією та якістю обслуговування населення;
   24) готує пропозиції щодо удосконалення системи соціального
захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування
витрат на оплату комунальних послуг;
   25) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на
підприємствах  і  в  організаціях  комунального господарства,
координує роботу, спрямовану на дотримання екологічних вимог у
галузі;
   26) здійснює відповідно до законодавства контроль за станом
охорони паркових ландшафтів;
   27) організує разом з місцевими органами Держстандарту роботу
із забезпечення єдності вимірювань, стандартизації та сертифікації
продукції (робіт, послуг) комунального господарства, нагляд за
впровадженням і дотриманням вимог стандартів, метрологічних норм і
правил;
   28) надає методичну допомогу в організації правової роботи і
юридичного загального навчання на підприємствах і в організаціях
комунального господарства, що належать до сфери управління міської
державної адміністрації;
   29) проводить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів
для потреб комунального господарства;
   30) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  щодо
удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики в
сфері комунального господарства;
   31) готує пропозиції щодо удосконалення управління майном
підприємств і організацій комунального господарства, які належать
до сфери управління міської державної адміністрації.
   5. Управління має право:
   залучати у порядку, визначеному законодавством, підприємства,
організації  та установи до участі в розвитку комунального
господарства міста і обслуговування населення;
   залучати спеціалістів інших підрозділів міської державної
адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що
належать до його компетенції;
   отримувати в установленому порядку від інших підрозділів
міської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші
матеріали, а від місцевих органів  державної  статистики  -
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами міської державної адміністрації,
представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а
також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями
громадян.
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою міської державної адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою міської державної
адміністрації.
   8. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  начальника
управління,  керівників  його  структурних підрозділів, готує
пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
керівників підприємств комунального господарства, що належать до
сфери управління міської державної адміністрації,  керівників
відділів житлово-комунального господарства районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації;
   затверджує структуру і штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
   видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує положення   про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників управління;
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління;
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
управління.
   9. Накази начальника управління у разі  порушення  прав
громадян,  представницьких  органів  та  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника
управління за посадою, а також інших працівників управління.
   До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів
міської державної адміністрації.
   Склад колегії  затверджується  головою  міської державної
адміністрації за поданням начальника управління.
   Рішення колегії  проводяться в життя наказами начальника
управління.
   11. Для розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій
та пропозицій щодо поліпшення діяльності комунального господарства
міста і вирішення інших питань в управлінні можуть створюватися
науково-технічні та економічні ради і комісії.
   Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
   12. Управління  утримується за рахунок коштів Державного
бюджету України.
   Граничну чисельність,  фонд  оплати праці працівників та
видатки на утримання управління  затверджує  голова  міської
державної адміністрації.
   13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 29 червня 1996 р. N 707
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
    про управління житлового господарства Київської та
     Севастопольської міської державної адміністрації
 
   1. Управління  житлового  господарства  Київської  та
Севастопольської  міської  державної  адміністрації  (далі -
управління) є місцевим органом державної виконавчої влади, що
утворюється  головою  Київської  та  Севастопольської міської
державної адміністрації і йому підпорядковується.
   Управління здійснює  керівництво  у  сфері  житлового
господарства міста.
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України, законами України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а
також  наказами  Держжитлокомунгоспу  з  питань  житлового
господарства,  розпорядженнями  голови  міської  державної
адміністрації та рішеннями відповідного представницького органу,
прийнятими в межах його компетенції.
   3. Основними завданнями управління є:
   реалізація державної політики щодо комплексного  розвитку
житлового господарства міста, експлуатації та ремонту житла,
виконання робіт і надання послуг за замовленням населення;
   участь у  розробленні  проектів  програм  економічного і
соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на
підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами та
поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною питною
водою,   охорони   навколишнього   природного  середовища,
енергозбереження.
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує  пропозиції   щодо   комплексного   розвитку
житлово-комунального господарства міста з метою задоволення потреб
населення і народного господарства в усіх видах житлових і
комунальних послуг;
   2) розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи
житлового господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій,
катастроф і подолання їх наслідків;
   3) розглядає  пропозиції  щодо  удосконалення  структури
управління житловим господарством міста, розміщення, спеціалізації
та  розвитку  підприємств,  організацій і об'єктів житлового
господарства незалежно від форм власності, перевіряє хід виконання
рішень органів державної виконавчої влади з цих питань;
   4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
експлуатації, утримання та використання житлового фонду незалежно
від форм власності;
   5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
згідно із державними і міськими програмами;
   6) подає  на  розгляд  міської  державної  адміністрації
пропозиції щодо проведення економічної реформи;
   7) проводить єдину цінову політику в житловому господарстві
міста, аналізує рівень цін і тарифів на продукцію (роботи,
послуги) житлового господарства та у разі потреби готує пропозиції
щодо їх зміни;
   8) регулює  за  допомогою  економічних  важелів  роботу
підприємств  житлового  господарства,  що  належать до сфери
управління міської державної адміністрації;
   9) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових
ресурсів житлового господарства, розробленні проекту  бюджету
міста;
   10) сприяє  розвиткові  підприємництва  й  конкуренції,
демонополізації виробництва;
   11) розробляє пропозиції до  проектів  місцевих  програм
приватизації  майна  підприємств  житлового  господарства, що
перебуває у комунальній власності, а також  про  розміщення
виробництва продукції для потреб житлового господарства міста;
   12) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих
органів  державної  виконавчої  влади  сприяє  розвиткові
зовнішньоекономічної  діяльності  підприємств  і  організацій
житлового господарства;
   13) готує пропозиції щодо здійснення  житлової  реформи,
проводить  організаційну  і  методичну  роботу,  пов'язану з
приватизацією, реєстрацією та інвентаризацією житлового фонду,
інженерних мереж житлового господарства міста;
   14) сприяє прискоренню передачі підприємствами, установами та
організаціями  до  комунальної  власності відомчого житла та
комунальних об'єктів, що перебувають у їх повному господарському
віданні;
   15) готує пропозиції щодо передачі або продажу суб'єктам
комунальної власності підприємств та інших об'єктів житлового
господарства, які мають важливе значення для надання житлових
послуг населенню;
   16) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під
час  проектування,  будівництва нових і реконструкції діючих
об'єктів житлового господарства,  здійснює  контроль  за  їх
будівництвом (реконструкцією), бере участь у розробленні проектів
благоустрою території міста;
   17) здійснює  контроль  за  виконанням  підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності, а також
громадянами нормативних актів з питань утримання та ремонту
житлового фонду, благоустрою території міста;
   18) вносить на розгляд відповідних місцевих органів державної
виконавчої  влади  пропозиції  щодо  припинення  будівництва,
реконструкції,  розширення  об'єктів  виробничого  та  іншого
призначення незалежно від форм власності у разі порушення вимог
законодавства,   стандартів   і   технічних   умов  щодо
житлово-комунального забезпечення;
   19) реалізує разом з відповідними органами Мінекобезпеки та
іншими місцевими органами державної виконавчої влади і органами
самоврядування  державну політику в сфері охорони природи і
раціонального використання природних ресурсів та  екологічної
безпеки, а також забезпечення належного технічного і санітарного
стану житлового фонду міста;
   20) видає технічні умови на установлення диспетчерського
зв'язку у житлових будинках, що споруджуються, та  наявному
житловому фонді;
   21) погоджує технічну  документацію  на  будівництво  та
реконструкцію об'єктів, розташованих поблизу житлових будинків;
   22) за поданням районних державних адміністрацій вносить на
розгляд міської державної адміністрації пропозиції щодо зміни
статусу житлових будинків;
   23) здійснює розпорядчі функції замовника з реконструкції
житлового фонду, окремих інженерних  споруд  та  інженерного
обладнання житлового господарства міста;
   24) координує  роботу  з  питань  матеріально-технічного
забезпечення підприємств житлового господарства;
   25) забезпечує виконання капітального та поточного ремонту
державного житлового фонду;
   26) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на
реалізацію державної політики у питаннях праці і заробітної плати,
соціального захисту працівників житлового господарства;
   27) сприяє   розвитку   галузевої  науки,  проведенню
науково-технічних і нормативних досліджень з метою підвищення
рівня технології виробництва продукції, якості робіт і послуг;
   28) здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за
організацією  та  якістю  обслуговування  у  сфері житлового
господарства;
   29) готує пропозиції щодо удосконалення системи соціального
захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
   30) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на
підприємствах і в організаціях житлового господарства;
   31) сприяє забезпеченню  стандартизації  та  сертифікації
продукції, робіт і послуг житлового господарства міста;
   32) надає методичну допомогу в організації правової роботи на
підприємствах і в організаціях житлового господарства, що належать
до сфери управління міської державної адміністрації;
   33) проводить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів
для потреб житлового господарства міста;
   34) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  щодо
удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики в
сфері житлового господарства;
   35) готує пропозиції щодо вдосконалення управління майном
підприємств і організацій житлового господарства, які належать до
сфери управління міської державної адміністрації.
   5. Управління має право:
   розраховувати рівень витрат на експлуатацію,  ремонт  та
реконструкцію будинків житлового фонду і вносити пропозиції щодо
джерел фінансування;
   укладати в  межах своєї компетенції договори на надання
житлово-комунальних послуг;
   залучати спеціалістів інших підрозділів міської державної
адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що
належать до його компетенції;
   отримувати в установленому порядку від інших підрозділів
міської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші
матеріали, а від місцевих органів  державної  статистики  -
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами міської державної адміністрації,
представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а
також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями
громадян.
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою міської державної адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою міської державної
адміністрації.
   8. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  начальника
управління,  керівників  його  структурних підрозділів, готує
пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
керівників підприємств житлового господарства, що належать до
сфери управління міської державної адміністрації,  керівників
відділів житлово-комунального господарства районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації;
   затверджує структуру і штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
   видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує положення   про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників управління;
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління;
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
управління.
   9. Накази начальника управління у разі  порушення  прав
громадян,  представницьких  органів  та  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника
управління за посадою, а також інших працівників управління.
   До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів
міської державної адміністрації.
   Склад колегії  затверджується  головою  міської державної
адміністрації за поданням начальника управління.
   Рішення колегії  проводяться в життя наказами начальника
управління.
   11. Для розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій
та пропозицій щодо поліпшення житлового господарства міста і
вирішення інших  питань  в  управлінні  можуть  створюватися
науково-технічні та економічні ради і комісії.
   Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
   12. Управління  утримується за рахунок коштів Державного
бюджету України.
   Граничну чисельність,  фонд  оплати праці працівників та
видатки на утримання управління  затверджує  голова  міської
державної адміністрації.
   13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 червня 1996 р. N 707
              ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про відділ житлово-комунального господарства
       районної у містах Києві та Севастополі
           державної адміністрації
 
   1. Відділ житлово-комунального господарства районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації (далі - відділ) є
місцевим  органом державної виконавчої влади, що утворюється
головою районної у містах Києві  та  Севастополі  державної
адміністрації (далі - районної у місті державної адміністрації) і
йому підпорядковується.
   Відділ здійснює керівництво у сфері житлово-комунального
господарства району.
   2. Відділ  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
України, законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями  Президента України,
декретами, постановами  і  розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, цим Положенням, а також наказами  Держжитлокомунгоспу
з питань житлово-комунального  господарства,  розпорядженнями
голови  Київської  та  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, районної у місті Києві та Севастополі державної
адміністрації та рішеннями відповідного представницького органу,
прийнятими в межах його компетенції.
   3. Основними завданнями відділу є:
   реалізація державної політики щодо комплексного  розвитку
житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання,
водовідведення, експлуатації  та  ремонту  житла,  санітарного
очищення, дорожнього і зеленого господарства  та  благоустрою
території району, надання ритуальних та інших послуг, виконання
робіт за замовленням населення, соціально-побутових та виробничих
споживачів незалежно від форм власності;
   участь у  розробленні  проектів  програм  економічного і
соціального розвитку району, цільових програм, спрямованих на
підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами та
поліпшення їх якості, у тому числі з постачання якісною питною
водою,   охорони   навколишнього   природного  середовища,
енергозбереження.
   4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує   пропозиції   щодо   комплексного  розвитку
житлово-комунального господарства району з метою найповнішого
задоволення потреб населення і народного господарства в усіх видах
житлових і комунальних послуг;
   2) бере участь у розробленні системи заходів для забезпечення
сталої роботи житлово-комунального господарства району в умовах
стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків;
   3) розглядає  пропозиції  щодо  удосконалення  структури
управління житлово-комунальним господарством району, розміщення,
спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і об'єктів
житлово-комунального господарства, перевіряє хід виконання рішень
органів державної виконавчої влади з цих питань;
   4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального
господарства незалежно від форм власності;
   5) бере участь у реалізації системних заходів, спрямованих на
оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання
споживання води і теплової енергії згідно із державними  і
регіональними програмами;
   6) регулює  за  допомогою  економічних  важелів  роботу
підприємств житлово-комунального  господарства, що належать до
сфери управління районної державної адміністрації;
   7) бере участь у розробленні проекту бюджету району;
   8) сприяє  розвиткові  підприємництва  й  конкуренції,
демополізації виробництва;
   9) розробляє пропозиції  до  проектів  районних  програм
приватизації майна підприємств житлово-комунального господарства,
що перебуває у комунальній власності, а також про розміщення
замовлень на   виробництво   продукції   для    потреб
житлово-комунального господарства району;
   10) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих
органів державної  виконавчої  влади   сприяє   розвиткові
зовнішньоекономічної діяльності  підприємств  і  організацій
житлово-комунального господарства;
   11) готує пропозиції щодо проведення житлової реформи, сприяє
проведенню приватизації житла;
   12) вживає заходів до прискорення передачі підприємствами
житла та комунальних  об'єктів,  що  перебувають  у  повному
господарському віданні  державних  підприємств,  у  комунальну
власність;
   13) передає в установленому порядку пропозиції щодо передачі
або продажу суб'єктам комунальної власності підприємств та інших
об'єктів житлово-комунального  господарства, які мають важливе
значення для надання житлово-комунальних послуг населенню;
   14) організує роботу комісій з обстеження стану житлових
будинків (квартир)  та  інших  об'єктів  житлово-комунального
господарства з метою встановлення його відповідності санітарним і
технічним вимогам та визнання житлових будинків  і  житлових
приміщень непридатними для проживання;
   15) готує пропозиції  щодо  проведення  капітального  та
поточного ремонту будинків державного житлового фонду, надання
громадянам допомоги у проведенні ремонту житлових приміщень;
   16) здійснює  контроль  за  виконанням  підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності, а також
громадянами нормативних  актів  з питань утримання і ремонту
житлового фонду, експлуатації комунальних об'єктів та благоустрою
території району;
   17) вносить  на  розгляд  адміністрації  пропозиції  про
припинення  будівництва,  реконструкції,  розширення  об'єктів
виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності у
разі   порушення  стандартів  і  технічних  умов  щодо
житлово-комунального забезпечення;
   18) реалізує разом з відповідними органами Мінекобезпеки та
іншими місцевими органами державної виконавчої влади і органами
місцевого самоврядування державну політику в сфері охорони природи
і раціонального використання природних ресурсів та екологічної
безпеки, а  також  забезпечення  належного санітарного
стану території району, якості питної  води,  технічного  і
санітарного стану систем водовідведення та очищення стічних вод,
запобігання підтопленню території району  і  подолання  його
наслідків;
   19) проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на
реалізацію державної політики у питаннях праці і заробітної плати,
соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;
   20) сприяє   розвитку   галузевої  науки,  проведенню
науково-технічних і нормативних досліджень з метою підвищення
рівня технології виробництва та якості продукції (робіт, послуг),
зниження їх ресурсо- та енергоємності, забезпечення  екологічної
безпеки;
   21) здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за
організацією та  якістю  обслуговування  населення  у  сфері
житлово-комунального господарства;
   22) бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення
системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
   23) надає методичну допомогу в організації правової роботи на
підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства,
що належать до сфери управління районної державної адміністрації;
   24) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  щодо
удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики в
сфері житлово-комунального господарства;
   25) удосконалює управління майном підприємств і організацій
житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління
районної державної адміністрації.
   5. Відділ має право:
   залучати спеціалістів інших підрозділів районної у місті
державної адміністрації, підприємств, установ та організацій,
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду
питань, що належать до його компетенції;
   отримувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної  у місті державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   залучати у порядку, визначеному законодавством, підприємства,
установи та організації до участі у розвитку житлово-комунального
господарства району, наданні послуг населенню;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє  з іншими підрозділами районної у місті державної
адміністрації, представницькими органами та органами місцевого
самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами  та
організаціями, об'єднаннями громадян.
   7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою районної  у  місті  державної
адміністрації  за  погодженням  з  керівником  відповідного
структурного підрозділу  Київської,  Севастопольської  міської
державної адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою районної у місті
державної адміністрації.
   8. Начальник відділу:
   здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну
відповідальність  за виконання покладених на відділ завдань,
визначає ступінь відповідальності заступників начальника та інших
працівників відділу, готує пропозиції щодо призначення на посаду
та звільнення з посади керівників підприємств житлово-комунального
господарства, що належать до сфери управління районної у місті
державної адміністрації.
   затверджує структуру  і  штатний розпис відділу в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
   видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує положення   про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників відділу;
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
витрат на утримання відділу;
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
відділу.
   9. Накази начальника відділу у разі порушення прав громадян,
представницьких органів та органів місцевого  самоврядування,
підприємств, установ та організацій можуть бути оскаржені в
судовому порядку.
   10. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету
України.
   Граничну чисельність,  фонд  оплати праці працівників та
видатки на утримання відділу затверджує голова районної у місті
державної адміністрації.
   11. Відділ  є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

БУДСТАНДАРТ Online