Письмо от 23.01.1997 № 6/43 О перечислении сведенных сметных расчетов в цены 1997 г.

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т

 N 6/43 від 23.01.97
   м.Київ

        

          Про перерахування зведених
       кошторисних розрахунків в ціни 1997 р.

   На численні запити організацій щодо індексного перерахування
в ціни 1997 року зведених кошторисних розрахунків на будівництво,
що  здійснюється  на  території  України  в  1997  році
Держкоммістобудування роз'яснює.
   Індексне перерахування  зведених  кошторисних  розрахунків
провадиться:
   - по будовах, розпочатих будівництвом, з продовженням його в
1997 році;
   - по будовах, що не розпочаті будівництвом до 1 січня 1997
року  і  мають  затверджені в установленому порядку зведені
кошторисні розрахунки.
  1. Індексне перерахування зведених кошторисних розрахунків
    в ціни 1997 року по будовах, розпочатих будівництвом
   1.1. Перерахуванню підлягають залишки кошторисної вартості
будівництва, затвердженої в установленому порядку в цінах 1984 або
1993 років, станом на 1 січня 1997 року будівельно-монтажні
роботи, устаткування, меблі та інвентар, інші роботи і витрати).
   1.2. Вихідні  дані по обсягах виконаних робіт, вартості
понесених витрат на 1 січня 1997 року в поточних цінах відповідних
років  та  залишку  вартості  будівельно-монтажних  робіт  і
устаткування у співставлених з передбаченими зведеним кошторисним
розрахунком цінах надаються замовником за номенклатурою глав,
об'єктів, робіт і витрат зазначеного розрахунку згідно з таблицею
1. При цьому у вартості понесених витрат по главі 9 зведеного
кошторисного розрахунку враховуються витрати у межах нормативів,
передбачених  Порядком  визначення  вартості  будівництва, що
здійснюється на території України, який діяв у відповідному році,
по статтях:
   - матеріали;
   - заробітна плата;
   - експлуатація машин і механізмів;
   - накладні витрати;
   - планові нагромадження.
   Різниця між фактичними витратами по зазначених статтях і
тими, що передбачені в базисній кошторисній вартості будівництва,
враховується в розділі Б зведеного кошторисного розрахунку як
"Резервний компенсаційний фонд замовника".
   1.3. Перерахування залишку кошторисної вартості будівництва
станом на 1 січня 1997 року виконується по формі таблиці 2 шляхом
множення суми залишку по кожному рядку зведеного кошторисного
розрахунку на відповідні індекси і коефіцієнти, що наведені в
додатках та пункті 2.3.12 ДБН IV-16-96 (частина II).
   1.4. Визначення резервного компенсаційного фонду у залишку
кошторисної вартості будівництва виконується згідно з пунктом
3.5.2 ДБН IV-16-96 (частина II).
   1.5. Розрахункова   кошторисна   вартість   будівництва
визначається у таблиці 3 підсумовуванням переведеної в гривні
вартості виконаних на 1 січня 1997 року робіт, визначених у
поточних цінах відповідних років (таблиця  1)  та  залишків
кошторисної вартості будівництва, перерахованих в ціни 1997 року
(таблиця 2).
   1.6. Після підсумку таблиці 3, довідково, відображається
повна  кошторисна  вартість  будівельно-монтажних  робіт  та
устаткування, перерахована в ціни 1997 року шляхом застосування
індексів і коефіцієнтів, що наведені в додатках 6, 6а, 6б, 7 та
пункті 2.3.12 ДБН IV-16-96 (частина II).
     2. Індексне перерахування зведених кошторисних
    розрахунків по будовах, що не розпочаті будівництвом
   2.1. Перерахування зведених  кошторисних  розрахунків  по
будовах, що не розпочаті будівництвом до 1 січня 1997 року,
провадиться у відповідності з додатком 9 до Порядку визначення
вартості будівництва, що здійснюється на території України (ДБН
IV-16-96, частина II).

 Перший заступник Голови                А.В.Беркута
                  Додаток 1
                  до листа Держкоммістобудування
                  від 23 січня 1997 р. N 6/43
              Відомість
    обсягів виконаних робіт та вартості понесених витрат
    станом на 1 січня 1997 року за зведеним кошторисним
         розрахунком вартості будівництва
    __________________________________________________
           (найменування будови)

N п/п Номери кошто- рисів і кошто- рисних розра- хунків Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат Кошторисна вартість за зведеним кошторисним розрахунком в цінах 1984 або 1993 року (непотрібне викреслити), тис. крб. Кошторисна вартість виконаних робіт і витрат на 1 січня 1997 р. в поточних цінах відповідних років за зведеним кошторисним розрахунком, тис. крб. ________ тис. грн. Складові кошторисної вартості виконаних робіт і витрат БМР та устаткування в цінах, що співставлені з цінами зведеного кошторисного розрахунку, тис. крб. Складові залишку на 1 січня 1997 року кошторисної вартості робіт і витрат БМР та устаткування в цінах 1984 або 1993 року (непотрібне викреслити), тис. крб.
буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю ін- ших вит- рат Всьо- го буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю ін- ших вит- рат Всьо- го буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю буді- вель- них робіт (гр. 4 - гр.14) мон- тажних робіт (гр.5 - гр.15) устат- кува- ння, меблів та інвен- тарю (гр.6 - гр.16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    Глава 1.                                
    Глава 2.                                
    і т.д.                                
    Разом по главах 1 - 12, далі за текстом додатку 9 до ДБН IV-16-96, ч. II                                
  Керівник підприємства  ______________________________________
  (організації)        (підпис (ініціали, прізвище)
  Начальник планового   ______________________________________
  відділу           (підпис (ініціали, прізвище)
  Головний бухгалтер   ______________________________________
                 (підпис (ініціали, прізвище)
   Примітка. 1. Відомість складається за номенклатурою глав,
об'єктів, робіт і витрат зведеного кошторисного розрахунку.
   2. Обсяги робіт, виконані у вересні - грудні 1996 р.,
визначені в гривнях, в графах 9 - 13 (у чисельнику) показуються в
тис. крб.
   3. Вартісні показники граф 9 - 13 зазначаються у вигляді
дробу:
   - в чисельнику в тис. крб.,
   - в знаменнику в тис. грн., визначених шляхом застосування
коефіцієнта 1/10000 до вартості, передбаченої в чисельнику, з
зазначенням трьох цифр після коми.
   4. Кошторисна вартість в графах 14 - 19 визначається у
співставлених з графами 4 - 6 цінах.
                  Додаток 2
                  до листа Держкоммістобудування
                  від 23 січня 1997 р. N 6/43
              Відомість
    перерахування в ціни 1997 року залишків кошторисної
   вартості робіт і витрат станом на 1 січня 1997 року за
   зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва

  ____________________________________________________________
           (найменування будови)

N п/п Номери кошто- рисів і кошто- рисних розра- хунків Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат Складові залишку на 1 січня 1997 року кошторисної вартості робіт і витрат БМР та устаткування в цінах 1984 року або 1993 року (непотрібне викреслити), тис. крб. Індекси для перерахунку кошторисної вартості Залишок кошторисної вартості на 1 січня 1997 р., перерахований в ціни 1997 р., тис. грн.
буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю буді- вельно- монтаж- них робіт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю інших вит- рат буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю ін- ших вит- рат Всьо- го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    Глава 1.                      
    Глава 2.                      
    і т.д.                      
    Разом по главах 1 - 12, далі за текстом додатка 9 до ДБН IV-16-96, ч. II                      

 Керівник проектної організації  ________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)

 Головний інженер проекту     ________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)

 Начальник ______________ відділу ________________________________
      (найменування)      (підпис (ініціали, прізвище)

 Замовник             ________________________________
                 (посада, підпис (ініціали,
                 прізвище)
   Примітка. 1. Графи 4 - 6 заповнюються із таблиці 1 (графи
17 - 19).
   2. Лімітовані та інші витрати по главах 1, 8, 9, 10, 12
зведеного кошторисного розрахунку визначаються згідно з додатком 5
до ДБН IV-16-96, частина II.
                            Таблиця N 3

 Міністерство, відомство
 ____________________________________

 Головне управління (управління)
 ____________________________________
     Затверджений

 Зведений кошторисний розрахунок в сумі ____________________
 тис. грн.

 в тому числі зворотних сум ________________________________
 тис. грн.
 ___________________________________________________________
     (посилання на документ про затвердження)

 "___" _______________ 199__ р.
               Зведений
      кошторисний розрахунок вартості будівництва
   _______________________________________________________
           (найменування будови)
   Перерахований в 199__ році в базисні ціни 1997 року для
будівництва, що намічається в 199__ році.
                            (тис. грн.)
N п/п Номери кошто- рисів і кошто- рисних розра- хунків Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат Кошторисна вартість робіт, виконаних на 1 січня 1997 р. з початку будівництва, в поточних цінах відповідних років (переведена в гривні) Залишок кошторисної вартості на 1 січня 1997 р. (перерахований в ціни 1997 року) Розрахункова кошторисна вартість будівництва
буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю ін- ших вит- рат Всьо- го буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю ін- ших вит- рат Всьо- го буді- вельних робіт (гр. 4 + + гр. 9) мон- тажних робіт (гр. 5 + гр. 10) устат- кува- ння, меблів та інвен- тарю (гр. 6 + гр. 11) інших витрат (гр. 7 + гр. 12) Всьо- го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    Глава 1.                              
    Глава 2.                              
    і т. д.                              
    Разом по главах 1 - 12, далі за текстом додатку 9 до ДБН IV-16-96, ч. II                              
Довідково: повна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт та устаткування, перерахована в ціни 1997 року                     + + +    

 Керівник проектної організації  ________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)

 Головний інженер проекту     ________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)

 Начальник ______________ відділу ________________________________
      (найменування)      (підпис (ініціали, прізвище)

 Замовник           ____________________________________
               (посада, підпис (ініціали, прізвище)
   Примітка. 1. Графи 4 - 8 заповнюються  із  таблиці  1
(знаменники по графах 9 - 13).
   2. Графи 9 - 13 заповнюються із таблиці 2 (графи 10 - 14).
   3. Після підсумку таблиці 3, довідково, відображається повна
кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт та устаткування,
перерахована в ціни 1997 року шляхом застосування індексів і
коефіцієнтів, що наведені в додатках 6, 6а, 6б, 7 та пункті 2.3.12
ДБН IV-16-96 (частина II).
    Зразок заповнення форм перерахунку в ціни 1997 року
   зведених кошторисних розрахунків по перехідних будовах
                             Таблиця 1
                        (зразок заповнення)
              Відомість
    обсягів виконаних робіт та вартості понесених витрат
    станом на 1 січня 1997 року за зведеним кошторисним
      розрахунком вартості будівництва комплексу
    автосервісного обслуговування контейнерного типу у
       с. Березівка Макарівського району АЗС

N п/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат Кошторисна вартість за зведеним кошторисним розрахунком в цінах 1993 року, тис. крб. Кошторисна вартість виконаних робіт і витрат на 1 січня 1997 р. в поточних цінах відповідних років за зведеним кошторисним розрахунком, тис. крб. ________ тис. грн. Складові кошторисної вартості виконаних робіт і витрат БМР та устаткування в цінах, що співставлені з цінами зведеного кошторисного розрахунку, тис. крб. Складові залишку на 1 січня 1997 року кошторисної вартості робіт і витрат БМР та устаткування в цінах 1993 року, тис. крб.
буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю інших витрат Всього буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю інших витрат Всього буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю буді- вель- них робіт (гр. 4 - гр. 14) мон- таж- них ро- біт (гр. 5 - гр. 15) устат- кува- ння, меблів та інвен- тарю (гр. 6 - гр. 16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
А. Базисна кошторисна вартість
Глава 1. Підготовка території будівництва
1 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 1 Відведення земельної ділянки - - - 10530 10530 - - - 10530 10530 - - - - - -
0,105 0,105
Разом по главі 1: - - - 10530 10530 - - - 10530 10530 - - - - - -
0,105 0,105
Глава 2. Основні об'єкти будівництва
2 2-1 Будівля станції АЗС 405 53 4 - 462 202 - - - 202 202 - - 203 53 4
0,002 0,002
3 2-2 Заправний острівець 913 126 - - 1039 480 - - - 480 480 - - 433 126 -
0,005 0,005
Разом по главі 2: 1318 179 4 - 1501 682 - - - 682 682 - - 636 179 4
0,007 0,007
Глава 3. Об'єкти підсобного призначення
4 3-1 Туалет на 2 очки 238 9 - - 247 120 - - - 120 120 - - 118 9 -
0,001 0,001
Разом по главі 3: 238 9 - - 247 120 - - - 120 120 - - 118 9 -
0,001 0,001
5 4-1 КТП - 40 кВА 4 14 35 - 53 4 14 - - 18 4 14 18 - - 35
- - -
6 4-2 Зовнішні мережі 10 кВ 31 10 4 - 45 31 10 - - 41 31 10 - - - 4
- - -
7 4-3 Зовнішні мережі 0,4 кВ 139 208 - - 347 81 - - - 81 81 - - 58 208 -
0,001 0,001
Разом по главі 4: 174 232 39 - 445 116 24 - - 140 116 24 - 58 208 39
0,001 - 0,001
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопроводу каналізації, теплопостачання і газопостачання
8 6-1 Пожрезервуар 50 м(3) (2 шт.) 1043 - - - 1043 490 - - - 490 490 - - 553 - -
0,005 0,005
9 6-2 Зовнішні мережі протипожежного водопроводу 301 1 23 - 325 140 1 13 - 154 140 1 13 161 - 10
0,001 - - 0,001
10 6-3 Зовнішні мережі зливної каналізації 386 - - - 386 203 - - - 203 203 - - 183 - -
0,002 0,002
11 6-4 Брудовідстійник з бензоуловлювачем 149 - - - 149 60 - - - 60 60 - - 89 - -
0,001 0,001
Разом по главі 6: 1883 6 29 - 1911 893 1 13 - 907 907 16 29 1003 - 29
0,009 - - 0,009
Глава 7. Благоустрій і озеленення території
12 7-1 Вертикальне планування 301 - - - 301 150 - - - 150 150 - - 151 - -
0,002 0,002
13 7-2 Покриття 2294 - - - 2294 980 - - - 980 980 - - 1314 - -
0,01 0,01
14 7-3 Озеленення 353 - - - 353 - - - - - - - - 353 - -
15 7-4 Зливна каналізація 33 - - - 33 33 - - - 33 33 - - - - -
- -
Разом по главі 7: 2981 - - - 2981 1163 - - - 1163 1163 - - 1818 - -
0,012 0,012
Разом по главах 1 - 7: 6590 421 66 10530 17607 2974 25 13 10530 13542 2974 25 13 3616 396 53
0,030 - - 0,105 0,135
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди
16 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 3 Кошти на зведення і знесення тимчасових будівель і споруд 224 14 - - 238 102 - - - 102 102 - - - - -
0,001 0,001
Разом по главі 8: 224 14 - - 238 102 - - - 102 102 - - - - -
0,001 0,001
Разом по главах 1 - 8: 6814 435 66 10530 17845 3076 25 13 10530 13644 3076 25 13 3616 396 53
0,031 - - 0,105 0,136
Глава 9. Інші роботи і витрати
17 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 4 Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий час 68 4 - - 72 31 - - - 31 31 - - - - -
- -
18 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 7 Додаткові витрати замовника, що пов'язані з збільшенням базисного кошторисного рівня коштів на придбання і доставку устаткування, меблів і інвентарю - - - 296208 296208 - - - 58344 58344 - - - - - -
0,584 0,584
19 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 8 Додаткові витрати замовника, що пов'язані з збільшенням базисного кошторисного рівня                                
а) прямих витрат - - - 10843134 10843134 - - - 4638805 4638805 - - - - - -
46,388 46,388
б) накладних витрат - - - 1780467 1780467 - - - 761702 761702 - - - - - -
7,617 7,617
в) планових нагромаджень - - - 2669237 2669237 - - - 1141927 1141927 - - - - - -
11,419 11,419
Разом по главі 9: 68 4 - 15589060 15589134 3076 25 13 6600778 6600809 - - - - - -
0,031 - - 66,008 66,008
Разом по главах 1 - 9: 6882 439 66 15599590 15606979 3076 25 13 6611308 6614453 3107 25 13 3616 396 53
0,031 - - 66,113 66,144
Глава 10. Утримання дирекції підприємства, що будується
20 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 20 Технічний нагляд - - - 390174 390174 - - - 165361 165361 - - - - - -
1,654 1,654
21 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 21 Авторський нагляд - - - 23410 23410 - - - 9922 9922 - - - - - -
0,099 0,099
Разом по главі 10: - - - 413584 413584       175283 175283 - - - - - -
1,753 1,753
Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи
22 Вик. кошт. Вартість проектних робіт - - - 433800 433800 - - - 433800 433800 - - - - - -
4,338 4,338
23 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 23 Кошти, пов'язані з збільшенням трудових витрат кошторисних підрозділів - - - 6507 6507 - - - 6507 6507 - - - - - -
0,065 0,065
24 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 24 Вартість експертизи проектно-кошторисної документації - - - 44031 44031 - - - 44031 44031 - - - - - -
0,044 0,044
Разом по главі 12: - - - 484345 484346 - - - 484338 484338 - - - - - -
4,843 4,843
Разом по главах 1 - 12: 6882 439 66 16497519 16504909 3107 25 13 7270929 7274074 3107 25 13 3616 396 53
0,031 - - 72,709 72,740
25 пост. Каб. Мін. України N 508 ( 508-94-п ) від 26.07.94 Перерахування коштів на розвиток пожежної |охорони - - - 495147 495147 - - - 495147 495147 - - - - - - -
4,951| 4,951
26 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 2.3.18 Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати 226 14 2 557359 557601 102 1 - 238486 238589 - - - - - -
0,001 - 2,385 2,386
Разом по розділу А глав 1 - 12 з урахуванням резерву коштів на непередбачені роботи і витрати 7108 453 68 17550025 17557657 3209 26 13 8004562 8007810 - - - - - -
0,032 - - 80,045 80,077
    зворотні суми - - - - 34988 - - - - - - - - - - -
Б. Кошти на компенсацію витрат, які пов'язані з ринковими умовами здійснення будівництва
27 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 9 п. 3.5а Обов'язкові відрахування, збори і платежі:                                
в тому числі:                                
а) внески на фінансування заходів по реалізації Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) - - - 163023 163023 - - - - - - - - - - -
ДБН VI-16-96 ч. II додаток 9 п. 4.6.3 б) відрахування коштів у фонд охорони праці - - - 178979 178979 - - - - - - - - - - -
ДБН VI-16-96 ч. II додаток 9 п. 4.6 в) відрахування коштів на НДР - - - 178979 178979 - - - - - - - - - - -
ДБН VI-16-96 ч. II додаток 9 п. 4.6.5 г) відрахування коштів на виконання робіт і послуг по розвитку доріг загального користування - - - 215200 215200 - - - - - - - - - - -
28   Резервний компенсаційний фонд замовника - - - 12919809 12919809 - - - 3814065 3814065 - - - - - -
38,141 38,141
  в тому числі по додатку 8-7-1 - - - 12623601 12623601 - - - - - - - - - - -
  в тому числі по додатку 7-1 - - - 296208 296208 - - - - - - - - - - -
Разом по розділу Б: - - - 13655997 13655998 - - - 3814065 3814065 - - - - - -
38,141 38,141
Всього по зведеному кошторисному розрахунку (А + Б) 7108 453 68 31206022 31213655 3209 26 13 11818627 11821875 3209 26 13 3616 396 53
0,032 - - 118,186 118,218
    зворотні суми - - - - 34988 - - - - - - - - - - -

 Керівник підприємства (організації) ____________________________
                   (підпис (ініціали, прізвище)

 Начальник планового відділу     ____________________________
                   (підпис (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер          ____________________________
                   (підпис (ініціали, прізвище)
   Примітка. 1. Відомість складається за номенклатурою глав,
об'єктів, робіт і витрат зведеного кошторисного розрахунку.
   2. Обсяги робіт, виконані у вересні - грудні 1996 р.,
визначені в гривнях, в графах 9 - 13 (у чисельнику) показуються в
тис. крб.
   3. Вартісні показники граф 9 - 13 зазначаються у вигляді
дробу: в чисельнику - в тис. крб., в знаменнику - в тис. грн.,
визначених шляхом застосування коефіцієнта 1/100000 до вартості,
передбаченої в чисельнику, з зазначенням трьох цифр після коми.
   4. Кошторисна вартість в графах 14 - 19 визначається у
співставлених з графами 4 - 6 цінах.
                             Таблиця 2
                        (зразок заповнення)
              Відомість
    перерахування в ціни 1997 року залишків кошторисної
   вартості робіт і витрат станом на 1 січня 1997 року за
   зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва
   комплексу автосервісного обслуговування контейнерного
      типу у с. Березівка Макарівського району АЗС

N п/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат Складові залишку на 1 січня 1997 року кошторисної вартості робіт і витрат БМР та устаткування в цінах 1993 року, тис. крб. Індекси для перерахунку кошторисної вартості Залишок кошторисної вартості на 1 січня 1997 р., перерахований в ціни 1997 р., тис. грн.
буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю будіве- льно- монтаж- них робіт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю ін- ших вит- рат буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю інших вит- рат Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А. Базисна кошторисна вартість
Глава 1. Підготовка території будівництва
1 ДБН VI-16-96, ч. II, додаток 5 п. 1 Відведення земельної ділянки - - - - - - - - - - -
Разом по главі 1: - - - - - - - - - - -
Глава 2. Основні об'єкти будівництва
2 2-1 Будівля станції АЗС 203 53 4 0,0138 0,02 - 2,8 0,73 0,08 - 3,61
3 2-2 Заправний острівець 433 126 - 0,0138 0,02 - 5,98 1,74 - - 7,72
Разом по главі 2: 636 179 4 - - - 8,78 2,47 0,08 - 11,33
Глава 3. Об'єкти підсобного призначення
4 3-1 Туалет на 2 очки 118 9 - 0,0138 - - 1,63 0,12 - - 1,75
Разом по главі 3: 118 9 - - - - 1,63 0,12 - - 1,75
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
5 4-1 КТТ - 40 кВА - - 35 0,0138 0,02 - - - 0,7 - 0,7
6 4-2 Зовнішні мережі 10 кВ - - 4 0,0138 0,02 - - - 0,08 - 0,08
7 4-3 Зовнішні мережі 0,4 кВ 58 208 - 0,0138 0,02 - 0,8 2,87 - - 3,67
Разом по главі 4: 58 208 39 0,0138 0,02 - 0,8 2,87 0,78 - 4,45
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопроводу, каналізації, теплопостачання і газопостачання
8 6-1 Пожрезервуар 50 м(3) (2 шт.) 553 - - 0,0138 0,02 - 7,63 - - - 7,63
9 6-2 Зовнішні мережі протипожежного водопроводу 161 - 10 0,0138 0,02 - 2,22 - 0,2 - 2,42
10 6-3 Зовнішні мережі зливної каналізації 183 - - 0,0138 0,02 - 2,53 - - - 2,53
11 6-4 Брудовідстійник з бензоуловлювачем 89 - - 0,0138 0,02 - 1,23 - - - 1,23
Разом по главі 6: 986 - 10 - - - 13,61 - 0,2 - 13,81
Глава 7. Благоустрій і озеленення
12 7-1 Вертикальне планування 151 - - 0,0138 - - 2,08 - - - 2,08
13 7-2 Покриття 1314 - - 0,0138 - - 18,13 - - - 18,13
14 7-3 Озеленення 353 - - 0,0138 - - 4,87 - - - 4,87
15 7-4 Зливна каналізація - - - 0,0138 - - - - - - -
Разом по главі 7: 1818 - - - - - 25,08 - - - 25,08
Разом по главах 1 - 7: 3616 396 53 - - - 49,9 5,46 1,06 - 56,42
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди
16 ДБН VI-16-96 ч. II д. 5 п. 3 Кошти на зведення і знесення тимчасових будівель і споруд - - - 1,60 % - - 0,8 0,09 - - 0,89
Разом по главі 8: - - - - - - 0,8 0,09 - - 0,89
Разом по главах 1 - 8: 3616 396 53 - - - 50,7 5,55 1,06 - 57,31
Глава 9. Інші роботи і витрати
17 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 4 Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий час - - - 1 % - - 0,51 0,06 - - 0,57
18 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 7 Додаткові витрати замовника, що пов'язані з збільшенням базисного кошторисного рівня коштів на придбання і доставку устаткування, меблів і інвентарю - - - - 1,282 - - - - 1,31 1,31
19 ДБН VI-16-96 ч. II додаток 5 п. 8 Додаткові витрати підрядчика, що пов'язані з збільшенням базисного кошторисного рівня                      
а) прямих витрат - - - - - 0,7971 - - - 45,29 45,29
б) накладних витрат - - - - - 0,0891 - - - 5,06 5,06
в) планових нагромаджень - - - - - 0,0869 - - - 4,94 4,94
Разом по главі 9: - - - - - - 0,51 0,06 - 56,6 57,17
Разом по главах 1 - 9 3616 396 53 - - - 51,21 5,61 1,06 56,6 114,48
Глава 10. Утримання дирекції підприємства, що будується
20 ДБН VI-16-96 ч. II д. 5 п. 20 Технічний нагляд - - - - - 0,50 % - - - 0,57 0,57
21 ДБН VI-16-96 ч. II д. 5 п. 21 Авторський нагляд - - - - - 0,02 % - - - 0,02 0,02
Разом по главі 10: - - - - - - - - - 0,59 0,59
Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи
22 Кошт. Вартість перерахування - - - - - - - - - 0,6 0,6
Разом по главі 12: - - - - - - - - - 0,6 0,6
Разом по главах 1 - 12: 3616 396 53 - - - 51,21 5,61 1,06 57,79 115,67
23 ДБН VI-16-96 ч. II д. 5 п. 2.3.18 Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати - - - 3,28 % - - 1,68 0,18 0,03 1,9 3,79
Разом по розділу А глав 1 - 12 з урахуванням резерву коштів на непередбачені роботи і витрати 3616 396 53 - - - 52,89 5,79 1,09 59,69 119,46
Зворотні суми   - - - - - - - - - - 0,08
Б. Кошти на компенсацію витрат, які пов'язані з ринковими умовами здійснення будівництва
24 ДБН VI-16-96 ч. II д. 5 п. 3.5а Обов'язкові відрахування, збори і платежі - - - - - - - - - 3,58 3,58
25 ДБН VI-16-96 ч. II д. 5 п. 3.5б Резервний компенсаційний фонд замовника - - - - - - - - - 72,35 72,35
Разом по розділу Б: - - - - - - - - - 75,93 75,93
Всього по зведеному кошторисному розрахунку (А + Б) 3616 396 53 - - - 52,89 5,79 1,09 135,62 195,39
Зворотні суми   - - - - - - - - - - 0,86

 Керівник проектної організації  ________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
 Головний інженер проекту     ________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
 Начальник кошторисного відділу  ________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
 Замовник             ________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
   Примітка. 1. Графи 4 - 6 заповнюються із таблиці 1 (графи
17 - 19).
   2. Лімітовані та інші витрати по главах 1, 8, 9, 10, 12
зведеного кошторисного розрахунку визначаються згідно з додатком 5
до ДБН VI-16-96.
                             Таблиця 3
                        (зразок заповнення)

 Міністерство, відомство
 ___________________________________

 Головне управління (управління)
 ___________________________________
     Затверджений

 Зведений кошторисний розрахунок в сумі ____________________
 тис. грн.

 в тому числі зворотних сум ________________________________
 тис. грн.
 ___________________________________________________________
       (посилання на документ про затвердження)

 "___" _______________ 199__ р.
               Зведений
   кошторисний розрахунок вартості будівництва комплексу
    автосервісного обслуговування контейнерного типу у
    с. Березівка Макарівського району, перерахований в
   1997 році в базисні ціни 1997 року для будівництва, що
           намічається в 1997 році
                            (тис. грн.)
NN п/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат Кошторисна вартість робіт, виконаних на 1 січня 1997 р. з початку будівництва, в поточних цінах відповідних років (переведена в гривні) Залишок кошторисної вартості на 1 січня 1997 р. (перерахований в ціни 1997 року) Розрахункова кошторисна вартість будівництва
буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю інших витрат Всього буді- вель- них робіт мон- таж- них ро- біт устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю інших витрат Всього буді- вель- них робіт (гр. 4 + гр. 9) мон- таж- них робіт (гр. 5 + гр. 10) устат- кува- ння, меб- лів та інвен- тарю (гр. 6 + гр. 11) ін- ших вит- рат (гр. 7 + гр. 12) Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
А. Базисна кошторисна вартість
Глава 1. Підготовка території будівництва
1 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 1 Відведення земельної ділянки - - - 0,105 0,105 - - - - - - - - 0,105 0,105
    Разом по главі 1: - - - 0,105 0,105 - - - - - - - - 0,105 0,105
Глава 2. Основні об'єкти будівництва
2 2-1 Будівля станції АЗС 0,002 - - - 0,002 2,8 0,73 0,08 - 3,61 2,802 0,73 0,08 - 3,612
3 2-2 Заправний острівець 0,005 - - - 0,005 5,98 1,74 - - 7,72 5,985 1,74 - - 7,725
    Разом по главі 2: 0,007 - - - 0,007 8,78 2,47 0,08 - 11,33 8,787 2,47 0,08 - 11,337
Глава 3. Об'єкти підсобного призначення
4 3-1 Туалет на 2 очки 0,001 - - - 0,001 1,63 0,12 - - 1,75 1,631 0,12 - - 1,751
    Разом по главі 3: 0,001 - - - 0,001 1,63 0,12 - - 1,75 1,631 0,12 - - 1,751
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
5 4-1 КТТ - 40 кВА - - - - - - - 0,7 - 0,7 - - 0,7 - 0,7
6 4-2 Зовнішні мережі 10 кВ - - - - - - - 0,08 - 0,08 - - 0,08 - 0,08
7 4-3 Зовнішні мережі 0,4 кВ 0,001 - - - 0,001 0,8 2,87 - - 3,67 0,801 2,87 - - 3,671
    Разом по главі 4: 0,001 - - - 0,001 0,8 2,87 0,78 - 4,45 0,801 2,87 0,78 - 4,451
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопроводу, каналізації, теплопостачання і газопостачання
8 6-1 Пожрезервуар 50 м(3) (2 шт.) 0,005 - - - 0,005 7,63 - - - 7,63 7,635 - - - 7,635
9 6-2 Зовнішні мережі протипожежного водопроводу 0,001 - - - 0,001 2,22 - 0,2 - 2,42 2,221 - 0,2 - 2,421
10 6-3 Зовнішні мережі зливної каналізації 0,002 - - - 0,002 2,53 - - - 2,53 2,532 - - - 2,532
11 6-4 Брудовідстійник з бензоуловлювачем 0,001 - - - 0,001 1,23 - - - 1,23 1,231 - - - 1,231
    Разом по главі 6: 0,009 - - - 0,009 13,61 - 0,2 - 13,81 13,619 - 0,2 - 13,819
Глава 7. Благоустрій і озеленення території
12 7-1 Вертикальне планування 0,002 - - - 0,002 2,08 - - - 2,08 2,082 - - - 2,082
13 7-2 Покриття 0,01 - - - 0,01 18,13 - - - 18,13 18,14 - - - 18,14
14 7-3 Озеленення - - - - - 4,87 - - - 4,87 4,87 - - - 4,87
15 7-4 Зливна каналізація - - - - - - - - - - - - - - -
    Разом по главі 7: 0,012 - - - 0,012 25,08 - - - 25,08 25,092 - - - 25,092
    Разом по главах 1 - 7: 0,030 - - 0,105 0,135 49,9 5,46 1,06 - 56,42 49,93 5,46 1,06 0,105 56,555
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди
16 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 3 Кошти на зведення і знесення тимчасових будівель і споруд 0,001 - - - 0,001 0,8 0,09 - - 0,89 0,801 0,09 - - 0,891
    Разом по главі 8: 0,001 - - - 0,001 0,8 0,09 - - 0,89 0,801 0,09 - - 0,891
    Разом по главах 1 - 8: 0,031 - - 0,105 0,136 50,7 5,55 1,06 - 57,31 50,731 5,55 1,06 0,105 57,446
Глава 9. Інші роботи і витрати
17 ДБН VI-16-96 ч. II д. 5, п. 4 Додаткові витрати при виконанні будівельно- монтажних робіт в зимовий час - - - - - 0,51 0,06 - - 0,57 0,51 0,06 - - 0,57
18 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 7 Додаткові витрати замовника, що пов'язані з збільшенням базисного кошторисного рівня коштів на придбання і доставку устаткування, меблів і інвентарю - - - 0,584 0,584 - - - 1,31 1,31 - - - 1,894 1,894
19 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 8 Додаткові витрати підрядчика, що пов'язані з збільшенням базисного кошторисного рівня:                              
  а) прямих витрат - - - 46,388 46,388 - - - 45,29 45,29 - - - 91,678 91,678
  б) накладних витрат - - - 7,617 7,617 - - - 5,06 5,06 - - - 12,677 12,677
  в) планових нагромаджень - - - 11,419 11,419 - - - 4,94 4,94 - - - 16,359 16,359
    Разом по главі 9: - - - 66,008 66,008 0,51 0,06 - 56,6 57,17 0,51 0,06 - 122,608 123,178
    Разом по главах 1 - 9: 0,031 - - 66,113 66,144 51,21 5,61 1,06 56,6 114,48 51,241 5,61 1,06 122,713 180,624
Глава 10. Утримання дирекції підприємства, що будується
20 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 20 Технічний нагляд - - - 1,654 1,654 - - - 0,57 0,57 - - - 2,224 2,224
21 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 21 Авторський нагляд - - - 0,099 0,099 - - - 0,02 0,02 - - - 0,119 0,119
    Разом по главі 10: - - - 1,753 1,753 - - - 0,59 0,59 - - - 2,343 2,343
Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи
22 Кошторис Вартість проектних робіт - - - 4,338 4,338 - - - - - - - - 4,338 4,338
23 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 23 Кошти, пов'язані з збільшенням трудових витрат кошторисних підрозділів - - - 0,065 0,065 - - - - - - - - 0,065 0,065
24 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 24 Вартість експертизи проектно- кошторисної документації - - - 0,440 0,440 - - - - - - - - 0,440 0,440
25 Кошторис Вартість перерахування - - - - - - - - 0,6 0,6 - - - 0,6 0,6
    Разом по главі 12: - - - 4,843 4,843 - - - 0,6 0,6 - - - 5,443 5,443
    Разом по главах 1 - 12: 0,031 - - 72,709 72,740 51,21 5,61 1,06 57,79 115,67 51,241 5,61 1,06 130,499 188,41
26 ДБН VI-16-96, ч. II д. 5, п. 2.3.18 Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати 0,001 - - 2,385 2,386 1,68 0,18 0,03 1,9 3,79 1,681 0,18 0,03 4,285 6,176
27 пост. Каб. Мін. України N 508 ( 508-94-п ) від 26.07.94 Перерахування коштів на розвиток пожежної охорони - - - 4,951 4,951 - - - - - - - - 4,951 4,951
    Разом по розділу А глав 1 - 12 з урахуванням резерву коштів на непередбачені роботи і витрати: 0,032 - - 80,045 80,077 52,89 5,79 1,09 59,69 119,46 52,922 5,79 1,09 139,735 199,537
Б. Кошти на компенсацію витрат, які пов'язані з ринковими умовами здійснення будівництва
28 ДБН VI-16-96, ч. II, п. 3.5а Обов'язкові відрахування, збори і платежі - - - - - - - - 3,58 3,58 - - - 3,58 3,58
29 ДБН VI-16-96, ч. II, п. 3.5б Резервний компенсаційний фонд замовника - - - 38,141 38,141 - - - 72,35 72,35 - - - 110,491 110,491
    Разом по розділу Б: - - - 38,141 38,141 - - - 75,93 75,93 - - - 114,071 114,071
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку (А + Б) 0,032 - - 118,186 118,218 52,89 5,79 1,09 135,62 195,39 52,922 5,79 1,09 253,806 313,608
    Довідково: повна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт та устаткування, перерахована в ціни 1997 року згідно з ДБН IV-16-96, додаток 6 та п. 2.3.12 97,17 6,15 1,35    

 Керівник проектної організації _________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
 Головний інженер проекту    _________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
 Начальник кошторисного відділу _________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
 Замовник            _________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
   Примітка. 1. Графи 4 - 8 заповнюються з таблиці 1 (графи 9 -
13).
   2. Графи 9 - 13 заповнюються з таблиці 2 (графи 10 - 14).

 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
       архітектури. "Інструктивні документи і листи, що
       роз'яснюють положення порядку визначення вартості
       будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних
       робіт,  вартості  проектно-вишукувальних  робіт,
       експертизи вартісних показників, утримання апарату
       замовника та інших економічних питань, що входять до
       сфери діяльності  Держкоммістобудування".  Випуск
       N 22, 24 січня 1997 р., К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online