Приказ от 12.12.1995 № 189 Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на изготовление, ремонт и реконструкцию подъемных сооружений и осуществления наблюдения за выполнением этих работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

              Н А К А З

 N 189 від 12.12.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 грудня 1995 р.
                   за N 482/1018

 Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства України
  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
             від наслідків Чорнобильської катастрофи
  N 449 від 30.12.2005 )

   Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів
   на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних
    споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт   Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по
нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України  від 4 травня 1993 року N 328 ( 328-93-п ),
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволів на
виготовлення, ремонт та  реконструкцію  підйомних  споруд  і
здійснення нагляду за виконанням цих робіт, що додається.
   2. Зазначену Інструкцію ввести в дію з 1 квітня 1996 року.
   3. З метою поліпшення роботи щодо виготовлення безпечних
підйомних споруд та запобіганню нещасним випадкам і аваріям при їх
експлуатації, ремонті, реконструкції та монтажі територіальним
управлінням  Держнаглядохоронпраці,  міністерствам,  відомствам
встановити нагляд за виконанням вимог даної Інструкції.
   4. Скасувати Інструкцію по нагляду за виготовленням, ремонтом
та  реконструкцією  підйомних  споруд,  затверджену  наказом
Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня 1993 року N 128.
   5. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника Голови комітету Штефана П.Т.

 Голова Комітету                    С.П.Ткачук


                        Затверджено
                  наказом Державного  комітету
                  України по нагляду за охороною
                  праці від 12 грудня 1995 року
                  N 189

              Інструкція
      про порядок видачі дозволів на виготовлення,
      ремонт та реконструкцію підйомних споруд і
      здійснення нагляду за виконанням цих робіт

           1. Визначення термінів

   Наведені нижче в Інструкції терміни вживаються у такому
значенні.
   1.1 Правила - це Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних    кранів,    затверджені    наказом
Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 р. N 128, Правила
будови  і  безпечної  експлуатації  ліфтів,  затверджені
Держгіртехнаглядом України 17.06.92 р., Правила будови і безпечної
експлуатації  ескалаторів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР
27.12.77 р., Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських
підвісних канатних доріг, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР
28.05.74 р., Правила будови і безпечної експлуатації вантажних
підвісних канатних доріг, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР
22.12.87 р., Правила будови, утримання та технічного огляду
скісних  рейко-канатних підйомників (фунікулерів), затверджені
Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.54 р.
   1.2. Ремонт - це ремонт розрахункових металоконструкцій із
застосуванням зварки.
   1.3. Реконструкція  -  це зміна паспортних характеристик
(вантажопідіймальність,  режим  роботи,  швидкість  робочих
механізмів, проліт, виліт, висота підіймання вантажного гака
крана,  ліфта,  підйомника  або  ескалатора),  конструкції
вантажопідіймальних  органів,  застосування  нетипових вузлів,
підвищення або перерозподіл навантажень у вузлах або робочих
елементах, які впливають на міцність підйомних споруд, вантажну
або власну стійкість крана, зміна приводів підйомних споруд,
принципові зміни електричних схем.
   1.4. Спеціалізована  організація  (підприємство)  -  це
організація, яка спеціально створюється для виконання визначених
видів робіт, що повинно бути відображено в її Статуті, та яка має
виробничі або договірні взаємовідносини про співробітництво з
головними    науково-дослідними    організаціями    та
підприємствами-виготівниками з питань своєї спеціалізації, а також
яка має дозвіл територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці
України (далі - територіальне управління).
   1.5. Підйомні споруди  -  це  вантажопідіймальні  крани,
електричні та ручні талі і лебідки, ліфти, будівельні підйомники,
ескалатори, пасажирські та вантажні канатні дороги, фунікулери,
крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком, підвішеним на
канаті, вантажні електричні візки, що переміщуються по надземному
рейковому шляху з кабіною управління, підйомники (вишки).
   1.6. Нормативні документи (НД) - це  Правила,  державні
стандарти, технічні умови, керівні документи на проектування,
виготовлення, ремонт, реконструкцію.
   1.7. Експертно-технічний  центр  (далі  -  ЕТЦ)  -  це
госпрозрахункові підрозділи, створені в складі територіальних
управлінь Держнаглядохоронпраці для виконання робіт, по визначенню
технічної безпеки устаткування, машин, механізмів, виробництв
тощо.

           2. Загальні положення

   2.1. Дана Інструкція розроблена на основі Правил, поширюється
на всі установи, підприємства, організації України незалежно від
їх  відомчої  (галузевої) належності та форм власності, які
здійснюють виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд,
встановлює порядок видачі органами Держнаглядохоронпраці України
дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію  підйомних
споруд,  на  які  поширюються  Правила, та додержання вимог
нормативних  документів  при  їх  виготовленні,  ремонті  і
реконструкції.
   2.2. Дана Інструкція призначена для інспекторського складу
органів  Держнаглядохоронпраці  (далі - інспектор), технічних
експертів ЕТЦ та інженерно-технічних працівників (далі - ІТП), які
пов'язані  з  проектуванням,  виготовленням,  ремонтом  та
реконструкцією підйомних споруд.

   2.3. На органи Держнаглядохоронпраці України покладається:
   2.3.1. Видача підприємствам  (організаціям)  дозволів  на
виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд або їх
металоконструкцій та механізмів (лебідки вантажні,  стрілові,
візкові, гальма, апарати управління, гакові підвіски), а також
станцій управління та приладів безпеки, які передбачені Правилами.
   2.3.2. Участь  у  попередніх (заводських) та приймальних
випробуваннях дослідних зразків підйомних споруд, їх механізмів,
станцій управління, приладів безпеки.
   2.3.3. Участь в періодичних, типових, сертифікаційних та
кваліфікаційних випробуваннях підйомних споруд, їх механізмів,
станцій управління, приладів безпеки.
   2.3.4. Контроль за дотриманням підприємствами-виготівниками,
ремонтними підприємствами НД при виготовленні,  ремонті  або
реконструкції підйомних споруд.
   2.3.5. Контроль за усуненням підприємствами-виготівниками,
ремонтними  підприємствами  виявлених  недоліків  конструкції
підйомних споруд, їх механізмів, станцій управління, приладів
безпеки, дефектів їх виготовлення, ремонту та реконструкції.
   2.3.6. Контроль за допуском зварників, своєчасною перевіркою
знань  НД інженерно-технічними працівниками, які пов'язані з
проектуванням,  виготовленням,  ремонтом  або  реконструкцією
підйомних споруд, їх механізмів, станцій управління, приладів
безпеки.

   2.4. Територіальне управління видає підприємству дозвіл на
виготовлення, реконструкцію або ремонт підйомних споруд конкретної
моделі. Дозвіл видається на певну кількість (партію) підйомних
споруд або на певний строк. Строк, на який підприємству видається
дозвіл, не повинен перевищувати трьох років. При зміні паспортної
характеристики підйомної споруди або при переході на виготовлення
підйомної  споруди іншої моделі підприємству видається новий
дозвіл. Дозвіл на реконструкцію видається на конкретну підйомну
споруду з урахуванням її фактичного стану (ступінь зносу, строк
експлуатації тощо).
   2.5. Дозвіл на виготовлення, реконструкцію, ремонт підйомних
споруд видається територіальним управлінням підприємству, яке має
передбачені  конструкторською  та  технологічною документацією
технічні засоби для виконання вказаних робіт та контролю якості
виробу  в  цілому, окремих його вузлів, зварних з'єднань у
відповідності з НД на виготовлення, ремонт або реконструкцію, а
також укомплектованому відповідними фахівцями.
   2.6. Виготовлення підйомних споруд з відступами від Правил
може бути допущене тільки з дозволу Держнаглядохоронпраці України
(далі - Комітет).
   Для одержання вказаного дозволу підприємство-виготівник подає
до Комітету відповідне технічне обгрунтування, а в необхідних
випадках і висновок головного науково-дослідного інституту по
підйомних спорудах відповідного профілю: Укрінкран, Укркраненерго,
науково-конструкторського бюро баштового кранобудування "Висота",
українського проектного інституту "Проммеханізація", акціонерного
товариства  "Азовмаш", спеціалізованого конструкторського бюро
ескалаторобудування тощо, а також територіального управління.
   2.7. Виготовлення та ремонт підйомних споруд з відступами від
Державних стандартів або технічних умов допускається з дозволу
організації, що затвердила відповідний документ. Якщо цей документ
був погоджений органом державного нагляду іншої держави, то
відступи повинні бути погоджені з Комітетом.
   2.8. Копія дозволу Комітету або  іншої  організації  на
виготовлення  підйомних  споруд з відступами від НД повинна
вкладатись в паспорт кожної підйомної споруди.

        3. Видача дозволів на виготовлення
             підйомних споруд

   3.1. Територіальне управління видає дозволи на виготовлення:
   3.1.1. Вантажопідіймальних кранів.
   3.1.2. Кранів-екскаваторів, призначених для роботи з гаком,
що підвішений на канаті.
   3.1.3. Вантажних електричних візків, що переміщуються по
надземному рейковому шляху з кабіною управління.
   3.1.4. Електричних та ручних талей.
   3.1.5. Ліфтів.
   3.1.6. Будівельних  вантажопасажирських  підйомників,  їх
металевих конструкцій.
   3.1.7. Ескалаторів.
   3.1.8. Вантажних та пасажирських підвісних канатних доріг, їх
металоконструкцій.
   3.1.9. Фунікулерів.
   3.1.10. Підйомників (вишок).
   3.1.11. Металоконструкцій (мостів, візків, стріл, порталів,
башт або їх окремих секцій), гальм, апаратів управління, гакових
підвісок, лебідок  (вантажних, стрілових, візкових), станцій
управління, приладів безпеки, кабін та направляючих підйомних
споруд.

   3.2. Дозвіл, крім указаних в п.3.1 випадках, видається також
підприємству, яке здійснює складання підйомних споруд із вузлів,
виготовлених на інших підприємствах, а також підприємству, яке
виготовляє підйомні споруди на експорт.
   При цьому за якість виготовлення підйомної споруди в цілому,
відповідність її НД, а також за повне і якісне оформлення
технічної  документації відповідає підприємство, яке здійснює
складання підйомної споруди.

   3.3. Дозволи підприємствам видаються:
   3.3.1. На виготовлення дослідних зразків підйомних споруд.
   3.3.2. На серійне виготовлення підйомних споруд.
   3.3.3. На виготовлення підйомних споруд для власних потреб.
   3.3.4. По закінченні строку дії раніше виданого дозволу.
   3.3.5. При зміні паспортних характеристик підйомних споруд,
що виготовляються.

     4. Видача дозволів підприємствам на виготовлення
        дослідних зразків підйомних споруд

   4.1. Дозвіл на виготовлення дослідного зразка може бути
виданий тільки спеціалізованому по виготовленню підйомних споруд
підприємству. Дозвіл видається територіальним управлінням  на
підставі листа підприємства, в якому вказуються тип, модель
(конструктивне виконання) та характеристика дослідного зразка
підйомної споруди, що підлягає виготовленню, з обгрунтуванням
необхідності його виготовлення.

   4.2. До листа додаються:
   4.2.1. Креслення загального виду  підйомної  споруди  та
основних її вузлів.
   4.2.2. Технічні умови на виготовлення (проект).
   4.2.3. Зразок заповненого паспорта підйомної споруди.
   4.2.4. Опис підйомної споруди з вказівкою її переваг перед
попереднім аналогом, включаючи відомості по:
   - безпеці та зручності роботи;
   - безпеці та зручності їх профілактичного обслуговування;
   - зручності ремонту;
   - підвищенню довговічності вузлів;
   - зміні строків профілактичного обслуговування;
   - зміні міжремонтних строків;
   - зміні трудовитрат на профілактичне обслуговування;
   - зміні трудовитрат на ремонт.
   4.2.5. Експертний  висновок  головного  науково-дослідного
інституту, зазначеного у п.2.6 або експертно-технічного центру, у
випадку отримання дозволу підприємством, яке приступає вперше до
виготовлення підйомних споруд даного типу.

   4.3. На підставі розгляду поданих матеріалів територіальне
управління видає підприємству дозвіл на виготовлення дослідного
зразка підйомної споруди за встановленою формою (додаток  N 1).
Термін розгляду документів не повинен перевищувати 10 днів.
   4.4. В необхідних випадках питання про видачу дозволу на
виготовлення дослідного зразка розглядається на технічній раді
територіального управління.
   4.5. Якщо у територіального управління немає упевненості в
тому, що на підприємстві, яке раніше виготовляло підйомні споруди,
є необхідні умови для забезпечення якісного виготовлення підйомних
споруд нової моделі, то видачі дозволу  повинна  передувати
перевірка підприємства технічними експертами ЕТЦ або головними
державними  інспекторами  територіальних  управлінь  (далі  -
представник територіального управління).
   4.6. В окремих випадках за рішенням Комітету дозвіл може бути
виданий на виготовлення дослідної партії зразків в кількості не
більше, ніж 5 одиниць.

    5. Випробування дослідних зразків підйомних споруд

   5.1. Дослідні зразки підйомних споруд підлягають попереднім
(заводським) та приймальним випробуванням.
   5.2. Попередні випробування дослідних зразків проводяться для
визначення відповідності конструкції підйомних споруд Правилам,
технічному завданню, стандартам,  технічній  документації  на
виготовлення.
   5.3. Попередні та приймальні випробування організовує та
проводить  підприємство-виготівник дослідних зразків підйомних
споруд.
   5.4. Участь  в  попередніх  випробуваннях  представників
підприємства, що розробило проектну й робочу документацію, та
територіального управління, що видало дозволи на виготовлення
дослідних зразків, обов'язкова.

   5.5. Під час попередніх випробувань повинні бути розглянуті:
   5.5.1. Технічні умови на виготовлення (проект), паспорт,
інструкція з експлуатації та монтажу, технічний опис кожної
підйомної споруди.
   5.5.2. Креслення загального виду та вузлів підйомних споруд.
   5.5.3. Робочі креслення вузлів, в процесі виготовлення яких
були внесені зміни, а також документи, що підтверджують погодження
таких змін з розробником.
   5.5.4. Акти приймання підйомних споруд відділом технічного
контролю (далі - ВТК).

   5.6. Попередні  випробування проводяться за програмою та
методикою, що склав розробник проекту.
   5.7. Після  доробки  підйомних споруд у відповідності з
зауваженнями, що зроблені в процесі попередніх  випробувань,
підйомні споруди пред'являються приймальній комісії.
   5.8. Комісія  для  проведення  приймальних  випробувань
дослідного зразка підйомних споруд призначається у відповідності з
ГОСТ 15.001. Представник органів Держнаглядохоронпраці України в
склад комісії призначається Комітетом.
   5.9. Про пред'явлення до приймальних випробувань дослідних
зразків підйомних споруд Комітет повинен бути повідомлений не
менше, ніж за 15 днів до початку випробувань.
   5.10. Комітет  в  необхідних  випадках  залучає фахівців
монтажних, ремонтних, експлуатаційних організацій або технічних
експертів  ЕТЦ для попереднього, до початку роботи комісії,
ознайомлення  з  дослідними  зразками  підйомних  споруд  та
технологічною документацією на них.
   5.11. Вивчивши подану  документацію,  залучені  Комітетом
фахівці подають в письмовому вигляді свої зауваження та пропозиції
представнику, призначеному Комітетом - члену комісії з приймальних
випробувань дослідних зразків підйомних споруд. В необхідних
випадках зауваження фахівців можуть бути розглянуті на технічній
раді територіального управління або в Комітеті.
   5.12. Приймальні випробування дослідних зразків проводяться
за програмою, складеною розробником проекту та погодженою з
Комітетом.
   5.13. Під  час приймальних випробувань дослідних зразків
підйомних споруд представник, призначений Комітетом,  повинен
перевірити  по  технічній  документації  та  шляхом  огляду
відповідність підйомних споруд та їх окремих елементів НД, а також
упевнитися в тому, що дотримані умови, про які завод інформував
територіальне управління при одержанні дозволу на виготовлення
дослідних зразків.
   5.14. Наслідки  попередніх  та  приймальних  випробувань
дослідних зразків оформляються протоколом та актом у відповідності
з ГОСТ 15.001.

   5.15. За наслідками випробувань комісія складає:
   5.15.1. Перелік зауважень, що підлягають усуненню до запуску
підйомних споруд у серійне виробництво.
   5.15.2. Перелік зауважень, що підлягають усуненню до вводу
дослідних  зразків  (партії)  підйомних  споруд  у  постійну
експлуатацію.

   5.16. Якщо згідно з п.4.6 дослідних зразків виготовлено
декілька і всі вони однакові, приймальні випробування дозволяється
провести на одному зразку, а недоліки за результатами випробувань
усунути на всіх зразках.
   5.17. Дослідні зразки (партія) після усунення всіх виявлених
комісією недоліків та підпису акта  приймальних  випробувань
пред'являються на реєстрацію і допускаються в експлуатацію в
порядку, встановленому Правилами.
   5.18. Акти  приймальних  випробувань  дослідних  зразків
підписуються представником, призначеним Комітетом після усунення
всіх недоліків, відмічених комісією, що підлягають усуненню до
вводу дослідних зразків (партії) в експлуатацію.
   5.19. При  позитивних  наслідках  приймальних випробувань
дослідних зразків  проект  технічних  умов  на  виготовлення
погоджується Комітетом.

   6. Видача дозволів підприємствам, які вперше приступають
      до серійного виготовлення підйомних споруд

   6.1. Дозвіл на  серійне  виготовлення  підйомних  споруд
(установочної партії) підприємству, яке вперше приступає до їх
виготовлення, видається територіальним управлінням на підставі
листа підприємства, в якому вказуються тип, модель (конструктивне
виконання) та характеристики підйомних споруд, що підлягають
виготовленню.

   6.2. До листа додаються:
   6.2.1. Зразок заповненого паспорта підйомної споруди.
   6.2.2. Інструкція з експлуатації і монтажу, технічний опис
підйомної споруди.
   6.2.3. Копія акта та протокола  приймальних  випробувань
дослідного зразка.
   6.2.4. Технічні умови на виготовлення, погоджені з Комітетом.
   6.2.5. Креслення  загального  виду  підйомної споруди та
основних її вузлів.
   6.2.6. Довідка  про  наявність  розроблених технологічних
процесів та відповідної оснастки для серійного  виготовлення
підйомних споруд (установочної партії).
   6.2.7. Копія наказу про призначення комісії  з атестації
зварників.
   6.2.8. Список атестованих зварників.
   6.2.9. Довідка про укомплектованість штату та навченість
працівників ВТК, забезпеченість їх необхідною документацією та
засобами контролю.
   6.2.10. Положення про організацію навчання та перевірки знань
НД у працівників підприємства, які пов'язані з проектуванням та
виготовленням підйомних споруд і контролем якості іх виготовлення.
   6.2.11. Копія наказу про призначення постійно діючої комісії
з перевірки знань НД працівниками підприємства.
   6.2.12. Довідка про перевірку знань НД у членів комісії
підприємства, вказаної у п.6.2.11.
   6.2.13. Відомості про перевірку комісією підприємства знань
НД на  виготовлення  інженерно-технічними  працівниками,  які
пов'язані з виготовленням підйомних споруд та контролем їх якості.

   6.3. У випадку виготовлення підйомних споруд за кресленнями
іншого підприємства територіальному управлінню, крім матеріалів,
передбачених  п.6.2, подається також довідка, що у передану
документацію внесені всі зміни, прийняті до моменту передачі.
   6.4. Технічні умови на виготовлення підйомних споруд на рівні
з іншими вимогами повинні мати відомості про матеріали, що
застосовуються, вказівки про контроль якості зварки та норми
бракування, а також порядок приймання готового виробу.
   6.5. Інструкція з експлуатації підйомних споруд  повинна
містити відомості, які передбачені Правилами та ГОСТ 2.601. В ній
також вказуються працевитрати (в людино-годинах) на проведення
технічного обслуговування підйомних споруд (за винятком ліфтів,
підвісних канатних доріг, ескалаторів та фунікулерів), нормативи
часу  (в  машино-годинах)  для  проведення  кожного  виду
планово-попереджувального ремонту та технічного обслуговування,
перелік вузлів та деталей, які швидко зношуються та норми їх
зносу.
   6.6. У випадках застосування на крані, як вантажного візка,
електричної талі, до паспорта крана додається паспорт талі, а
також інструкція з її експлуатації, монтажу та технічний опис.
   6.7. У випадку установки на крані спеціального підйомника
(ліфта) до паспорта крана додається паспорт цього підйомника
(ліфта), інструкція з його монтажу та експлуатації, якщо про це
немає відомостей в інструкції крана.
   6.8. Список атестованих зварників подається за встановленою
формою (додаток N 2).  В графі 5 списку атестованих зварників
вказуються  види  зварки  (ручна,  електродугова,  газова,
напівавтоматична або автоматична, в середовищі захисних газів
тощо), до виконання яких допускаються зварники, положення зварних
швів в просторі (нижнє, вертикальне, стельове) та матеріали, які
зварюються (сталь вуглецева, низьковуглецева, низьколегована).
   6.9. Якщо на підприємстві призначено декілька комісій з
перевірки знань працівників підприємства, то подаються списки
членів всіх комісій. При цьому в положенні про організацію
навчання, перевірку знань або в наказі по підприємству чітко
визначаються межі діяльності кожної комісії, з таким розрахунком,
щоб всі комісії забезпечували перевірку знань всього контингенту
працівників, пов'язаних з проектуванням та виготовленням підйомних
споруд. Відомості про перевірку комісією підприємства знань НД
інженерно-технічними працівниками, пов'язаними з проектуванням,
виготовленням підйомних споруд та контролем  якості  за  їх
виготовленням, подаються за встановленою формою (додаток N 3).
   Для підприємств з великою чисельністю ІТП відомості про
перевірку їх знань за погодженням з територіальним управлінням
можуть бути подані у вигляді довідки.
   6.10. Територіальне  управління  за поданою документацією
повинне упевнитись у тому, що підйомні споруди, технічні умови на
їх виготовлення відповідають Правилам, а інструкції з експлуатації
містять необхідні вказівки по безпечній роботі підйомних споруд з
урахуванням їх конструкції та призначення.
   6.11. Територіальне управління розглядає подану документацію
протягом 15 днів. При необхідності за поданими матеріалами воно
може вимагати висновок головного науково-дослідного інституту або
експертно-технічного центру.
   6.12. При відсутності по поданій документації  зауважень
представник  територіального  управління  проводить  перевірку
підприємства на предмет  технологічної  готовності  його  до
виготовлення вказаних в листі підйомних споруд.

   6.13. При перевірці підприємства необхідно звернути увагу на:
   6.13.1. Документацію по організації приймання, зберігання та
видачі у виробництво металу, матеріалів та вузлів;  порядок
маркування  металу,  його обліку та контролю, який виключає
застосування при виготовленні підйомних споруд невідповідних марок
сталей.
   6.13.2. Наявність  умов  та  організацію   зберігання
комплектуючих виробів, електродів, зварювального дроту, флюсів
тощо з метою недопущення їх зіпсування і виключення видачі у
виробництво неякісних матеріалів.
   6.13.3. Наявність технологічної оснастки  для  складання,
зварки металоконструкцій, обкатки механізмів та приводів.
   6.13.4. Наявність умов для перевірки та налагодження приладів
безпеки, які встановлюються на підйомних спорудах.
   6.13.5. Наявність умов для виконання зварки та контролю
якості її у відповідності з вимогами НД на виготовлення.
   6.13.6. Наявність умов для проведення технічного  огляду
підйомних споруд у випадках, передбачених Правилами.
   6.13.7. Наявність схем стропування, кантовки, транспортування
обладнання та металоконструкцій, які виключають їх пошкодження та
забезпечують безпечне переміщення.
   6.13.8. Укомплектованість  штату  ВТК,  навченість  його
працівників, забезпеченість їх необхідною технічною документацією
та засобами контролю, організацію постів ВТК з метою недопущення
браку в процесі виготовлення підйомних  споруд,  організацію
приймання готової продукції.
   6.13.9. Включення в комплект поставки спеціальних пристроїв
та інструменту (якщо він потрібен для проведення технічного
обслуговування та ремонту).

   6.14. При позитивній оцінці наслідків перевірки територіальне
управління видає дозвіл на виготовлення підйомних споруд, вказаних
в листі підприємства: типу, моделі (конструктивного виконання).
Дозвіл видається за встановленою формою (додаток N 4). При видачі
дозволу на разове виготовлення вказується кількість підйомних
споруд, яка дозволена для виготовлення.
   6.15. Дозвіл на виготовлення підйомних споруд для власних
потреб неспеціалізованому підприємству в кожному випадку видається
територіальним управлінням на підставі розгляду таких документів:
   а) зразка заповненого паспорта;
   б) збірних креслень підйомної споруди та її основних вузлів;
   в) проекту технічних умов на виготовлення;
   г) довідки  про  наявність  зварників,  які  витримали
випробування у відповідності з Правилами атестації зварників, та
інші документи, передбачені відповідними Правилами.
   Територіальне управління видає дозвіл на підставі позитивних
висновків проведеної його представником перевірки наявності умов
на підприємстві для якісного виготовлення підйомних споруд.
   Кожна підйомна споруда, що виготовляється для власних потреб,
підлягає випробуванням як дослідний зразок.
   6.16. Про виданий дозвіл на виготовлення підйомних споруд
територіальне управління зобов'язане письмово повідомити Комітет у
місячний строк. В повідомленні вказується:
   - підприємство, якому видано дозвіл на виготовлення підйомних
споруд, та його відомчу підпорядкованість;
   - адреса підприємства, номер телефону;
   - найменування, модель (конструктивне виконання) підйомних
споруд (обладнання);
   - основні параметри;
   - найменування організації, яка розробила проект;
   - рік початку виготовлення;
   - заплановане виготовлення.
   6.17. Видача дозволу підприємству, яке виготовляє підйомні
споруди індивідуального виконання,  здійснюється  в  порядку,
визначеному п.6.1, за поданням документів, вказаних в пунктах
6.2.1-6.2.6.

  7. Видача дозволів підприємствам на виготовлення підйомних
    споруд, по закінченні строку раніше виданих дозволів

   7.1 По закінченні строку дії раніше виданого дозволу на
виготовлення  підйомних  споруд   підприємству   видається
територіальним управлінням новий дозвіл на підставі листа, до
якого додаються довідки:
   7.1.1. Із зазначенням одержаних підприємством рекламацій та
вжитих по них заходах.
   7.1.2. Про кількість виготовлених підйомних споруд за період
дії раніше виданого дозволу та вжитих підприємством заходів по
забезпеченню в нових умовах вимог, які містяться у  пунктах
6.13.2-6.13.8.

   7.2. При  відсутності  зауважень по поданій документації
представником територіального управління проводиться перевірка
підприємства. При позитивних наслідках перевірки підприємству
видається новий дозвіл на виготовлення підйомних споруд  на
черговий строк.
   Якщо під час останньої перевірки підприємства  не  було
виявлено  серйозних  порушень,  то  з  розсуду  керівництва
територіального управління  перевірка  підприємства  може  не
проводитись.

    8. Видача дозволів на виготовлення підйомних споруд
      у випадку зміни їх паспортних характеристик

   8.1. Підприємству, яке виготовляє підйомні споруди, видається
новий дозвіл на їх виготовлення у випадку:
   8.1.1. Зміни паспортних характеристик (вантажопідіймальність,
режим роботи, швидкість робочих механізмів, проліт, виліт, висота
підіймання вантажного  гака  крана,  ліфта,  підйомника  або
ескалатора) або застосування нетипових вузлів (вузлів, які раніше
не застосовувались при виготовленні).
   8.1.2. Підвищення або перерозподілу навантажень у вузлах або
робочих елементах, які впливають на міцність підйомних споруд,
вантажну або власну стійкість крана.
   8.1.3. Зміни конструкції приводу підйомних споруд.
   8.1.4. Принципових змін електричних схем.

   8.2. Дозвіл територіального  управління  на  виготовлення
підйомних  споруд  індивідуального  виконання спеціалізованому
підприємству, яке має дозвіл на серійне виготовлення підйомних
споруд цього типу, не вимагається, якщо вказані в п.8.1.1.
параметри підйомних споруд, що виготовляються індивідуально, не
перевищують відповідних величин параметрів серійних підйомних
споруд та вузлів, або вузли, які застосовуються при виготовленні,
є типовими.
   8.3. Індивідуально виготовлені підйомні споруди можуть бути
зареєстровані та введені в експлуатацію в порядку, встановленому
Правилами після їх приймальних випробувань,  що  проводяться
підприємством-виготівником.   Участь   представника  органів
Держнаглядохоронпраці  України  в  приймальних  випробуваннях
обов'язкова.  Випробування  може бути проведене на місці їх
установки. Акти приймальних випробувань додаються до паспортів
підйомних споруд, а їх копії направляються заводом-виготівником
територіальному управлінню, яке видало дозвіл на виготовлення.

     9. Видача дозволів на ремонт та реконструкцію
             підйомних споруд

   9.1. Дозволи на ремонт та реконструкцію підйомних споруд
видаються  територіальним  управлінням  підприємствам,  які
забезпечені технічними засобами для виконання таких робіт та
контролю якості зварних з'єднань у відповідності з НД, а також
підготовленими для виконання робіт працівниками.
   9.2. Виконання реконструкції дозволяється тільки за проектом,
розробленим спеціалізованою організацією.
   9.3. Територіальне управління видає підприємству дозвіл на
ремонт або реконструкцію підйомних споруд із указанням типу,
моделі (конструктивного виконання).
   9.4. Дозвіл  може  бути  виданий на разовий ремонт або
реконструкцію підйомної споруди чи ремонт, реконструкцію групи
підйомних споруд. Дозвіл на ремонт або реконструкцію може бути
виданий також на певний строк, який не повинен перевищувати трьох
років.
   9.5. Дозвіл на ремонт або реконструкцію підйомних споруд
видається територіальним управлінням на підставі листа, в якому
повинні бути вказані тип, модель  (конструктивне  виконання)
підйомних  споруд, а також зміст робіт, які плануються для
виконання.

   9.6. До листа додаються:
   9.6.1. Проект реконструкції підйомної споруди.
   9.6.2. Технічні умови на ремонт або реконструкцію.
   9.6.3. Зразок змісту запису в паспорті підйомної споруди, яка
підлягає  ремонту або реконструкції. У випадку знеособленого
ремонту підприємство, яке здійснює ремонт, зобов'язане оформити
новий паспорт, зразок якого подається при одержанні дозволу.
   9.6.4. Довідка про  наявність  розроблених  технологічних
процесів ремонту або реконструкції.
   9.6.5. Копія наказу про призначення комісії з атестації
зварників.
   9.6.6. Відомості про наявність атестованих зварників  за
встановленою формою.
   9.6.7. Довідка про укомплектованість штату працівників ВТК,
забезпечення їх необхідною документацією та засобами контролю.
   9.6.8. Відомості про перевірку знань НД з ремонту  або
реконструкції  інженерно-технічних  працівників,  пов'язаних з
виконанням цих робіт та контролем їх якості за встановленою
формою.
   9.7. При відсутності зауважень до  поданої  документації
територіальне управління проводить перевірку підприємства. При
перевірці слід керуватися вказівками, які містяться в п.6.13, з
урахуванням характеру та обсягу робіт, що виконуються.
   9.8. При  позитивних  наслідках  перевірки  територіальне
управління видає дозвіл на ремонт або реконструкцію підйомних
споруд. Дозвіл видається за встановленою формою.
   9.9. Підприємству, яке виконує ремонт підйомних споруд різних
моделей, дозвіл може бути виданий окремо на кожну модель або на
всі підйомні споруди, які ремонтуються. В останньому випадку в
дозволі повинні бути перераховані моделі підйомних споруд, на
ремонт яких видано дозвіл.

   10. Видача дозволів на ремонт або реконструкцію підйомних
     споруд підприємствам, у яких закінчився строк раніше
             виданих дозволів

   10.1. Дозволи  на  проведення  ремонту або реконструкції
підйомних споруд у зв'язку з закінченням строку дії раніше
виданого дозволу видаються територіальним управлінням на підставі
листа, до якого додаються:
   10.1.1. Коротка записка із зазначенням отриманих рекламацій
та вжитих по них заходах.
   10.1.2. Довідка про збільшення кількості підйомних споруд, що
реконструювалися під час дії раніше виданого дозволу та вжиті
заходи по забезпеченню в нових умовах вимог, що містяться у
пунктах 6.13.2-6.13.6 та 6.13.8.
   10.2. Після  розгляду  поданої документації територіальне
управління проводить перевірку підприємства.  При  позитивних
наслідках перевірки та відсутності зауважень по документації
видається дозвіл на ремонт або реконструкцію підйомних споруд на
черговий строк.
   10.3. Якщо під час останньої перевірки підприємства не було
виявлено  серйозних  зауважень,  то  з  розсуду  керівництва
територіального управління, перевірка  підприємства  може  не
проводитись.

   11. Кваліфікаційні, періодичні, типові та сертифікаційні
         випробування підйомних споруд

   11.1. Кваліфікаційним  випробуванням  підлягає  одна  із
підйомних споруд установочної серії.
   11.2. Періодичним  випробуванням  підлягає  один  зразок
підйомних споруд не рідше одного разу у 3 роки, за винятком кранів
вантажопідіймальністю понад 100 т, випробування яких проводиться
не рідше одного разу у 5 років.
   11.3. Випробування підйомних споруд організовує та проводить
підприємство-виготівник.
   11.4. Участь  представника  органів  Держнаглядохоронпраці
України у кваліфікаційних, періодичних, типових та сертифікаційних
випробуваннях    обов'язкова.    Представник    органів
Держнаглядохоронпраці України у кваліфікаційних, періодичних та
типових випробуваннях призначається територіальним управлінням, а
у сертифікаційних - Комітетом.

   11.5. При випробуваннях перевіряється:
   11.5.1. Відповідність підйомних споруд, які виготовляються,
дослідним зразкам, прийнятим приймальною комісією. У випадку
внесення в конструкцію змін необхідно перевірити погодження таких
змін з розробником проекту.
   11.5.2. Усунення зауважень, які містяться в актах комісій з
випробувань дослідних зразків.
   11.5.3. Усунення зауважень, відмічених в актах періодичних
випробувань.
   11.5.4. Наявність рекламацій та вжиті по них заходи.
   11.5.5. Наявність представлених заводом-виготівником відгуків
(не менше трьох) по спостереженню за роботою підйомних споруд,
які знаходяться в експлуатації.
   11.5.6. При сертифікаційних випробуваннях підйомних споруд,
що поставляються з-за кордону, перевіряється відповідність їх
вимогам НД, що діють в Україні.
   11.5.7. При сертифікаційних випробуваннях підйомних споруд,
що  поставляються на експорт, перевіряється відповідність їх
вимогам НД країни, куди вони поставляються.

   11.6. За наслідками випробувань складається протокол, який
підтверджує відповідність підйомних споруд НД на виготовлення.
   11.7. При незадовільних наслідках випробувань Комітет або
територіальне управління забороняє виготовлення підйомних споруд
до усунення недоліків та проведення повторних випробувань.
   11.8. При необхідності підприємство-виготівник зобов'язане
направити власникам раніше виготовлених підйомних споруд технічну
документацію та необхідні матеріали, деталі та  вузли,  які
підлягають заміні.
   Якщо випробування підйомних споруд в установлені строки не
проведені, то Комітет або територіальне управління має право
вилучити дозвіл на виготовлення підйомних споруд до проведення
таких випробувань.

    12. Контроль за дотриманням підприємствами НД при
        виготовленні, ремонті або реконструкції
             підйомних споруд

   12.1. Контроль  за  дотриманням підприємствами НД на їх
виготовлення, ремонт або реконструкцію здійснює територіальне
управління шляхом проведення перевірок цих підприємств.
   12.2. Перевірки підприємств-виготівників підйомних споруд та
ремонтних  підприємств  проводяться за планом територіального
управління в строки, установлені  в  залежності  від  рівня
технологічної дисципліни на підприємстві, але не рідше ніж один
раз в календарний рік. Для перевірки виконання раніше виданих
приписів та окремих конкретних питань можуть проводитись непланові
цільові перевірки.
   Підприємства-виготівники, ремонтні  підприємства  підйомних
споруд,  які  не  підлягають  реєстрації   в   органах
Держнаглядохоронпраці, обстежуються не рідше, ніж один раз за два
календарні роки.
   Перевірки проводяться представниками територіальних управлінь
в присутності головного інженера та начальника ВТК підприємства
або їх заступників.

   12.3. При перевірці підприємства необхідно звернути особливу
увагу на:
   12.3.1. Відповідність підйомних споруд, які виготовляються,
ремонтуються,  реконструюються,  представленій в територіальне
управління технічній документації при одержанні  дозволу  на
виконання таких робіт.
   12.3.2. Наявність рекламацій та претензій.  Перевіряючому
необхідно  ознайомитись  зі  змістом  рекламацій,  виконанням
підприємством заходів по усуненню недоліків підйомних споруд, що
виготовляються, ремонтуються або реконструюються та упевнитись в
тому, що розроблені підприємством  заходи  по  доопрацюванню
конструкції  підйомних  споруд (усунення виявлених в процесі
експлуатації дефектів виготовлення) погоджені з територіальним
управлінням, яке видало дозвіл на їх виготовлення, ремонт або
реконструкцію,  направлені  власникам  підйомних  споруд,  їх
безпосередньо вищестоящим організаціям (якщо такі є) та Комітету.
   12.3.3. Виконання  приписів  територіального  управління.
   12.3.4. Здійснення  вхідного  контролю  металу,  зварних
матеріалів, а також виробів, які одержуються по кооперації, та
відповідність цього контролю НД. Ведення документації по вхідному
контролю.
   12.3.5. Здійснення установлених НД умов збереження металу та
зварних матеріалів, комплектуючих виробів, приладів безпеки, а
також ведення документації по зберіганню та видачі у виробництво
виробів і матеріалів.
   12.3.6. Відповідність основного металу та зварних матеріалів
технічним умовам  на  виготовлення,  кресленням  та  ведення
документації з цих питань.
   12.3.7. Організацію та здійснення контролю за дотриманням
установлених  конструкторською  документацією  розмірів  (з
урахуванням допусків).
   12.3.8. Ведення  документації  на  зварювальні  роботи,
правильність маркування зварних з'єднань.
   12.3.9. Виконання  ВТК  покладених  на нього функцій по
оперативному  контролю  в  процесі  виготовлення,  ремонту,
реконструкції  підйомних  споруд,  ведення  працівниками  ВТК
документації по технічному контролю.
   12.3.10. Якість  виготовлення,  ремонту,  реконструкції
прийнятих ВТК виробів, пофарбування виробів відповідно до НД.
Перевірка здіснюється через зовнішній огляд.
   12.3.11. Відповідність   стропування,   кантовки   та
транспортування металоконструкцій, обладнання затвердженим схемам
та технологічним картам.
   12.3.12. Правильність внесення змін в технічну документацію
на виготовлення, ремонт, реконструкцію підйомних споруд, які
вміщені в книзі реєстрації.
   12.3.13. Правильність  проведення   технічного   огляду
виготовлених, відремонтованих, реконструйованих підйомних споруд.
   12.3.14. Комплектність  підготовлених  до  відвантаження
підйомних споруд, оснащення їх спеціальним інструментом, запасними
частинами, приладами та пристроями безпеки.
   12.3.15. Відповідність паспорта, інструкції з експлуатації та
монтажу, технічного опису підйомної споруди встановленим зразкам
та достатність відомостей, що містяться в них.
   12.3.16. Наявність  на  підготовленому  до  відвантаження
обладнанні  маркування  місць  накладання  стропів  для його
навантаження (розвантаження).
   12.3.17. Додержання вимог з організації навчання. Перевірка
знань та атестація працівників, пов`язаних з  проектуванням,
виготовленням, ремонтом або реконструкцією підйомних споруд.
   12.3.18. Здійснення підготовки (перепідготовки) персоналу для
обслуговування підйомних споруд, що виготовляються.
   12.3.19. Наявність та стан стендів, стапелів, кондукторів та
іншого технологічного оснащення, своєчасність перевірки їх на
технологічну точність.
   12.3.20. Наявність  та  стан  контрольно-вимірювального
обладнання, приладів та інструментів, своєчасність проведення
держперевірки та метрологічного контролю.

   12.4. Під час перевірки цехів та дільниць  підприємства
необхідно вибірково перевіряти наявність у ІТП посвідчень, чи
немає прострочених. Якщо у підлягаючого перевірці працівника не
виявилось посвідчення, то його навченість може бути перевірена по
журналу обліку з перевірки знань.
   12.5. Шляхом вибіркового опиту необхідно упевнитись в знанні
інженерно-технічних працівників НД з виготовлення, ремонту та
реконструкції підйомних споруд.
   12.6. Представник територіального управління, який проводив
перевірку,  має  право  вимагати від адміністрації необхідні
документи, що стосуються виготовлення, ремонту, реконструкції
підйомних  споруд,  а  у  випадку необхідності - проведення
позачергових випробувань підйомних споруд в обсязі періодичних
випробувань.
   12.7. Перевірка за пунктами 12.3.4-12.3.14, 12.3.16, 12.3.19,
12.3.20, 12.4, 12.5 проводиться вибірково. При виявленні недоліків
повинна бути проведена більш ретельна перевірка.
   12.8. За  наслідками  перевірки  підприємства складається
припис, в якому вказуються виявлені порушення та строки їх
усунення, а також строк, в який підприємство повинне письмово
повідомити територіальне управління  про  усунення  виявлених
недоліків.
   12.9. За наслідками перевірки на підприємстві видається наказ
про усунення виявлених недоліків та розробленню заходів  по
недопущенню їх в подальшому. Копії цих документів підприємство
зобов'язане надіслати територіальному управлінню.
   12.10. При  виявленні  в  процесі перевірки підприємства
порушень, які були виявлені при попередній перевірці, виготовлення
виробів на цій дільниці повинне бути заборонене (зупинене) або
анульований дозвіл  на  виготовлення,  ремонт,  реконструкцію
підйомних споруд. На підприємстві повинні бути розроблені заходи
по усуненню виявлених порушень, призначені відповідальні особи за
їх проведення, притягнуті до відповідальності особи, які допустили
порушення, проведена перевірка знань ними НД в комісії за участю
представника територіального управління. Дозвіл на виготовлення,
ремонт, реконструкцію підйомної споруди може бути відновлений
тільки після усунення порушень. Якщо при наступній перевірці знову
будуть виявлені аналогічні порушення, територіальне управління
зобов'язане  анулювати  дозвіл  на  виготовлення,  ремонт,
реконструкцію підйомних споруд і повідомити про це Комітет. Дозвіл
на виготовлення, ремонт,  реконструкцію підйомних споруд в цьому
випадку може бути поновлений тільки за рішенням Комітету.
   Видачі дозволу  повинна  передувати  ретельна  перевірка
підприємства, а також перевірка знань НД директором, головним
інженером  та  начальником  ВТК  підприємства  в  комісії
територіального управління.

     13. Контроль за усуненням недоліків конструкції,
      дефектів виготовлення, ремонту, реконструкції
             підйомних споруд

   13.1. Працівники територіальних управлінь у випадку виявлення
при реєстрації, технічному огляді або експлуатації підйомних
споруд дефектів в їх виготовленні,  ремонті,  реконструкції,
недоліків в конструкції або в оформленні технічної документації
повинні повідомити про це територіальне управління, яке видало
дозвіл на виготовлення, ремонт, реконструкцію цих підйомних споруд
та Комітет.
   Після отримання повідомлення територіальне управління, яке
видало дозвіл, повинне зобов'язати підприємство усунути недоліки
та вжити заходи, що виключають їх повторення, і встановити
контроль за їх виконанням.
   Про вжиті  підприємством  заходи  по  усуненню недоліків
територіальне управління, яке видавало дозвіл на виготовлення,
ремонт, реконструкцію, повідомляє територіальне управління, від
якого було отримане повідомлення, та Комітет.

   13.2. У разі необхідності розробки рекомендацій по усуненню
недоліків конструкції  або  дефектів  виготовлення,  ремонту,
реконструкції підйомних споруд, що експлуатуються, проект таких
рекомендацій повинен бути погоджений з територіальним управлінням,
що видало дозвіл на виготовлення, ремонт, реконструкцію з метою
перевірки:
   13.2.1. Можливості проведення робіт по усуненню недоліків в
умовах експлуатації підйомних споруд. За необхідності їх виконання
власником  підприємство-виготівник  або  ремонтне підприємство
повинні вказати порядок проведення таких робіт.
   13.2.2. Необхідності направлення власникам підйомних споруд
відповідних матеріалів, заготовок, деталей або  виробів  для
усунення дефектів, а також направлення фахівців.
   13.3. Територіальне управління,  яке  видало  дозвіл  на
виготовлення, ремонт, реконструкцію, зобов'язане в найкоротший
строк направити  інформаційний  лист  підприємства-виготівника
Комітету в 11 экземплярах за встановленою формою (додаток N 5).
   Інформаційний лист, направлений власнику підйомної споруди,
без погодження з територіальним управлінням, яке видало дозвіл на
виготовлення, ремонт, реконструкцію, є недійсним і  підлягає
вилученню.

                       Додаток N 1
                до Інструкції про порядок видачі
                дозволів на виготовлення, ремонт
                та реконструкцію підйомних споруд
                і здійснення нагляду за виконанням
                цих робіт

   Державний комітет України по нагляду за охороною праці
           (Держнаглядохоронпраці)
      _________________________________________
      (найменування територіального управління)

               Дозвіл

         N________"___"_________ 199 р.

Виданий __________________________________________________________
          (найменування підприємства)
на виготовлення дослідного зразка ________________________________
__________________________________________________________________
        (найменування об'єкта, тип, модель)
__________________________________________________________________
       (робочі параметри, кількість об'єктів)

Дозвіл дійсний до "___"____________199__р.
Дозвіл виданий на підставі листа підприємства N ______________
від "___"___________199__р., проекта ТУ N ______

   М.П. __________________  __________________________________
      (підпис керівника)   (прізвище, ім'я та по батькові)


                       Додаток N 2
                до Інструкції про порядок видачі
                дозволів на виготовлення, ремонт
                та реконструкцію підйомних споруд
                і здійснення нагляду за виконанням
                цих робіт

               Список
           атестованих зварників
NN пп Прізвище, ім'я та по батькові Розряд Дата перевірки Висновки комісії
1 2 3 4 5
         
         
         

   Головний інженер ________ _________________________________
            (підпис)  (прізвище, ім'я та по батькові)

   Головний зварник
   (керівник зварю-
   вальних робіт)  ________ _________________________________
            (підпис)  (прізвище, ім'я та по батькові)


                       Додаток N 3
                до Інструкції про порядок видачі
                дозволів на виготовлення, ремонт
                та реконструкцію підйомних споруд
                і здійснення нагляду за виконанням
                цих робіт

              Відомості
   про проведення комісією підприємства перевірки знань
   НД інженерно-технічних працівників, які пов'язані з
   проектуванням, виготовленням, ремонтом, реконструкцією
   підйомних споруд та контролем якості виконання цих робіт

    _________________________________________________
         (найменування підйомних споруд)
NN пп Прізвище, ім`я та по батькові Посада Номер посвід- чення Дата перевір- ки знань Примітка
1 2 3 4 5 6
           
           
           

   Інших інженерно-технічних   працівників,  пов'язаних  з
виготовленням, ремонтом, реконструкцією підйомних споруд та що
підлягають перевірці знань НД на підприємстві, немає.

   Головний інженер ________ __________________________________
           (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)


                       Додаток N 4
                до Інструкції про порядок видачі
                дозволів на виготовлення, ремонт
                та реконструкцію підйомних споруд
                і здійснення нагляду за виконанням
                цих робіт

   Державний комітет України по нагляду за охороною праці
           (Держнаглядохоронпраці)
    _________________________________________________
      (найменування територіального управління)

               Дозвіл
         N________"___"_________ 199 р.

Виданий __________________________________________________________
          (найменування підприємства)
на виготовлення (ремонт, реконструкцію) __________________________
                      (серійне, разове)
__________________________________________________________________
        (найменування об'єкта, тип, модель)
__________________________________________________________________
       (робочі параметри, кількість об'єктів)

Дозвіл дійсний до "___"____________199__р.
Дозвіл виданий на підставі листа підприємства N _________ від
"___"_______________199__р., акта випробування дослідного зразка
Інформаційний лист від "___"_____________199__р., ТУ N _________,
затверджених "___"________ 199__р.

   М.П.  __________________ _________________________________
       (підпис керівника)  (прізвище, ім`я та по батькові)


                       Додаток N 5
                до Інструкції про порядок видачі
                дозволів на виготовлення, ремонт
                та реконструкцію підйомних споруд
                і здійснення нагляду за виконанням
                цих робіт

            Інформаційний лист

Кутовий штамп                 Керівнику, власнику
підприємства-виготівника            підйомних споруд

                        ________________
                        ________________

   "___"_________199__р.


         Інформаційний лист N___________
   Про__________________________________________________________

   1. Короткий опис причин аварії, виявленого дефекту тощо
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Пропонується:
   1. Порядок виявлення дефекту підйомної споруди.
   2. Порядок усунення (заміни) дефекту (вузла).
   Строки виконання, відповідальні виконавці.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Лист погоджений з ________________ територіальним
   управлінням листом N ______ від "___"___________199__р.
   Додаток: 1. Креслення.
       2. Схеми.
       3. Фотографії.
Головний інженер _________ _______________________________________
         (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)

БУДСТАНДАРТ Online