Приказ от 11.02.2005 № 38 Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Госстроя Украины и его персонального состава

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             11.02.2005 N 38
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
       будівництва, архітектури та житлово-комунального
                         господарства
    N 144 >> ) від 26.04.2006 }
 
          Про затвердження Положення
         про архітектурно-містобудівну
           раду Держбуду України
          та її персонального складу
 
 
   Відповідно до Положення про Державний комітет України з
будівництва  та  архітектури, затвердженого Указом Президента
України від 20 серпня 2002 року N 725 , з метою
розгляду наукових  рекомендацій  і  пропозицій щодо виявлення
основних  напрямів  розвитку  містобудування,  архітектури  і
будівництва, а   також  важливих  об'єктів  містобудування
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду
Державного комітету  України  з  будівництва  та  архітектури
(додаток 1) та персональний склад архітектурно-містобудівної ради
(додаток 2).
 
   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
29  грудня 1997 року N 62 "Про затвердження Положення про
архітектурно-містобудівну  раду  Держбуду  України  та  її
персонального складу".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держбуду України Ю.Казмірука.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   11.02.2005 N 38
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про архітектурно-містобудівну
         раду Державного комітету України
          з будівництва та архітектури
 
 
   1. Архітектурно-містобудівна рада Держбуду України  (далі -
архітектурно-містобудівна рада) створена з метою забезпечення
виконання завдань з поліпшення забудови міст і сіл згідно з
Положенням  про  Державний комітет України з будівництва та
архітектури і є постійно діючим дорадчим органом при ньому.
 
   2. Основним завданням архітектурно-містобудівної  ради  є
визначення, розгляд, оцінка і надання рекомендацій щодо проектних
та наукових робіт у галузі містобудування  та  архітектури,
архітектурних  рішень окремих значних будівель, споруд і їх
комплексів. Розгляд проектів на засіданнях ради здійснюється за
поданням управлінь Держбуду України, місцевих органів державної
виконавчої влади і місцевого самоврядування та їх структурних
підрозділів з питань містобудування та архітектури, проектних та
науково-дослідних організацій, міністерств, центральних органів
виконавчої влади та окремих замовників.
 
   3. Архітектурно-містобудівна  рада складається з найбільш
авторитетних фахівців у галузі архітектури та містобудування,
вчених, провідних спеціалістів проектних, науково-дослідних і
будівельних організацій містобудівного,  житлово-цивільного  і
промислового  профілів, реставраторів і представників органів
управління.
 
   4. Архітектурно-містобудівна рада здійснює свою діяльність із
залученням Національної спілки архітекторів України, Української
академії архітектури.
 
   5. Архітектурно-містобудівна рада відповідно до покладених на
неї завдань розглядає і оцінює:
   - результати найбільш важливих наукових досліджень у галузі
архітектури та містобудування;
   - проекти законодавчих та нормативних документів у галузі
архітектури та містобудування;
   - проекти  найважливіших  державних  і   регіональних
містобудівних програм;
   - найбільш  важливі,  а  також  експериментально-пошукові
містобудівні  проекти  -  генеральні плани міст, проекти їх
детального планування і забудови;
   - проекти  окремих  значних  містобудівних  комплексів,
архітектурних ансамблів, великих будівель, споруд і їх комплексів
житлово-цивільного призначення, промислових і сільських об'єктів;
   - проекти планування, забудови і  благоустрою  сільських
територій та населених пунктів;
   - проекти значних творів монументального мистецтва у синтезі
з архітектурою, меморіальні комплекси, значні дизайн-програми
міського середовища;
   - проекти будівництва і реконструкції важливих ландшафтних
об'єктів, значних транспортних споруд та інших об'єктів, які мають
важливе містобудівне й архітектурне значення.
 
   6. До складу архітектурно-містобудівної ради входить голова
ради, заступники голови ради, учений секретар і члени ради.
Персональний склад архітектурно-містобудівної ради затверджується
наказом Голови Держбуду України.
 
   7. Для   рецензування   робіт,   які   розглядаються,
архітектурно-містобудівна  рада  залучає  висококваліфікованих
фахівців відповідних структурних підрозділів Держбуду України, а
також  за  згодою  Національної спілки архітекторів України,
Української академії архітектури, із інших міністерств, проектних
і наукових організацій, установ і підприємств.
 
   8. Архітектурно-містобудівна  рада  в  своїй  діяльності
керується законами України, постановами і рішеннями Уряду України,
державними нормами і стандартами, наказами Держбуду України та цим
Положенням.
 
   9. Рішення  архітектурно-містобудівної  ради  приймаються
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради і
оформляються протоколами.
   Засідання архітектурно-містобудівної   ради   вважаються
правомочними при кворумі в кількості не менше 1/2 складу її
членів.
   Висновки засідань  та  рекомендації  підписує  голова
архітектурно-містобудівної ради.
 
   10. Учений секретар ради призначається з числа співробітників
центрального апарату Держбуду України. На нього покладається
складання проектів плану роботи, звітів про діяльність ради,
організація засідань і оформлення протоколів.
 
   11. Робота  архітектурно-містобудівної  ради  планується
щоквартально,  не  виключаючи,  за необхідності, позапланових
засідань по мірі надходження пропозицій.
   За домовленістю при потребі можуть  проводитись  спільні
засідання  архітектурно-містобудівної ради Держбуду України і
архітектурно-містобудівних рад місцевих органів містобудування та
архітектури.
   Для розгляду конкретних об'єктів у разі необхідності можуть
проводитися виїзні засідання.
 
   12. Пропозиції до щоквартальних планів подаються ученому
секретареві ради структурними підрозділами Держбуду України за
належністю питань за 15 календарних днів до початку чергового
кварталу управліннями і відділами. У плани роботи включаються
також пропозиції міністерств, центральних органів виконавчої влади
і організацій за надходженням. Плани роботи ради затверджуються
наказом Держбуду України.
   Підготовка матеріалів до розгляду на засіданні ради (довідка,
доповідь, експертиза, проект рішення) покладається на відповідні
управління Держбуду України за належністю питань, згідно із
затвердженими планами роботи.
   До матеріалів по об'єктах,  які  подаються  на  розгляд
архітектурно-містобудівної  ради Держбуду України, обов'язково
повинні додаватись протоколи розгляду їх відповідними місцевими
архітектурно-містобудівними радами.
 
   13. Архітектурно-містобудівна рада Держбуду  України  має
право:
   - запрошувати представників міністерств, центральних органів
виконавчої влади та організацій, присутність яких необхідна у
процесі підготовки чи при розгляді питань на засіданні ради;
   - готувати і передавати для публікації в пресі матеріали, що
розглянуті на засіданнях ради.
 
   14. Виконання     рішень     і     рекомендацій
архітектурно-містобудівної  ради Держбуду України та контроль
забезпечується структурними підрозділами Держбуду України  та
місцевими органами містобудування та архітектури.
   Рішення ради з важливих питань містобудівних та архітектурних
питань, які стосуються дотримання чинного законодавства, державних
норм і правил, впроваджуються в життя наказами Держбуду України.
 
 Начальник Управління
 містобудівної політики                 А.Економов
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   11.02.2005 N 38
 
 
               СКЛАД
         архітектурно-містобудівної ради
          Державного комітету України
          з будівництва та архітектури
 
 
 КАЗМІРУК        Голова ради, заступник Голови Державного
 Юрій Йосипович     комітету України з будівництва та
             архітектури
 
 ШПАРА          заступник Голови ради, президент
 Ігор Петрович      Національної спілки архітекторів України,
             голова Комітету із Державної премії
             України в галузі архітектури, народний
             архітектор України (за згодою)
 
 ЕКОНОМОВ        заступник Голови ради, начальник
 Анатолій Олександрович Управління містобудівної політики
             Державного комітету України
             з будівництва та архітектури
 
 ПІДДУБНА        учений секретар ради, головний спеціаліст
 Ірина Григорівна    Управління містобудівної політики
             Державного комітету України з будівництва
             та архітектури
 
 АБИЗОВ         директор Державного науково-дослідного
 Вадим Адільович     інституту теорії та історії архітектури і
             містобудування (НДІТІАМ), доктор
             архітектури
 
 АВДІЄНКО        начальник Управління архітектурно-
 Олександр Петрович   конструктивних та інженерних систем
             будинків і споруд житлово-цивільного
             призначення Державного комітету України
             з будівництва та архітектури
 
 БАБІЧ          директор творчої архітектурної майстерні
 Юрій Іванович      "БАБІЧ" (за згодою)
 
 БАДАЯНЦ         головний архітектор проектів студії
 Павло Тимофійович    неординарного проектування Міжнародної
             Академії архітектури (за згодою)
 
 БИКОВ          головний архітектор м. Суми (за згодою)
 Володимир Борисович
 
 БІЛОКОНЬ        директор Українського державного
 Юрій Миколайович    науково-дослідного інституту проектування
             міст "Діпромісто" м. Києва, заслужений
             архітектор України
 
 БОГДАНОВ        начальник головного управління
 Ігор Валентинович    містобудування та архітектури, головний
             архітектор міста Дніпропетровська (за
             згодою)
 
 ГРАУЖИС         головний архітектор Українського
 Олег Олександрович   спеціального науково-реставраційного
             проектного інституту (Укрпроектрес-
             таврація), заслужений архітектор України
 
 ДЬОМІН         завідуючий кафедрою Київського
 Микола Мефодійович   національного університету будівництва
             та архітектури, доктор архітектури,
             президент Спілки урбаністів України,
             віце-президент Української академії
             архітектури, заслужений архітектор
             України (за згодою)
 
 ЖЕЖЕРІН         начальник майстерні відкритого
 Вадим Борисович     акціонерного товариства "Київпроект",
             керівникі персональної творчої
             архітектурної майстерні (ПТАМ)
             "В.Жежерін", голова правління Київської
             організації Спілки архітекторів України,
             заслужений архітектор України
             (за згодою)
 
 КРАВЧЕНКО        Міністр архітектури і будівельної
 Володимир Григорович  політики АР Крим, заслужений
             архітектор України
 
 КУХАРЕНКО        заступник начальника Головного управління
 Руслан Іванович     культури, мистецтв та охорони культурної
             спадщини Київської міськдержадміністрації
             (за згодою)
 
 МАЙСТЕРЧУК       начальник Управління реставрації та
 Тетяна Петрівна     реконструкції історичної забудови
             Державного комітету України
             з будівництва та архітектури
 
 МАЗУР          головний архітектор проектів творчого
 Андрій Володимирович  об'єднання "Архітектурна спілка" (за
             згодою)
 
 ЛЕВЧУК         головний архітектор проектів відкритого
 Микола Антонович    акціонерного товариства "Київпроект",
             керівник персональної творчої
             архітектурної майстерні (ПТАМ)
             "М.Левчук", заслужений архітектор
             України (за згодою)
 
 МАНЦЕВИЧ        заступник завідуючого Секретаріатом
 Юрій Миколайович    Комітету Верховної Ради України з питань
             будівництва, транспорту, житлово-
             комунального господарства і зв'язку
             (за згодою)
 
 МУЛЯР          кандидат архітектури, заслужений
 Леонід Харитонович   архітектор України (за згодою)
 
 ПАВЛЕНКО        головний архітектор Чернігівської
 Володимир Володимирович області, заслужений архітектор України
 
 ПРИСЯЖНЮК        заступник голови Київської міськдерж
 Василь Федорович    адміністрації, головний архітектор
             міста Києва, заслужений архітектор
             України
 
 ПРИБЄГА         віце-президент Української академії
 Леонід Володимирович  архітектури, президент Українського
             комітету ІКОМОС (за згодою)
 
 СЛЄПЦОВ         директор науково-проектно-архітектурного
 Олег Семенович     бюро (НПАБ) ЛІЦЕНЗ і АРХ (за згодою)
 
 СТАСЮК         начальник архітектурної майстерні
 Ніна Всеволодівна    інституту "Київцивільпроект" АТ
             "Київпроект" (за згодою)
 
 СТУПНІКОВА       головний архітектор державного
 Віра Михайлівна     науково-дослідного та
             проектно-вишукувального інституту
             (НДІпроектреконструкція) (за згодою)
 
 ТОКАР          начальник планувального підрозділу
 Володимир Олександрович Українського державного науково-
             дослідного інституту проектування міст
             "Діпромісто" м. Києва
 
 ХОДАН          головний архітектор Івано-Франківської
 Михайло Михайлович   області, народний архітектор України
 
 ЦВЄТКОВ         заступник директора закритого
 Анатолій Васильович   акціонерного товариства інституту
             "Гіпроцивільпромбуд", заслужений
             архітектор України (за згодою)
 
 ЧЕКМАРЬОВ        директор інституту "Київгенплан",
 Володимир Гнатович   заслужений архітектор України
             (за згодою)
 
 ЧИЖЕВСЬКИЙ       директор інституту "УкрНДІПцивіль-
 Олександр Павлович   сільбуд", кандидат архітектури,
             заслужений архітектор України
 
 ШАПОВАЛОВ        начальник інженерного відділу
 Едуард Володимирович  Українського державного інституту
             проектування міст "Діпромісто"
             м. Києва, кандидат технічних наука
 
 ШКОДОВСЬКИЙ       головний архітектор Харківської області,
 Юрій Михайлович     заслужений архітектор України
 
 ШПИЛЕВСЬКИЙ       головний архітектор Київської області
 Іван Іванович
 
 ШТОЛЬКО         головний архітектор Київського зонального
 Валентин Григорович   науково-дослідного інституту
             експериментального проектування
             (КиївЗНДІЕП), президент Української
             академії архітектури (УАА), доктор
             архітектури, народний архітектор
             України
 
 ЯРОВИЙ         головний архітектор Одеської області,
 Володимир Анатолійович заслужений архітектор України.
 
 Начальник Управління
 містобудівної політики                 А.Економов

БУДСТАНДАРТ Online