Приказ от 07.11.2006 № 367 О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и его первыми заместителями и заместите...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            07.11.2006 N 367


      Про розподіл функціональних обов'язків та
       повноважень між Міністром будівництва,
     архітектури та житлово-комунального господарства
        України та його першими заступниками
             і заступниками


   Відповідно до  Положення  про  Міністерство  будівництва,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  України,
затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 N 1801
 >> ), постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня
2006 р. N 1282  "Про заступників міністрів у
зв'язках з Верховною Радою України та іншими органами державної
влади"  та у зв'язку зі змінами в організаційній структурі
центрального апарату Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України та з метою забезпечення
ефективної діяльності Міністерства Н А К А З У Ю:

   1. Розподілити функціональні обов'язки та повноваження між
першими заступниками та  заступниками  Міністра  будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України згідно з
додатком 1.

   2. Установити, що виключно Міністр:

   - підписує звернення та подання Президенту України, Голові
Верховної  Ради  України,  Прем'єр-міністру  України,  голові
Верховного Суду України;
   - подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
розробником яких є Мінбуд;
   - погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Мінбуду;
   - підписує накази, які в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає Мінбуд;
   - підписує рішення колегії Мінбуду України та накази на
виконання цих рішень;
   - підписує нормативно-правові акти Мінбуду, а також погоджує
(візує)  проекти  нормативно-правових  актів, що надійшли на
погодження від інших центральних органів виконавчої влади;
   - затверджує будівельні норми та стандарти;
   - приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство;
   - подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
перших заступників та заступників Міністра;
   - призначає  на  посади та звільняє з посад керівників
структурних підрозділів центрального апарату Мінбуду та керівників
підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства;
   - присвоює працівникам апарату Міністерства ранги державних
службовців;
   - вносить Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
утворення у складі Мінбуду урядових органів державного управління,
встановлює граничну чисельність працівників зазначених органів за
поданням їх керівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів;
   - затверджує за погодженням із Міністерством фінансів штатний
розпис та кошторис видатків Міністерства;
   - затверджує в установленому порядку структуру центрального
апарату Міністерства;
   - подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового
резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого
рівня.
   - забезпечує в межах своїх повноважень проведення державної
політики у сфері охорони державної таємниці, охорону державної
таємниці в апараті Мінбуду, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери управління Мінбуду, та здійснює
заходи  щодо  мобілізаційної підготовки в межах повноважень,
передбачених законодавством;
   - погоджує у встановленому порядку призначення на посади та
звільнення з посад:
     - керівників  державних  будівельних  корпорацій, які
      підлягають призначенню Кабінетом  Міністрів  України;
     - керівників  підзвітних  і  підконтрольних  Мінбуду
      структурних  підрозділів  обласних,  Київської  та
      Севастопольської  міських  державних  адміністрацій;
      керівників служб комплексної  державної  експертизи
      інвестиційних програм і проектів будівництва Автономної
      Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської
      міських,  а  також галузевих і міжгалузевих служб
      Української інвестиційної експертизи;
   - координує  діяльність  Урядового  органу  державного
управління - Державної архітектурно-будівельної інспекції.

   3. Установити, що Міністр, у разі своєї відсутності, покладає
виконання обов'язків на одного із перших заступників чи на одного
із заступників.

   4. Установити, що у разі відсутності відповідних перших
заступників Міністра та заступників Міністра покладення на них
обов'язків здійснюється згідно з додатком 2.

   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінбуду України
від 18.08.2006 N 280 "Про надання права підписів документів
Мінбуду".

   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр будівництва, архітектури
 та житлово-комунального
 господарства України                   В.Рибак


                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду
                   07.11.2006 N 367


               РОЗПОДІЛ
       функціональних обов'язків та повноважень
       між першими заступниками і заступниками
        Міністра будівництва, архітектури
      та житлово-комунального господарства України

   1. Перший заступник Міністра Орлов А.О.

   1.1. Забезпечує поточну організацію роботи  з  виконання
покладених  на  Міністерство  будівництва,  архітектури  та
житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство)
завдань. Спрямовує і координує діяльність заступників Міністра
відповідно до затвердженого Міністром розподілу обов'язків.

   Призначає на  посаду  та  звільняє  з посад працівників
центрального апарату Міністерства (крім керівників структурних
підрозділів).

   Видає з питань, що належать до його компетенції, накази
організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

   Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та
звільнення з посад:

   - заступників керівників державних будівельних корпорацій,
які підлягають призначенню Кабінетом Міністрів України;
   - заступників  керівників  підзвітних  і  підконтрольних
Міністерству структурних підрозділів обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
   - заступників  керівників  служб  комплексної  державної
експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських, а
також галузевих і міжгалузевих служб Української інвестиційної
експертизи;
   - керівників підприємств міського електричного транспорту
(трамвай, тролейбус).

   Затверджує в  установленому  порядку кадровий резерв для
державної служби на посади керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

   Приймає рішення  про  службові  відрядження  за  кордон
працівників  апарату  Міністерства та керівників підприємств,
установ і організацій,  що  належать  до  сфери  управління
Міністерства.

   Підписує і  видає  довіреності  державним  службовцям  і
працівникам Міністерства та іншим особам  на  представництво
інтересів Мінбуду України в інших органах та організаціях.

   Видає від імені Мінбуду довіреність на ведення справ у судах,
стороною в яких є Міністерство.

   Організовує експертно-аналітичне,  правове,  інформаційне,
фінансове забезпечення діяльності Міністерства.

   Відповідає за:

   - стратегічне, перспективне та поточне планування роботи
Міністерства;
   - організацію виконання планів роботи Міністерства, звітність
перед Міністром;
   - організацію контролю за виконанням законів України, актів
та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та
Верховної Ради, а також наказів, розпоряджень Мінбуду і доручень
Міністра.
   - організацію взаємодії структурних підрозділів;
   - організацію  участі  та  узагальнення  пропозицій  від
структурних підрозділів Міністерства в розробленні економічних і
фінансових показників до проектів державних програм, прогнозу
економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України
з питань діяльності Міністерства;
   - організацію   фінансового   забезпечення   діяльності
Міністерства  та  підприємств,  установ  та  організацій,
підпорядкованих Міністерству;
   - подання Міністру пропозицій щодо  розподілу  бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Мінбуд, забезпечення та
контроль виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів і
звітування перед Міністром з цього питання;
   - підготовку довідкових і аналітичних матеріалів з питань
виконання фінансово-планових завдань та використання бюджетних
коштів на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності;
   - організацію заходів щодо проведення єдиної економічної і
фінансової політики у діяльності підвідомчих підприємств, установ
і  організацій,  роботу  з вдосконалення форм і методів їх
господарської діяльності;
   - організацію здійснення контролю за цільовим спрямуванням
бюджетних асигнувань, правильним веденням обліку матеріальних
цінностей   підвідомчими   підприємствами,  установами  та
організаціями, проведення заходів з удосконалення організації
праці, заробітної плати, матеріального і морального стимулювання
працівників підприємств, установ, організацій Міністерства та його
центрального апарату;
   - списання матеріальних цінностей, що  обліковуються  на
балансі  центрального  апарату  Міністерства, та затвердження
відповідних актів;
   - здійснення  у  взаємодії  з  правоохоронними  органами
додаткових  заходів щодо запобігання корупційним і злочинним
проявам у системі Міністерства;
   - за погодженням з Міністром виконання функцій з управління
майном, яке знаходиться у сфері управління Міністерства;
   - оперативний  контроль  за  укладенням  договорів  із
підприємствами, установами та організаціями, які входять до сфери
управління Міністерства на закупівлю товарів, надання послуг,
виконання робіт;
   - забезпечення контролю за наявністю та рухом майна  в
адміністративних будівлях Міністерства, використання матеріальних
ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
   - контроль  за  списанням  основних  засобів  та майна,
закріпленого за підприємствами, установами та організаціями, що
входять до сфери управління Міністерства;
   - координацію підготовки проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Міністерство;
   - координацію розроблення нормативних актів, що видаються
Міністерством, та подання їх на підпис Міністрові;
   - забезпечення організації правової роботи, спрямованої на
правильне застосування, неухильне дотримання  та  запобігання
невиконанню вимог нормативно-правових актів Міністерством, його
структурними підрозділами, а також їх керівниками та працівниками
під  час виконання покладених на них завдань функціональних
обов'язків;
   - попередній аналіз законодавчих  та  нормативно-правових
актів, які включені до порядку денного засідань урядових комітетів
і комітетів Верховної Ради України та мають відношення до питань
компетенції Міністерства. Інформування Міністра стосовно участі у
їх погодженні;
   - здійснення загальної координації міжнародної діяльності
Міністерства.

   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства,  та окремих доручень
Міністра.

   1.2. Першому   заступнику   Міністра   Орлову   А.О.
підпорядковується центральний апарат Міністерства, а також він
відповідає безпосередньо за діяльність:

   1) Фінансово-економічного департаменту;
   2) Управління капітального будівництва;
   3) Контрольно-ревізійного управління;
   4) Відділу юридичного забезпечення;
   5) Сектору контролю

   2. Перший заступник Міністра Беркута А.В.

   2.1. Відповідає за організацію роботи з  формування  та
реалізації:

   - державної політики у сфері містобудування, архітектури,
планування  і забудови території, сталого розвитку населених
пунктів;
   - стратегії розвитку будівельної галузі та промисловості
будівельних матеріалів, маркетингу та менеджменту в будівельному
комплексі;
   - державної  житлової  політики,  формування  механізмів
інвестування  та кредитування будівництва житла, впровадження
сучасних архітектурно-планувальних та інженерних систем житлових
та громадських будинків і споруд, нових будівельних матеріалів і
виробів, конструкцій, систем і технологій у житлово-цивільному
будівництві;
   - державної політики ціноутворення у сферах проектування,
будівництва,  ремонту об'єктів, а також реставрації пам'яток
архітектури та містобудування;
   - контролю вартості будівництва, що здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету;
   - методологічних  засад  діяльності  організацій  системи
державної інвестиційної експертизи;
   - державної  політики з питань збереження і реставрації
пам'яток містобудування і архітектури;
   - єдиної технічної політики Міністерства;
   - показників до проектів державних програм і прогнозів,
пов'язаних з реалізацією технічної політики;
   - організаційних та методологічних  засад  функціонування
управлінь капітального будівництва та управлінь містобудування та
архітектури обласних, Київської та  Севастопольської  міських
державних адміністрацій.

   Координує діяльність  архітектурно-містобудівної  ради  та
науково-методичної ради з питань реставрації історичної забудови.

   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства,  та окремих доручень
Міністра.

   2.2. Організовує  роботу  і  відповідає безпосередньо за
діяльність:

   1) Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві;
   2) Управління економіки, організації та розвитку будівельної
діяльності;
   3) Управління планування та забудови територій;
   4) Управління  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд;
   5) Управління технічного регулювання у будівництві;
   6) Управління реставрації та регенерації історичної забудови.

   3. Заступник Міністра Бут В.П.

   3.1. Відповідає за:

   - організацію роботи, пов'язаної з добором і розстановкою
кадрів центрального апарату Міністерства;
   - формування та подання на затвердження кадрового резерву на
керівників державних підприємств, установ та організацій сфери
управління Міністерства, забезпечення організаційної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, включених до
кадрового резерву, та працівників центрального апарату;
   - проведення конкурсного відбору працівників Міністерства,
формування кадрового резерву;
   - стан виконавської дисципліни в Міністерстві, організаційне
забезпечення діяльності Міністра та його заступників, роботи
колегії Міністерства;
   - формування та реалізацію державної політики  у  сфері
промислової забудови;
   - впровадження інженерного обладнання промислових об'єктів,
інженерного захисту територій, промзабудови;
   - організацію  роботи  щодо  створення,  реорганізації,
ліквідації підприємств, установ і організацій сфери управління
Міністерства та за координування питання щодо їх приватизації;
   - координацію зовнішньоекономічної діяльності Міністерства;
   - координацію питань з охорони праці;
   - формування  стратегії  впровадження  інформаційних  та
комунікаційних технологій;
   - створення корпоративної мережі та єдиного інформаційного
простору в системі Міністерства;
   - організацію    матеріально-технічного    забезпечення
центрального апарату в межах виділеного фінансування;
   - контроль за обліком автотранспорту, його розподілом та
ефективним використанням;
   - здійснення  контролю  за  роботою тендерного комітету,
укладення договорів за результатами торгів з підприємствами,
установами, організаціями на закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти;
   - дотримання гендерної рівності та здійснення гендерного
моніторингу у центральному апараті Міністерства;
   - визначення порядку документообігу в апараті Міністерства та
здійснення контролю за його дотриманням.

   Координує діяльність  Центральної  диспетчерської  служби
Міністерства.

   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства,  та окремих доручень
Міністра.

   3.2. Організовує  роботу  і  відповідає безпосередньо за
діяльність:

   1) Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та
кадрової роботи;
   2) Відділу  промислової  забудови,  будівництва  об'єктів
інженерно-транспортної  інфраструктури  та інженерного захисту
територій.
   3) Відділу роботи з підприємствами сфери управління;
   4) Відділу  господарського  забезпечення  та  державних
закупівель.

   4. Заступник Міністра Іщенко О.М.

   4.1. Організовує і координує діяльність Міністерства з питань
реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку,
забезпечення   взаємодії   з  Верховною  Радою  України,
адміністративно-територіальної реформи та організації розроблення
проектів законодавчих та нормативно-правових актів.

   Відповідає за:

   - забезпечення координації діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
питань реалізації державної регіональної політики;
   - організацію  підготовки  пропозицій  щодо  пріоритетних
напрямів і способів реалізації державної регіональної політики;
   - організацію підготовки проектів  законодавчо-нормативних
документів, що входять до сфери управління Міністерства;
   - координування діяльності перших заступників Міністра та
заступників  Міністра,  керівників  структурних  підрозділів
Міністерства з питань законопроектної роботи;
   - організацію  і  координування  роботи  щодо  зв'язків
Міністерства з комітетами і фракціями Верховної Ради України;
   - супроводження законопроектів, підготовлених Міністерством,
під час їх розгляду комітетами, іншими органами Верховної Ради
України, а також під час інших заходів у парламенті;
   - організацію  і  координування  роботи  із  розроблення
пропозицій щодо проведення адміністративно-територіальної реформи.

   Представляє за дорученням Міністра законопроекти та інші
питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України.

   Вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах апарату
Міністерства з апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом
Президента України та Кабінетом Міністрів України.

   Бере у встановленому порядку участь у роботі дорадчих та
інших органів Верховної Ради України.

   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням діяльності Міністерства,  та  окремих  доручень
Міністра.

   4.2. Організовує роботу і  відповідає  безпосередньо  за
діяльність:

   1) Департаменту регіонального розвитку;
   2) Відділу з питань взаємодії з Верховною Радою України.

   5. Заступник Міністра Махов Г.Г.

   5.1. Відповідає за організацію роботи з  формування  та
реалізації:

   - державної політики у сфері теплопостачання;
   - стратегії розвитку теплогенеруючих підприємств галузі;
   - здійснення державного управління, міжгалузевої координації
та функціонального регулювання у межах компетенції Міністерства,
діяльності суб'єктів природних монополій у сфері теплопостачання;
   - методичного забезпечення житлового фонду;
   - нормативного  забезпечення  та ліцензування комунальної
теплоенергетики;
   - наукових досліджень з питань виробництва і постачання
теплової енергії, нормування, стандартизації,  метрології  та
підтвердження відповідності у житлово-комунальному господарстві;
   - здійснення державного контролю за розвитком, технічними
станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху
трамвайних вагонів і тролейбусів;
   - заходів щодо енергозбереження.

   Координує здійснення  державного  управління, міжгалузевої
координації діяльності та функціонального регулювання у сфері
міського  електротранспорту  в  межах  визначених завдань та
повноважень.

   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням діяльності Міністерства,  та  окремих  доручень
Міністра.

   5.2. Організовує  роботу  і  відповідає безпосередньо за
діяльність:

   1) Управління експлуатації житлового фонду;
   2) Управління теплоенергетики;
   3) Відділу міського електротранспорту;
   4) Відділу наукового та нормативно-методичного забезпечення;
   5) Головної  державної  технічної  інспекції  міського
електротранспорту;
   6) Сектору з питань енергозбереження.

   6. Заступник Міністра Семчук Г.М.

   6.1. Відповідає за організацію роботи з  формування  та
реалізації:

   - реформування житлово-комунального господарства;
   - моніторингу та аналізу реалізації урядової політики у сфері
житлово-комунального господарства;
   - тарифної політики та ціноутворення у житлово-комунальному
господарстві;
   - регіонального    моніторингу    житлово-комунального
господарства.

   Координує роботу з благоустрою населених пунктів України та
експлуатації,  ліцензування  та  нормативного  забезпечення
водопровідно-каналізаційного господарства.

   Здійснює організаційне  забезпечення  роботи  міжвідомчих
комісій з питань житлово-комунального господарства.

   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства,  та окремих доручень
Міністра.

   6.2. Організовує  роботу  і  відповідає безпосередньо за
діяльність:

   1) Департаменту реформування і розвитку житлово-комунального
господарства;
   2) Управління економіки житлово-комунального господарства;
   3) Управління благоустрою та комунального обслуговування;
   4) Управління водопровідно-каналізаційного господарства.


                   Додаток 2
                   до наказу Мінбуду
                   07.11.2006 N 367


               РОЗПОДІЛ
     виконання обов'язків перших заступників Міністра
     та заступників Міністра у разі їх відсутності

Орлов А.О. Беркута А.В.
Беркута А.В. Орлов А.О.
Іщенко О.М. Бут В.П.
Бут В.П. Іщенко О.М.
Семчук Г.М. Махов Г.Г.
Махов Г.Г. Семчук Г.М.