Приказ от 22.07.1997 № 119 Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, которые застройщикам местными органами градостроения и архитектуры

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


N 119        Про затвердження "Базових розцiнок визначення
вiд 22.07.97    вартостi розробки архiтектурно планувальних
          завдань, що видаються забудовникам мiсцевими
          органами мiстобудування та архiтектури"
 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -----

   Вiдповiдно до Типового положення про розробку та видачу архi-
тектурно-планувальних завдань та технiчних умов на проектування
об'єктiв: нового будiвництва, розширення, реконструкцiї, капiталь-
ного ремонту та комплексного благоустрою територiй, затвердженого
наказом Держкоммiстобудування України вiд 04. 4 97р. N 54 та з ме-
тою упорядкування визначення вартостi розробки та видачi архiтек-
турно-планувальних завдань що розробляються госпрозрахунковими пi-
дроздiлами при мiсцевих органах мiстобудування та архiтектури

   Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити "Базовi розцiнки визначення вартостi розробки
архiтектурно-планувальних завдань, що видаються мiсцевими органами
мiстобудування та архiтектури", схваленi рiшенням НТР Комiтету
протокол вiд 16.06.97р. N 8).

   2. Управлiнням мiстобудування та архiтектури мiсцевих держав-
них адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування забезпечити
використання вказаних розцiнок госпрозрахунковими пiдроздiлами при
розрахунках iз забудовниками, виходячи з недопущення застосування
монопольних цiн.

   3. Вважати такими, що втратили чиннiсть пiдпункт 28.5 таблицi
28 та таблицi 24 i 31 Базових показникiв вартостi проектно плану-
вальних робiт по наданню платних послуг замовникам в УРСР, затвер-
джених постановою колегiї Держбуду УРСР вiд 26.06.91р. N 24.

   Голова Комiтету              В.М.Гусаков
 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -----

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

               наказом Держкоммiстобудування України
               вiд 22 липня 1997р  119

      Базовi розцiнки визвачення вартостi розробки
  архiтектурно-планувальних завдань що видаються забудовникам
     мiсцевими органами мiстобудування та архітектури

   Загальнi положення

   1. Базовi розцiнки визначення вартостi розробки архiтекпур-
но-планувальних завдань, що видаються забудовникам мiсцевими орга-
нами мiстобудування та архiтектури (далi - Базовi розцiнки), розро-
бленi вiдповiдно до Типового положення про розробку та видачу архi-
тектурно-планувальних завдань i технiчних умов на проектування
об'єктiв нового будiвництва, розширення, реконструкцiї, капiтально-
го ремонту та комплексного благоустрою територiй, затвердженого на-
казом Держкоммiстобудування України вiд 04 04.97  54.

   2. Базовi розцiнки вiдображають обсяг та перелiк робiт i пос-
луг, якi забезпечують видачу АПЗ i ТУ забудовникам мiсцевими орга-
нами мiстобудування та архiтектури i є обов'язковими для використа-
ння госпрозрахунковими пiдроздiлами при мiсцевих органах мiстобуду-
вання та архiтектури при визначеннi вартостi робiт, пов'язаних з
розробкою архiтектурно-планувальних завдань на проектування.

   3. Наведенi розцiнки використовуються як основа при укладаннi
договору на розробку архiтектурно-планувальних завдань мiж забудов-
ником та госпрозрахунковим пiдроздiлом з урахуванням дiючого норма-
тивного iндексу, що затверджує Держкоммiстобудування України.

   4. Базовi розцiнки обчисленi з урахуванням заробiтної плати
працiвникiв, виходячи iз середньомiсячної заробiтної плати в розмi-
рi 22 грн., матерiальних витрат на виробництво, нарахувань та вiд-
рахувань згiдно з дiючим законодавством, накладних та планових наг-
ромаджень.

   5. З введенням в дiю даних Базових розцiнок вiдмiняються пiд-
пункт 28.5 таблицi 28 i таблицi 24 та 31 "Базових показникiв варто-
стi проектно-планувальних та iнших робiт по наданню платних послуг
замовникам в УРСР", затверджених постановою колегiї Держбуду УРСР
вiд 26.06.91  24

   6. В разi потреби виконання робiт, що передують розробцi АПЗ
(ескiзна стадiя розмiщення обєктiв будiвництва, уточнення проекту
забудови чи проекту детального планування територiї тощо), та
документацiї, що витiкає з вимог АПЗ розробка схем вертикального
планування територiї, плану вулиць з поперечними профiлями та чер-
воними вiдмiтками тощо), вартiсть робiт визначається по вiдповiдних
таблицях Базових показникiв

   7. Базовi розцiнки обчисленi на виконання робiт для дiлянок
площа яких до 1 гектару, в мiстах з кiлькiстю населення вiд 100 до
250 тис чоловiк. При застосуваннi розцiнок в населених пунктах з
iншою  кiлькiстю  населення  до  них  використовуються  такi
коефiцiєнти:

   вiд 250 до  500 тис чол.       1 05
   вiд 500 до 1000 тис чол.       1 1
  понад 1000 тис чол.            1 2
   вiд  50 до  100 тис чол.        9
  менше  50 тис чол.             8

   8. Для малозабезпечених громадян згiдно з мiсцевим порядком
розробки i видачi АПЗ i ТУ затвердженим облдержадмiнiстрацiєю, до
Базових розцiнок може застосовуватися зменшуючий коефiцiєнт.

   9. До розцiнок на види робiт, пов'язаних iз обстеженням дiля-
нок для проектування, їх забудови та меж землеволодiння, i вказаних
в пунктах 2.2 та 2.3, застосовуються додатковi коефiцiєнти:

   а) при потребi виїзду в iнший населений пункт, в т.ч в сiль-
ську мiсцевiсть, цiна пункту 2.2 коригується з урахуванням вiдстанi
до населеного пункту з введенням пiдвищуючого коефiцiєнту в залеж-
ностi вiд вiдстанi в км:

        до 10 км        1,2
   вiд 10 км до 20 км        1,4
   вiд 20 км до 25 км        1,5

   б) розцiнкою пункту 2.2 не враховуються витрати по зовнiшньому
транспорту. Якщо транспорт не надається замовником, цi витрати виз-
начаються окремим розрахунком;

   в) при проведеннi цих робiт в зимовий перiод до цiн пунктiв
2.2 та 2.3 застосовується коефiцiєнт в залежностi вiд часу виконан-
ня робiт в несприятливий перiод року:

   листопад, березень     1,1
   грудень, сiчень, лютий   1,2

   г) при розмiщеннi дiлянки на територiї iз щiльнiстю забудови
бiльше 4 % або iз рельєфом з ухилом менше 0, 05 або бiльше 0, 5
застосовується коефiцiєнт 1,2;

   д) при обстеженнi дiлянки площею понад 1 га за кожний послiду-
ючий гектар вартiсть роботи, вказаної в пунктi 2.3, збiльшується на
10%.

   10 При скороченнi на прохання замовника нормативного термiну
визначеного в пунктi 4 9 Типового положення про розробку та видачу
архiтектурно-планувальних завдань i технiчних умов на проектування
об'єктiв нового будiвництва, розширення, реконструкцiї, капiтально-
го ремонту та комплексного благоустрою територiй, за згодою сторiн
застосовується коефiцiєнт вiдповiдно зменшенню термiну видачi мате-
рiалiв:

   до 20%     1,1
   до 40%     1,4
   до 50%     1,5

   Максимальний розмiр надбавки не повинен перебiльшувати 50% ва-
ртостi Базових розцiнок.

   11 У випадках скороченого обсягу АПЗ та зменшення термiну ви-
конання окремих видiв робiт, наведених в Базових розцiнках, вар-
тiсть розробки АПЗ коригується в залежностi вiд фактично витрачено-
го часу та трудомiсткостi робiт.

                       Таблиця 1

         Склад робiт та вартiсть розробки
    архiтектурно планувального завдання та технiчних умов

п п Вид робiт Норма часу, люд/год Вартiсть,грн.
1 2 3 4
І. Попереднi роботи
1.1. Приймання та реєстрацiя документiв замовника 0,47 1,38
1.2. Аналiз поданих матерiалiв, робота з замовником 2,95 8,67
1.3. Розрахунок вартостi та складання договору 2,00 5,88
II. Загальнi роботи
2.1. Систематизацiя, вивчення i уточнення планувальної та iншої документацiї 3,74 11, 0
2.2. Виїзд на мiсце для обсте- ження дiлянки 3,10 9,11
2.3. Обстеження дiлянки, пере- вірка вiдповiдностей гра- фiчних матерiалiв до натури 2,90 8,53
2.4. Складання характеристик існуючих споруд, зелених насаджень iнженерних ме- реж та сумiжних дiлянок 1,68 4,94
2.5. Складання iнженерно-геоло- гiчної характеристики дiлянки 1,02 3, 0
III Мiстобудiвнi вимоги
3.1 Опрацювання умов щодо розта- шування об'єкта, загальних положень генплану дiлянки та прилеглої територiї вiдповi- дно до вимог дiючої планува- льної документацiї для об'є- ктiв житлово громадського призначення:    
3.1.1. - розмiщення об'єкта вiд- носно до червоних лiнiй 1,02 3, 0
3.1.2. - обмеження поверховостi, вимог щодо розгорток по вулицях, використання пiд- земного простору територiї та iнших мiстобудiвних особливостей 1,68 4,94
3.1.3 - вимоги щодо необхiднос- тi завдання на реставрацiю та реконструкцiю 1,02 3, 0
3.1.4 - дорожньо-транспортнi вимоги 1,02 3, 0
3.1.5. комплексний благоустрiй та озеленення територiї 1,02 3, 0
3.2 Опрацювання умов щодо роз- ташування обєкта, загаль- них положень генплану дi- лянки та прилеглої терито- рiї вiдповiдно до вимог дiючої планувальної доку- ментацiї для об'єктiв про- мислового та iнженерно транспортного призначення 4,08 12, 0
IV. Об'ємно планувальнi вимоги
4.1 Опрацювання умов щодо ар- хiтектурного вигляду спо- руди, функцiонального при- значення та використання примiщень:    
4.1.1 Для житлових будинкiв при будiвельнiй кубатурi: до 500 м3 1,40 4,19 5,0 7,79 14,55 21,61 5,41 8,67 16,2 25,75
до 2 00 м3 1,70
до 20 00 м3 2,65
до 60 00 м3 4,95
до 1 0 00 м3 7,35
4.1.2 Для громадських споруд при будiвельнiй кубатурi: до 1 00 м3 1,84
до 20 00 м3 2,95
до 60 00 м3 5,45
до 1 0 00 м3 8,76
4.1.3. Промисловi об'єкти та iн- женернi споруди 1,80 5,29
4.1.4. Пам'ятники архiтектури, iсторiї, культури 5,36 15.76
4.2. Вимоги щодо вирiшення фа- садiв, їх елементiв оздо- блення та оформлення зов- нішнього вигляду 0,56 1,65
4.3. Стадiйнiсть проектування (при необхiдностi) та чер- говiсть будiвництва 0,56 1,65
V. Iнженерно-технiчнi умови
5.1 Уточнення ПДП та iнших ма- ріалів, щодо розташування комунiкацiй, iнженерних мереж та споруд 1,30 3,82
5.2 Складання заявки та графi- чного додатку на отриман- ня ТУ в iнженерно-експлуа- тацiйних службах (1 комунiкацiя) 1,02 3, 0
5.3 Аналiз наданих ТУ та уточ- нення точок пiдключення комунiкацiй (1 комунiкацiя) 0,56 1,65
VI. Оформлення та видача АПЗ
6.1 Попереднє погодження з го- ловним (районним архiтек- тором та внесення змiн 0,56 1,65
6.2 Складання при необхiднос- тi) додаткових особливих вимог для проектування та погодження 0,56 1,65
6.3 Складання текстової части- ни АПЗ 1,99 3, 0
6.4 Затвердження АПЗ головним районним) архiтектором 1,02 3, 0
6.5 Ведення облiку, картотеки виданих матерiалiв та че- ргового плану забудови населеного пункту 2,00 5,88
6.6 Технiчне оформлення реєс- трацiя та видача АПЗ замо- внику 0,47 1,38

БУДСТАНДАРТ Online