Постановление от 04.03.1997 № 198 О создании Украинской государственной корпорации Укрзаграннефтегазстрой

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 1997 р. № 198

Київ

Про створення Української державної корпорації "Укрзакордоннафтогазбуд"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 16 грудня 2004 року № 911-р,
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 лютого 2007 року № 179,
 від 11 вересня 2007 року № 1119

З метою забезпечення інтересів України під час будівництва та експлуатації нафтогазових комплексів за кордоном Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Створити Українську державну корпорацію "Укрзакордоннафтогазбуд" (далі - Корпорація).

2. Затвердити Статут Української державної корпорації "Укрзакордоннафтогазбуд", що додається.

3. Затвердити склад спостережної ради Корпорації згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО


 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1997 р. № 198


СТАТУТ
Української державної корпорації "Укрзакордоннафтогазбуд"

I. Загальні положення

1. Українська державна корпорація "Укрзакордоннафтогазбуд" (далі - Корпорація) є об'єднанням державних підприємств, які за єдиним технологічним процесом здійснюють будівництво та експлуатацію нафтогазових комплексів.

2. Засновником Корпорації є держава в особі Кабінету Міністрів України.

3. Повна назва Корпорації - Українська державна корпорація "Укрзакордоннафтогазбуд", скорочена - "Укрзакордоннафтогазбуд", російською мовою - "Украинская государственная корпорация "Укрзаграннефтегазстрой", англійською мовою - "The Ukraine State Corporation "Ukrzakordonnaftogazbud".

4. Адреса Корпорації - м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51б.

5. До складу Корпорації входять підприємства:

Нафтогазбуд, м. Суми

будівельно-монтажне управління № 3, м. Ізмаїл, Одеська область;

спеціалізоване монтажне управління № 4, м. Івано-Франківськ;

Західноукрзакордоннафтогазбуд, м. Івано-Франківськ;

Міні-Макс, м. Київ;

будівельно-монтажне управління № 7, смт Богородчани, Івано-Франківська область;

Інтергазбуд, м. Харків;

науково-виробниче підприємство "ТМК", м. Київ;

Бескид, м. Ужгород;

Просек, м. Київ;

Ізотоп, м. Київ;

Прикарпатське будівельно-монтажне підприємство по газифікації, м. Івано-Франківськ;

Стрийгазбуд, м. Стрий, Львівська область;

Державна виробничо-комерційна фірма "Укрнафтогазпостач", м. Київ;

Завод "Еталон", м. Ізмаїл, Одеська область;

Спеціальне конструкторське бюро Ізмаїльського заводу "Еталон", м. Ізмаїл, Одеська область;

Оргавтогаз, м. Івано-Франківськ;

Західне торговельно-виробниче підприємство робітничого постачання, м. Київ (за згодою);

автобаза № 7, м. Полтава (за згодою);

Підприємство робітничого постачання, м. Полтава (за згодою).

II. Мета і предмет діяльності Корпорації

1. Корпорацію створено з метою:

задоволення потреб держави у розв'язанні проблем альтернативного забезпечення України енергетичними ресурсами;

входження до світового ринку енергоносіїв;

активізації інвестиційної діяльності;

забезпечення належних умов діяльності підприємств, що входять до її складу.

2. Предметом діяльності Корпорації є:

виконання державних замовлень на проведення спеціалізованих будівельних робіт, пов'язаних із спорудженням нафтогазових комплексів (освоєння родовищ, будівництво трубопроводів, нафтопереробних заводів, сховищ, нафтоперевалочних комплексів тощо) і постачання в Україну нафти, природного газу та нафтопродуктів, їх транспортування і надання послуг українським та іноземним суб'єктам підприємницької діяльності;

виконання інженерно-вишукувальних робіт для спорудження газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів;

проектування і будівництво об'єктів для добування, транспортування, збереження та переробки нафти і природного газу як на території України, так і за її межами, здійснення інших будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та проектних робіт;

розроблення конструкторської і технологічної документації, програмного продукту, виконання пускових та налагоджувальних робіт;

експлуатація і сервісне обслуговування об'єктів нафтогазової промисловості на території України та за її межами;

виконання топографо-геодезичних та кадастрових робіт, аерофотозйомки;

будівництво і реконструкція нафтопереробних заводів, спорудження нафтоперевалочних комплексів та інших об'єктів нафтогазової промисловості, розроблення і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів;

розроблення і впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій та матеріалів, включаючи засоби захисту навколишнього природного середовища, вивчення кон'юнктури ринку;

проведення робіт, пов'язаних з автоматизацією технологічних процесів, функціонуванням нафтопереробного комплексу як на території України, так і за кордоном;

виробництво матеріалів, устаткування, технічних засобів, призначених для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів нафтогазового комплексу на рівні світових стандартів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;

організація переробки та продажу природного газу, нафти і нафтопродуктів в Україні та за її межами;

провадження діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної із впровадженням винаходів, ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності;

організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі;

організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів для потреб Корпорації;

придбання, оренда та надання в користування на умовах лізингу рухомого й нерухомого майна;

надання послуг щодо здійснення неруйнівного контролю і технічної діагностики нафтогазопромислового обладнання і трубопроводів;

здійснення єдиної науково-технічної та інвестиційної політики;

вирішення питань соціально-економічного розвитку підприємств і організацій, що входять до її складу.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Корпорація провадить інші види діяльності, які не суперечать законодавству України.

III. Юридичний статус Корпорації

1. Корпорація є юридичною особою відповідно до законодавства України.

2. Корпорація функціонує як єдина господарська структура, має самостійний і зведений баланси, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та інші реквізити.

Корпорація набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації, яка провадиться в порядку, встановленому для підприємств.

3. Підприємства, що входять до складу Корпорації, зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія Закону України "Про підприємства в Україні", за винятком права виходити із складу Корпорації та приймати рішення про її ліквідацію.

4. Компанія у своїй діяльності керується законодавством України, нормами і правилами, що випливають із міжнародних договорів, у яких бере участь Україна, та цим Статутом.

Корпорація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Корпорації.

Корпорація не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які входять до її складу, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями Корпорації.

5. Корпорація має право укладати від свого імені угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.

6. Корпорація має право створювати в установленому порядку філії, представництва та інші відособлені підрозділи, які наділяються основними засобами та обіговими коштами, які належать Корпорації.

Філії та представництва Корпорації не є юридичними особами і діють на підставі положень, що затверджуються Корпорацією.

Керівники філій, представництв призначаються правлінням Корпорації, діють на підставі доручень, виданих Корпорацією.

IV. Органи управління Корпорації

1. Керівництво поточною діяльністю Корпорації здійснює голова правління Корпорації.

Голова правління Корпорації призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

2. Голова правління Корпорації:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Корпорацію завдань і здійснення нею своїх функцій;

затверджує структуру та штатний розклад апарату Корпорації, встановлює умови оплати праці його працівників у межах фонду оплати праці;

здійснює керівництво оперативною та господарською діяльністю, без довіреності діє від імені Корпорації, представляє її в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях як в Україні, так і за її межами;

розпоряджається відповідно до законодавства України і Статуту Корпорації майном та коштами Корпорації, укладає угоди, видає доручення;

відкриває розрахунковий та інші рахунки в установах банків;

видає в межах своєї компетенції накази, приймає і звільняє працівників Корпорації, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення.

3. З метою визначення головних напрямів діяльності Корпорації, координації дій та захисту інтересів підприємств, що входять до її складу, в Корпорації утворюється правління.

До складу правління входять голова правління, його заступник та керівники підприємств Корпорації.

Положення про правління затверджується головою правління Корпорації.

4. Правління Корпорації:

вирішує найважливіші питання виробничо-господарської діяльності Корпорації;

визначає перспективи економічного, соціального і науково-технічного розвитку підприємства;

заслуховує звіти керівників підприємств, що входять до складу Корпорації;

установлює нормативи відрахувань з прибутку підприємств до загального фонду розвитку виробничої та соціальної інфраструктури та за згодою підприємств, що входять до складу Корпорації, до інших загальних фондів;

затверджує чисельність та фонд оплати праці апарату Корпорації;

приймає рішення про залучення кредитів на суму, що перевищує 30 відсотків вартості майна, яке належить Корпорації;

обирає членів ревізійної комісії.

5. Формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

6. Витрати на утримання апарату Корпорації покриваються за рахунок доходу, одержаного в результаті її самостійної діяльності та відрахувань від прибутку, що залишаються у розпорядженні підприємств, які входять до складу Корпорації. Нормативи відрахувань визначає правління Корпорації.

7. Правління Корпорації укладає з органом, який представляє інтереси трудового колективу Корпорації, колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та економічні відносини, питання охорони праці, соціального розвитку.

8. Контролюючим органом Корпорації є спостережна рада, яка здійснює контроль за діяльністю правління Корпорації з метою захисту інтересів держави.

Склад спостережної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Спостережна рада:

розглядає звіти правління і ревізійної комісії;

аналізує дії правління щодо управління Корпорацією;

виступає у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Корпорації.

інформує Кабінет Міністрів України про діяльність Корпорації.

Спостережна рада не втручається в поточну діяльність правління Корпорації.

Спостережна рада має право:

отримувати інформацію про діяльність Корпорації;

заслуховувати звіти правління та посадових осіб Корпорації з окремих питань їхньої діяльності;

залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Корпорації.

Спостережна рада проводить засідання не рідше одного разу на півроку, які вважаються правомочними у разі присутності 2/3 її членів;

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови спостережної ради є вирішальним.

9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Корпорації здійснює ревізійна комісія.

Ревізійна комісія діє на підставі положення про ревізійну комісію, яке затверджується правлінням Корпорації.

Ревізійна комісія проводить перевірки діяльності Корпорації за дорученням правління Корпорації, спостережної ради або з власної ініціативи.

Ревізійна комісія складається з трьох членів.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, працівників аудиторських організацій.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

V. Майно Корпорації

1. Майно Корпорації становлять закріплені за нею основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у її самостійному балансі, і які належать їй на праві повного господарського відання.

2. Здійснюючи право повного господарського відання, Корпорація володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству та цьому Статуту.

3. Джерелами формування майна Корпорації є:

доходи, одержані від власної господарської діяльності;

майно, передане засновником;

кредити банків та інших позичальників;

безоплатні або благодійні внески підприємств, організацій і громадян;

інші джерела, не заборонені законодавством.

4. Корпорація має право здавати в оренду в установленому порядку належні їй основні фонди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інше майно.

5. Корпорація володіє, користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності і законодавства.

6. Збитки, завдані Корпорації в результаті порушення її прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду або арбітражного суду.

VI. Господарська та соціальна діяльність Корпорації

1. Корпорація відповідно до законодавства України та в межах своєї компетенції має право:

укладати на території України і за її межами угоди з українськими та іноземними партнерами для вирішення статутних завдань;

представляти в установленому порядку підприємства та організації, що входять до її складу, в Україні і за кордоном;

одержувати в установленому порядку від підприємств, що входять до її складу, статистичну та бухгалтерську звітність;

випускати в порядку, передбаченому законодавством, цінні папери;

створювати за згодою членів Корпорації централізовані цільові фонди, у тому числі валютні, для використання їх в інтересах Корпорації в цілому та окремих її членів;

залучати на договірних засадах підприємства Корпорації до виконання робіт їх профілю за прямими зв'язками та здійснення товарообмінних операцій для одержання додаткових ресурсів.

2. Корпорація самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

3. Корпорація надає платні послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.

4. Корпорація здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством України.

У разі порушення Корпорацією законодавства про охорону навколишнього природного середовища її діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.

5. Корпорація здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно із законодавством у порядку, встановленому для підприємств. Голова правління та головний бухгалтер Корпорації несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

6. Джерелами фінансування Корпорації є кошти, одержані в результаті господарської діяльності, державні капітальні вкладення, іноземні та вітчизняні інвестиції, кредитні ресурси, фінансова допомога організацій, громадян, інші надходження, не заборонені законодавством.

7. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Корпорації є прибуток (доход).

Прибутком Корпорації є доход, отриманий у результаті самостійної господарської діяльності після сплати передбачених законодавством України податків та внесення інших платежів до бюджету.

Прибуток залишається у повному розпорядженні Корпорації і використовується на цілі, передбачені Статутом.

8. Корпорація утворює, за рахунок власних фінансових ресурсів, фонди цільового призначення згідно із законодавством.

За рахунок частини прибутку підприємств та організацій, що входять до її складу, Корпорація утворює в установленому порядку загальний фонд розвитку виробничої і соціальної інфраструктури.

Порядок його утворення і використання визначається правлінням Корпорації.

9. Джерелом коштів на утримання працівників апарату Корпорації є частина доходу, одержаного в результаті її господарської діяльності. На ці цілі може залучатися за згодою підприємств та організацій частина прибутку, яка залишається в їх розпорядженні.

10. Відносини Корпорації з юридичними особами, що входять до її складу, якщо вони виходять за межі, визначені цим Статутом, здійснюються на договірних засадах.

11. Аудиторська перевірка фінансової діяльності Корпорації здійснюється згідно із законодавством.

VII. Ліквідація та реорганізація Корпорації

1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Корпорації здійснюється:

за рішенням Кабінету Міністрів України;

на підставі рішення суду або арбітражного суду;

з інших підстав, передбачених законодавчими актами.

2. Ліквідація Корпорації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Кабінетом Міністрів України, а у разі ліквідації Корпорації за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

3. Ліквідація Корпорації вважається закінченою, а Корпорація такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису про ліквідацію Корпорації до державного реєстру.


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1997 р. № 198
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2007 р. № 179)


СКЛАД
спостережної ради Української державної корпорації "Укрзакордоннафтогазбуд"

СУХОМЛИНОВ
Юрій Олексійович

- заступник директора департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго, голова спостережної ради

БЄЛЬЧИК
Сергій Васильович

- заступник Голови ГоловКРУ

ВОЛОВИЧ
Тетяна Михайлівна

- начальник відділу департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго

ГОНЧАРЕНКО
Олексій Миколайович

- головний спеціаліст департаменту контрольно-ревізійної роботи та економічної розвідки Фонду державного майна

КОРСУНСЬКИЙ
Сергій Володимирович

- директор департаменту економічного співробітництва МЗС

ПЕКАРНИК
Ольга Миколаївна

- заступник начальника відділу департаменту контрольно-перевірочної роботи Державної податкової адміністрації

ПЕНДЗИН
Олег Володимирович

- директор департаменту економічної конкуренції та секторальних перетворень Мінекономіки 

ШОЙКО
Максим Леонідович

- головний спеціаліст Управління моніторингу та ринкових перетворень в енергетичному секторі економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України.


(склад в редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2004 р. № 911-р,
 постанови Кабінету Міністрів України
 від 07.02.2007 р. № 179,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 1119)

БУДСТАНДАРТ Online