Приказ от 17.10.2006 № 342 Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и состава архитектурно-градостроительного...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.10.2006 N 342
 
 
          Про затвердження Положення
        про архітектурно-містобудівну раду
       Міністерства будівництва, архітектури
       та житлово-комунального господарства
      та складу архітектурно-містобудівної ради
 
 
   Відповідно до  Положення  про  Міністерство  будівництва,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  України,
затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 N 1801
 >> ), у зв'язку зі зміною керівного складу Міністерства
та з метою належного розгляду наукових рекомендацій і пропозицій
щодо основних напрямів розвитку містобудування, архітектури і
будівництва, а   також  важливих  об'єктів  містобудування
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду
Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального
господарства  України  (додаток  1)  та  персональний  склад
архітектурно-містобудівної ради (додаток 2).
 
   2. Вважати таким, що втратив чинність наказ Мінбуду України
від 26.04.2006 N 144 "Про затвердження Положення
про архітектурно-містобудівну раду  Міністерства  будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра Беркуту А.В.
 
 Міністр                          В.Рибак
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду
                   17.10.2006 N 342
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про архітектурно-містобудівну раду
       Міністерства будівництва, архітектури
      та житлово-комунального господарства України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1 Архітектурно-містобудівна  рада  Мінбуду  (далі  -
архітектурно-містобудівна рада) утворюється для колегіального та
професійного розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних
рішень у проектах об'єктів архітектури та містобудування.
 
   1.2 Архітектурно-містобудівна  рада  утворюється  наказом
Міністра  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства і постійно діє як дорадчий орган при ньому.
 
   1.3. Архітектурно-містобудівна  рада  у  своїй діяльності
керується законами України, нормативними актами Кабінету Міністрів
України, державними нормами, наказами Мінбуду та цим Положенням.
 
    2. Основні завдання архітектурно-містобудівної ради
 
   2.1. Архітектурно-містобудівна  рада  розглядає  і  надає
рекомендації місцевим органам містобудування та  архітектури,
замовникам та розробникам проектної документації (фізичним та
юридичним  особам)  щодо  її  подальшого  доопрацювання  та
затвердження:
 
   - схем планування територій, генеральних планів населених
пунктів, детальних планів територій, проектів забудови, планів
червоних ліній та містобудівних обгрунтувань розміщення окремих
об'єктів у кварталах існуючої забудови, обгрунтувань щодо внесення
змін до містобудівної документації;
   - архітектурних, планувальних та інженерних рішень проектів
об'єктів архітектури та містобудування  (будинки  і  споруди
житлово-цивільного,  комунального,  промислового  та  іншого
призначення, їх комплекси, об'єкти комплексного  благоустрою,
садово-паркової     та     ландшафтної    архітектури,
монументально-декоративного     мистецтва,     територій
адміністративно-територіальних  одиниць та населених пунктів),
інвестиційно привабливих територій пріоритетного розвитку;
   - проектних пропозицій, містобудівних, історико-містобудівних
та техніко-економічних обгрунтувань на розміщення, проектування і
будівництво об'єктів на територіях пріоритетного розвитку, в
історичній забудові, що має національну чи світову цінність; у
зонах, прилеглих до пам'яток історії, архітектури, культури та
природи; передпроектних досліджень, пов'язаних із розробленням
інвестиційних програм на нове будівництво, реконструкцію існуючих
об'єктів і комплексів та реставрацію пам'яток архітектури і
містобудування;
   - проектів місцевих правил забудови, проектів законодавчих та
нормативно-правових актів у сфері містобудування та архітектури;
   - проектів архітектурно-планувальних  завдань  на  значні
об'єкти  містобудування  та  архітектури, що розміщуються на
територіях, на які не розроблена та не затверджена у встановленому
законодавством порядку відповідна містобудівна документація, а
також на проектування архітектурних об'єктів, які розміщуються в
зоні охорони пам'яток історії, архітектури та культури та можуть
негативно впливати на території і об'єкти природно-заповідного
фонду.
 
   На розгляд архітектурно-містобудівної ради можуть виноситись
наукові  дослідження  у сфері містобудування та архітектури,
експериментально-пошукові  містобудівні   проекти,   проекти
монументального мистецтва у поєднанні з існуючою архітектурою,
меморіальні комплекси, значні дизайн-програми міського середовища,
інженерно-транспортні споруди та інші об'єкти, які мають важливе
містобудівне й архітектурне значення.
 
    3. Склад і структура архітектурно-містобудівної ради
 
   3.1 Склад архітектурно-містобудівної  ради  формується  з
найбільш  авторитетних  і  висококваліфікованих  фахівців  з
архітектури, містобудування, які становлять не менше половини
загальної кількості членів ради, а також інженерів, будівельників,
науковців,  представників  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади, творчих спілок та інших громадських організацій.
 
   3.2. Персональний  склад  архітектурно-містобудівної  ради
затверджується наказом Міністра будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального  господарства  за  поданням  начальника
Управління містобудування та архітектури і начальника Управління
архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем будинків і
споруд.
 
   3.3. Голова  архітектурно-містобудівної ради призначається
Міністром з персонального складу архітектурно-містобудівної ради,
заступниками голови архітектурно-містобудівної ради є начальник
Управління містобудування та архітектури і начальник Управління
архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем будинків і
споруд,  вчений  секретар  архітектурно-містобудівної  ради
призначається з числа співробітників Управління містобудування та
архітектури  або  Управління  архітектурно-конструктивних  та
інженерних систем будинків і споруд.
 
   3.4. Для рецензування проектів, які вносяться на розгляд
архітектурно-містобудівної  ради,  голова  ради може залучати
відповідних  фахівців  структурних  підрозділів  Міністерства,
Національної спілки архітекторів України, Української академії
архітектури, проектних та  наукових  інститутів,  установ  і
підприємств.
 
   3.5. На засіданні архітектурно-містобудівної ради у разі
потреби, крім замовника та розробників проекту, можуть бути
присутніми також (без права голосування) запрошені представники
державних і недержавних установ, проектних, науково-дослідних і
громадських організацій, експертизи, преси тощо.
 
       4. Права архітектурно-містобудівної ради
 
   4.1. Архітектурно-містобудівна рада має право:
 
   - розглядати і схвалювати містобудівні, архітектурні  та
інженерні проектні рішення;
   - надавати рекомендації  та  висновки  місцевим  органам
містобудування та архітектури, іншим органам виконавчої влади,
замовникам і розробникам  містобудівної,  проектно-кошторисної
документації щодо її доопрацювання, подальшого погодження та
затвердження;
   - готувати і передавати для публікації в засобах масової
інформації та в мережі Інтернет матеріали щодо  розглянутих
проектів на архітектурно-містобудівній раді;
   - надавати  органам  місцевого  самоврядування,  органам
виконавчої влади та замовникам рекомендації щодо здійснення у
необхідних випадках передпроектних робіт та інших заходів з питань
містобудування, архітектури та історичної забудови.
 
   4.2. Члени  архітектурно-містобудівної  ради  мають право
широкого та вільного обміну думками, ознайомлюватись з усіма
матеріалами  з  питань,  які  розглядаються  на  засіданнях,
висловлювати   свою   точку   зору   щодо    рішень
архітектурно-містобудівної ради та брати участь у голосуванні.
 
   4.3. Голова архітектурно-будівельної ради (заступник), члени
ради,  якщо  вони  є авторами або співавторами проекту, що
розглядається на раді, не мають права голосувати за свій проект.
 
   4.4. Члени архітектурно-містобудівної ради беруть участь у її
роботі  на  громадських  засадах. У разі підготовки членами
архітектурно-містобудівної  ради  рецензій  на  проекти,  які
розглядаються на засіданні ради, ця діяльність може здійснюватися
за плату в порядку, визначеному чинним законодавством.
 
   5. Організація роботи архітектурно-містобудівної ради
 
   5.1. Формою  роботи  архітектурно-містобудівної  ради  є
засідання, що проводяться за планами та з порядком денним, які
складає її секретар на підставі подання замовниками (інвесторами)
або  (за  їх  дорученням)  розробниками проектів на розгляд
архітектурно-містобудівною радою.
   Планові засідання архітектурно-містобудівної ради проводяться
в міру надходження заявок, але не менше одного разу на місяць.
Позачергові засідання архітектурно-містобудівної ради проводяться
за рішенням її голови або за пропозицією більшості членів ради.
   Включення проекту  до  порядку  денного  для  розгляду
архітектурно-містобудівною радою може бути здійснено за рішенням
голови і його заступника, за пропозицією більшості членів ради,
місцевих органів самоврядування, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, громадських організацій або за ініціативою
замовника.
 
   5.2 План роботи приймається на засіданнях ради. План робіт,
затверджений  головою  ради, в разі необхідності, може бути
оприлюднений у засобах масової інформації.
 
   5.3 Організаційне       забезпечення       роботи
архітектурно-містобудівної  ради  покладається  на  Управління
містобудування    та    архітектури    і    Управління
архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем будинків і
споруд.
   Матеріально-технічне   забезпечення         роботи
архітектурно-містобудівної  ради  забезпечується  Департаментом
організаційного-кадрової  роботи  за  поданням  Управління
містобудування    та    архітектури    і    Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем  будинків  і
споруд.
 
   5.4 Засідання  архітектурно-містобудівної  ради вважаються
правомірними за наявності не менше як 2/3 членів її складу.
 
   5.5 Висновки та рекомендації архітектурно-містобудівної ради
ухвалюються простою  більшістю голосів відкритим голосуванням.
У разі необхідності, на вимогу членів ради або її голови може бути
проведене таємне голосування.
 
   5.6 Проектні та інші матеріали на розгляд ради замовник або
(за його дорученням) проектувальник подає у секретаріат у термін,
необхідний для попереднього ознайомлення рецензентами та членами
ради.  Термін  розгляду  і  дату   кожного   засідання
архітектурно-містобудівної ради визначає голова ради або його
заступник.
 
   5.7 Склад демонстраційних матеріалів, що подаються на розгляд
архітектурно-містобудівної ради, повинен  відповідати  вимогам
законодавства  та  державних будівельних норм щодо проектної
документації відповідної стадії проектування і надається у обсязі,
який підлягає погодженню органом містобудування та архітектури.
   Перелік додаткових демонстраційних матеріалів, необхідних для
розгляду проекту, повинен обумовлюватися архітектурно-планувальним
завданням на проектування об'єкта або розробленим містобудівним
(історико-містобудівним) обгрунтуванням.
   До проектних  матеріалів,  що  подаються  на  розгляд
архітектурно-містобудівної  ради,  необхідно додавати висновки
відповідного  органу  містобудування  та  архітектури  за
територіальною належністю.
 
   5.8. На засіданні архітектурно-містобудівної ради доповідачем
є автор проекту. Рецензент проекту подає свої висновки або
заслуховуються висновки групи рецензентів.
 
   5.9. Засідання архітектурно-містобудівної ради повинні бути
відкритими  для  представників  засобів  масової  інформації,
громадських організацій та інших зацікавлених осіб, крім випадків,
коли мова йде про об'єкти, які несуть у собі державну таємницю.
   У разі    потреби,    за    дорученням    голови
архітектурно-містобудівної ради, звернення органів  виконавчої
влади або для врахування громадської думки перед засіданням
архітектурно-містобудівної ради можуть проводитись  громадські
обговорення окремих проектів.
 
   5.10. Висновки,    зауваження    і    рекомендації
архітектурно-містобудівної  ради оформляються протоколом, який
підписує голова засідання і секретар ради. Члени ради, що не
погоджуються з прийнятим більшістю рішенням, у протоколі засідання
висловлюють свою особливу думку.
 
   5.11. Термін розгляду поданої до архітектурно-містобудівної
ради проектної документації встановлюється залежно від складності
та обсягів проектованого об'єкта, але не може бути більшим одного
місяця.
 
   5.12. У  протоколі  архітектурно-містобудівної  ради  не
враховуються  зауваження  і  рекомендації щодо містобудівних,
архітектурних та інженерних рішень об'єктів архітектури,  їх
оздоблення, інші умови і зауваження, якщо вони не випливають із
положень актів законодавства, державних стандартів і будівельних
норм, затвердженої містобудівної документації, місцевих правил
забудови населених пунктів, не зумовлені потребою збереження
характеру існуючої забудови, довкілля й охорони пам'яток історії
та культури і вимагають внесення змін у надане замовникові
архітектурно-планувальне  завдання або розроблене містобудівне
обґрунтування.
 
 Начальник управління
 містобудування та архітектури              М.Сіленко
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінбуду
                   17.10.2006 N 342
 
 
               СКЛАД
         архітектурно-містобудівної ради
       Міністерства будівництва, архітектури
        та житлово-комунального господарства
 
 
   БІЛОКОНЬ Юрій Миколайович - Голова ради,  член  колегії
Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства, директор Українського державного науково-дослідного
інституту проектування міст "Діпромісто" (м. Київ), народний
архітектор України, д-р. архіт., професор, лауреат Державної
премії України в галузі архітектури
 
   СІЛЕНКО Михайло Васильович - заступник Голови ради, начальник
Управління містобудування та архітектури Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства
 
   АВДІЄНКО Олександр Петрович  - заступник  Голови  ради,
начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства
 
   ЗАСЛАВЕЦЬ Тетяна Миколаївна - учений секретар ради, головний
спеціаліст Управління містобудування та архітектури Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства,
канд. архіт.
 
   АБИЗОВ Вадим Адільович - Президент Українського комітету
ІКОМОС, д-р. архіт., професор
 
   БАБІЧ Юрій Іванович  -  директор  творчої архітектурної
майстерні "БАБІЧ"
 
   ВЕЧЕРСЬКИЙ Віктор Васильович - начальник відділу проблем
забудови міста та його історичної частини Головного управління
містобудування, архітектури та  дизайну  міського  середовища
Київської державної адміністрації, заслужений працівник культури,
канд. архіт., лауреат Державної  премії  України  в  галузі
архітектури
 
   ГРУЗДО Сергій Миколайович - заступник начальника Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
 
   ГУСАКОВ Володимир Миколайович - віце-президент Національної
спілки  архітекторів  України,  головний архітектор інституту
сучасного  проектування,  заслужений  архітектор  України,
канд. техн. наук., професор, лауреат Державної премії України в
галузі архітектури
 
   ДУБОК Віктор Григорович - головний архітектор Київської
міської служби української державної інвестиційної експертизи
"Київдержекспертиза", заслужений архітектор України
 
   ДЬОМІН Микола Мефодійович - завідуючий кафедрою Київського
національного університету будівництва та архітектури, президент
Спілки урбаністів  України,  заслужений  архітектор  України,
д-р. архіт., професор, лауреат Державної премії України в галузі
архітектури
 
   ЕКОНОМОВ  Анатолій Олександрович  -  начальник  відділу
нормативного  та  методичного  забезпечення  містобудівного
проектування Українського державного науково-дослідного інституту
проектування міст "Діпромісто" м. Києва
 
   ЄЖОВ  Валентин Іванович  -  завідуючий  кафедрою  основ
архітектури та архітектурного  проектування  КНУБА,  народний
архітектор України, д-р. архіт., професор
 
   ЖЕЖЕРІН Вадим Борисович - начальник майстерні відкритого
акціонерного товариства  "Київпроект",  керівник  персональної
творчої  архітектурної майстерні (ПТАМ) "В. Жежерін",  голова
правління Київської організації Національної спілки архітекторів
України, народний архітектор України, лауреат Державної премії
України в галузі архітектури
 
   КУЧЕРУК Микола Максимович - голова Державної служби з питань
національної культурної спадщини, заслужений будівельник України
 
   МАНЦЕВИЧ Юрій Миколайович - завідуючий Секретаріатом Комітету
Верховної Ради України  з  питань  будівництва,  транспорту,
житлово-комунального господарства і зв'язку
 
   ОЛІЙНИК Іван Михайлович - начальник Управління містобудування
та  архітектури  Львівської  облдержадміністрації,  головний
архітектор Львівської області, заслужений архітектор України,
лауреат Державної премії України в галузі архітектури
 
   ПАВЛЕНКО Володимир Володимирович -  начальник  Управління
містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації,
головний архітектор Чернігівської області, заслужений архітектор
України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури
 
   ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна - заступник директора з наукової
роботи ДП "НДПІ містобудування" м. Києва, заслужений архітектор
України, д-р. архіт., професор
 
   ПРИСЯЖНЮК Василь Федорович - начальник Головного управління
містобудування, архітектури та  дизайну  міського  середовища
Київської міськдержадміністрації, головний архітектор міста Києва,
заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України в
галузі архітектури
 
   ПРИБЄГА Леонід Володимирович - віце-президент Української
академії архітектури, голова Київської міської організації УТОПІК,
почесний президент Українського комітету ІКОМОС, лауреат Державної
премії України в галузі архітектури
 
   СКОРИК Лариса Павлівна - Керівник персональної майстерні,
канд. архіт., професор
 
   СЛЄПЦОВ  Олег    Семенович     -     директор
науково-проектно-архітектурного бюро  (НПАБ)  ЛІЦЕНЗ  і  АРХ,
заслужений  архітектор України, д-р. архіт., професор КНУБА,
лауреат Державної премії України в галузі архітектури
 
   СТАРУШКО Олег  Володимирович - заступник міського голови
м. Миколаєва, начальник Головного управління містобудування та
архітектури  виконкому  Миколаївської  міської ради, головний
архітектор міста, лауреат Державної премії України в галузі
архітектури
 
   СТУПНІКОВА Віра Михайлівна - головний архітектор Державного
науково-дослідного  та  проектно-  вишукувального  інституту
"НДІпроектреконструкція", лауреат Державної премії України  в
галузі архітектури
 
   ТОКАР  Володимир   Олександрович    -    начальник
архітектурно-планувального підрозділу  Українського  державного
науково-дослідного  інституту  проектування  міст "Діпромісто"
м. Києва
 
   ФІЛЬВАРОВ Генріх Йосипович - директор інституту Урбаністики,
д-р. архіт., професор
 
   ХУДЯКОВ Юрій Федорович - віце-президент Національної спілки
архітекторів України, народний архітектор України
 
   ЦЕЛОВАЛЬНИК Сергій Анатолійович - віце-президент Національної
спілки архітекторів України, директор департаменту підприємств
"NCS Ukraine"
 
   ЧЕКМАРЬОВ Володимир  Гнатович  -  директор  інституту
"Київгенплан" ВАТ "Київпроект", заслужений архітектор України,
лауреат Державної премії України в галузі архітектури
 
   ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр  Павлович  -  директор  інституту
"УкрНДІпроцивільсільбуд", заслужений   архітектор   України,
канд. архіт.
 
   ШАПОВАЛОВ Едуард Володимирович  -  начальник  інженерного
відділу  Українського  державного інституту проектування міст
"Діпромісто" м. Києва, канд. техн. наук, лауреат Державної премії
України в галузі архітектури
 
   ШВЕЦЬ Володимир  Ярославович  -  директор  інституту
"Укрзахідпроектреставрація" (м. Львів), лауреат Державної премії
України в галузі архітектури
 
   ШЕВЧЕНКО Володимир  Георгійович  -  керівник  творчої
архітектурної майстерні Національної спілки архітекторів України
 
   ШКОДОВСЬКИЙ Юрій Михайлович  -  начальник  управління
містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації,
головний архітектор Харківської області, народний  архітектор
України, професор, канд. архіт., лауреат Державної премії України
в галузі архітектури
 
   ШПАРА Ігор Петрович  -  президент  Національної  спілки
архітекторів України, голова Комітету із Державної премії України
в галузі архітектури, народний архітектор України, професор,
лауреат Державної премії України в галузі архітектури
 
   ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван  Іванович  -  начальник   Управління
містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Київської
облдержадміністрації, головний архітектор Київської області
 
   ШТОЛЬКО Валентин Григорович - головний архітектор Київського
зонального  науково-дослідного  інституту  експериментального
проектування  (КиївЗНДІЕП),  президент  Української  академії
архітектури (УАА), народний архітектор України, д-р. архіт.
 
   ЯРОВИЙ Володимир  Анатолійович  -  начальник  Управління
архітектури   та   містобудівної   політики   Одеської
облдержадміністрації,  головний  архітектор  Одеської області,
заслужений архітектор України, професор
 
 Начальник управління
 містобудування та архітектури              М.Сіленко

БУДСТАНДАРТ Online