Приказ от 02.02.2006 № 36а О создании тендерного комитета Минстроя Украины по вопросам организации и проведения процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 лютого 2006 року № 36а

Про створення тендерного комітету Мінбуду України з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 30 серпня 2006 року № 293

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року № 1490-III та Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.12.2000 № 280 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за № 20/5211) наказую:

1. Створити тендерний комітет Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - тендерний комітет).

2. Затвердити:

• склад тендерного комітету (додаток 1);

• Положення про тендерний комітет (додаток 2).

3. Призначити головою тендерного комітету заступника Міністра В. Бута.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 30.08.2006 р. № 293)

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. КачурДодаток 1
до наказу Мінбуду України
від 2 лютого 2006 р. № 36а

Склад тендерного комітету Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства з питань організації та здійснення процедур закупівель (товарів, робіт, послуг)

Бут В.

заступник Міністра, голова тендерного комітету

Барзилович Дмитро Владиславович

начальник Управління технічного регулювання у будівництві

Коваленко Володимир Леонідович

начальник Юридичного управління

Ковальчук Ірина Миколаївна

головний спеціаліст Відділу науково-технічної інформації та інновацій

Кравченко Леонід Олексійович

начальник Відділу науково-технічної інформації та інновацій

Майстерчук Тетяна Петрівна

начальник Управління реставрації та реконструкції історичної забудови

Стасюк Геннадій Євстахійович

начальник Управління по забезпеченню діяльності Міністра

Чайка Наталія Василівна

головний спеціаліст Відділу науково-технічної інформації та інновацій

Шевчук Василь Володимирович

заступник директора Департаменту організаційно-кадрової роботи, начальник відділу організаційного та матеріально-технічного забезпечення

Щавінська Тетяна Миколаївна

начальник Фінансово-економічного управління.

 

Начальник відділу

Л. Кравченко(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 30.08.2006 р. № 293)

 

Додаток 2
до наказу Мінбуду України
від 2 лютого 2006 р. № 36а

ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та Типового положення і визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядником яких є Міністерство (далі - тендерний комітет), на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості, а також права, обов'язки та відповідальність його членів.

2. Тендерний комітет є робочим органом Міністерства і створюється наказом Міністра.

3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінбуду та цим Положенням.

4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, обов'язки якого покладаються на одного із заступників Міністра.

Основні завдання тендерного комітету

5. Організація процедур закупівель товарів, робіт і послуг з метою підвищення ефективності державних закупівель, раціонального використання коштів, запобігання економічним зловживанням, а також необґрунтованому завищенню цін.

6. Забезпечення дотримання процедур проведення торгів, вибору переможця на основі критеріїв, які мають бути застосовані для його визначення.

7. Запобігання вчиненню дискримінаційних дій до учасників процедур закупівель в процесі організації торгів.

8. Прийняття рішень в межах повноважень тендерного комітету, що не суперечать чинному законодавству.

Головні функції тендерного комітету

9. Тендерний комітет відповідає за організацію і проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг та забезпечує реалізацію таких функцій:

планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель;

вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

розміщення оголошення про здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у бюлетені "Вісник державних закупівель", та, у разі потреби, в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі у міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв'язку або розсилання запрошень виконавцям щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;

підготовка та розсилання документації, необхідної для проведення процедур закупівель чи процедури попередньої кваліфікації виконавців;

надання роз'яснень учасникам щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

проведення процедури попередньої кваліфікації учасників у разі її застосування;

організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв, методики та оцінки пропозицій, визначених у тендерній документації;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

у разі надходження скарги від учасника процедур закупівель - її розгляд відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Склад та організація діяльності, права та обов'язки тендерного комітету

10. Склад тендерного комітету та його положення затверджуються наказом Міністра. Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням голови тендерного комітету та затверджуються наказом Міністра.

Голова тендерного комітету призначається наказом Міністра.

11. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій. За відсутності голови тендерного комітету його функції виконує заступник.

12. Членами тендерного комітету можуть бути начальники управлінь та самостійних відділів Міністерства.

13. Для розв'язання конкретних питань, зокрема, в разі проведення торгів на закупівлю товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного комітету на договірних засадах можуть залучатися сторонні експерти та консультанти з урахуванням вимог частини восьмої статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

14. За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення окремих питань, що виникають у процесі проведення процедур закупівель, залучатись у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів Міністерства.

15. Робоча група з представників тендерного комітету в складі не менше трьох осіб може призначатися для розкриття тендерних пропозицій відповідно до вимог тендерної документації та оформлення протоколу про результати розкриття тендерних пропозицій.

16. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.

17. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають такі питання:

планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій між членами тендерного комітету, окремих його комісій та груп;

здійснення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства;

прийняття відповідних рішень.

18. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є ухвальним.

19. Рішення тендерного комітету оформлюється протоколом, який підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

20. Тендерний комітет має право:

від імені Міністерства в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг;

готувати та подавати на затвердження Міністрові проекти наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань щодо проведення торгів;

одержувати від структурних підрозділів Міністерства інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

у разі потреби залучати без права голосу до роботи в тендерному комітеті інших працівників Міністерства та на договірних засадах сторонніх експертів і консультантів (за їх згодою);

використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно Міністерства;

у межах затвердженого кошторису Міністерства здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;

готувати пропозиції щодо покриття витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок платежів претендентів відповідно до частини 1 статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

21. Тендерний комітет зобов'язаний:

організовувати проведення процедур закупівель відповідно до законодавства, установлених процедур закупівель та термінів;

зберігати конфіденційність інформації;

своєчасно готувати письмові роз'яснення Міністрові стосовно отриманих на його адресу скарг щодо можливих порушень процедур закупівель;

своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження керівництву Міністерства;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у процедурах закупівель, об'єктивне та чесне визначення переможця.

22. Голова тендерного комітету:

планує проведення засідань тендерного комітету та веде ці засідання;

призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету;

вирішує питання забезпечення діяльності тендерного комітету;

приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп тендерного комітету;

вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету;

за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань тендерного комітету.

23. Голова тендерного комітету засвідчує своїм підписом такі документи щодо державних закупівель:

оголошення стосовно державних закупівель;

запит щодо цінових пропозицій (котирувань), запрошення до торгів з обмеженою участю та закупівлі в одного учасника;

тендерну документацію, включаючи зміни у разі їх внесення;

інструкцію щодо підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації;

повідомлення про акцепт тендерної пропозиції та про результати торгів:

рішення щодо скарг, що розглядалися тендерним комітетом;

звіт про результати здійснення процедури закупівлі.

Вказані документи після підпису завіряються печаткою Міністерства або окремою печаткою тендерного комітету.

24. Секретар тендерного комітету:

веде та оформляє протоколи засідань тендерного комітету;

забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу;

забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо здійснення державних закупівель;

забезпечує підготовку відповідної звітності щодо державних закупівель.

25. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому членові тендерного комітету.

26. Члени тендерного комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації виконавців у разі її застосування; оцінки та зіставлення тендерних пропозицій; визначення переможця процедури закупівлі.

27. Члени тендерного комітету мають право:

брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій учасників;

виносити питання на розгляд тендерного комітету;

на занесення до протоколів засідань тендерного комітету своєї окремої думки.

28. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нормативно-правових актів Міністерства, цього Положення, тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності тендерного комітету.

29. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" члени тендерного комітету зобов'язані протягом шести місяців з моменту вступу до тендерного комітету отримати відповідні сертифікати чи свідоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом. Повторне підвищення кваліфікації або навчання здійснюється не рідше одного разу на 2 роки.

Витрати на організацію та проведення процедур закупівель

30. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівель можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат на організацію та проведення процедур закупівель, що за поданням голови тендерного комітету затверджується Міністром.

31. Витрати на проведення процедур закупівель можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватись за рахунок коштів, отриманих від виконавців за надання тендерної документації.

32. Члени тендерного комітету рішенням Міністра в установленому чинним законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.

Відповідальність членів тендерного комітету

33. Голова тендерного комітету та інші члени тендерного комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівель, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

34. При виявленні порушень у роботі тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду отриманої відповідно до чинного законодавства скарги від учасників процедур державних закупівель, що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, голова тендерного комітету подає письмові роз'яснення керівнику організації-замовника з цього приводу.

 

Начальник Відділу
 науково-технічної
 інформації та інновацій

 
 
Л. КравченкоНадруковано:
"Інформаційний бюлетень Держбуду",
№ 3, березень, 2006 р.

БУДСТАНДАРТ Online