Приказ от 10.01.2006 № 2 Об утверждении Рекомендаций относительно подготовки местных программ обращения с твердыми бытовыми отходами

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             10.01.2006 N 2


         Про затвердження Рекомендацій
      щодо підготовки місцевих програм поводження
         з твердими побутовими відходами


   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
04.03.2004 N 265  "Про затвердження Програми
поводження з твердими побутовими відходами", з метою забезпечення
розроблення Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями
місцевих Програм поводження з твердими побутовими  відходами
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Рекомендації щодо підготовки місцевих програм
поводження з твердими побутовими відходами, що додаються.

   2. Управлінню благоустрою та комунального  обслуговування
Я.А.Стеценко)  довести  цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.

 Міністр                         П.С.Качур


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   10.01.2006 N 2


              РЕКОМЕНДАЦІЇ
     щодо підготовки місцевих програм поводження з
         твердими побутовими відходами


           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Рекомендації призначені для використання при розробленні
місцевих Програм поводження з твердими побутовими відходами для АР
Крим, областей, районів в областях, міст Києва та Севастополя.

   1.2. Розроблені  місцеві  Програми поводження з твердими
побутовими відходами після необхідних погоджень затверджуються у
встановленому порядку.

   1.3. За термінами впровадження розроблювані місцеві Програми
повинні узгоджуватись із загальнодержавною Програмою поводження з
твердими побутовими відходами, яка розроблена на
2005...2011 роки з  реалізацією  в  2  етапи.  Перший  етап
(2005...2006 роки)  -  створення  нормативно-правової  бази;
реформування управління; стабілізація фінансово-економічного стану
виробничих  підприємств;  забезпечення  сприятливих  умов для
залучення інвестицій і технічного переоснащення; забезпечення
проведення моніторингу сфери побутових відходів. Другий етап
(2007...2011 роки) - створення нового обладнання; впровадження
комплексної переробки та утилізації ресурсно цінних компонентів
відходів; забезпечення належного санітарного стану  населених
пунктів; перетворення сфери поводження з побутовими відходами на
рентабельну підгалузь житлово-комунального  господарства.  При
розробленні Програми необхідно також використовувати матеріали
документа "Національна стратегія поводження з твердими побутовими
відходами в Україні", яка розроблена Держжитлокомунгоспом України
разом із зацікавленими органами виконавчої влади і дорученням
Кабінету  Міністрів України від 02.06.2005 р. N 4242/3/1-05
направлена Раді міністрів АР Крим,  обласним,  Київській  і
Севастопольській міським державним адміністраціям до відома та
керівництва в роботі (Інтернет-портал: www.ukrwaste.com.ua).

   1.4. Мета Рекомендацій - встановити орієнтири для місцевих
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та
визначити напрямки розроблення заходів у місцевих  Програмах
поводження  з  твердими побутовими відходами для прискорення
реформування і розвитку цієї сфери. Мета місцевої  Програми
поводження з твердими побутовими відходами - координація та
активізація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів
господарювання,   населення  для  забезпечення  реалізації
загальнодержавної Програми поводження з  твердими  побутовими
відходами та державної політики в цій сфері, яка
спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого
впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я
людей. Основні завдання Програми: зменшити обсяги  утворення
відходів та захоронення їх на полігонах і звалищах, збільшити
використання ресурсно цінних компонентів ТПВ, впровадити новітні
технології  і  сучасні  та  ефективні  засоби  механізації,
відрегулювати тарифи та підвищити рентабельність і ефективність
виробничої діяльності, покращити якість і розширити обсяги надання
послуг, впровадити систему моніторингу поводження з ТПВ  та
покращити облік і звітність, зменшити негативний вплив ТПВ на
довкілля і здоров'я населення.

   1.5. Наведені у Рекомендаціях терміни вживаються у наступному
значенні:
   Місцева Програма поводження з твердими побутовими відходами -
це комплекс взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів:
організаційних, технологічних,  технічних,  ресурсозберігаючих,
екологічних,   санітарно-гігієнічних,   фінансово-економічних,
соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на
розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ в даному регіоні.
   Поводження з твердими побутовими відходами - дії, спрямовані
на запобігання утворенню твердих побутових відходів, їх збирання,
транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію,
видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими
операціями та нагляд за місцями видалення.
   Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України: "Про  охорону  навколишнього  природного  середовища"
;   "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення"; "Про місцеве самоврядування в
Україні"; "Про відходи"; "Про місцеві
державні  адміністрації"; "Про   житлово-комунальні
послуги"; "Про Загальнодержавну програму реформування
і розвитку    житлово-комунального    господарства    на
2004-2010 роки";  "Про   благоустрій   населених
пунктів"; "Про державні цільові програми".

       2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МІСЦЕВОЇ ПРОГРАМИ
      ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

   2.1. Типова структура місцевої Програми поводження з твердими
побутовими відходами повинна включати такі складові частини:
   - вступна частина;
   - загальна характеристика регіону та аналіз існуючого стану
сфери поводження з ТПВ;
   - обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та
основних заходів Програми;
   - узагальнені дані та показники  Програми,  контроль  і
звітність про її виконання;
   - заключна частина.

   2.2. Зміст місцевої Програми поводження з твердими побутовими
відходами може включати наступні розділи та підрозділи.

               Вступ

        Розділ 1. Загальна характеристика
          регіону та аналіз існуючого
          стану сфери поводження з ТПВ

   1.1. Аналіз   природно-кліматичних,   гідрогеологічних,
соціально-економічних, демографічних та інших умов, які впливають
на санітарне очищення і прибирання (даного регіону) та сферу
поводження з ТПВ.

   1.2. Наявний житловий фонд, його розподіл за типами житлової
забудови та рівнем благоустрою.

   1.3. Стан  містобудування  і  перспективи територіального
розвитку населених пунктів регіону, його адміністративний поділ і
кількість населення.

   1.4. Система виробничих підприємств і організацій санітарного
очищення та структура управління.

   1.5. Структура, склад та обсяги ТПВ (які утворюються на даній
території).

   1.6. Існуючі  технології  та засоби механізації в сфері
поводження з ТПВ.
   1.6.1. Утворення ТПВ, контейнерне господарство та контейнерні
майданчики.
   1.6.2. Збирання та перевезення ТПВ, парк сміттєвозних та
прибиральних машин.
   1.6.3. Захоронення ТПВ на полігонах і звалищах та стан цих
об'єктів.
   1.6.4. Збирання, заготівля і використання сировинно цінних
компонентів ТПВ.
   1.6.5. Інші технології, які практикуються на даній території.

        Розділ 2. Обґрунтування напрямків
         розвитку сфери поводження з ТПВ
          та основних заходів Програми

   2.1. Обґрунтування напрямків розвитку технологій і техніки
при утворенні, збиранні, перевезенні, переробленні, захороненні
(видаленні) ТПВ.

   2.2. Обґрунтування        організаційно-управлінських,
фінансово-економічних  заходів  з  реформування  та  розвитку
виробничих  підприємств  сфери  поводження  з ТПВ і системи
управління.

   2.3. Обґрунтування заходів з охорони і збереження довкілля та
захисту і покращення санітарного стану територій.

   2.4. Обґрунтування      навчально-виховних      та
інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі
населення в сфері поводження з ТПВ.

   2.5. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх
реалізації.
   2.5.1. Заходи  з впорядкування, технічного переоснащення,
реконструкції,  рекультивації,  будівництва  полігонів  для
захоронення ТПВ.
   2.5.2. Заходи з оновлення парків сміттєвозного транспорту,
підмітально-прибиральних машин, контейнерного господарства тощо.
   2.5.3. Заходи з впровадження нових технологій і обладнання
при збиранні, переробленні та видаленні ТПВ.
   2.5.4. Заходи з покращення якості та розширення номенклатури
і обсягів послуг, що надаються в сфері поводження з ТПВ.
   2.5.5. Екологічні та санітарно-гігієнічні заходи.
   2.5.6. Організаційно-управлінські  та  фінансово-економічні
заходи.
   2.5.7. Освітньо-виховні та інформаційні заходи.

       Розділ 3. Узагальнені дані та показники
     Програми, контроль і звітність про її виконання

   3.1. Зведені дані про заходи Програми, терміни виконання та
виконавців, обсяги та джерела фінансування, місця впровадження та
очікувані результати.

   3.2. Суб'єкти  господарювання  (виробничі  підприємства,
організації, установи) - юридичні та фізичні особи - учасники
Програми.

   3.3. Основні    екологічні,     санітарно-гігієнічні,
соціально-економічні та інші показники Програми.

   3.4. Очікувані результати та наслідки реалізації Програми.

   3.5. Система  моніторингу  і  контролю виконання заходів
Програми.

   3.5. Система звітності про виконання Програми.

   3.6. Оцінка дієвості і результативності Програми та аналіз
очікуваних наслідків реалізації Програми.

              Заключення

            Додатки до Програми

   Додаток 1. Зведена таблиця заходів Програми

   Додаток 2. Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування за
районами і містами обласного (республіканського) значення.

   Додаток 3. Заходи з впорядкування, технічного переоснащення,
реконструкції,  рекультивації,  будівництва  полігонів  для
захоронення ТПВ.

   Додаток 4. Заходи з оновлення парків сміттєвозних машин та
контейнерного господарства.

   Додаток 5. Заходи зі створення мережі приймальних пунктів
вторинної сировини.

   Додаток 6.    Заходи    зі    створення    мережі
сміттєперевантажувальних  станцій  з сортувальним обладнанням,
сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування органічних
компонентів ТПВ.

   Додаток 7.  Заходи нормативно-інструктивного забезпечення,
рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні.

   Додаток 8. Заходи з впровадження технологій  роздільного
збирання ТПВ.

   Додаток 9.  Моніторинг  виконання Програми та оцінка її
результативності.

         3. ПОРЯДОК ВИКЛАДЕННЯ МІСЦЕВОЇ
         ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ
            ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

   У Вступі вказуються підстави та джерела підготовки місцевої
Програми поводження з твердими побутовими відходами. Дається
короткий аналіз стану поводження з ТПВ в даному регіоні (на даній
території) та висвітлюються найбільш гострі проблеми цієї сфери.
Наводяться прийняті в Програмі шляхи вирішення вказаних проблем та
напрямки розвитку сфери поводження з ТПВ. Формулюються основна
мета і завдання, які мають бути вирішені при реалізації Програми.
Формується порядок розроблення і реалізації Програми.

   У розділі  1 "Загальна характеристика регіону та аналіз
існуючої системи санітарного очищення і прибирання та стану сфери
поводження з ТПВ" наводяться необхідні дані і показники за
вказаними підрозділами стосовно характеристики  регіону,  які
безпосередньо  пов'язані  та впливають на поводження з ТПВ,
проводиться систематизація та аналіз цих даних, робляться висновки
щодо специфіки місцевих умов та даються рекомендації стосовно їх
урахування при розробленні місцевої Програми поводження з твердими
побутовими відходами. Наводяться необхідні дані та здійснюється
аналіз існуючої системи санітарного очищення і прибирання та стану
сфери поводження з ТПВ, систематизуються та формуються вихідні
дані для обґрунтування заходів Програми та напрямків розвитку
техніки і технологій цієї сфери.

   У розділі  2  "Обґрунтування  напрямків  розвитку  сфери
поводження з ТПВ та основних заходів Програми" описово, шляхом
аналізу переваг та недоліків тих чи інших напрямків розвитку
техніки і технологій та співставлення з сучасними вимогами, а
також виконанням необхідних розрахунків обґрунтовуються основні
напрямки розвитку сфери поводження з ТПВ в даному регіоні,
завдання і заходи при збиранні, переробленні та видаленні ТПВ:
організаційно-управлінські,         фінансово-економічні,
технологічно-технічні, освітньо-виховні тощо. Якість послуг у
сфері поводження з ТПВ в регіонах України є недостатньою, а рівень
охоплення ними населення низьким і варіює від 0%  у віддаленій
сільській місцевості до 50...95%  у містах. У відповідності з
Національною стратегією поводження з твердими побутовими відходами
в Україні в 2010 році необхідно досягти повного  охоплення
збиранням відходів населення міст і не менше 75%  - для малих
населених пунктів з чисельністю мешканців від 500 до 10000, а
також розширити охоплення цими послугами сільської місцевості.
Необлаштовані малі звалища мають бути закриті з  одночасним
створенням нових регіональних (районних) полігонів, побудованих за
сучасними технологіями з дотриманням усіх природоохоронних вимог.
Середні та великі міста можуть мати окремі полігони. Разом з тим
мають впроваджуватись інші технології поводження з  ТПВ  та
скорочуватись обсяги захоронення відходів на полігонах. Таким
чином, основними напрямками розвитку сфери поводження з ТПВ за
розроблюваними місцевими Програмами мають бути: впорядкування
звалищ і переведення їх в полігони  та  зменшення  обсягів
захоронення на них відходів; впровадження засобів механізації
сучасного технічного рівня та оновлення парків сміттєвозних машин,
контейнерного господарства; впровадження новітніх високоефективних
екологічно безпечних та  ресурсозберігаючих  технологій,  які
базуються на комплексному поєднанні різних методів перероблення
ТПВ на основі організації роздільного збирання окремих компонентів
ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях
(сміттєпереробних комплексах), компостуванням органічної частини,
та складуванням (розміщенням) інертного до оточуючого природного
середовища мінерального  залишку,  що  не  утилізується,  на
спеціальних полігонах. Органічні компоненти можуть перероблятись
також методами піролізу, зброжування, біодинамічної ферментації
тощо. При сортуванні з відходів може вилучатись горюча фракція з
подальшим спалюванням та використанням тепла. Відібрані компоненти
вторинної  сировини  мають перероблятися в товарну сировину,
будівельні вироби та товари широкого вжитку з використанням
розроблених, зокрема в Україні, технологій та обладнання, особливо
для полімерів, в тому числі змішаних. Для заходів, що потребують
значних матеріальних і фінансових витрат (наприклад будівництво та
реконструкція полігонів і звалищ; створення  сміттєпереробних
підприємств;  будівництво  спалювальних  заводів,  піролізних
установок, установок промислового компостування, ділянок польового
компостування   тощо),   розробляються   техніко-економічні
обґрунтування (ТЕО) з детальним аналізом затрат та їх окупності
(які  наводяться в додатках до Програми). Для заходів, які
передбачають спорудження об'єктів, що можуть спричинити значний
негативний вплив на довкілля, можуть здійснюватись попередні
екологічна та санітарно-гігієнічна  оцінки  при  обов'язковій
подальшій  екологічній  експертизі  проектів  цих об'єктів в
установленому порядку. Заходи з оновлення парків сміттєвозних
машин та контейнерного господарства, впровадження роздільного
збирання тощо формуються на основі розрахунків  або  можуть
включатись  із наявних Програм та Схем санітарного очищення
населених пунктів регіону. При плануванні  заходів  Програми
передбачаються відповідні механізми і порядок їх реалізації,
визначаються обсяги і джерела фінансування. Типові табличні форми
планування заходів Програми наведені в додатках 3...8.

   У розділі 3 "Узагальнені дані та показники Програми, контроль
і звітність про її виконання" наводяться узагальнені дані про
заплановані заходи і показники місцевої Програми поводження з
твердими побутовими відходами, а також очікувані результати та
передбачувані наслідки (типові форми зведених таблиць заходів
Програми наведені в додатках 1, 2). Крім того,  наводяться
запропоновані системи контролю і звітності про хід реалізації
місцевої Програми поводження з твердими побутовими відходами,
контролю за витратами на цільове фінансування заходів Програми та
ефективністю використання цих коштів, методи та методики оцінки
дієвості Програми, а також очікуваних результатів та можливих
наслідків. Типова таблична форма для формування даних про хід
реалізації Програми та аналізу її результативності і дієвості
наведена в додатку 9.

   У Заключенні наводяться основні результати проведеної роботи
при розробленні місцевої Програми поводження з твердими побутовими
відходами та узагальнюючі підсумки за результатами розроблень щодо
окремих  напрямків  сфери  дії  Програми,  зокрема  стосовно
реформування та розвитку  системи  санітарного  очищення  та
прибирання населених пунктів даного регіону, її науково-технічного
прогресу, вдосконалення сфери поводження з  ТПВ,  покращення
екологічного та санітарного стану територій. Визначаються подальші
дії, спрямовані на схвалення, затвердження та введення в дію і
реалізацію місцевої Програми поводження з твердими побутовими
відходами.

         4. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
          ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

   Для реалізації  місцевої  Програми поводження з твердими
побутовими відходами місцева державна адміністрація формує робочу
групу, яка обирає Голову, що одночасно є керівником Програми.
Робоча група здійснює свою  діяльність  шляхом  розподілення
обов'язків між її членами відповідно до їх фахової підготовки та
посад, які вони обіймають, щодо поточної роботи з реалізації
Програми,  а  також  систематичних  засідань  для  взаємного
інформування, обговорення та  прийняття  колективних  рішень.
Реалізація  заходів  Програми здійснюється у відповідності з
термінами, механізмами та обсягами фінансування, запланованими в
Програмі. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані
терміни  через  відсутність  фінансування,  або  з  інших
непередбачуваних  причин,  до  Програми  вносяться  зміни  в
установленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз
причин  зриву  виконання  Програми та робляться оргвисновки,
спрямовані на подальше обов'язкове виконання всіх запланованих
заходів Програми у встановлені терміни.


                   Додаток 1


             ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
             заходів Програми


N п/п Заходи Програми Відпо- відальні вико- навці, спів- вико- навці Терміни виконання Обсяги фінансування, тис. грн. Місце та обсяги впровадження Очікувані результати та наслідки
поча- ток за- кін- чення всьо- го за роками реалізації Програми
2006 2007 2008 2009 2010 2011 місце обсяги резу- ль- тати наслі- дки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
1 Впорядкування, технічне переоснащення, реконструкція, рекультивація, будівництво полігонів для захоронення ТПВ                            
2 Оновлення парків сміттєвозних машин                            
3 Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків                            
4 Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини                            
5 Створення мережі сміттєперевантажу- вальних станцій з сортувальним обладнанням, сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування органічних компонентів ТПВ                            
6 Підготовка впровадження роздільного збирання ТПВ                            
7 Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ                            


                   Додаток 2


             ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
         обсягів та джерел фінансування
         за районами і містами обласного
          (республіканського) значення


N п/п Район, місто Джерела фінансування Обсяги фінансування за роками реалізації Програми, тис. грн.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всьо- го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   - державний бюджет              
    - кошти фонду охорони навколишнього середовища              
    - місцевий бюджет              
    - кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами              
    - кредити              
    - інвестиції              
    - інші джерела              
2                  
3                  
  Всього                


                   Додаток 3


               ЗАХОДИ
      з впорядкування, технічного переоснащення,
      реконструкції, рекультивації, будівництва
         полігонів для захоронення ТПВ


N п/п Район, місто Найменування заходів, терміни виконання та обсяги фінансування
Ліквідація звалищ та са- нація територій Облаштування Технічне переоснащення Реконструкція Рекультивація Будівництво
Термін (квар- тал, рік) Обсяги фінан- суван- ня, тис. грн. Термін (квар- тал, рік) Обсяги фінан- суван- ня, тис. грн. Термін (квар- тал, рік) Обсяги фінан- суван- ня, тис. грн. Термін (квар- тал, рік) Обсяги фінан- суван- ня, тис. грн. Термін (квар- тал, рік) Обсяги фінан- суван- ня, тис. грн. Термін (квар- тал, рік) Обсяги фінан- суван- ня, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1                          
2                          
3                          
  Всього ...   ...   ...   ...   ...   ...  


                   Додаток 4


               ЗАХОДИ
       з оновлення парків сміттєвозних машин
         та контейнерного господарства


N п/п Район, місто Найме- нування заходу Перша черга реалізації Програми Друга черга реалізації Програми
2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
Необ- хідно заку- пити, од. Зага- льна варті- сть, тис. грн. Необ- хідно заку- пити, од. Зага- льна варті- сть, тис. грн. Необ- хідно заку- пити, од. Зага- льна варті- сть, тис. грн. Необ- хідно заку- пити, од. Зага- льна варті- сть, тис. грн. Необ- хідно заку- пити, од. Зага- льна варті- сть, тис. грн. Необ- хідно заку- пити, од. Зага- льна варті- сть, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1   Оновлення сміттєвозного парку                        
    Оновлення контейнерного господарства                        
    Облаштування контейнерних майданчиків                        
2   Оновлення сміттєвозного парку                        
    Оновлення контейнерного господарства                        
    Облаштування контейнерних майданчиків                        
3   Оновлення сміттєвозного парку                        
    Оновлення контейнерного господарства                        
    Облаштування контейнерних майданчиків                        
  Всього                          


                 Додаток 5


               ЗАХОДИ
         зі створення мережі приймальних
          пунктів вторинної сировини


N п/п

Район, місто

Тип пункту (пере- сувний, стаціо- нарний)

Перша черга реалізації Програми

Друга черга реалізації Програми

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Кіль- кість пунк- тів, од.

Варті- сть ство- рення одного пунк- ту, тис. грн.

Всьо- го, тис. грн.

Кіль- кість пунк- тів, од.

Варті- сть ство- рення одного пунк- ту, тис. грн.

Всьо- го, тис. грн.

Кіль- кість пунк- тів, од.

Варті- сть ство- рення одного пунк- ту, тис. грн.

Всьо- го, тис. грн.

Кіль- кість пунк- тів, од.

Варті- сть ство- рення одного пунк- ту, тис. грн.

Всьо- го, тис. грн.

Кіль- кість пунк- тів, од.

Варті- сть ство- рення одного пунк- ту, тис. грн.

Всьо- го, тис. грн.

Кіль- кість пунк- тів, од.

Варті- сть ство- рення одного пунк- ту, тис. грн.

Всьо- го, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

 

стаціонарний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пересувний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

стаціонарний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пересувний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

стаціонарний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пересувний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Додаток 6


               ЗАХОДИ
            зі створення мережі
         сміттєперевантажувальних станцій
          з сортувальним обладнанням,
       сміттєпереробних підприємств, ділянок
       компостування органічних компонентів ТПВ


N п/п Район, місто Назва об'єкта Терміни реаліза- ції, початок- закінче- ння Вартість створен- ня, тис. грн.
1 2 3 4 5
1   (Приклад заповнення) Сміттєперевантажувальна станція із сортувальним обладнанням    
2   Сміттєперевантажувальна станція із сортувальним обладнанням    
3   Сміттєпереробне підприємство    
4   Ділянка компостування органічних компонентів ТПВ    


                   Додаток 7


               ЗАХОДИ
       нормативно-інструктивного забезпечення,
       рекламно-інформаційні, освітньо-виховні,
             організаційні


N п/п Найменування заходів Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн.
2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Розроблення нормативно-інструктивної бази            
2 Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, листівок, плакатів, стендів, виставок тощо            
3 Розроблення та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах            
4 Організаційні заходи            
5 Інші заходи з підготовки впровадження роздільного збирання ТПВ            


                   Додаток 8


               ЗАХОДИ
          з впровадження технологій
           роздільного збирання ТПВ


N п/п Район, місто Витрати за роками реалізації Програми, тис.грн.
2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1              
2              
3              
Примітка: включаються витрати на придбання додаткових сміттєзбірних контейнерів; різнокольорових (для різних видів відходів чи вторсировини) поліетиленових пакетів (чорних, білих, жовтих, зелених); оплату праці додаткових працівників тощо.


                   Додаток 9


              МОНІТОРИНГ
     виконання Програми та оцінка її результативності


N п/п Заходи програми Терміни виконання (рік, квартал) Обсяги фінансування, тис. грн. Результати
перед- бачені Програ- мою фак- тичні перед- бачені Програ- мою фак- тичні очікувані отримані
1              
2              
               

БУДСТАНДАРТ Online