Порядок определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины (ДБН IV-16-96, часть III)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 N 60 від 10.04.97
   м.Київ

       
                  Затверджено
                  Наказ Держкоммістобудування
                  України
                  від 10 квітня 1997 р. N 60
                  та введено в дію з 01.04.97 р.

      Порядок втратив чинність з 1 січня 2001 року
               на підставі Наказу Держбуду
      N 233 від 19.10.2000 )
    Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних
    робіт для будівництва, що здійснюється на території
        України (ДБН IV-16-96, частина III)
   Замість доповнення до СНиП IV-16-84 1994 року видання
     Із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1,
       затвердженим наказом Держбуду України
         від 10 лютого 1999 року N 26

   Цей Порядок розроблений у зв'язку з проведенням в Україні
грошової реформи  і введенням в обіг починаючи з 2 вересня
1996 року визначеної Конституцією  та  іншим
законодавством України національної валюти, якою є гривня та її
сота частина копійка.
           1. Загальні положення
   1.1. Порядок  установлює  правила  визначення  вартості
проектно-вишукувальних робіт для нового будівництва, розширення,
реконструкції і технічного переозброєння підприємств, будинків і
споруд * усіх галузей господарства України.
   ____________
   * "Нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне
переозброєння підприємств, будинків і споруд"  у  подальшому
іменується "будівництво".
   1.2. Порядок  призначений  для застосування на території
України всіма учасниками інвестиційного процесу незалежно від форм
власності та відомчої належності.
   Порядок носить обов'язковий характер для визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється за
рахунок:
   - державних капітальних вкладень (джерелом фінансування яких
є кошти державного  бюджету,  державної  позички,  державних
підприємств і організацій, а також місцевий бюджет) та змішаних
капітальних вкладень (у загальному обсязі яких є частка державних
коштів) - при визначенні усіх вартісних показників, в тому числі
тих,  що  формуються  понад  базисну  кошторисну  вартість
проектно-вишукувальних робіт;
   - недержавних капітальних вкладень, які фінансуються  за
рахунок  коштів інвесторів із недержавними формами власності
(власні фінансові ресурси інвестора (прибуток,  амортизаційні
відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха,
грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб
тощо); позичкові фінансові кошти інвестора; залучені фінансові
кошти інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, облігацій,
пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); безоплатні та
благодійні внески, пожертвування організацій,  підприємств  і
громадян; кошти іноземних інвесторів (іноземні інвестиції, як
прямі, так і портфельні, капітальні трансферти, кредити), - при
визначенні базисної кошторисної вартості проектно-вишукувальних
робіт.
          (Пункт 1.3 виключено згідно з Доповненням N 1)
   1.4. Порядок передбачає визначення кошторисної вартості:
   а) проектно-вишукувальних робіт для будівництва об'єктів по
всіх галузях і підгалузях господарства України калькуляційним
(поелементним)  методом із застосуванням відповідних цінників
(розділ 3 Порядку);
   б) проектних  робіт  для  будівництва  об'єктів житла і
соціальної сфери із застосуванням нормативів вартості проектних
робіт до розрахункової базисної вартості будівництва (розділ 4
Порядку). Цей метод не розповсюджується на типове проектування;
   в) проектно-вишукувальних робіт для ремонтно-реставраційних
робіт і пристосування нерухомих пам'яток історії та культури
калькуляційним (поелементним) методом із застосуванням відповідних
цінників (розділ 3 Порядку).
           (Розділ 2 виключено згідно з Доповненням N 1)
    3. Калькуляційний (поелементний) метод визначення
    кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
    для будівництва об'єктів усіх галузей господарства
    України, а також  науково-проектних  робіт по
    нерухомих пам'ятках історії та культури України
   3.1. Кошторисні витрати на проектно-вишукувальні роботи для
будівництва об'єктів усіх галузей господарства України, а також на
науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури
України  визначаються кошторисами, які складаються проектними
організаціями за формами "2-П" і "3-П" (додатки 2 і 3).
   3.2. Кошториси на вишукувальні роботи (інженерно-геодезичні,
інженерно-геологічні тощо) за формою "2-П"  розробляються  у
відповідності  із "Збірником цін на вишукувальні роботи для
капітального будівництва" видання 1982 року, змін до нього та
індексів  на  вишукувальні  роботи.  При цьому обов'язковому
застосуванню підлягає коефіцієнт 1,21 до цін Збірника цін на
вишукувальні роботи, крім ряду таблиць Збірника, що наведені в
додатку 4, до яких застосовується коефіцієнт 1,5.
   3.3. Кошториси на проектні і науково-проектні роботи за
формою "2-П" розробляються на підставі відповідних збірників цін
на проектні роботи видання 1987-1990 років, Тимчасового збірника
цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та
культури  Української  РСР  (ТЗЦНПР-91),  у  відповідності з
"Загальними вказівками по застосуванню збірника цін на проектні
роботи для будівництва" (2-е видання, доповнене, М., 1990 р.), з
урахуванням особливостей,  зазначених  цим  Порядком,  та  з
застосуванням додаткових поправочних коефіцієнтів (додаток 5).
          (Пункт 3.4 виключено згідно з Доповненням N 1)
   3.5. При    розрахунку    кошторисної    вартості
проектно-вишукувальних робіт з 1 квітня 1999 року до вартості цих
робіт, обчисленої згідно з пунктами 3.2, 3.3 цього Порядку,
застосовуються наступні нормативні індекси визначення кошторисної
вартості проектно-вишукувальних робіт:
   на проектні роботи       - 1,1
   на вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних):
   польові             - 1,65
   камеральні           - 1,1
   на інженерно-геодезичні роботи - 1,3
    (Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   3.6. Вартість   розроблення   проектно-конструкторської
документації на виготовлення нестандартизованого устаткування для
об'єктів будівництва обчислюється з використанням цін та норм
"Цінника  на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР
конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого
устаткування" (Держбуд СРСР, видання 1987 р.) та застосуванням
нормативного індексу на проектні роботи у відповідності з пунктом
3.5.
    (Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   3.7. Вартість проектно-вишукувальних робіт, які не враховані
у збірниках цін, зазначених у пунктах 3.2, 3.3 і 3.6, може
обчислюватися з використанням відомчих збірників цін, якщо їх
застосування узгоджено з Держбудом.
          (Пункт 3.8 виключено згідно з Доповненням N 1)
   3.9. Збірниками цін на проектні роботи враховані витрати на
проектування об'єктів з певним набором будівель, споруд, видів
робіт. Якщо при проектуванні конкретної будови набір будівель,
споруд, видів робіт відрізняється від наведених у цих збірниках,
вартість проектування будови коригується.
   3.10. У  випадках,  коли аналог для визначення вартості
проектування будови не відповідає діючим будівельним нормам і
правилам, нормативам, вартість проектування, що визначена за
аналогом, коригується з урахуванням діючих нормативних вимог,
виходячи з вихідних даних, структурних змін і трудових витрат, які
обчислюються в установленому порядку.
   3.11. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації
на будівництво об'єктів у складних умовах  визначається  за
збірниками цін, зазначеними у пункті 3.3, з урахуванням таких
додаткових коефіцієнтів:

Фактори, що ускладнюють проектування Підвищуючі коефіцієнти до вартості проектних робіт
на стадії "проект" на стадії "робоча документація" і "робочий проект"
1. Водонасичені, біогенні, набухаючі, нерівномірно просідаючі, засолені, насипні, просідаючі I типу грунти, підтоплені території 1,05 1,15
2. Просідаючі грунти II типу 1,1 1,2
3. Підроблювані території з пологим заляганням пластів 1,1 1,2
4. Підроблювані території з пластами крутого падіння (уступи) 1,15 1,3
5. Карстонебезпечні території 1,15 1,3
6. Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів 1,05 1,2
7. Сейсмічні впливи інтенсивністю 8 балів 1,1 1,4
8. Сейсмічні впливи інтенсивністю 9 балів 1,15 1,5
9. Вібраційні та шумові впливи 1,1 1,25
10. Зсувні та зсувонебезпечні грунти 1,1 1,25
        (Таблицю пункту 3.11 доповнено пунктом 10 згідно з
                         Доповненням N 1)
   Вказані коефіцієнти застосовуються до вартості  проектних
робіт, до розробки яких відповідними нормативними документами
встановлені особливі вимоги.
   Пункт 3.3 "Загальних вказівок по застосуванню збірника цін на
проектні роботи для будівництва" (2-е видання, доповнене, М.,
1990 р.) анулюється.
   3.12.1. За наявності двох або більше ускладнюючих факторів
коефіцієнти застосовуються за кожний фактор окремо, і збільшення
вартості, визначене по кожному фактору, підсумовується.
   3.12.2. Зазначені підвищуючі коефіцієнти вартості у складних
умовах не розповсюджуються на об'єкти першої категорії складності,
визначені згідно з додатками 7 і 8.
   3.13. Вартість виконання техніко-економічних  обгрунтувань
(розрахунків) будівництва, ескізного проекту, визначається за
відповідними цінами збірників цін на розроблення документації на
стадії "проект" із застосуванням коефіцієнтів до цих цін на:
   - техніко-економічні       - 0,4;
    обгрунтування (ТЕО)
   - техніко-економічні розрахунки  - 0,3;
    (ТЕР)
   - ескізний проект (ЕП)      - 0,2.
   3.14. Інші коефіцієнти до вартості проектних та вишукувальних
робіт, що обчислена калькуляційним методом, крім наведених у цьому
розділі    або   затверджених   подальшими   рішеннями
Держкоммістобудування, не застосовуються.
   3.15. Вартість проектування спеціальних захисних споруд від
шкідливих фізико-геологічних процесів і явищ (зсуви, селі, лавини,
обвали тощо) встановлюється, виходячи з конкретних умов, шляхом
розрахунку вартості по трудових витратах і оплачується додатково.
   3.16. Вартість проектно-вишукувальних та науково-проектних
робіт, які не враховані у збірниках цін,  визначається  за
кошторисом, складеним за формою "3-П".
          (Пункт 3.17 виключено згідно з Доповненням N 1)
   3.18. Вартість проектно-вишукувальних та науково-проектних
робіт за кошторисом, складеним за формою "3-П", визначається як
сума основної заробітної плати виконавців основних (виробничих)
підрозділів з урахуванням виплат і доплат,  що  входять  у
собівартість продукції (робіт, послуг), матеріальних витрат на
виробництво, нарахувань на основну і додаткову заробітну плату
виконавців згідно з чинним законодавством, накладних витрат,
планових нагромаджень у розмірі, обчисленому у відповідності з
установленим  порядком,  виходячи  з нормативу, передбаченого
збірниками  цін,  а  також  відрахувань  згідно  з  чинним
законодавством.
   3.19. Основою  для  формування  кошторисної  вартості
проектно-вишукувальних  робіт  є завдання на проектування та
технічні умови на інженерне забезпечення будов, що проектуються.
   3.20. До  зведеного  кошторисного  розрахунку будівництва
додається зведений кошторис на проектно-вишукувальні роботи, який
складається за формою "1-П" (додаток 1).
    4. Метод визначення кошторисної вартості проектних
    робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної
    сфери із застосуванням нормативів вартості проектних
    робіт до розрахункової базисної вартості будівництва
          (без вартості устаткування)
   4.1. Наведений в цьому розділі метод передбачає визначення
кошторисної  вартості  проектних  робіт  шляхом  застосування
відповідних  нормативів  вартості цих робіт до розрахункової
базисної вартості будівництва без вартості  устаткування  (у
подальшому   іменується   "розрахункова  базисна  вартість
будівництва").
   4.2. Норматив  вартості  проектних  робіт приймається за
додатком 6 величиною, визначеною в залежності від розрахункової
базисної вартості будівництва (графа 2 додатка 6) і категорії
складності об'єктів будови (графа 3...7 додатка 6).
   4.3. Розрахункова базисна вартість будівництва визначається
виконавцями проектно-вишукувальних робіт разом  з  замовником
попереднім розрахунком, складеним за формою зведеного кошторисного
розрахунку із застосуванням укрупнених показників (обчислені на
1 кв. м загальної площі, 1 куб. м об'єму будинку, 1 пог. м траси,
другий вимір) або об'єкту-аналогу, на підставі цін 1997 року.
   4.3.1. Розрахункова базисна вартість будівництва складається
з:
   - базисної вартості будівельних і монтажних робіт у цінах
1997 року;
   - розрахункової базисної вартості інших витрат підрядника на
збільшення базисного кошторисного рівня прямих і накладних витрат
та планових нагромаджень згідно з п. 23 додатка 5 до ДБН IV-16-98,
ч.II.
       (Абзац 2 пункту 4.3.1 із змінами, внесеними згідно з
                         Доповненням N 1)
   4.3.2. Розрахункова базисна вартість будівництва визначається
за підсумком глав 1...9 попереднього розрахунку, складеного за
формою  зведеного  кошторисного розрахунку у відповідності з
розділами 2, 3 і 4 "Порядку визначення вартості будівництва,
ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення
та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури  і
містобудування" (ДБН IV-16-98, частина II), затвердженого наказом
Держбуду України від 11.02.98 N 35, з урахуванням Доповнення N 1,
затвердженого наказом Держбуду України від 10.02.99 N 26.
   Базисна вартість будівельних і монтажних робіт обчислюється
по графах 4 і 5 за підсумком глав 1...9 попереднього зведеного
кошторисного розрахунку згідно з додатком 5 до ДБН IV-16-98,
ч.II.
   Розрахункова базисна вартість інших витрат підрядника на
збільшення базисного кошторисного рівня прямих та накладних витрат
і планових нагромаджень обчислюється згідно з пунктом 23 додатка 5
до ДБН IV-16-98, ч. II, із застосуванням коефіцієнтів, наведених в
додатках 8.1, 8.1а, 8.1б, 8.1в до ДБН IV-16-98, ч. II.
   Індекси, що наведені в додатках 6, 6а, 6б, 8.1, 8.1а, 8.1б і
8.1в до ДБН IV-16-98, ч. II, протягом року залишаються незмінними.
   (Пункт 4.3.2 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   4.3.3. Рядок розрахункової базисної вартості будівництва в
графі 2 додатка 3 приймається виходячи з вартості конкретного
будівництва, обчисленої у відповідності з пунктами 4.3, 4.3.1,
4.3.2 цього Порядку.
   4.4. Категорія  складності  будови,  що  проектується,
встановлюється виконавцем проектних робіт разом з замовником в
залежності від типу об'єктів будови на підставі "Переліку об'єктів
за категоріями складності", що наведений у додатку 7, виходячи з
питомої ваги кожного об'єкта в складі будови.
   Якщо об'єкт, що проектується, в переліку не наведений, то
вибір категорії складності виконується у відповідності з додатком
8 з урахуванням категорії зазначеного в переліку аналогічного
об'єкта.
   4.5. Рядок розрахункової базисної вартості будівництва у
графі 2 додатка 6 і категорія складності можуть прийматись по
окремих об'єктах будови. В цьому випадку вартість проектних робіт
по будові визначається за підсумком по окремих об'єктах.
   У відповідності з цим пунктом визначається також вартість
проектування  зблокованих,  вбудованих,  вбудовано-прибудованих
об'єктів іншого призначення.
   4.6. Вартість проектних робіт на весь обсяг проектування
(включаючи всі його стадії) визначається за формулою:
              Вбуд. 97 х Н
        Впр. = -------------------,  де
                100
   Впр. - вартість проектних робіт по об'єктах будівництва,
тис. грн;
   Вбуд. 97  -  розрахункова  базисна  кошторисна  вартість
будівництва в цінах 1997 року, яка визначається у відповідності з
пунктами 4.3, 4.3.1, 4.3.2 цього Порядку;
   Н - норматив вартості проект них робіт, приймається за
додатком 6 до Порядку шляхом вибору рядка, що відповідає розміру
розрахункової базисної вартості будівництва в цінах 1997 року,
визначеної на підставі додатків 5 (виходячи з глав 1...9 зведеного
кошторисного розрахунку), 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 8.1, 8.1а, 8.1б, 8.1в
до  "Порядку визначення вартості будівництва, ремонту житла,
об'єктів  соціальної  сфери,  комунального  призначення  та
благоустрою,  а  також  реставрації  пам'яток  архітектури і
містобудування" (ДБН IV-16-98, ч. II).
        (Абзац 4 пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
                         Доповненням N 1)
   4.7. Базисна кошторисна вартість проектних робіт в цінах
1997 року для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери, що
визначається наведеним в цьому розділі методом, обчислюється
згідно з п. 4.6 і нормативами вартості проектних робіт, наведеними
у додатку 6.
   4.8. Наведені в додатку 6 нормативи вартості проектних робіт
змінюються   на   підставі  чергових  нормативних  актів
Держкоммістобудування, які затверджуються відповідними наказами.
   4.9. Попередній розрахунок базисної вартості будівництва, як
і кошторисна вартість проектних робіт, у т.ч. базисна, можуть
уточнюватися проектною організацією за узгодженням з замовником
після розробки ТЕО, ТЕР, ЕП.
   Можливість такого  уточнення  обумовлюється  в  контракті
(договорі).
   4.10. Вартість  проектних  робіт,  що  обчислюється  у
відповідності з цим розділом, вміщує всі витрати, в тому числі
супутні, на розробку повного комплексу проектної документації,
необхідної і достатньої на весь обсяг будівництва, який  в
подальшому визначається зведеним кошторисним розрахунком вартості
будови за діючим порядком
   4.11. Вартість проектних робіт, що визначена на підставі
додатка 6 до цього  Порядку,  відображає  обсяг  робіт  по
індивідуальному проектуванню нових об'єктів будівництва.
   4.12. Кошторисна вартість проектних робіт на реконструкцію і
технічне  переозброєння  визначається на підставі нормативів,
наведених у додатку 6, збільшених шляхом застосування коефіцієнта,
що встановлюється за узгодженням із замовником у відповідності з
трудовими витратами, але не більше 1,2.
   4.13. При повторному або багаторазовому застосуванні проекту,
що був розроблений раніше (прив'язка), у залежності від обсягу
перероблення вартість проектних робіт обчислюється, виходячи з
виконання цих робіт в  одну  стадію  (робочий  проект)  та
розрахункової базисної вартості об'єкта, на підставі додатка 6 у
таких розмірах:
   а) без перероблення надземної частини будинку - до 15 %. В
особливих обгрунтованих випадках (складні гідрогеологічні умови,
рельєфність території тощо) - від 15 до 25 %;
   б) при переробленні надземної частини будинку із зміною
фасадів і планування, включаючи зміну довжини, секційності, а
також конструкцій та інженерного устаткування, але при збереженні
основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень - до
50 %.
   4.14. Рекомендаційний розподіл кошторисної вартості проектних
робіт, у т. ч. базисної, за стадіями проектування виконується
згідно з таблицею:

Стадії проектування Питома вага кошторисної вартості проектних робіт, що здійснюються по окремих стадіях проектування, у загальній відповідній вартості в залежності від кількості стадій (у відсотках)
при 3 стадіях проектування при 2 стадіях проектування
ТЕО (ТЕР, ЕП) та РД проект та РД
1. ТЕО, ТЕР, ЕП 10 - 15 25 0
проект 15 - 25 0 40
робоча документація (РД) 75 - 60 75 60
Всього 100 100 100
  при 2 стадіях проектування в 1 стадію проектування
2. ТЕО, ТЕР, ЕП 10 - 15 -
робочий проект 90 - 85 100
Всього 100 100
   Кількість стадій розробки проектно-кошторисної документації
встановлюється за спільною згодою між замовником, виконавцем
проекту та головним архітектором території в залежності від
складності і крупності об'єктів будівництва.
    5. Договірні ціни на проектно-вишукувальні роботи
   5.1. Договірні ціни призначені для визначення всіх витрат
проектної організації на виконання проектно-вишукувальних робіт,
планування замовником відповідних поточних витрат, а також для
розрахунків між проектною організацією і замовником за виконані
роботи.
   5.2. Договірні  ціни визначаються замовником і проектною
організацією при укладанні контрактів (договорів) на виконання
проектно-вишукувальних робіт.
   Можливість та    умови    коригування    вартості
проектно-вишукувальних робіт обумовлюються в контракті (договорі).
Це коригування оформлюється додатковою угодою  до  контракту
(договору) між замовником та виконавцем проектно-вишукувальних
робіт у встановленому порядку.
   5.3. Контракти (договори) на проектно-вишукувальні роботи
укладаються в установленому порядку і можуть формуватися:
   - на весь період проектування будови - генеральний контракт;
   - постадійно, тобто перед стадіями "ЕП",  "ТЕО  (ТЕР)",
"Проект", "Робочий проект", "Робоча документація".
   5.4. Основою для складання договірних цін  в  контракті
(договорі) є кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт,
визначена у відповідності з розділами 3, 4 цього Порядку.
   5.5. До складу договірної ціни включаються:
   а) кошторисна вартість проектно-вишукувальних  робіт,  що
підлягають виконанню генеральним проектувальником за контрактом
(договором), яка обчислена згідно з розділами 3 і 4 цього Порядку
та діючими на момент укладання контракту (договору) черговими
рішеннями  Держкоммістобудування  України  про  впровадження
обов'язкових   нормативних   індексів   змінення  вартості
проектно-вишукувальних робіт та нормативів визначення вартості
проектних робіт, що враховують зміни рівня складових вартості
проектно-вишукувальних робіт;
   б) спричинені формуванням ринкових відносин доплати (знижки)
до  вартості  проектно-вишукувальних  робіт,  визначеної  у
відповідності з пунктом 5.5а і пов'язані з:
   - використанням матеріалів для виробництва, що куплені за
цінами, які відрізняються від тих, що враховані в кошторисній
вартості проектно-вишукувальних робіт, а також зміною транспортних
складових - в узгоджених між замовником і проектною організацією
розмірах - можлива доплата або знижка;
   - збільшенням  заробітної  плати  працівників  проектної
організації - в узгоджених між замовником і проектною організацією
розмірах.  На  це  збільшення  заробітної  плати  додатково
нараховуються кошти зборів (обов'язкових платежів), що встановлені
чинним законодавством;
   - різницею в  розмірі  амортизаційних  відрахувань,  для
вишукувальних організацій вартості паливно-мастильних матеріалів,
запасних частин і змінного оснащення машин, які купуються за
цінами, що відрізняються від тих, які враховані в кошторисній
вартості проектно-вишукувальних робіт  -  в  узгоджених  між
замовником і проектною організацією розмірах - можлива доплата або
знижка;
   - збільшенням (зменшенням) витрат на утримування будинків,
приміщень, позавідомчу охорону, послуги зв'язку, а також коштів,
що витрачаються на відрядження і утримання експедицій (де ці
витрати мають місце), понад ті, що враховані в кошторисній
вартості  проектно-вишукувальних  робіт  -  в узгоджених між
замовником і проектною організацією розмірах.
   5.6. Зазначені в пункті 5.5 додаткові доплати (знижки), що
підлягають  включенню  в  договірну  ціну,  обгрунтовуються
відповідними розрахунками, виконаними проектною організацією в
установленому порядку, і документами, що підтверджують вихідні
дані, на підставі яких зроблені розрахунки.
   5.7. У випадку, копи у відповідності з діючим порядком
структура окремих об'єктів, видів робіт уточнюється в процесі
проектування,  вартість  робіт,  що  доручаються  проектній
організації,  визначається  додатковою  угодою  до  контракту
(договору).
   5.8. Договірна ціна в процесі і по закінченні проектування
може уточнюватися за фактичними витратами, якщо це обумовлено
контрактом (договором), шляхом складання відповідних розрахунків і
оформлення додаткової угоди  між  замовником  та  виконавцем
проектно-вишукувальних робіт.
   5.9. У випадках, зазначених у пунктах 5.7 і 5.8, вартість
проектно-вишукувальних  робіт  за  контрактом  (договором)  і
додатковою угодою визначається як сума  договірної  ціни  і
додаткових фактичних витрат (знижок).
   5.10. Різниця між договірною ціною на проектно-вишукувальні
роботи та їх вартістю, яка зазначається в главі 12 зведеного
кошторисного розрахунку, відображається у "Вартості будівництва
(реставрації, ремонту)"  (додаток  4  до  ДБН   IV-16-98
, частина II) в розділі II "Витрати, що відносяться
до діяльності замовника", в графах 7 і 10.
    (Пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   5.11. Відповідальність  за обгрунтованість і правильність
визначення  договірних  цін  і  фактичних  витрат   на
проектно-вишукувальні  роботи  покладається  на  керівників
організації замовника і проектної організації.
   6. Розрахунки між замовниками і проектними організаціями
       за виконані проектно-вишукувальні роботи
   6.1. Розрахунки між замовниками і проектними організаціями
здійснюються на підставі договірних цін з уточненням їх за умовами
контракту  (договору)  та  діючими  нормативами на виконання
проектно-вишукувальних робіт.
   6.2. Розрахунки між замовниками і проектними організаціями
рекомендується здійснювати згідно з календарним планом робіт.
                             Додаток 1
                             Форма 1-П
          Зведений кошторис N ______
        на проектні і вишукувальні роботи

__________________________________________________________________
          (найменування будівництва)

__________________________________________________________________
    (найменування проектної організації - генерального
             проектувальника)

__________________________________________________________________
        (найменування організації-замовника)

N п/п Стадії проектування і перелік виконуваних робіт Характеристика об'єкта, що проектується Посилання на N кошторисів за формами 2-П, 3-П Повна вартість робіт (тис. грн.)
вишуку- вальних проектних Всього
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
   Всього за зведеним кошторисом _______________________________

__________________________________________________________________
             (сума прописом)
   Керівник   _____________________ _____________________
   проектної      підпис        прізвище
   організації
   Головний   _____________________ _____________________
   інженер       підпис        прізвище
   проекту

   М. П.
   "___" _______________ 19__ р.
                             Додаток 2
                             Форма 2-П
   Додаток до __________________________________________________
          (договору, додаткової угоди, наряд-замовлення)

______________________ N _______ від "___" _______________ 19__ р.
                   Замовлення N ________________
            Кошторис N ______
        на проектні (вишукувальні) роботи
   Найменування  підприємства,  будівлі,  споруди,  стадії
проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт ______
__________________________________________________________________
   Найменування проектної (вишукувальної) організації __________
   Найменування організації-замовника __________________________

N п/п Характеристика підприємства, будівлі, споруди або види робіт NN частин, глав, таблиць, параграфів і пунктів, вказівок до розділу або глави Збірника цін на проектні та вишукувальні роботи для будівництва Розрахунок вартості Вартість (грн.)
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
   Всього за зведеним кошторисом _______________________________

__________________________________________________________________
             (сума прописом)
   Директор  _____________________ _____________________
            підпис        прізвище
   Головний  _____________________ _____________________
   інженер      підпис        прізвище
   проекту
   Кошторис  _____________________ _____________________
   склав       підпис        прізвище
   М. П.
                "___" _______________ 19__ р.
                             Додаток 3
                             Форма 3-П
   Додаток до __________________________________________________
         (договору, додаткової угоди, наряд-замовлення)
             Кошторис N _____
            на виконання робіт
   Найменування будівлі, споруди, стадії проектування, етапу,
виду робіт

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
   Найменування організації виконавця __________________________
   Найменування організації замовника __________________________

N п/п Перелік виконуваних робіт Виконавці Кількість люд.- днів Основна заробітна плата за 1 день (грн.) Основна заробітна плата за окладами (грн.)
кіль- кість посада
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   1. Всього основна заробітна плата виконавців, грн.
   _____________________________________________________________
   2. Додаткова заробітна плата виконавців, грн.
   _____________________________________________________________
   3. Матеріальні витрати на виробництво, грн. _________________
   4. Нарахування на основну і
   додаткову заробітну плату
   виконавців, грн. ____________________________________________
   5. Накладні витрати, грн. ___________________________________
   6. Всього собівартість, грн. ________________________________
   7. Планові нагромадження, грн. ______________________________
   8. Відрахування від обсягу
   реалізації, грн. ____________________________________________
   Вартість роботи (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8), грн. ____________
   _____________________________________________________________
             (сума прописом)
   Директор   _____________________ _____________________
             підпис        прізвище
   Головний   _____________________ _____________________
   інженер       підпис        прізвище
   проекту
   Кошторис   _____________________ _____________________
   склав        підпис        прізвище
   М. П.
   Погоджено  _____________________ _____________________
   "Замовник"     підпис        прізвище
   М. П.
                             Додаток 4
      Перелік таблиць Збірника цін на вишукувальні
      роботи для капітального  будівництва, до
      яких  застосовується   коефіцієнт  1,5

NN таблиць Збірника цін
Польові роботи Камеральні роботи
9, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 37, 39 - 42, 47, 64, 77, 94, 100 - 103, 105, 108, 109, 111, 114, 124 - 130, 132, 133, 154 - 158, 161 - 164, 169, 182, 184, 186, 190, 192, 196 - 220, 222 - 249, 256, 282, 286, 314, 316, 341, 343, 355, 365, 403 - 406, 408 - 410, 416 - 420 39 - 41, 51, 52, 58, 61
Додаток 3 до Збірника цін
12 і 17 - 21  
                             Додаток 5
        Розміри поправочних коефіцієнтів на
        проектні роботи  для будівництва

NN розділів Збірника цін Найменування розділів Збірника цін Поправочний коефіцієнт
1 2 3
1. Електроенергетика 1,07
2. Нафтова промисловість 1,01
3. Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість 1,07
4. Газова промисловість 1,01
5. Вугільна промисловість 1,01
6. Чорна металургія 1,0
7. Кольорова металургія 1,01
8. Гірничорудна промисловість 1,07
9. Хімічна промисловість 1,07
10. Виробництво мінеральних добрив 1,01
11. Енергетичне машинобудування 1,01
12. Важке та транспортне машинобудування 1,01
13. Електротехнічна промисловість 1,01
14. Хімічне та нафтове машинобудування 1,01
15. Верстатобудівна та інструментальна промисловість 1,01
16. Промисловість по виробництву продукції загальномашинобудівного застосування 1,01
17. Приладобудування 1,01
18. Автомобільна та підшипникова промисловість 1,01
19. Тракторне та сільськогосподарське машинобудування 1,01
20. Машинобудування для тваринництва 1,01
21. Будівельне, шляхове та комунальне машинобудування 1,01
23. Ремонтні підприємства 1,01
24. Заводи по ремонту рухомого составу, стрілкові та електротехнічні 1,01
25. Заводи будівельних конструкцій 1,01
26. Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість 1,01
27. Промисловість будівельних матеріалів 1,19
28. Легка та текстильна промисловість 1,07
29. Рибна промисловість 1,07
30. Медична та мікробіологічна промисловість 1,01
31. Підприємства агропромислового комплексу 1,19
32. Мукомольно-круп'яна та комбікормова промисловість 1,07
33. Лісове господарство 1,07
34. Водногосподарське будівництво 1,07
35. Морські портові споруди 1,07
36. Будинки та споруди повітряного транспорту 1,01
37. Зв'язок 1,19
38. Залізниці та автомобільні шляхи. Мости, тунелі. Метрополітен. Промисловий транспорт 1,01
39. Житлові та цивільні будинки 1,19
40. Районне планування. Планування та забудова населених пунктів 1,01
41. Об'єкти улаштування геології 1,07
42. Підприємства торгівлі та громадського харчування 1,19
43. Підприємства матеріально-технічного постачання та збуту 1,07
44. Установи охорони здоров'я 1,07
45. Вищі учбові заклади 1,07
46. Театрально-видовищні підприємства 1,01
47. Об'єкти кінематографії 1,07
48. Поліграфічна промисловість 1,01
49. Водопостачання і каналізація 1,00
50. Підприємства транспорту, зберігання нафтопродуктів і автозаправочні станції 1,07
51. Науково-дослідні установи 1,01
52. Фізкультурно-спортивні споруди 1,07
53. Торф'яна промисловість 1,07
54. Річковий транспорт 1,07
55. Підприємства автомобільного транспорту 1,01
56. Комунальне господарство 1,19
57. Підприємства побутового обслуговування 1,01
58. Місцева промисловість 1,07
59. Захисні споруди цивільної оборони 1,07
60. Автоматичні установки пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації 1,01
61. Газоочисні та пилоуловлювальні споруди 1,00
62. Промислові печі, сушила, димові та вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту 1,00
63. Заглиблені споруди та конструкції, будівельне водозниження і дренаж 1,01
64. Газообладнання та газопостачання промислових підприємств, будинків і споруд. Зовнішнє освітлення 1,00
65. Міські інженерні споруди та комунікації 1,19
                             Додаток 6
     Нормативи кошторисної вартості проектних робіт
     при індивідуальному проектуванні  будинків,
     споруд і комплексів на конкретних ділянках
          (Назва додатка 6 із змінами, внесеними згідно з
                         Доповненням N 1)

N п/п Розрахункова базисна вартість будівництва (без вартості устаткування) у цінах 1997 р., тис. грн.* Норматив кошторисної вартості проектних робіт у відсотках до розрахункової базисної вартості будівництва (без вартості устаткування) у цінах 1997 р. (по гл. 1...9 зведеного кошторисного розрахунку) за категоріями складності об'єктів
Категорії складності об'єктів
I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7
1 До 10,0 4,16 4,99 5,83 6,67 7,50
2 10 - 50 4,16 - 4,03 4,99 - 4,85 5,83 - 5,67 6,67 - 6,49 7,50 - 7,27
3 50 - 100 4,03 - 3,90 4,85 - 4,70 5,67 - 5,49 6,49 - 6,28 7,27 - 7,04
4 100 - 200 3,90 - 3,68 4,70 - 4,44 5,49 - 5,19 6,28 - 5,93 7,04 - 6,65
5 200 - 300 3,68 - 3,50 4,44 - 4,22 5,19 - 4,94 5,93 - 5,65 6,65 - 6,33
6 300 - 500 3,50 - 3,34 4,22 - 4,03 4,94 - 4,70 5,65 - 5,38 6,33 - 6,03
7 500 - 750 3,34 - 3,21 4,03 - 3,86 4,70 - 4,52 5,38 - 5,17 6,03 - 5,79
8 750 - 1000 3,21 - 3,08 3,86 - 3,71 4,52 - 4,34 5,17 - 4,96 5,79 - 5,56
9 1000 - 1500 3,08 - 2,86 3,71 - 3,45 4,34 - 4,03 4,96 - 4,61 5,56 - 5,17
10 1500 - 2000 2,86 - 2,65 3,45 - 3,20 4,03 - 3,73 4,61 - 4,27 5,17 - 4,79
11 2000 - 2500 2,65 - 2,46 3,20 - 2,97 3,73 - 3,47 4,27 - 3,97 4,79 - 4,45
12 2500 - 3000 2,46 - 2,29 2,97 - 2,77 3,47 - 3,23 3,97 - 3,70 4,45 - 4,14
13 3000 - 3500 2,29 - 2,14 2,77 - 2,58 3,23 - 3,01 3,70 - 3,44 4,14 - 3,86
14 3500 - 4000 2,14 - 2,02 2,58 - 2,43 3,01 - 2,84 3,44 - 3,25 3,86 - 3,64
15 4000 - 4500 2,02 - 1,93 2,43 - 2,33 2,84 - 2,72 3,25 - 3,11 3,64 - 3,49
16 4500 - 5000 1,93 - 1,87 2,33 - 2,25 2,72 - 2,63 3,11 - 3,01 3,49 - 3,38
17 5000 - 6000 1,87 - 1,76 2,25 - 2,12 2,63 - 2,48 3,01 - 2,84 3,38 - 3,18
18 6000 - 7000 1,76 - 1,68 2,12 - 2,02 2,48 - 2,36 2,84 - 2,70 3,18 - 3,03
19 7000 - 8000 1,68 - 1,59 2,02 - 1,92 2,36 - 2,24 2,70 - 2,57 3,03 - 2,88
20 8000 - 9000 1,59 - 1,51 1,92 - 1,82 2,24 - 2,12 2,57 - 2,43 2,88 - 2,72
21 9000 - 10000 1,51 - 1,47 1,82 - 1,77 2,12 - 2,07 2,43 - 2,36 2,72 - 2,65
22 10000 - 11000 1,47 - 1,43 1,77 - 1,73 2,07 - 2,02 2,36 - 2,31 2,65 - 2,59
23 11000 - 12000 1,43 - 1,40 1,73 - 1,69 2,02 - 1,97 2,31 - 2,26 2,59 - 2,53
24 12000 - 13000 1,40 - 1,37 1,69 - 1,66 1,97 - 1,93 2,26 - 2,21 2,53 - 2,47
25 13000 - 14000 1,37 - 1,34 1,66 - 1,62 1,93 - 1,89 2,21 - 2,16 2,47 - 2,42
26 14000 - 15000 1,34 - 1,31 1,62 - 1,59 1,89 - 1,85 2,16 - 2,12 2,42 - 2,38
27 15000 - 16000 1,31 - 1,29 1,59 - 1,56 1,85 - 1,82 2,12 - 2,08 2,38 - 2,34
28 16000 - 17000 1,29 - 1,27 1,56 - 1,53 1,82 - 1,79 2,08 - 2,05 2,34 - 2,30
29 17000 - 18000 1,27 - 1,25 1,53 - 1,50 1,79 - 1,76 2,05 - 2,02 2,30 - 2,27
30 18000 - 19000 1,25 - 1,24 1,50 - 1,49 1,76 - 1,75 2,02 - 2,00 2,27 - 2,25
31 19000 - 20000 1,24 - 1,23 1,49 - 1,48 1,75 - 1,73 2,00 - 1,98 2,25 - 2,23
32 Понад 20000 1,23 1,48 1,73 1,98 2,23
   * Примітки:
   1. Розрахункова базисна вартість будівництва (без вартості
устаткування) визначається згідно з Порядком визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт і складається із базисної вартості
БМР  та  збільшення  прямих і накладних витрат та планових
нагромаджень, визначених за додатком 8 до ДБН IV-16-96 (по главах
1...9 зведеного кошторисного розрахунку (див. пункти 4.3, 4.3.1,
4.3.2).
   2. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції.
                             Додаток 7
       Перелік об'єктів житлово-цивільного
       призначення за категоріями складності

N п/п Категорія Типи будинків, споруд, об'єктів
1. Житлові будинки, готелі
1.1 I Господарські і допоміжні будівлі при житлових будинках; садові (літні) будиночки; вахтові житлові будинки та гуртожитки
1.2. II 1 - 3-поверхові садибні житлові будинки; 1 - 3-поверхові будинки блокованого типу з квартирами в різних рівнях; будинки котеджного типу для індивідуальних забудовників
1.3. III 2 - 4 (5)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; 2 - 4-поверхові гуртожитки та притулки
1.4. III 6 - 9 (10)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; 5 - 9 (10)-поверхові гуртожитки; 3 - 5-поверхові житлові будинки з квартирами для інвалідів; готелі III - IV розряду
1.5. IV Багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові будинки всіх типів і гуртожитки, у т. ч. з приміщеннями громадського призначення у перших поверхах; готелі I - II розряду
1.6. V Багатоповерхові архітектурні житлові (інтегровані) комплекси із складною об'ємно-просторовою структурою та приміщеннями громадського призначення; готелі вищого розряду
2. Громадські будинки
2.1.   Будинки для освіти, виховання і підготовки кадрів
Дитячі дошкільні заклади
2.1.1. I Приміщення тимчасового перебування дітей (філії ясел - садків)
2.1.2. II Сімейні дитячі ясла-садки
2.1.3. III Ясла, садки і ясла-садки загального типу
2.1.4. III Спеціалізовані дошкільні заклади
2.1.5. III Будинки дитини
2.1.6. III Центри дошкільного виховання
2.1.7. IV Дитячі установи оздоровчого типу
Загальноосвітні, спеціалізовані школи і школи-інтернати, міжшкільні учбово-виробничі комбінати
2.1.8. III Загальноосвітні школи: початкові, основні (неповні середні, середні)
2.1.9. III Спеціалізовані школи: школи-інтернати, ліцеї, гімназії, коледжі, школи для дітей з недоліками у розвитку
2.1.10. III Дитячі будинки
2.1.11. III Міжшкільні, учбово-виробничі комбінати
Позашкільні установи
2.1.12. III Будинки і палаци учнів і підлітків
2.1.13. III Школи і студії мистецтв (художні, музичні, хореографічні)
2.1.14. III Будинки юних техніків і натуралістів
2.1.15. III Дитячо-юнацькі клуби
Професійно-технічні училища і учбові заклади для підготовки і перепідготовки кадрів
2.1.16. III Професійно-технічні училища
2.1.17. III Технікуми, училища та інші середні спеціальні учбові заклади
Вищі учбові заклади
2.1.18. IV Вузи (факультети)
2.1.19. IV Університети
2.1.20. IV Академії суспільних наук, військові, технічні, духовні та інші
2.1.21. IV Центри і інститути перепідготовки і підвищення кваліфікації
2.2.   Будинки для науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій і управління
Будинки органів управління
2.2.1. II Селищні і сільські Ради народних депутатів, а також будинки органів господарського управління, які розміщені у селищах і сільських населених пунктах
2.2.2. III Управління областей, прокуратур, управління галузями народного господарства, управління кооперативними організаціями
2.2.3. III Виконкоми Рад народних депутатів областей, міст, районів та їх відділи і управління
2.2.4. III Судові і юридичні установи і прокуратури
2.2.5. IV Державне управління України (крім прокуратур)
Будинки кредитування, страхування і комерційного призначення
2.2.6. III Банки, Ощадбанки
2.2.7. III Будинки страхових компаній, концернів, асоціацій, консорціумів, центри зайнятості
2.2.8. IV Біржі, бізнесцентри
Будинки громадських організацій, науково-дослідних і проектних установ і інформаційних центрів
2.2.9. III Будинки проектних і конструкторських організацій
2.2.10. III Будинки громадських організацій
2.2.11. III Будинки інформаційних центрів
2.2.12. III Будинки архівів
2.2.13. IV Будинки науково-дослідних організацій
2.3.   Будинки і споруди для закладів охорони здоров'я і відпочинку
Лікувально-профілактичні заклади
2.3.1. II Молочні дитячі кухні, пункти розподілу
2.3.2. II Аптеки
2.3.3. III Диспансери, профілакторії, амбулаторії
2.3.4. III Будинки швидкої допомоги, санепідемстанції, станції переливання крові
2.3.5. IV Лікарні, госпіталі та пологові будинки
2.3.6. IV Поліклініки
Санаторно-курортні, оздоровчі та заклади відпочинку
2.3.7. II Оздоровчі табори для учнів та підлітків
2.3.8. II Туристичні бази
2.3.9. III Санаторії, санаторії-профілакторії
2.3.10. III Будинки творчості (письменників, композиторів, художників, архітекторів)
2.3.11. IV Бальнеологічні лікарні, грязелікарні, водолікарні
2.4.   Будинки соцзабезпечення
2.4.1. III Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку
2.4.2. III Територіальні центри обслуговування
2.4.3. IV Спеціалізовані центри медичної, соціальної і професіональної реабілітації
2.5.   Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення
2.5.1. II Відкриті площинні спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди
Закриті фізкультурно-спортивні будинки і споруди
2.5.2. III Спортивні зали
2.5.3. III Фізкультурно-оздоровчі і спортивно-дозвільні комплекси
2.5.4. IV Закриті катки з штучним льодом
2.5.5. IV Плавальні басейни
Спеціалізовані спортивні споруди
2.5.6. I Споруди для кульової стрільби і стрільби з лука
2.5.7. III Споруди для зимових видів спорту
2.5.8. III Споруди для водних видів спорту
2.6.   Будинки культурно-освітніх і видовищних закладів
Будинки культурно-освітні
2.6.1. III Бібліотеки
2.6.2. III Танцзали, дискотеки, зали ігрових автоматів, казино
2.6.3. III Клубні будинки, будинки і палаци культури, центри дозвілля, будинки вчителя, лікаря, вчених, художника, архітектора, композитора та інші, планетарії
2.6.4. IV Музеї і виставочні зали
Видовищні споруди
2.6.5. IV Концертні зали
2.6.6. IV Філармонії
26.7. IV Кінотеатри і відеоцентри
2.6.8. V Театри
2.6.9. V Цирки
2.7.   Будинки для підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування
Підприємства роздрібної торгівлі
2.7.1. III Спеціалізовані магазини (продовольчі і непродовольчі)
2.7.2. IV Універсальні магазини: універмаги, універсами, магазини "Дитячий світ"
2.7.3. IV Будинки торгівлі (будинки подарунків, будинки радіо, будинки взуття та інші)
Ринки
2.7.4. I Відкриті ринки
2.7.5. III Криті ринки, павільйони
Підприємства громадського харчування
2.7.6. II Бари (винні, молочні, фруктові)
2.7.7. III Їдальні (загального типу, дієтичні)
2.7.8. III Кафе загального типу і спеціалізовані (вареничні, сосисочні, шашличні, бульйонні, кулішні, піццерії тощо)
2.7.9. III Ресторани
2.7.10. III Комплексні підприємства громадського харчування
Підприємства побутового обслуговування (пов'язані з безпосереднім обслуговуванням населення)
2.7.11. II Комплексні приймальні пункти побутового обслуговування
2.7.12. II Перукарні
2.7.13. II Спеціалізовані ательє і майстерні, приймальні пункти хімчистки і пральні тощо
2.7.14. III Будинки побуту
2.7.15. III Будинки мод, будинки краси
2.7.16. III Пральні
2.8.   Будинки комунального господарства (крім виробничих, складських і транспортних будинків і споруд)
Будинки для громадських обрядів
2.8.1. II ЗАГСи
2.8.2. II Ритуальні бюро
2.8.3. II Житлово-експлуатаційні контори і об'єднання
2.8.4. II Громадські туалети
2.8.5. II Мотелі, кемпінги
2.8.6. III Лазні, лазні з оздоровчими комплексами
2.9.   Будинки транспорту (безпосереднього обслуговування населення) і зв'язку
Вокзали усіх видів транспорту
2.9.1. IV Залізничні вокзали
2.9.2. IV Автовокзали
2.9.3. IV Річкові вокзали
2.9.4. IV Міські вокзали і білетні каси
2.9.5. V Вокзали аеропортів
2.9.6. V Морські вокзали
Телерадіоцентри, зв'язок, трансагентства
2.9.7. II Контори обслуговування населення, трансагентства
2.9.8. III Підприємства зв'язку
2.9.9. III Відділення зв'язку
2.9.10. III Почтамти та вузли зв'язку
2.9.11. V Радіоцентри, телецентри, телеграф, центри супутникового зв'язку
2.10.   Культові споруди
2.10.1. III Монастирі
2.10.2. III Молільні будинки
2.10.3. III Семінарії і духовні училища
2.10.4. IV Храми (церкви, собори, сінагоги, мечеті тощо)
2.11.   Багатофункціональні будинки і комплекси, які включають у себе приміщення різного призначення
2.11.1. III Адміністративно - ділові центри
2.11.2. IV Громадські центри
2.11.3. IV Торговельні центри
2.11.4. IV Комерційні центри
2.11.5. IV Культурно-освітні центри
2.11.6. IV Розважально-дозвільні центри
2.11.7. V Спортивні центри
2.12.   Окремі об'єкти благоустрою, озеленення, площинні споруди
2.12.1. I Посадка вітро- і шумозахисних смуг, улаштування велосипедних, саночних і пішохідних трас (теренкурів) без обладнання і технічного оснащення Благоустрій і озеленення територій сільських населених місць і ділянок сільськогосподарських, промислових і комунальних будинків при простих вимогах до благоустрою, улаштування спортивних майданчиків без трибун і огорож, а також теренкурів із стандартним обладнанням і технічним оснащенням
2.12.2. II Благоустрій і озеленення міських транспортних магістралей, ділянок житлових і громадських будинків, дачних територій, заводських територій, кладовищ - при середніх вимогах до благоустрою, улаштування майданчиків для відпочинку, спорту і ігор, кемпінгів і наметних містечок із стандартним обладнанням і технічним оснащенням
2.12.3. III Благоустрій і озеленення приватних будинків, громадських будинків міського (районного) значення, меморіальних кладовищ (пантеонів), пішохідних зон, пляжів, міських парків, бульварів, скверів, набережних, улаштування декоративних басейнів, зелених театрів, відкритих стадіонів, майданчиків для відпочинку та ігор з використанням нестандартного обладнання і технічного оснащення
2.12.4. IV Благоустрій і озеленення великих громадських будинків з особливо високими вимогами до благоустрою, а також територій історичних, ботанічних і зоологічних садів, екологічних заповідників, етнографічних музеїв - заповідників, улаштування терасних садів і садів на покрівлях, складних пляжних і паркових споруд, басейнів для плескання, плавальних басейнів, відкритих виставочних площадок з нестандартним обладнанням і складним технічним оснащенням
2.13.   Проектування інтер'єрів (як окремих об'єктів)
2.13.1. II Приміщення майстерень, літніх торгових павільйонів, допоміжних приміщень, громадських будинків
2.13.2. III Приміщення житлових і громадських будинків із стандартними меблями і обладнанням: бюро, магазинів, їдалень, шкіл, спортивних залів, лікарень, пансіонатів III - IV розряду тощо
2.13.3. IV Приміщення громадських будинків при високому рівні вимог до оздоблення, меблів і обладнання: бібліотеки, ресторани, готелі, банки, виставочні павільйони, офіси, фірмові магазини, міські адміністративні установи, кінотеатри, багатофункціональні театральні, культурні, релігійні і спортивні будинки і споруди
2.13.4. IV Приміщення громадських будинків із складним технічним оснащенням, індивідуальними меблями і обладнанням: урядові будинки, театри, концертні зали, музеї, атрибутні будинки, храми, студії радіо і телебачення тощо
2.14   Об'єкти метрополітену. Категорія складності об'єкту визначається згідно з категоріями складності проектування цих об'єктів, що наведені у розділі 38 Збірника цін на проектні роботи для будівництва.
                             Додаток 8
      Таблиця визначення категорії складності
      об'єктів у залежності від їх архітектурної
          та технічної характеристики

Категорія складності Характеристика об'єктів
I Архітектурно і технічно нескладні
II Архітектурно нескладні, але технічно складні або технічно нескладні, але архітектурно складні
III Архітектурно і технічно складні
IV Архітектурно складні, але технічно особливо складні або технічно складні, але архітектурно особливо складні
V Архітектурно і технічно особливо складні

Надруковано: Державний  комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової політики України. "Збірник нормативних та
       методичних документів з питань ціноутворення  та
       організації  будівництва",  видання офіційне, НВФ
       "Інпроект", Київ, 1999 р.

БУДСТАНДАРТ Online