Приказ от 12.12.2006 № 409 Об усовершенствовании финансово-бюджетной дисциплины и осуществлении контроля за использованием государственного имущества и финансовых ресурсов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.12.2006 N 409
 
 
     Про удосконалення фінансово-бюджетної дисципліни
    та здійснення контролю за використанням державного
          майна і фінансових ресурсів
 
 
   На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
29.11.2006 N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної
дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю
за використанням державного майна  і  фінансових  ресурсів",
керуючись Законом України від 21.09.2006 N 185-V "Про
управління об'єктами державної власності" та Положенням  про
Міністерство  будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України, затвердженим Указом Президента України від
19.12.2005 N 1801 >> ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам урядового органу державного управління сфери
Мінбуду та підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери
управління Мінбуду:
 
   1.1. Розглянути питання здійснення господарської діяльності,
організації  та  ведення  бухгалтерського  обліку,  складання
звітності,  здійснення  внутрішньогосподарського  контролю  на
оперативних  нарадах  або  на  зборах  трудового  колективу
підприємства, установи, організації.
 
   1.2. Узяти  під особистий контроль фінансово-господарські
операції з підвищеним ризиком виникнення порушень, перелік яких
затверджений  наказом Держбуду України від 29.03.2005 N 57
 "Про затвердження Переліку фінансово-господарських
операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні
бюджетних коштів та державного майна".
 
   1.3. Вжити дієвих заходів  щодо  недопущення  фінансових
порушень,  посилити  контроль  за  збереженням та ефективним
використанням державного майна, цільовим використанням коштів,
забезпечити належне ведення бухгалтерського обліку як одного із
механізмів контролю.
 
   1.4. Забезпечити    неухильне    виконання    вимог
нормативно-правових актів, в тому числі розпорядчих документів
Мінбуду, з питань здійснення фінансово-господарської діяльності,
організації  та  ведення  бухгалтерського  обліку,  складання
фінансової  звітності,  здійснення  внутрішньогосподарського
контролю.
 
   1.5. Ужити за результатами контрольних заходів (ревізій,
перевірок, аудиту тощо), проведених у 2006 році контролюючими
органами, вичерпних заходів щодо усунення виявлених та інших
недоліків і порушень, притягти до відповідальності осіб, винних у
їх допущенні, про що поінформувати Контрольно-ревізійне управління
Мінбуду до 01.02.2007.
   Визначити, що починаючи з грудня 2006 року, урядовий орган
державного управління сфери Мінбуду та підприємства, установи і
організації,  віднесені до сфери управління Мінбуду, надають
Контрольно-ревізійному управлінню Мінбуду копії актів контрольних
заходів, проведених контролюючими органами, та інформацію про стан
усунення виявлених  недоліків  і  порушень  за  результатами
проведеного контрольного заходу.
 
   1.6. Вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
.
 
   1.7. Відповідно до вимог законодавства України забезпечити
безумовне перерахування у повному обсязі до державного бюджету
обов'язкових платежів, податків та зборів.
 
   2. Керівникам державних підприємств, установ і організацій,
віднесених до сфери управління Мінбуду, забезпечити подання до
Мінбуду квартальної та річної фінансової звітності підприємств,
установ і організацій в трьох примірниках, один з яких залишається
в  Фінансово-економічному департаменті, а два інші, завірені
Фінансово-економічним департаментом, передаються для використання
в роботі Контрольно-ревізійному управлінню та Відділові роботи з
підприємствами сфери управління.
 
   3. Установити, що недотримання керівниками урядового органу
державного управління сфери Мінбуду та підприємств, установ і
організацій, віднесених до сфери управління Мінбуду, фінансового
та/або бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання
в установлені терміни законних вимог контролюючих органів, в тому
числі вимог суб'єктів державного фінансового контролю Мінбуду, є
підставою для розгляду питання про відповідність займаній посаді
цих керівників або розірвання з ними контракту.
 
   4. Відділові  роботи  з  підприємствами  сфери управління
(Бульда С.О.),    Відділові    кадрів     Департаменту
організаційно-аналітичного  забезпечення  та  кадрової  роботи
(Осяєва Н.В.) вжити заходів для внесення відповідних змін до
контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій,
віднесених до сфери управління Мінбуду, в частині посилення
відповідальності за дотриманням фінансового та/або бюджетного
законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені
терміни законних вимог контролюючих органів, в тому числі вимог
суб'єктів державного фінансового контролю Мінбуду.
 
   5. Фінансово-економічному  департаментові  (Ващук  М.М.)
забезпечити:
 
   5.1. Використання  коштів  Державного  бюджету  України
відповідно до нормативно-правових актів чинного законодавства
України та затверджених кошторисів доходів та видатків, а також
здійснення аналізу фінансової звітності за результатами виконання
зазначених кошторисів у бюджетних установах та в одержувачів
бюджетних коштів.
 
   5.2. Функціонування оптимальної мережі одержувачів бюджетних
коштів, яка б унеможливлювала несистемність та розпорошеність
бюджетного фінансування.
 
   5.3. Доведення до кожного учасника (виконавця) бюджетної
програми результативних показників з визначенням термінів їх
виконання.
 
   5.4. Здійснення оцінки досягнення результативних показників,
дослідження причин їх невиконання та вжиття заходів для усунення
умов, які перешкоджають ефективній реалізації бюджетних програм.
 
   5.5. Подання Контрольно-ревізійному управлінню до 1 лютого
кожного року інформації про використання бюджетних коштів, що
виділяються з Державного бюджету України Мінбуду України як
головному розпорядникові бюджетних коштів на виконання відповідних
загальнодержавних бюджетних програм у  розрізі  розпорядників
бюджетних коштів.
 
   6. Відділові кадрів Департаменту організаційно-аналітичного
забезпечення та кадрової роботи (Осяєва Н.В.) активізувати роботу
з добору в центральний апарат Мінбуду кадрів з високими діловими,
професійними та моральними якостями.
 
   7. Відділові  роботи  з  підприємствами  сфери управління
(Бульда С.О.), Фінансово-економічному департаментові (Ващук М.М.),
Контрольно-ревізійному  управлінню  (Мороз  О.О.),  Відділові
юридичного забезпечення (Ляшенко О.I.) протягом I кварталу 2007
року:
 
   7.1. Переглянути, а в разі необхідності розробити  нові
розпорядчі акти Мінбуду щодо удосконалення механізмів здійснення
господарської діяльності  підприємств,  установ,  організацій,
віднесених до сфери управління Мінбуду, організації та ведення
бухгалтерського  обліку,  складання  звітності,  здійснення
внутрішньогосподарського контролю тощо.
 
   7.2. Здійснити заходи щодо приведення у відповідність до
вимог чинного  законодавства  України  установчих  документів
підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери управління
Мінбуду. Особливу увагу при цьому  звернути  на  визначення
організаційно-правової форми та статутного фонду підприємств,
установ, організацій, віднесених до сфери управління Мінбуду.
 
   8. Контрольно-ревізійному  управлінню   (Мороз   О.О.),
Фінансово-економічному департаментові (Ващук М.М.) забезпечити:
 
   8.1. Ужиття за результатами контрольних заходів, проведених у
2006 році органами  державної  контрольно-ревізійної  служби,
вичерпних заходів до повного усунення виявлених та інших недоліків
і порушень фінансово-бюджетної дисципліни  Мінбуду,  про  що
поінформувати Кабінет Міністрів України до 25.12.2006.
 
   8.2. Сприяння контролюючим органам у проведенні контрольних
заходів.
 
   9. Контрольно-ревізійному   управлінню   (Мороз   О.О.)
забезпечити:
 
   9.1. Проведення контрольних заходів господарської діяльності
підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери управління
Мінбуду,  відповідно  до планів контрольних заходів Мінбуду,
затверджених керівництвом Мінбуду та погоджених ГоловКРУ України.
 
   9.2. Здійснення попереднього та поточного контролю за:
   - використанням бюджетних коштів, що виділяються з Державного
бюджету України Мінбуду як головному розпорядникові бюджетних
коштів  на  виконання відповідних загальнодержавних бюджетних
програм;
   - організацією  та  веденням  бухгалтерського  обліку  і
складанням фінансової звітності в центральному апараті Мінбуду та
на підприємствах, в установах і організаціях, віднесених до сфери
управління Мінбуду;
   - здійсненням   господарської   діяльності   суб'єктів
господарювання сфери управління Мінбуду,  використанням  ними
фінансових і матеріальних ресурсів, в тому числі їх обігових
коштів та державного майна.
 
   9.3. Здійснення моніторингу виконання зазначеного наказу та
оперативне внесення керівництву Мінбуду необхідних пропозицій для
забезпечення його безумовного виконання та щодо притягнення до
відповідальності  службових і посадових осіб, які допускають
порушення вимог чинного законодавства України, в тому числі вимог
цього наказу.
 
   10. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Мінбуду під час розроблення та погодження документів з питань
раціонального  використання  державних  ресурсів та зміцнення
фінансової дисципліни неухильно дотримуватись вимог наказу Мінбуду
від 29.03.2006 N 98 "Про здійснення заходів з раціонального
використання  державних  ресурсів  та  зміцнення  фінансової
дисципліни".
 
   11. Встановити  граничний обсяг витрат, які можуть бути
визначені під час формування та затвердження фінансових планів
суб'єктів  господарювання  державного  сектора  економіки (за
результатами попереднього звітного року), на:
 
   11.1. Оплату консалтингових та аудиторських послуг на рівні
не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку.
 
   11.2. Страхування  (крім  витрат  на  державне соціальне
страхування, обов'язкове страхування та страхування відповідно до
міжнародних договорів) на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу
чистого прибутку, а також  обмеження  максимального  розміру
страхового тарифу.
 
   11.3. Представницькі заходи та рекламу на рівні не більш як
0,5 відсотка обсягу чистого прибутку.
 
   11.4. Благодійну, спонсорську та іншу допомогу не більш як 1
відсоток обсягу чистого прибутку.
   У разі виникнення об'єктивної потреби у плануванні зазначених
витрат понад визначені граничні розміри та/або за відсутності
чистого прибутку їх обсяг встановлюється за рішенням Мінбуду
відповідно до поданих підприємствами, установами, організаціями,
віднесеними до сфери управління Мінбуду, розрахунками  таких
витрат, за погодженням з Мінфіном.
   Заборонити підприємствам, установам, організаціям, віднесеним
до сфери управління Мінбуду, включати до розрахунку резерву
сумнівних боргів суми поточної дебіторської заборгованості із
терміном виникнення до півтора року.
   Разом із цим керівникам підприємств, установ, організацій,
віднесених  до  сфери управління Мінбуду, вжити заходів для
обмеження  витрат  на  придбання  та  утримання  легкових
автотранспортних засобів, зокрема з урахуванням того, що їх
використання повинно здійснюватися тільки з  метою  поїздок,
пов'язаних із службовою діяльністю посадових осіб підприємств,
установ, організацій. При розгляді цього питання врахувати вимоги
наказу Держбуду від 21.10.2004 N 198 "Щодо
впорядкування використання автомобілів  на  підприємствах,  в
установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду
України".
 
   12. Фінансово-економічному департаментові (Ващук М.М.) на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006
N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни,
заходи  щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за
використанням державного майна і фінансових ресурсів"  вжити
заходів щодо перегляду фінансових планів підприємств, установ і
організацій, віднесених до сфери управління Мінбуду, на 2007 рік
та в разі необхідності внести до них відповідні зміни в частині
дотримання граничного обсягу витрат, вказаних у п. 9 цього наказу.
 
   13. Надати  право  Фінансово-економічному  департаментові
(Ващук М.М.),  Контрольно-ревізійному управлінню (Мороз О.О.),
Відділові  кадрів  Департаменту   організаційно-аналітичного
забезпечення та кадрової роботи (Осяєва Н.В.), Відділові роботи з
підприємствами  сфери  управління  (Бульда  С.О.),  Відділові
юридичного  забезпечення  (Ляшенко  О.I.)  спільно розглядати
звернення підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери
управління Мінбуду, та надавати за погодженням із зацікавленими
структурними підрозділами центрального апарату Мінбуду відповіді з
питань реалізації вимог цього наказу, в тому числі з питань
здійснення господарської діяльності, організації  та  ведення
бухгалтерського  обліку,  складання  звітності,  здійснення
внутрішньогосподарського контролю тощо.
 
   14. Управлінню  по    забезпеченню  діяльності Міністра
(Сачко В.В.) на виконання наказу Мінбуду від 20.04.2006 N 134 "Про
видання інформаційних бюлетенів" забезпечити:
 
   14.1. Доведення цього наказу до відома керівників структурних
підрозділів центрального апарату Мінбуду, апарату урядового органу
державного управління в системі Мінбуду та підприємств, установ,
організацій, віднесених до сфери управління Мінбуду.
 
   14.2. Розміщення цього наказу в офіційних виданнях Мінбуду
(Iнформаційний бюлетень з питань будівництва, архітектури та
містобудування,   Iнформаційний   бюлетень   з   питань
житлово-комунального господарства) та на офіційному інформаційному
веб-сайті Мінбуду (https://www.minbud.gov.ua).
 
   15. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник міністра                 А.Орлов