Постановление от 03.12.1997 № 1352 О дополнительных мерах относительно реализации молодежной жилищной политики

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 грудня 1997 р. N 1352
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 825 від 17.05.99 )
        Про додаткові заходи щодо реалізації
          молодіжної житлової політики
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 182-р від 18.03.98 )
   Відповідно до статті 10 Закону  України  "Про  сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про порядок  надання  пільгового
довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким
молодим  громадянам  на  будівництво  (реконструкцію)  житла
(додається).
   2. Затвердити  склад  робочої групи з питань підготовки
проектів законів та  інших  нормативно-правових  актів  щодо
впровадження  кредитно-фінансового  механізму  для розв'язання
житлової проблеми молоді (додається).
   Надати керівникові робочої групи право у  разі  потреби
залучати  в  установленому порядку до підготовки відповідних
нормативно-правових актів працівників центральних та місцевих
органів  виконавчої  влади,  наукових  установ і громадських
організацій.
   3. Міністерству   фінансів,   Міністерству   економіки,
Міністерству у справах сім'ї та молоді під час доопрацювання
проекту Державного бюджету України на 1998 рік у комітетах
Верховної Ради України опрацювати питання щодо:
   можливості виділення 30 млн. гривень для надання пільгового
довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;
   внесення доповнення  до  підрозділу  "Молодіжні програми"
розділу "Соціальний захист та соціальне забезпечення" стосовно
утримання виконавчих органів Фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву.
   4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
Кабінету Міністрів України Толстоухова А.В.
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.24
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 3 грудня 1997 р. N 1352
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок надання пільгового
        довгострокового державного кредиту
     молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
        на будівництво (реконструкцію) житла
 
   Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
.
            Загальні положення
   1. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
   банк-агент (далі - банк) - банк України, який обслуговує
кредит  у  процесі  будівництва  (реконструкції)  житла  для
позичальника і повернення його позичальником згідно з окремою
угодою, укладеною з Фондом;
   виконавча дирекція Фонду (далі - дирекція) - орган, що
забезпечує роботу, пов'язану з будівництвом (реконструкцією) житла
для молодих сімей та одиноких молодих громадян;
   відсоткова ставка за користування кредитом - три відсотки
річних суми кредитної заборгованості;
   забудовник -   молодіжний   житловий  комплекс,  член
Всеукраїнської асоціації  "Укрмолодьжитло",  що  будує  житло
відповідно до угоди з позичальником;
   кредит - сума коштів, що виділяється позичальникові для
фінансування будівництва (реконструкції) житла терміном до 30
років з відсотковою ставкою три відсотки річних і підлягає
поверненню до бюджету на певних умовах;
   кредитні ресурси - кошти, визначені у державному бюджеті та
місцевих бюджетах для надання кредиту позичальникові;
   кредитна угода - угода, укладена Фондом і банком з однієї
сторони і позичальником - з іншої. Така угода визначає умови
надання  кредиту  позичальникові,  погашення  позичальником
заборгованості за кредит та сплати відсотків за користування ним,
а також переходу права власності на збудоване (реконструйоване)
житло, господарські приміщення;
   регіональне відділення Фонду - його структурний підрозділ,
якому Фонд делегує частину своїх повноважень і прав у відносинах з
юридичними  та  фізичними  особами  у  процесі  будівництва
(реконструкції) житла для позичальника;
   Фонд сприяння  молодіжному  житловому  будівництву  при
Мінсім'ямолоді (далі - Фонд) - розпорядник коштів, виділених для
кредитування позичальника.
   2. Правом на одержання пільгового довгострокового (до 30
років) державного кредиту користуються молоді сім'ї та одинокі
молоді  громадяни  (далі  -  позичальники),  які  згідно із
законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових
умов, а саме:
   молода сім'я, в якій вік чоловіка та дружини не перевищує 28
років;
   неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно
має неповнолітніх дітей;
   одинокі молоді громадяни, вік яких не перевищує 28 років.
   3. Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих
сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Положенням, є
прямим, адресним (цільовим), зворотнім і здійснюється у межах
коштів, передбачених у державному бюджеті (такі кошти можуть
передбачатись також у місцевих бюджетах на відповідний рік).
   4. Фінансування будівництва (реконструкції) житла за рахунок
кредиту розпочинається  банком  за  письмовим  розпорядженням
дирекції за умови пред'явлення забудовником таких документів:
   затвердженого архітектурно-планувального завдання (АПЗ) на
будову у цілому або на її пусковий комплекс (багатоповерховий
житловий будинок чи його секцію) або будівельного паспорта на
будівництво (реконструкцію) індивідуального житлового  будинку
садибного типу;
   угоди між  забудовником  та позичальником на будівництво
(реконструкцію) житла за рахунок кредиту за наявності у кредитній
угоді доручення позичальника Фонду щодо надання останньому права
розпоряджатися коштами позичальника та контролю за їх цільовим
використанням.
   5. Визначені у Положенні умови надання кредиту не поширюються
на громадян України, які отримують на будівництво (реконструкцію)
житла  кредити або банківські позики з пільгами за рахунок
бюджетних коштів відповідно до інших законодавчих та нормативних
актів.
   6. Фонд на стадії формування показників проекту бюджету на
наступний рік визначає обсяг (потребу) у коштах для кредитування
позичальників за рахунок державного та місцевих бюджетів.
   7. Узагальнені  дані  щодо  обсягу  коштів  для надання
позичальникові кредиту з державного бюджету в  установленому
порядку подаються Мінфіну та Мінекономіки. Аналогічні дані щодо
кредитування за рахунок місцевих бюджетів подаються відповідно
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям.
   8. Мінфін, Мінекономіки при формуванні показників державного
бюджету на основі розрахунків, наданих Фондом, передбачають в
ньому обсяги кредитування позичальників з виділенням  їх  у
бюджетній класифікації окремим рядком.
   9. Передбачені державним бюджетом кошти для надання кредиту з
поквартальним їх  розподілом  Мінфін  перераховує  Фонду  як
розпоряднику кредиту на його рахунок у Головному управлінні
Державного казначейства.
   10. Головне управління Державного казначейства перераховує
кошти на відповідні субрахунки Фонду в регіональних відділеннях
казначейства.
   11. За розпорядженням Фонду регіональні відділення Головного
управління Державного казначейства направляють кошти у районні та
міські відділення казначейства.
   12. Районні та міські  відділення  Головного  управління
Державного  казначейства  перераховують  кошти до відповідних
відділень банку в обсягах, визначених Фондом для надання кредиту
позичальникам  за списками, погодженими з органами місцевого
самоврядування.
   13. Органи місцевого самоврядування на рівні області, району,
міста, селища міського типу, села всіляко сприяють позичальникові
у житловому будівництві відповідно до умов цього Положення, для
чого приймають рішення про залучення коштів місцевого бюджету для
надання кредиту позичальникам за умови контролю  Фондом  їх
використання в рамках програм, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 1996 р. N 1300.
   14. Страхування  коштів  кредиту  здійснюється  банком
відповідно до законодавства.
   15. Право   одержання  пільгового  кредиту  надається
позичальникові тільки один раз.
 
      Умови кредитування молодих сімей та одиноких
     молодих громадян-позичальників для будівництва
           (реконструкції) житла
   16. Надання кредиту здійснюється за умови:
   перебування позичальника у черзі на одержання житла за місцем
реєстрації постійного місця проживання (прописки);
   проживання у сільських населених пунктах і перебування на
роботі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності;
переробних  та  обслуговуючих  підприємствах  агропромислового
комплексу, що функціонують у сільській місцевості, установах і
організаціях соціальної сфери села (за умов відсутності власного
житла, перенаселення або аварійного стану житла);
   підтвердження позичальником  перед  Фондом  і  банком
платоспроможності та згоди дорослих членів сім'ї на участь у
фінансуванні внесків на погашення кредиту;
   внесення на рахунок банку 5 відсотків вартості будівництва
(реконструкції) житла. Зазначену суму позичальник може вносити
частинами у терміни, передбачені умовами кредитної угоди.
   17. Кредит надається банком за місцем постійного проживання
(прописки) позичальника у розмірі не більш як 95 відсотків
вартості будівництва (реконструкції) житла на момент укладення
кредитної угоди терміном до 30 років з відсотковою ставкою у
розмірі трьох відсотків річних.
   18. Позичальникові,  який  має  одну  дитину,  надається
безвідсотковий кредит; позичальникові, який має двох дітей, крім
того  погашається  25  відсотків  суми  наданого  кредиту;
позичальникові, який має трьох дітей, - 50 відсотків суми наданого
кредиту.
   19. Позичальникам,   які   проживають  у  збудованому
(реконструйованому) житлі в сільській місцевості, після закінчення
будівництва (реконструкції) погашається 25 відсотків суми кредиту,
визначеного для сплати, додатково до пільг, передбачених пунктом
18  цього  Положення,  та  за умови їх постійної роботи у
сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих
галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській
місцевості,  соціальній  сфері  села  та  органах  місцевого
самоврядування.
   20. Відповідно до змін статусу і складу сім'ї позичальника
умови надання пільг або припинення дії пільг відповідно до пунктів
18 і 19 цього Положення починають діяти з дати підтвердження таких
змін документом встановленого зразка (нотаріально  засвідчена
копія), який позичальник у місячний термін зобов'язаний подати до
дирекції або регіонального відділення Фонду.
   21. Сума кредиту обчислюється виходячи з норми 21 кв. метр
загальної площі житла на одного члена сім'ї позичальника та
додатково 10 кв. метрів на сім'ю, а  вартість  будівництва
(реконструкції) одного квадратного метра загальної площі житла не
повинна перевищувати визначену середньостатистичну його ціну у
населеному пункті або регіоні, де будується житло.
   22. Вартість будівництва (реконструкції) додаткової площі
житла та додаткову вартість будівництва (реконструкції) одного
квадратного метра у разі перевищення зазначених норм позичальник
сплачує за власний рахунок у терміни, визначені кредитною угодою.
   23. Вартість реконструкції одного квадратного метра житла не
може перевищувати визначеної середньостатистичної вартості одного
квадратного метра нового будівництва житла у населеному пункті або
регіоні.  Додаткові кошти вносяться позичальником у терміни,
визначені кредитною угодою.
   24. Позичальникам, що проживають у сільській місцевості, як
виняток, дозволяється споруджувати будинки садибного типу та
надвірні господарські приміщення власними силами.
   25. Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості
будівництва одного квадратного метра житла, що виникли за період
будівництва. У зв'язку з цим виконуються додаткові розрахунки та
вносяться зміни до кредитної угоди.
        Порядок оформлення і видачі кредиту
   26. Видача  кредиту на будівництво (реконструкцію) житла
здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається Фондом і
банком з однієї сторони, та позичальником з іншої, на основі
розрахунків суми кредиту для позичальника та підтвердження права
позичальника на одержання кредиту.
   27. Зміни  умов  кредитної  угоди та доповнення до неї
оформляються додатковою угодою між сторонами і є невід'ємною
частиною кредитної угоди.
   28. Для здійснення розрахунків щодо визначення суми кредиту
позичальнику і підтвердження права на його одержання позичальник
подає  до  дирекції або регіонального відділення Фонду такі
документи:
   заяву на ім'я голови правління Фонду на одержання кредиту;
   для громадян, які проживають у містах і селищах міського
типу, довідку про час перебування на квартирному обліку;
   довідку про склад сім'ї (форма 3);
   копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
   копію свідоцтва про народження дитини;
   документи, необхідні  для  визначення  платоспроможності
позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів його
сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців,
декларацію про доходи), документи, що підтверджують інші доходи та
видатки позичальника;
   довідку з бюро технічної інвентаризації про наявність (або
відсутність) приватного житла;
   витяг з рішення  органів  місцевого  самоврядування  про
відведення  земельної  ділянки  та  дозвіл на забудову (для
позичальників, що будують будинки садибного типу та господарські
приміщення власними силами).
   29. Рішення  про  надання  позичальникові  кредиту  для
будівництва (реконструкції) житла приймає дирекція на підставі
поданих документів у термін не більше одного місяця з дати
реєстрації заяви позичальника.
   30. Загальна черга позичальників  на  одержання  кредиту
формується у Фонді або його регіональних відділеннях у міру
реєстрації заяв.
   31. У разі відмови в наданні кредиту дирекція або регіональне
відділення Фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє
про це позичальника з обгрунтуванням причин відмови.
   32. На підставі укладеної кредитної угоди за розпорядженням
Фонду  кошти  для  надання  кредиту перераховуються Головним
управлінням Державного казначейства з казначейського рахунку Фонду
на  відповідний казначейський субрахунок Фонду в регіонах з
подальшим  перерахуванням  за  розпорядженням  дирекції  або
регіонального відділення Фонду відповідним відділенням банку на
окремий рахунок "Кошти бюджету для надання державного кредиту", що
відкривається на балансовому рахунку N 740 "Кошти довгострокового
кредитування за рахунок бюджету".
   33. Після надходження коштів банк протягом трьох банківських
днів відкриває позичальникові депозитний рахунок відповідно до
надісланого дирекцією списку, повідомивши про це дирекцію або
регіональне відділення Фонду у триденний термін.
   34. Видача  коштів  позичальника забудовнику здійснюється
банком з балансового рахунку N 778 "Державним підприємствам,
організаціям,  колективним сільськогосподарським підприємствам,
переселенцям, членам садівницьких товариств і  населенню  на
будівництво  (реконструкцію)  житлових  будинків"  у  порядку
безготівкового розрахунку.
   35. Термін використання кредиту обумовлюється у кредитній
угоді і не повинен перевищувати нормативного терміну будівництва
(реконструкції) житла з дня першої виплати банком забудовнику
коштів на будівництво (реконструкцію).
   36. Фінансування  забудовника  здійснюється  виключно  у
безготівковому порядку установами банку за розпорядженням дирекції
або  регіонального відділення Фонду щоквартально. Авансування
будівництва (реконструкції) житла здійснюється на рівні не більш
як 50 відсотків квартального обсягу робіт.
   37. Фонд  здійснює  оперативний  контроль  за  цільовим
використанням кредиту позичальника. За допущену затримку видачі
кредиту установи банку сплачують штраф за кожний день затримки
згідно з кредитною угодою та законодавством.
   38. Оформлення, облік і контроль операцій з надання та
обслуговування  кредиту  ведеться  установою  банку,  Фондом,
забудовником  та  органами  Головного  управління  Державного
казначейства згідно із законодавством та відповідними нормативними
актами.
      Порядок погашення кредиту та відшкодування
         витрат на його обслуговування
   39. Погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним
розпочинається позичальником через місяць з дати  підписання
державною комісією акта про введення в експлуатацію житлового
приміщення.
   40. Відповідно до умов кредитної угоди позичальникові на
період сплати фінансових зобов'язань видаються в установленому
порядку відповідні документи на право проживання його сім'ї у
збудованому (реконструйованому) житловому приміщенні.
   41. Розмір щоквартального платежу для погашення кредиту та
сплати відсотків за користування ним визначається дирекцією або
регіональним відділенням Фонду і банком шляхом ділення суми
кредиту на кількість (число) кварталів уточненого терміну його
надання з урахуванням вимог пунктів 18, 19, 25 цього Положення.
Цей розрахунок оформляється як додаток до кредитної угоди та
протягом 15 днів після дати підписання державною комісією акта про
введення в експлуатацію будівлі видається позичальнику.
   42. Погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним
проводиться у визначеному банку рівними частинами щоквартально до
15 числа місяця, що настає за звітним періодом.
   43. Протягом одного банківського  дня  банк  перераховує
зазначені кошти до державного бюджету через районне (міське)
відділення Головного управління Державного казначейства на єдиний
казначейський рахунок з повідомленням Фонду про внесені суми
коштів протягом 5 днів з дня перерахування.
   44. Не внесені своєчасно платежі перераховуються на рахунок
прострочених  позик.  За  прострочені платежі з позичальника
стягується пеня у розмірі, що встановлюється кредитною угодою.
   45. Кошти від погашення кредиту, відсотки за користування ним
та пеня перераховуються у доход бюджету на відповідний рахунок.
   46. За бажанням позичальника може передбачатися дострокове
погашення кредиту. Установи банку не мають права чинити перешкоди
у наданні позичальникові права на дострокове погашення кредиту і
оплату відсотків за користування ним.
   47. У разі несвоєчасного перерахування коштів з державного
бюджету  фінансування  будівництва  (реконструкції)  житла
здійснюється за рахунок кредитних ресурсів. Для цього  Фонд
резервує  15  відсотків  кредитних  ресурсів  на  власному
казначейському рахунку з обов'язковим освоєнням їх у визначений
період фінансування.
   48. Фонд до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом,
аналізує обсяг виконаних робіт щодо будівництва (реконструкції)
житла, після чого дирекція Фонду надсилає до Мінфіну звіт про
використання кредитних ресурсів.
   49. Установи банку щомісячно до 20 числа повідомляють Фонду
та відповідним фінансовим органам про обсяги виданого кредиту
наростаючим підсумком, подають список одержувачів, зазначають
термін  погашення  кредиту, а також інформують про витрати,
пов'язані з наданням та обслуговуванням кредиту.
   50. Мінфін та органи місцевого самоврядування за поданими
Фондом розрахунками на відшкодування витрат відповідно до пунктів
18 і 19 цього Положення зменшують розмір повернення позичальниками
коштів за надані кредити.
   51. Витрати  на  обслуговування  кредиту та заходи щодо
підготовки відповідних розрахунків і пакета документів у разі
надання  пільг  згідно з пунктами 18 і 19 цього Положення
фінансуються за рахунок кредитних ресурсів у розмірі  трьох
відсотків суми кредиту і перераховуються Головним управлінням
Державного казначейства на казначейський рахунок Фонду одночасно з
перерахуванням коштів кредиту на будівництво (реконструкцію) житла
для позичальників. У разі надання кредиту сім'ї,  яка  має
неповнолітніх дітей, або одинокому молодому громадянину зазначені
витрати сплачуються банку за рахунок власних коштів позичальника.
Розподіл цих коштів між банком та Фондом обумовлюється кредитною
угодою.
      Умови переходу права власності на збудоване
      (реконструйоване) за рахунок кредиту житло
          та господарські приміщення
   52. Кредитною угодою визначаються умови  переходу  права
власності  позичальнику на збудоване (реконструйоване) житло,
господарські приміщення.
   53. До набуття права власності на збудоване (реконструйоване)
житло  та господарські приміщення позичальник користується і
володіє ними без права відчуження.
   Право власності на збудоване (реконструйоване) житло  та
господарські приміщення переходить до позичальника після повного
виконання ним строкових фінансових зобов'язань за кредитом та
сплати відсотків за користування ним.
   54. Факт  виконання  позичальником фінансових зобов'язань
відповідно до вимог пункту 53 цього Положення  оформляється
відповідним тристороннім актом учасників кредитної угоди.
   55. Відповідно до вимог пункту 54 цього Положення акт дає
позичальникові право одержання свідоцтва встановленого зразка на
право  власності  на  збудоване  (реконструйоване)  житло та
господарські приміщення.
   56. У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди
Фонд  та  установи  банку  здійснюють заходи щодо стягнення
заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди.
   57. У разі відмови позичальника від погашення кредиту на
будь-якому етапі дії кредитної угоди остання розривається у
порядку, визначеному кредитною угодою. При цьому згідно з умовами
кредитної угоди позичальнику повертаються внесок у розмірі 5
відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла та кошти, які
він сплатив у порядку повернення кредиту.
   58. Після розірвання кредитної угоди Фонд має право укласти
кредитну угоду з іншим позичальником, який  бере  на  себе
зобов'язання щодо подальшого погашення кредиту з урахуванням
частини, сплаченої попереднім позичальником разом з внеском у
розмірі 5 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла.
   59. Посадові  особи, які допустили порушення умов цього
Положення, несуть відповідальність згідно із законодавством.
   60. У разі подання позичальником для отримання кредиту та
надання передбачених цим Положенням пільг документів, що містять
недостовірні дані, до нього застосовуються санкції, передбачені
законодавством.
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 3 грудня 1997 р. N 1352
               СКЛАД
    робочої групи з питань підготовки проектів законів
    та інших нормативно-правових актів щодо впровадження
   кредитно-фінансового механізму для розв'язання житлової
             проблеми молоді
 
ГУСАКОВ         - голова Державного комітету будівництва,
Володимир Миколайович   архітектури  та  житлової  політики,
              керівник робочої групи
 
ГРИЩЕНКО         - голова правління Державного фонду
Володимир Олександрович  сприяння  молодіжному  житловому
              будівництву при Мінсім'ямолоді,
              заступник керівника робочої групи
 
БИКОВСЬКИЙ        - заступник Міністра у справах сім'ї та
Володимир Трохимович    молоді
 
БОРЗИХ          - народний депутат України (за згодою)
Олександр Іванович
 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ       - начальник управління житлової
Віктор Петрович      політики Держбуду
 
ЗАВАЛЬНА         - начальник управління цивільного права
Інна Ігорівна       Мін'юсту
 
КИЗИМ          - докторант Харківського державного
Микола Олександрович    університету, заступник голови ради
              Харківського акціонерного комерційного
              земельного банку
 
КОЛБУШКІН        - начальник управління фінансів,
Юрій Петрович       транспорту, зв'язку та сфери послуг
              Мінфіну
 
ЛОТОЦЬКИЙ        - начальник відділу економіки житлового
Орест Богданович      та комунального господарства
              Мінекономіки
 
ОМЕЛЬЧУК         - голова ради Всеукраїнської асоціації
Валерій Олексійович    "Укрмолодьжитло" (за згодою)
 
СОЛЯНИК         - заступник Голови Національного
Тамара Миколаївна     агентства з реконструкції та розвитку
 
ТИЧИНА          - заступник голови правління Іпотечного
Віктор Григорович     банку (за згодою)
 
ШИМКОВ          - заступник завідуючого відділом Кабінету
Іван Степанович      Міністрів України
 
( Склад групи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N
182-р від 18.03.98 )

БУДСТАНДАРТ Online