Приказ от 28.02.2007 № 72 Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инновационных проектов реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             28.02.2007 N 72


        Про затвердження Порядку проведення
         конкурсного відбору інноваційних
         проектів реформування і розвитку
        житлово-комунального господарства


   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
14.02.2007 N  232  "Про затвердження Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Порядок  проведення  конкурсного  відбору
інноваційних проектів реформування і розвитку житлово-комунального
господарства далі - Порядок) (додаток 1).

   2. Утворити конкурсну комісію з  проведення  конкурсного
відбору  інноваційних  проектів  реформування  і  розвитку
житлово-комунального господарства  та  затвердити  її  склад
(додаток 2).

   3. Конкурсній  комісії  забезпечити  відбір  інноваційних
проектів реформування і розвитку житлово-комунального господарства
відповідно до Порядку.

   4. Департаменту реформування та розвитку житлово-комунального
господарства:
   - забезпечити  подання  цього  наказу  на погодження до
Міністерства фінансів;
   - погоджений в установленому порядку наказ розмістити на
веб-сторінці Мінбуду.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.

 Перший заступник Міністра                А.О.Орлов

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство фінансів України


                   Додаток 1
                   до наказу Мінбуду
                   28.02.2007 N 72


               ПОРЯДОК
      проведення конкурсного відбору інноваційних
         проектів реформування і розвитку
        житлово-комунального господарства


             Загальна частина

   1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення конкурсного
відбору  інноваційних  проектів  реформування  і  розвитку
житлово-комунального господарства (далі - Конкурс), фінансування
яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах
співфінансування  з  місцевих  бюджетів та інших джерел, не
заборонених законодавством.

   2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке
значення:
   інноваційний проект    реформування    і    розвитку
житлово-комунального господарства (далі - Проект) - це комплекс
взаємопов'язаних  документів,  які  передбачають  здійснення
конкретної  інноваційної  діяльності  в  житлово-комунальному
господарстві, результатом якої є новий, вдосконалений продукт,
технологічний  процес,  нові  форми  організації  праці,
обслуговування, управління тощо;
   організатор Конкурсу - центральний орган виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства, яке утворює конкурсну
комісію (далі - Комісія);
   учасник Конкурсу - орган місцевого  самоврядування,  або
підприємство,  організація, якій делеговані органом місцевого
самоврядування повноваження Замовника (що  подає  інноваційні
проекти через Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київську та Севастопольську міські державні адміністрації на
розгляд конкурсній комісії);
   керівник Проекту - особа, яка представляє наукову, проектну,
консалтингову,  консультативну організацію, що за замовленням
учасника конкурсу розробляє інноваційний проект реформування та
розвитку житлово-комунального господарства.

   3. Комісія забезпечує підготовку та проведення Конкурсу,
зокрема:
   - реєстрацію заяв та документів на участь у Конкурсі;
   - перевірку Проектів на відповідність вимогам Конкурсу;
   - надання  методичних  рекомендацій,  консультацій  щодо
організації, умов та порядку проведення Конкурсу;
   - оцінку  поданих  на  Конкурс  Проектів  та визначення
переможців.

            Вимоги до Проектів

   4. Проекти повинні бути спрямовані на:
   - організацію  ефективного  управління  житловим  фондом,
поглиблення демонополізації, створення конкурентного середовища на
ринку житлово-комунальних послуг (проекти передбачають комплекс як
організаційних, так і технічних заходів);
   - технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

   5. Основними критеріями прийняття рішення щодо визначення
переможця конкурсного відбору Проектів є:
   - співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел, не
заборонених законодавством;
   - термін реалізації проектів;
   - відповідність Проекту завданням Загальнодержавної програми
реформування  і  розвитку  житлово-комунального  господарства
, Проект має бути складовою частиною відповідної
місцевої програми;
   - інноваційна складова Проекту (новизна підходу до вирішення
проблеми);
   - економічна ефективність Проекту;
   - соціальні та екологічні наслідки впровадження Проекту.

        Підготовка та проведення Конкурсу

   6. Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації у  разі
отримання  пропозицій  (Проектів)  від  органів  місцевого
самоврядування або підприємств, організацій, яким  делеговані
органом місцевого самоврядування повноваження Замовника:
   - здійснюють перевірку Проектів на відповідність вимогам,
критеріям та повноті викладення матеріалу згідно з додатками до
Порядку 2, 3, 4;
   - складають  перелік  Проектів (за формою додатка 1 до
Порядку);
   - у  двотижневий термін після оприлюднення цього наказу
подають перелік на розгляд Комісії.

   7. До переліку в обов'язковому порядку додаються документи:
   - реєстраційні картки кожного Проекту (за формою додатка 2 до
Порядку);
   - Проекти (опис проекту за формою додатка 3 до Порядку);
   - бюджет Проекту.
   Представлені на Конкурс матеріали повинні бути надруковані
українською мовою шрифтом 14. Матеріали надаються в паперовому та
електронному вигляді у форматі Microsoft Word.
   У паперовому вигляді на розгляд подається  зброшурований
перший примірник усіх документів.

   8. Комісія  після  закінчення  кінцевого терміну подання
Проектів здійснює їх розгляд на відповідність вимогам, критеріям
та повноті викладу згідно із описами Проектів.
   У разі надходження Проектів, які не відповідають цим вимогам,
вони відхиляються від подальшого розгляду.

   9. Під час розгляду Проектів Комісія має право звернутися до
Учасника Конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту,  провести
консультації з окремими Учасниками.

   10. Комісія здійснює оцінку Проектів, прийнятих до подальшого
розгляду, за бальною системою, викладеною в розділі "Оцінка
Проектів".
   Члени комісії заповнюють оціночні таблиці, які передбачають
відповідну кількість балів для кожного Учасника Конкурсу.

   11. На  підсумковому  засіданні  Комісії  розглядаються
результати оцінки Проектів членами Комісії  та  визначаються
переможці Конкурсу з урахуванням кількості набраних балів.
   У разі однакової  кількості  балів  рішення  приймається
відкритим голосуванням.
   Рішення Комісії приймається, якщо у засіданні взяло участь не
менше  2/3 членів і за нього проголосувало більше половини
присутніх на засіданні членів Комісії.

   12. Рішення  Комісії  оформляється  протоколом,  який
підписується усіма членами Комісії та затверджується головою
Комісії.

   13. За результатами Конкурсу центральний орган виконавчої
влади з питань житлово-комунального господарства видає наказ за
погодженням з Міністерством фінансів про затвердження переліку
Проектів, визнаних переможцями, в якому зазначаються тематика і
обсяги коштів, що виділяються з державного бюджету  на  їх
виконання.

   14. Фінансування відібраних проектів здійснюється відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 N 232
 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених  у  державному  бюджеті  для  виконання
Загальнодержавної   програми   реформування   і   розвитку
житлово-комунального господарства" та чинного законодавства.

   15. Повідомлення  про  результати  проведення  Конкурсу
оприлюднюються  на  веб-сторінці Мінбуду. Переможцям Конкурсу
надсилаються листи-повідомлення.

             Оцінка Проектів

   1. Проекти, спрямовані на організацію ефективного управління
житловим  фондом,  поглиблення  демонополізації,  створення
конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг:

N з/п Показники Обсяг Бали (максимальна кількість)
1. Обсяг співфінансування (місцевий бюджет та інші кошти, не заборонені законодавством) для реалізації Проекту, від загальної вартості Проекту ____ % 5 при обов'язковому співфінансуванні +1 при збільшенні на кожний 2 % (але не більше 5 балів)
2. Рівень відшкодування тарифами витрат з утримання та ремонту житлового фонду ____ % 10 при 90 - 100 % 5 при 80 - 90 % 2 до 80 %
3. Відсоток будинків на території проектного впливу, в яких створено ОСББ (підтверджуються поданими копіями свідоцтв про реєстрацію ОСББ) ____ % 1 бал на кожні 5 % (але не більше 10 балів)
4. Відсоток будинків на території проектного впливу, в яких передбачено Проектом створення ОСББ ____ % 1 бал на кожні 5 % (але не більше 10 балів)
5. Оснащено будинковими приладами обліку тепла, води у житловому фонді на території проектного впливу ____ % 5 при 100 % 4 при 90 - 100 % 2 при 80 - 90 % 1 при 70 - 80 %
6. Передбачено Проектом дооснащення житлового фонду будинковими приладами обліку тепла, води на території проектного впливу ____ % 15 при 100 % 5 при 75 - 100 % 3 при 50 - 75 %
7. Застосування механізмів місцевої ініціативи, залучення громадськості. Впровадження заходів з організації конкурентного середовища у житлово-комунальному господарстві   до 10 (оцінка членів Комісії)
8. Очікуваний соціальний ефект від реалізації Проекту   до 10 (оцінка членів Комісії)
9 Iнноваційна складова (новизна підходу до вирішення проблеми)   до 20 (оцінка членів Комісії)
10. Мультиплікаційний характер Проекту (можливість багаторазового подальшого його застосування)   до 10 (оцінка членів Комісії)

   2. Проекти,  спрямовані  на  технічне   переоснащення
житлово-комунального    господарства,    енергозбереження,
ресурсозбереження у житловому  фонді,  на  об'єктах  тепло-,
водопостачання, водовідведення та благоустрою:

N з/п Показники Обсяг Бали (максимальна кількість)
1. Обсяг співфінансування (місцевий бюджет та інші кошти, не заборонені законодавством) для реалізації Проекту, від загальної вартості Проекту ____ % 5 при обов'язковому співфінансуванні +1 при збільшенні на кожний 2 % (але не більше 5 балів)
2. Термін окупності Проекту після введення об'єкта в експлуатацію __ років 10 (до 2 років) 5 (2 - 5 років) 1 (більше 5 років)
3. Кількість населення, що проживає в зоні проектного впливу ____ % 10 понад 500 тис. осіб 8 від 150 - 500 тис. осіб 6 від 50 до 150 тис. осіб 4 до 50 тис. осіб
4. Відсоток будинків на території проектного впливу, в яких створені ОСББ (підтверджуються поданими копіями свідоцтв про реєстрацію) ____ % 1 бал накожні 5 % (але не більше 10 балів)
5. Економія природного газу, електроенергії   10 при 30 - 20 % 5 при 20 - 10 % 2 при 5 - 10 %
6. Економія питної води, теплової енергії та інших матеріальних ресурсів ____ % 10 при 30 - 20 % 5 при 20 - 10 % 2 при 5 - 10 %
7. Термін реалізації Проекту   до 5 (оцінка членів Комісії)
8. Соціальний ефект від реалізації Проекту   до 10 (оцінка членів Комісії)
9. Iнноваційна складова (новизна підходу до вирішення проблеми)   до 20 (оцінка членів Комісії)
10. Мультиплікаційний характер Проекту (можливість багаторазового подальшого його застосування)   до 10 (оцінка членів Комісії)

   У Проектах в обов'язковому порядку зазначити всі показники,
що вказані в таблицях "Оцінка Проектів". У разі відсутності
визначених показників або показників нижчих за ті, які підлягають
оцінці, не зараховується жодного балу.

 В.о. директора Департаменту
 реформування і розвитку
 житлово-комунального
 господарства                     Н.I.Олійник


                   Додаток 1
                   до Порядку проведення
                   конкурсного відбору
                   інноваційних проектів
                   реформування і розвитку
                   житлово-комунального
                   господарства


               ПЕРЕЛIК
        інноваційних проектів реформування
      і розвитку житлово-комунального господарства


N з/п Населений пункт Назва Проекту Загальна вартість реалізації Проекту (тис.грн.) Потреба в коштах з державного бюджету (тис.грн.)
1 2 3 4 5
         
         

 Заступник Голови Ради міністрів
 Автономної Республіки Крим,
 обласної, Київської
 та Севастопольської міської
 держадміністрації з питань
 житлово-комунального господарства             Підпис


                   Додаток 2
                   до Порядку проведення
                   конкурсного відбору
                   інноваційних проектів
                   реформування і розвитку
                   житлово-комунального
                   господарства

                   Реєстраційний номер


Назва Проекту (не більше 15 слів, що відображають суть проекту)  
Загальний бюджет Проекту (тис.грн.)  
Очікуваний обсяг фінансування Проекту з державного бюджету (тис.грн.)  
Обсяг співфінансування з місцевого бюджету (тис.грн.) N ___ дата ______ рішення органу місцевого самоврядування  
Учасник конкурсу (назва установи, організації, підприємства)  
Телефон, факс, електронна адреса (Учасника)  
П.I.Б. голови, керівника (Учасника)  
П.I.Б. керівника Проекту  
Місце роботи, посада керівника Проекту, адреса  
Контактні телефони керівника Проекту, факс, електронна пошта  


          РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ


   Напрям реалізації Проекту (поставити позначку):

   - спрямованого на удосконалення системи управління  -------
1. Лист-погодження інноваційного проекту, затверджений міським головою Стор. (не більше 2)
2. Проект Стор.
2.1 Анотація Проекту стор.(не більше 1)
2.2 Пояснювальна записка  
2.2.1. Мета та завдання Проекту В одному із розділів записки вказати: - рівень відшкодування тарифами витрат експлуатаційної діяльності; - відсоток будинків на території проектного впливу, в яких створено ОСББ; - оснащено будинковими приладами обліку тепла, води у житловому фонді на території проектного впливу тощо) Комплексність вирішення проблеми Стор. (не більше 2)
2.2.2. Iнноваційна складова Проекту (новизна підходу до вирішення проблеми) Стор. (не більше 2)
2.2.3. Технологія досягнення цілей, в тому числі: - застосування механізмів ринкової економіки у процесі вирішення завдань проекту; - застосування механізмів місцевої ініціативи, залучення громадськості; - упровадження заходів організації конкурентного середовища в житлово- комунальному господарстві тощо тор. (не ільше 2)
2.2.4. Тривалість реалізації заходів Проекту Стор. (не більше 1)
2.2.5. Очікувані результати, в тому числі: - відсоток будинків на території проектного впливу, в яких передбачено Проектом створення ОСББ - передбачено Проектом дооснащення житлового фонду будинковими приладами обліку тепла, води на території проектного впливу - економічний ефект - соціальний ефект Стор. (не більше 3)
2.2.6. Мультиплікаційний характер Проекту Стор. (не більше 1)
3. Бюджет Проекту (за формою додатка 4 до Порядку) Стор.
4. Додатки Стор.
4.1. Довідка про рівень відшкодування тарифами витрат з утримання та ремонту житлового фонду  
4.2. План-графік виконання робіт  
4.3. Протокол про наміри спільної реалізації Проекту між органом місцевого самоврядування - розпорядником бюджетних коштів (Учасником) та керівником Проекту  
4.4. Копії свідоцтв про реєстрацію об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території проектного впливу  
послуг

   - спрямованого   на   технічне  переоснащення  -------
1. Лист-погодження інноваційного (пілотного) проекту, затверджений міським головою Стор. (не більше 2)
2. Проект Стор.
2.1 Анотація Стор. (не більше 1)
2.2 Пояснювальна записка Стор.
2.2.1. Мета та завдання Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано Проект Комплексність вирішення проблеми стор. (не більше 2)
2.2.2. Техніко-економічні показники Проекту, в тому числі вказати наявність на території проектного впливу: - житлового фонду (__ будинків, ___ кв. м), в т.ч. в яких створено ОСББ - об'єктів соціальної сфери (_____ споруд) - інших об'єктів (_____ од.) тощо стор. (не більше 2)
2.2.3. Очікувані результати, в тому числі: - економія природного газу, електроенергії - економія питної води, теплової енергії, ресурсів - соціальний ефект (не більше 2)
2.2.4. Iнноваційна складова Проекту (новизна підходу до вирішення проблеми) стор. (не більше 3)
2.2.5. Технологія досягнення цілей стор. (не більше 4)
2.2.6. Тривалість та план реалізації заходів Проекту, терміни окупності Проекту стор. (не більше 2)
2.2.7. Наявність технічної, проектно-кошторисної документації, розробленої, погодженої та затвердженої в установленому порядку Стор.
2.2.8. Мультиплікаційний характер Проекту  
3. Бюджет Проекту (за формою додатка 4 до Порядку) стор.
4. Додатки  
4.1. Копія титульної сторінки проектно-кошторисної документації, погодженої, затвердженої в установленому порядку  
4.2. План-графік виконання робіт  
4.3. Протокол про наміри спільної реалізації Проекту між органом місцевого самоврядування - розпорядником бюджетних коштів (Учасником) та керівником Проекту  
4.4. Копії свідоцтв про реєстрацію об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території проектного впливу  
водопостачання, водовідведення та благоустрою

N з/п Назва Проекту Загальний обсяг фінансу- вання (тис.грн.) з них за рахунок:
      державного бюджету місцевого бюджету інших коштів
1 2 3 4 5 6
           
           

 Учасник конкурсу перший     ________________________________
 керівник                 (підпис, П.I.Б.)

 Керівник організації       ________________________________
 (фінансового управління органу      (підпис, П.I.Б.)
 місцевого самоврядування, який
 буде забезпечувати
 співфінансування проекту)

 Керівник Проекту         _______________________________
                     (підпис, П.I.Б.)

                   (печатка)


                   Додаток 3
                   до Порядку проведення
                   конкурсного відбору
                   інноваційних проектів
                   реформування і розвитку
                   житлово-комунального
                   господарства


              ОПИС ПРОЕКТУ
       (вказати номери сторінок усіх складових
       Проекту), спрямованого на удосконалення
        системи управління житловим фондом,
       поглиблення демонополізації, створення
        конкурентного середовища на ринку
          житлово-комунальних послуг


†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 1. ¦Лист-погодження інноваційного проекту,   ¦Стор. (не  ¦
¦   ¦затверджений міським головою        ¦більше 2)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 2. ¦Проект                   ¦Стор.    ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 2.1 ¦Анотація Проекту              ¦стор.(не  ¦
¦   ¦                      ¦більше 1)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 2.2 ¦Пояснювальна записка            ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.1.¦Мета та завдання Проекту В одному із    ¦Стор. (не  ¦
¦   ¦розділів записки вказати:          ¦більше 2)  ¦
¦   ¦- рівень відшкодування тарифами витрат   ¦      ¦
¦   ¦експлуатаційної діяльності;         ¦      ¦
¦   ¦- відсоток будинків на території проектного ¦      ¦
¦   ¦впливу, в яких створено ОСББ;        ¦      ¦
¦   ¦- оснащено будинковими приладами обліку   ¦      ¦
¦   ¦тепла, води у житловому фонді на території ¦      ¦
¦   ¦проектного впливу тощо)           ¦      ¦
¦   ¦Комплексність вирішення проблеми      ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.2.¦Iнноваційна складова Проекту (новизна    ¦Стор. (не  ¦
¦   ¦підходу до вирішення проблеми)       ¦більше 2)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.3.¦Технологія досягнення цілей, в тому числі: ¦ тор. (не  ¦
¦   ¦- застосування механізмів ринкової економіки¦ ільше 2)  ¦
¦   ¦у процесі вирішення завдань проекту;    ¦      ¦
¦   ¦- застосування механізмів місцевої     ¦      ¦
¦   ¦ініціативи, залучення громадськості;    ¦      ¦
¦   ¦- упровадження заходів організації     ¦      ¦
¦   ¦конкурентного середовища в житлово-     ¦      ¦
¦   ¦комунальному господарстві тощо       ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.4.¦Тривалість реалізації заходів Проекту    ¦Стор. (не  ¦
¦   ¦                      ¦більше 1)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.5.¦Очікувані результати, в тому числі:     ¦Стор. (не  ¦
¦   ¦- відсоток будинків на території проектного ¦більше 3)  ¦
¦   ¦впливу, в яких передбачено Проектом     ¦      ¦
¦   ¦створення ОСББ               ¦      ¦
¦   ¦- передбачено Проектом дооснащення житлового¦      ¦
¦   ¦фонду будинковими приладами обліку тепла,  ¦      ¦
¦   ¦води на території проектного впливу     ¦      ¦
¦   ¦- економічний ефект             ¦      ¦
¦   ¦- соціальний ефект             ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.6.¦Мультиплікаційний характер Проекту     ¦Стор. (не  ¦
¦   ¦                      ¦більше 1)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 3. ¦Бюджет Проекту (за формою додатка 4 до   ¦Стор.    ¦
¦   ¦Порядку)                  ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4. ¦Додатки                   ¦Стор.    ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4.1. ¦Довідка про рівень відшкодування тарифами  ¦      ¦
¦   ¦витрат з утримання та ремонту житлового   ¦      ¦
¦   ¦фонду                    ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4.2. ¦План-графік виконання робіт         ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4.3. ¦Протокол про наміри спільної реалізації   ¦      ¦
¦   ¦Проекту між органом місцевого самоврядування¦      ¦
¦   ¦- розпорядником бюджетних коштів (Учасником)¦      ¦
¦   ¦та керівником Проекту            ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4.4. ¦Копії свідоцтв про реєстрацію об'єднань   ¦      ¦
¦   ¦співвласників багатоквартирних будинків на ¦      ¦
¦   ¦території проектного впливу         ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†

              ОПИС ПРОЕКТУ
       (вказати номери сторінок усіх складових
     Проекту), спрямованого на технічне переоснащення
    житлово-комунального господарства, енергозбереження,
   ресурсозбереження у житловому фонді, на об'єктах тепло-,
     водопостачання, водовідведення та благоустрою

†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 1. ¦Лист-погодження інноваційного (пілотного)  ¦Стор. (не  ¦
¦   ¦проекту, затверджений міським головою    ¦більше 2)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 2. ¦Проект                   ¦Стор.    ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 2.1 ¦Анотація                  ¦Стор. (не  ¦
¦   ¦                      ¦більше 1)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 2.2 ¦Пояснювальна записка            ¦Стор.    ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.1.¦Мета та завдання Опис проблеми, на вирішення¦стор. (не  ¦
¦   ¦якої спрямовано Проект Комплексність    ¦більше 2)  ¦
¦   ¦вирішення проблеми             ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.2.¦Техніко-економічні показники Проекту, в тому¦стор. (не  ¦
¦   ¦числі вказати наявність на території    ¦більше 2)  ¦
¦   ¦проектного впливу: - житлового фонду    ¦      ¦
¦   ¦(__ будинків, ___ кв. м), в т.ч. в яких   ¦      ¦
¦   ¦створено ОСББ                ¦      ¦
¦   ¦- об'єктів соціальної сфери (_____ споруд) ¦      ¦
¦   ¦- інших об'єктів (_____ од.) тощо      ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.3.¦Очікувані результати, в тому числі:     ¦(не більше ¦
¦   ¦- економія природного газу, електроенергії ¦2)     ¦
¦   ¦- економія питної води, теплової енергії,  ¦      ¦
¦   ¦ресурсів                  ¦      ¦
¦   ¦- соціальний ефект             ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.4.¦Iнноваційна складова Проекту (новизна    ¦стор. (не  ¦
¦   ¦підходу до вирішення проблеми)       ¦більше 3)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.5.¦Технологія досягнення цілей         ¦стор. (не  ¦
¦   ¦                      ¦більше 4)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.6.¦Тривалість та план реалізації заходів    ¦стор. (не  ¦
¦   ¦Проекту, терміни окупності Проекту     ¦більше 2)  ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.7.¦Наявність технічної, проектно-кошторисної  ¦Стор.    ¦
¦   ¦документації, розробленої, погодженої та  ¦      ¦
¦   ¦затвердженої в установленому порядку    ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦2.2.8.¦Мультиплікаційний характер Проекту     ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 3. ¦Бюджет Проекту (за формою додатка 4 до   ¦стор.    ¦
¦   ¦Порядку)                  ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4. ¦Додатки                   ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4.1. ¦Копія титульної сторінки          ¦      ¦
¦   ¦проектно-кошторисної документації,     ¦      ¦
¦   ¦погодженої, затвердженої в установленому  ¦      ¦
¦   ¦порядку                   ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4.2. ¦План-графік виконання робіт         ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4.3. ¦Протокол про наміри спільної реалізації   ¦      ¦
¦   ¦Проекту між органом місцевого самоврядування¦      ¦
¦   ¦- розпорядником бюджетних коштів (Учасником)¦      ¦
¦   ¦та керівником Проекту            ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†
¦ 4.4. ¦Копії свідоцтв про реєстрацію об'єднань   ¦      ¦
¦   ¦співвласників багатоквартирних будинків на ¦      ¦
¦   ¦території проектного впливу         ¦      ¦
†±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±†


                   Додаток 4
                   до Порядку проведення
                   конкурсного відбору
                   інноваційних проектів
                   реформування і розвитку
                   житлово-комунального
                   господарства


             БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ


†±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±†
¦ N ¦ Назва Проекту ¦Загальний ¦    з них за рахунок:    ¦
¦з/п¦         ¦ обсяг  ¦                ¦
¦  ¦         ¦фінансу- ¦                ¦
¦  ¦         ¦вання   ¦                ¦
¦  ¦         ¦(тис.грн.)¦                ¦
†±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±†
¦  ¦         ¦     ¦державного¦місцевого ¦ інших ¦
¦  ¦         ¦     ¦ бюджету ¦ бюджету ¦ коштів ¦
†±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±†
¦ 1 ¦    2    ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6  ¦
†±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±†
¦  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
†±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±†
¦  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
†±±±†±±±±±±±±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±±†±±±±±±±±±†

 Учасник конкурсу           ____________________________
 перший керівник              (підпис, П.I.Б.)

 Керівник організації
 (фінансового управління органу
 місцевого самоврядування, який
 буде забезпечувати
 співфінансування проекту)      ____________________________
                      (підпис, П.I.Б.)

 Керівник Проекту           ___________________________
                      (підпис, П.I.Б.)

                   (печатка)


                   Додаток 2
                   до наказу Мінбуду
                   28.02.2007 N 72


               СКЛАД
      Конкурсної комісії з відбору інноваційних
         проектів реформування і розвитку
        житлово-комунального господарства


   1. Орлов Анатолій Олексійович - перший заступник Міністра
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства,
голова Комісії

   2. Семчук  Григорій  Михайлович  -  заступник  Міністра
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства,
голова Комісії, заступник голови Комісії

   3. Мярковський  Анатолій  Iванович - заступник  Міністра
фінансів, заступник голови Комісії

   4. Стельмах  Василь  Iванович  -  начальник  відділу
співробітництва  з  органами  місцевого  самоврядування  та
громадськими організаціями Департаменту реформування і розвитку
ЖКГ, секретар Комісії

   5. Олійник  Наталія  Iванівна  -  директор  Департаменту
реформування і розвитку ЖКГ, член Комісії

   6. Кулеша Анатолій Афанасійович -  начальник  Управління
методичного та нормативного забезпечення ЖКГ, член Комісії

   7. Бербенець Володимир Миколайович - начальник Управління
теплоенергетики, член Комісії

   8. Кірюшин Володимир Миколайович - начальник  Управління
експлуатації житлового фонду, член Комісії

   9. Рудий  Володимир  Петрович  -  начальник  Управління
водопровідно-каналізаційного господарства, член Комісії

   10. Стеценко  Яків  Андрійович  -  начальник  Управління
благоустрою та комунального обслуговування, член Комісії

   11. Павловський Андрій Віталійович - директор Департаменту
фінансів транспорту, зв'язку, та сфери  послуг  Міністерства
фінансів, член Комісії

   12. Пітцик Мирослав Васильович - віце-президент Асоціації
міст України та громад, член Комісії (за згодою)

   13. Білянський Олександр Максимович - голова Всеукраїнської
асоціації "Укржитлоексплуатація", член Комісії (за згодою)

   14. Асадчев Олександр Iванович - консультант ТОВ "Iнститут
місцевого розвитку" (за згодою)

   15. Мільнер Олександр Олександрович - експерт Асоціації міст
України та громад, член Комісії (за згодою)

БУДСТАНДАРТ Online