Постановление от 27.04.1998 № 568 О методологии определения цен и процедуры уменьшения налоговых обязательств плательщиков налога на прибыль предприятий на сумму стоимости материальных активов, инвестируемых...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

            П О С Т А Н О В А
          від 27 квітня 1998 р. N 568
                Київ
    Про методологію визначення цін і процедури зменшення
    податкових зобов'язань платників податку на прибуток
   підприємств на суму вартості матеріальних активів, що
 інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців
   та членів їх сімей, і порядок використання коштів, що
   спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення
     бюджетного контролю за їх цільовим використанням
     Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1692 ( 1692-98-п )  від 26.10.98
      N 1909  від 18.10.99
      N 1569 від 20.10.2000 )

   На виконання пункту 22.3 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити методологію  визначення  цін  і  процедури
зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток
підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються
ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх
сімей,  і  порядок використання коштів, що спрямовуються на
будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх
цільовим використанням (далі - методологія), згідно з додатком.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )
   2. Міністерству оборони, Національній гвардії, Міністерству
внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Службі безпеки, Головному управлінню урядового зв'язку Служби
безпеки, Державному комітетові у справах охорони  державного
кордону, Управлінню державної охорони, Національному космічному
агентству разом з Міністерством економіки, Міністерством фінансів,
Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики
провести протягом першого півріччя  1998  р.  аналіз  стану
забезпечення  житлом військовослужбовців та членів їх сімей,
наслідків практичного застосування зазначеної методології і у разі
потреби подати в листопаді 1998 р. Кабінетові Міністрів України
пропозиції про внесення змін і доповнень до цієї методології та до
законів з питань подальшого поліпшення соціально-побутових умов
військовослужбовців та членів їх сімей.
   3. Міністерству оборони та іншим органам виконавчої влади,
які мають військові формування, Державному комітетові будівництва,
архітектури  та  житлової  політики,  Державній  податковій
адміністрації,  Міністерству  економіки, Міністерству фінансів
давати роз'яснення щодо застосування затвердженої даною постановою
методології.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )

   4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 69

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 квітня 1998 р. N 568
              МЕТОДОЛОГІЯ
     визначення цін і процедури зменшення податкових
   зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на
  суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у
   будівництво житла для військовослужбовців та членів їх
  сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на
    будівництво такого житла, та здійснення бюджетного
       контролю за їх цільовим використанням
      ( Назва методології в редакції Постанови КМ
       N 1569 від 20.10.2000 )

            Загальні положення
   1. Ця  методологія  і  порядок  бюджетного  контролю за
використанням коштів, спрямованих на будівництво  житла  для
військовослужбовців та членів їх сімей, розроблені відповідно до
пункту  22.3  Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" (далі - Закон).
   2. У цьому документі нижченаведені терміни використовуються у
такому значенні:
   інвестори - платники податку на прибуток підприємств, які до
1 липня 1997 р. уклали із замовниками угоди (договори) про
інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів
їх сімей, що мають право на отримання житла відповідно до
законодавства (далі - інвестиційні угоди), за якими на 1 липня
1997 р. проведено фактичні витрати шляхом використання коштів,
векселів і передачі активів, та отримали від замовників довідки
про фактично здійснені інвестиції (додатки 1 і 2) та ті платники
податку на прибуток підприємств, яким передано право на виконання
зазначених угод (договорів); ( Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1569 від
20.10.2000 )
   замовники - Міноборони, МВС, Головне управління внутрішніх
військ МВС, МНС, СБУ, Департамент спеціальних телекомунікаційних
систем  та захисту інформації СБУ, Держкомкордон, Управління
державної охорони, НКАУ або уповноважені ними організації;
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1569 від 20.10.2000 )
   активи - матеріальні активи, визначені у пункті 1.1 Закону.
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ 1692 ( 1692-98-п ) від 26.10.98 )
   3. Цей документ в частині визначення цін і вартості активів є
обов'язковим  для  замовників, будівельних організацій та їх
структурних  підрозділів,  що  виконують  загальнобудівельні,
спеціальні, монтажні, пусконалагоджувальні та ремонтно-будівельні
роботи.

    Визначення цін і вартості активів, що інвестуються у
    будівництво житла для військовослужбовців та членів
               їх сімей
  ( Назва розділу із змінами, внесеними згідноз Постановою КМ
   N 1569 від 20.10.2000 )
   4. У визначенні цін і вартості активів, що передаються для
будівництва житла військовослужбовцям та членам їх сімей, повинен
забезпечуватися єдиний підхід до ціноутворення під час проведення
взаєморозрахунків різних за галузевою ознакою підприємств  і
організацій.
   Ціни на  конкретний  вид  активів,  що  залучаються для
зазначеного будівництва, встановлюються у специфікаціях за формою
додатка 3.
   5. У  разі  передачі  активів інвестором замовнику слід
дотримуватися умов,  визначених  в  актах  приймання-передачі
(додаток 4).
   6. Формування цін на активи, що передаються за інвестиційною
угодою, провадиться інвестором за такими формулами:
   а) на активи власного виробництва:
   Цвв = С + Р + Т + ПДВ <= Цср,
   де Цвв - ціна активів власного виробництва; С - собівартість
виробництва; Р - рентабельність у межах до 15 відсотків; Т -
витрати на транспортування до місця будівництва; ПДВ - податок на
додану  вартість; Цср - середньоринкова ціна цих активів у
відповідному регіоні;
   б) на придбані активи:
   Цп = Ц1 + Зс + Т <= Цср,
   де Цп - ціна придбаних активів; Ц1 - ціна придбання з
урахуванням ПДВ; Зс - заготівельно-складські витрати; Т - витрати
на транспортування до місця будівництва; Цср - середньоринкова
ціна цих активів у відповідному регіоні;
   в) на імпортні активи:
   Ці = Ц1 + Зс + Т + Ммз + А <= Цср,
   де Ці - ціна імпортних активів; Ц1 - ціна придбання з
урахуванням ПДВ; Зс - заготівельно-складські витрати; Т - витрати
на транспортування до місця будівництва; Ммз - мито та митні
збори; А - акцизний збір; Цср - середньоринкова ціна цих активів у
відповідному регіоні.
   7. Податкове  зобов'язання інвестора зменшується на суму
вартості активів, переданих замовнику, яка визначається відповідно
до пункту 6 цього документа.
   Вартість  векселів,  що  використовуються для здійснення
інвестицій, дорівнює (відповідає) чистій реалізаційній вартості
дебіторської заборгованості за цим векселем, яка визначається
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
( Пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )
   8. Собівартість виробництва і будівельно-монтажних робіт,
методи формування цін на активи, які інвестуються, визначаються
згідно з актами  законодавства  та  відповідними  галузевими
нормативними актами.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1569 від
20.10.2000 )
   9. Собівартість  будівельно-монтажних  робіт  визначається
згідно із нормативно-правовими актами.
   Вартість готової будівельної продукції визначається через
опосередковане значення вартості 1 кв. метра житла, яке не повинне
перевищувати  середньорегіональний  рівень,  що встановлюється
Держбудом щокварталу.
( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1569 від 20.10.2000 )
  Процедура зменшення податкового зобов'язання інвесторів і
   порядок використання коштів, векселів та матеріальних
    активів, що спрямовуються на будівництво житла для
    військовослужбовців та членів їх сімей, і здійснення
     бюджетного контролю за їх цільовим використанням
      ( Назва розділу в редакції Постанови КМ
       N 1569 від 20.10.2000 )
   10. Замовники у двотижневий термін після затвердження цього
документа  проводять  аналіз інвестиційних угод, укладених з
інвесторами до 1 липня 1997 р., складають і затверджують реєстр
угод, які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону, у розрізі
регіонів та з визначенням конкретних інвесторів (додаток 5).
   Замовникам  та інвесторам проводити аналіз укладених до
1 липня 1997 р. інвестиційних угод (договорів) з урахуванням
додаткових угод (договорів), укладених до 1 січня 2000 р., які
відповідають вимогам пункту 22.3 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"  (далі - додаткові угоди
(договори).  ( Пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою КМ N 1569 від 20.10.2000 )
   Якщо інвестор  не  виконує зобов'язань за інвестиційними
угодами, укладеними до 1 липня 1997 р., та додатковими угодами
(договорами), замовник може залучити нових інвесторів. ( Пункт 10
доповнено  абзацом  третім  згідно  з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )
   У разі продовження виконання цих угод (договорів) новим
інвестором замовник вносить необхідні корективи до відповідних
реєстрів з повідомленням про це органу Державної податкової
адміністрації за місцем реєстрації підприємства. При цьому обсяг
інвестицій,  визначений у реєстрах, корегуванню не підлягає.
( Пункт 10 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ
N 1569 від 20.10.2000 )
   Зобов'язання нового інвестора щодо сплати податку на прибуток
(далі - податкові зобов'язання) зменшуються згідно з пунктом 22.3
Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
. ( Пункт 10 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Постановою КМ N 1569 від 20.10.2000 )
   Замовниками розробляється також програма будівництва житла
для військовослужбовців та членів їх сімей виходячи з можливостей
отримання інвестицій.
   11. Реєстри і програми, зазначені у пункті 10, надсилаються
замовниками  державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві  та  Севастополі,  які
визначають загальну суму по регіонах і подають для узагальнення
дані до Державної податкової адміністрації та Головного управління
Державного казначейства.
   12. Податкові  зобов'язання  інвесторів  щодо податку на
прибуток підприємств зменшуються на суму інвестицій, внесених
(переданих)  у  вигляді  коштів,  векселів  та  активів  за
інвестиційними угодами, які відповідають вимогам пункту 22.3
Закону, на період до завершення, але не пізніше ніж до 1 січня
2002 р., будівництва об'єктів житла, розпочатого до 1 липня 1997
року. У разі передачі замовнику векселя податкові зобов'язання
стосовно податку на прибуток підприємства-інвестора зменшуються
згідно з інвестиційною угодою у звітному податковому періоді лише
за умови фактичного погашення векселя. ( Абзац перший пункту 12
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1692 ( 1692-98-п )
від 26.10.98 )
   Зараховуються у зменшення податкового зобов'язання інвестора
суми інвестицій, внесених за зазначеними інвестиційними угодами як
з 1 липня 1997 р., так і до цієї дати.
   Зараховуються починаючи з 1 листопада 1999 р. у зменшення
податкових зобов'язань інвесторів обсяги коштів та матеріальних
активів, спрямованих платниками податків на прибуток підприємств
для завершення розпочатого до 1 липня 1997 р. будівництва житла,
за додатковими угодами (договорами). ( Пункт 12 доповнено абзацом
третім згідно з Постановою КМ N 1569 від
20.10.2000 )
   Інвестиції, внесені  платниками податків, що зазначені в
абзацах першому і третьому цього пункту, враховуються у зменшення
податкових зобов'язань таких платників податків у сумі, що не
перевищує розміру податкових зобов'язань, нарахованого протягом
звітного  (податкового)  періоду, в якому здійснювалося таке
інвестування. ( Пункт 12 доповнено абзацом четвертим згідно з
Постановою КМ N 1569 від 20.10.2000 )
   У разі коли податкове зобов'язання у відповідному звітному
періоді  менше від суми використаних інвестицій, ця різниця
враховується під час визначення податкового  зобов'язання  у
наступному  звітному  періоді  протягом  терміну  завершення
будівництва об'єктів житла, розпочатого до 1 липня 1997 р., але не
пізніше ніж 1 січня 2002 року. ( Пункт 12 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Постановою КМ N 1569 від 20.10.2000 )
   Зменшення податкових  зобов'язань  на суму інвестицій за
рахунок заліку недоїмки, в тому числі з податку на прибуток, а
також на суму інвестицій за рахунок уступки вимоги (дебіторська
заборгованість), не провадиться. ( Абзац пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1692 ( 1692-98-п ) від
26.10.98 )
   Сума коштів і вартість активів, спрямованих платником податку
на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей,
які зменшують податкове зобов'язання інвестора, відображаються
платником податку в рядку 42.8 додатка "П" до декларації про
прибуток підприємства.
   13. Підставою для зарахування суми інвестицій у зменшення
податкового зобов'язання інвестора - платника податку на прибуток
є такі документи:
   інвестиційна угода, яка укладена до 1 липня 1997 р. і за якою
на цю дату проведені фактичні витрати;
   додаткова угода про  уточнення  обсягів  інвестицій  або
номенклатури активів, визначених у зазначеній інвестиційній угоді.
Додаткові угоди укладаються у разі потреби протягом місяця після
введення в дію цього документа на суму, що не перевищує загальної
суми інвестиційної угоди, яку укладено з інвестором до 1 липня
1997 р. і за якою на цю дату проведено фактичні витрати, крім
додаткових угод, за якими проведено фактичні витрати до  1
листопада 1998 року; ( Абзац третій пункту 13 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1692 ( 1692-98-п ) від
26.10.98 )
   додаткова угода (договір); ( Пункт 13 доповнено абзацом
четвертим згідно з Постановою КМ N 1569 від
20.10.2000 )
   договір на завершення виконання інвестиційної  угоди  та
додаткової угоди (договору) новим інвестором; ( Пункт 13 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 1569 від
20.10.2000 )
   довідки про надання інвестицій та цільове використання коштів
на спорудження житлових будинків (додатки 1 і 2);
   специфікація активів, що передаються за інвестиційною угодою
(додаток 3);
   акти приймання-передачі активів (додаток 4);
   договори щодо обміну наявних активів на необхідні будівельні
матеріали (у разі потреби);
   розрахунок вартості інвестицій, внесених у вигляді активів
(додаток 6);
   копія банківського платіжного доручення про перерахування
замовнику інвестицій, що вносяться коштами;
   акт приймання-передачі векселів (додаток 7);
   акт вексельного платежу (додаток 8);

   копія  платіжного  доручення про перерахування коштів у
погашення векселя чи для розрахунку за реалізований вексель або
документальне підтвердження фактично виконаних робіт, передачу
матеріальних  активів за цим векселем чи для розрахунку за
реалізований вексель. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1692 ( 1692-98-п ) від 26.10.98, в редакції
Постанови КМ N 1569 від 20.10.2000 )
   Копія платіжного доручення на перерахування коштів або копія
акта  передачі  матеріальних  активів  замовником будівельній
організації на будівництво житла для військовослужбовців та членів
їх сімей (підряднику за договором підряду або пайової участі).
( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )
   Замовники ведуть облік довідок про надання інвестицій на
будівництво зазначеного житла згідно з додатком 1 та про цільове
використання цих інвестицій згідно з додатком 2. ( Пункт 13
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1569
від 20.10.2000 )
   14. Інвестування провадиться шляхом  передачі  інвестором
замовнику коштів, векселів та активів відповідно до інвестиційних
угод.
   У процесі визначення можливості передачі активів, що прямо не
застосовуються у будівництві житла, критерієм оцінки для включення
в акт приймання-передачі повинні бути попит на них у підприємств
будівельної  індустрії  та  будівельного комплексу, наявність
можливості їх реалізації або обміну на необхідні для будівництва
житла матеріали й устаткування.
   Активи, передані інвесторами, можуть обмінюватися на інші
активи, необхідні для будівництва, за договорами, укладеними
замовниками  і  підрядними організаціями (уповноваженими ними
особами) з іншими організаціями.
   15. В окремих випадках можуть укладатися додаткові договори
до інвестиційних угод, підписаних в установленому порядку до 1
липня 1997 р., для визначення обсягів  передачі  замовникам
інвестицій у вигляді готової будівельної продукції (квартир,
частин будинків) або обсягів будівельно-монтажних робіт, які
виконані раніше і передаються замовникам. Додаткові договори
укладаються в межах загальної суми інвестицій,  передбаченої
інвестиційними угодами, які укладено з інвесторами до 1 липня
1997 р. і за якими на цю дату проведено фактичні витрати, крім
додаткових угод, за якими проведено фактичні витрати до  1
листопада 1998 року та додаткових угод (договорів). ( Абзац перший
пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1692
(  1692-98-п  ) від 26.10.98, N 1569 від
20.10.2000 )
   МВС, як виняток, може укладати до 31 грудня 1999  р.
додаткові угоди до інвестиційних угод, укладених до 1 липня 1997
р. Головним управлінням внутрішніх військ МВС, для завершення
розпочатих будівництвом до 1 липня 1997 р. житлових будинків.
( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1909
 від 18.10.99 )
   16. Інвестиції у будівництво житла для військовослужбовців та
членів їх сімей, які надаються у вигляді векселів, визначаються у
актах приймання-передачі векселів і актах вексельного платежу.
   17. Замовники  видають  інвесторам  довідки про фактично
здійснені інвестиції (додатки 1 і 2) для подання їх до органів
державної податкової служби.
   18.  Інвестиції  можуть  спрямовуватися  замовником (або
уповноваженою організацією) лише на завершення будівництва житла
для військовослужбовців та членів їх сімей, розпочатого до 1 липня
1997 року та на реконструкцію гуртожитків і казарм під житло.
( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1569 від 20.10.2000 )
   Датою завершення  будівництва  об'єктів  вважається  дата
передачі житла замовнику.
   19. Замовники і підрядні організації та  інші  учасники
інвестиційного процесу складають і подають звітність відповідно до
законодавства.
   20. Контроль за дотриманням процедури інвестування та вимог
щодо оцінки активів і за цільовим інвестуванням будівництва житла
для військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  здійснюється
замовниками, Мінфіном та його регіональними органами відповідно до
законодавства.
   21. Замовники будівництва житла для військовослужбовців та
членів їх сімей і уповноважені організації подають Мінфіну до
1 березня року, що настає за звітним, довідки  про  обсяги
здійснення інвестицій згідно з додатками 9 і 10.
( Методологію доповнено пунктом 21 згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )
   22. Державна  податкова  адміністрація  подає Мінфіну до
1 березня року, що настає за звітним, довідку про обсяг коштів,
зарахованих інвесторам зазначеного будівництва у зменшення їх
податкових зобов'язань, згідно з додатком 11.
( Методологію доповнено пунктом 22 згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )
   23. Відповідальність за недостовірність даних про надання та
цільове використання інвестицій на будівництво житла, на підставі
яких зменшуються  податкові  зобов'язання  інвестора,  несуть
замовники та інвестори відповідно до законодавства.
( Методологію доповнено пунктом 23 згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )Зразок
                             Додаток 1

Замовник________________________   Підприємство-інвестор ______
     (повна назва, адреса)
________________________________   ____________________________
                     (повна назва, адреса,
                   ____________________________
                     ідентифікаційний код)
                     Податкова адміністрація
                   ____________________________
                       (повна назва)
                   ____________________________

             ДОВІДКА N_____
       про надання інвестицій на будівництво
      житла військовослужбовцям та членам їх сімей
__________________________________________________________________
        (повна адреса об'єкта будівництва)

на підставі угоди від "____" _________ 199 ____ р. N _____

внесено всього інвестицій _______________(________________________
           (цифрами і словами за наростаючим підсумком)

_______________________________________________________ ) гривень,

у тому числі за місяцями:

__________________         __________ гривень
__________________         __________ гривень
__________________         __________ гривень

Будівництво житлового(их) будинку(ів) на__________ квартир

Довідково: дата початку будівництва об'єкта  ________ 199 ___р.,
      дата завершення будівництва об'єкта ________ 200 ___р.,
      дата придбання житла        ________ 200 ___р.

Замовник _________________________________________________________
     (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує
               цю довідку)
__________________________________________________________________

___________
Примітка. Довідка видається замовником будівництва зазначеного
житла для визначення суми зменшення податкового зобов'язання
інвестору  у  кожному  випадку  отримання інвестицій у двох
примірниках, один з яких  передається  інвестором  державній
податковій адміністрації за місцем його реєстрації.


( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1569 від
20.10.2000 )

Зразок
                             Додаток 2

Замовник________________________   Підприємство-інвестор ______
     (повна назва, адреса)
________________________________   ____________________________
                     (повна назва, адреса,
                   ____________________________
                     ідентифікаційний код)
                     Податкова адміністрація
                   ____________________________
                       (повна назва)
                   ____________________________
             ДОВІДКА N_____
          за _____________200 ___р.
              місяць
        про цільове використання інвестицій
      на будівництво житла для військовослужбовців
            та членів їх сімей

Фактично здійснено інвестицій з ______ 199___р. по ______ 200___р.

в розмірі _____________________(__________________________________
       (цифрами і словами за наростаючим підсумком)

_________________________________________________________) гривень

Фактично використано інвестицій на будівництво житла (житлового
будинку) на _______квартир у _____________________________________
            (повна назва та адреса об'єкта будівництва)

з __________ 199___ р. по __________ 200___ р.

в розмірі __________________(_____________________________________
        (цифрами і словами за наростаючим підсумком)

_________________________________________________________) гривень

у тому числі за місяцями: _________________ ______________ гривень
             _________________ ______________ гривень
             _________________ ______________ гривень

Замовник _________________________________________________________
    (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує
              цю довідку)
__________________________________________________________________

__________
Примітка. Довідка видається замовником інвестору після фактичної
передачі інвестицій таким суб'єктом: підрядній організації, яка
виконує будівельні роботи, іншому замовнику в порядку пайової
участі, замовнику у вигляді готової будівельної продукції.

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1569 від
20.10.2000 )
                                  Додаток 3
                 СПЕЦИФІКАЦІЯ
        матеріальних активів, що залучаються для будівництва
          житла військовослужбовцям та членам їх сімей

Одини- ця виміру Кіль- кість Ціна за 1 одиницю (з ураху- ванням ПДВ), грн. Вартість (з урахуван- ням ПДВ), грн. Отримувач Реквізити отримувача Термін постачання

   Інвестор_________________       Замовник________________
         (підпис)                (підпис)
        МП                   МП

                                 Додаток 4
                    АКТ
           приймання-передачі матеріальних активів

____________________________________ в особі ___________________________________
   (назва підприємства)             (прізвище та ініціали)

на підставі угоди від "___"____________ 199__ р. N _____ передав(ла), а ______________________
                                     (назва підприємства)

в особі ______________________________ прийняв(ла) матеріальні цінності на загальну суму
      (прізвище та ініціали)
          _____________________________________ грн., у тому числі:

Найменування Відправник вантажу Отримувач вантажу Одиниця виміру Кіль- кість Ціна (з урахуван- ням ПДВ), грн. Вартість (з урахуван- ням ПДВ), грн. Реквізит, залізничний тариф (з урахуванням ПДВ), грн.

   Передав _______________________     Прийняв ______________________
          (підпис)                 (підпис)

        МП                    МП

                             Додаток 5
               РЕЄСТР
   інвестиційних угод, які відповідають вимогам пункту 22.3
   Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

N п/п Інвестор Район будів- ництва Обсяг інвестицій за угодою, грн. Фактично отримано, грн.
коштами матеріа- лами векселями


                             Додаток 6
                РОЗРАХУНОК
   вартості інвестицій, внесених матеріальними активами, на будівництво
   житлового(их) будинку(ів) на ________________ квартир, вбудованих
   приміщень та інженерних комунікацій (необхідне підкреслити) до них,
   у_______________________________________________________________
         (повна адреса об'єкта будівництва житла)
      на підставі угоди від "___"_______________ 199__р. N ____

Найменування Собівартість ПДВ, транспортні витрати тощо Вартість, визначена за методологією Середня ринкова вартість, грн. Вартість, врахована як інвестиція

 Будівельно-монтажні роботи

 Квартири (загальна площа
 ____________ м. кв)

 Інші матеріальні активи

   Замовник _________________________     Підприємство-інвестор __________________
           (підпис)                       (підпис)
         МП                           МП

                                  Додаток 7
                     АКТ
                приймання-передачі векселів

Векселедавець_________________________________________________ в особі _____________________________________________
                 (назва)                      (прізвище та ініціали)

на підставі угоди від "___"_______________ 199____ р. N ____________ передав(ла), а

векселеотримувач _____________________________________ в особі ____________________________________________
                 (назва)               (прізвище та ініціали)

прийняв(ла) векселі на загальну суму _____________________ грн., у тому числі:
                      (цифрами)

N п/п Номер векселя Номінальна вартість Дата видачі векселя Термін погашення Місцезнаходження векселедавця

   Усього отримано векселів на суму _________________________________ тис. грн.


   Інвестор - векселедавець ___________________    Замовник - векселеотримувач _______________
                  (підпис)                       (підпис)
                 МП                          МП

                             Додаток 8
                АКТ
            вексельного платежу N

м. ________________"___"____________ 199___ р.
Платник
__________________________________________________________________
Отримувач
__________________________________________________________________
цим актом засвідчують, що платник у рахунок виконання своїх
зобов'язань перед отримувачем, які випливають з  угоди  від
"_____"_______________ 199____ р. N _______________,  передав
отримувачу як засіб платежу векселі з такими характеристиками:

номер векселя             ____________________________
кількість примірників         ____________________________

вид векселя              ____________________________
сума векселя             ____________________________
валюта                ____________________________
відсотки за векселем         ____________________________
векселедавець і його місцезнаходження ____________________________
ремітент               ____________________________
останній векселеотримувач       ____________________________
платник за векселем і його реквізити ____________________________
векселеотримувач і його
місцезнаходження           ____________________________
дата складення акта          ____________________________
дата погашення акта          ____________________________
місце складення акта         ____________________________
місце платежу             ____________________________
застереження на векселі

Таким чином, вважається, що свої зобов'язання, які випливають з
угоди, платник виконав у розмірі:

Сума грн.
   
             Акт підписали:
   від платника _____________    від отримувача ____________
          (підпис)              (підпис)
         МП                 МП

                       Додаток 9
               ДОВІДКА
     про обсяги здійснення інвестицій на будівництво
       житла для військовослужбовців та членів
         їх сімей за ________________ рік
  _________________________________________________________
   (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)

N п/п Інвес- тор (юри- дична адреса, іденти- фіка- ційний код) Повна адреса об'єкта будів- ництва Фактично здійснено інвестицій за звітний період, тис. гривень Отримано житла для військово- службовців та членів їх сімей
усього у тому числі
кош- тами матері- алами вексе- лями квар- тирами тис. кв. метрів кіль кіст квар тир


_________________________   ___________   ____________________
   (посада особи       (підпис)   (ініціали, прізвище)
організації - замовника)

( Постанову доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )

                            Додаток 10
               ДОВІДКА
     про обсяги здійснення інвестицій на будівництво
     житла для військовослужбовців та членів їх сімей
   за період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня _____________
                        (звітний рік)
  _________________________________________________________
   (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)


N п/п Інвес- тор (юри- дична адреса, іденти- фіка- ційний код) Повна адреса об'єкт будів- ництва Обсяг інвестицій за угодами (договорами), тис. гривень Фактично здійснено інвестицій за період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня звітного року, тис.гривень Отримано житла для військово- службовців та членів їх сімей
усього у тому числі
усьо- го за до- датко- вими угодами (дого- ворами)
кош- тами матері- алами вексе- лями квар- тирами тис. кв. метрів кіль- кість квар- тир


_________________________   ___________   ____________________
   (посада особи       (підпис)   (ініціали, прізвище)
організації - замовника)

( Постанову доповнено додатком 10 згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )

                            Додаток 11
               ДОВІДКА
       про обсяг коштів, зарахованих інвесторам
    будівництва житла для військовослужбовців та членів
    їх сімей у зменшення їх податкового зобов'язання за
     період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня ______ рік
                          (тис. гривень)
Сума коштів, зарахованих інвесторам у зменшення їх податкового зобов'язання


_________________________   ___________   ____________________
   (посада особи       (підпис)   (ініціали, прізвище)
організації - замовника)

( Постанову доповнено додатком 11 згідно з Постановою КМ N 1569
 від 20.10.2000 )

БУДСТАНДАРТ Online