ДСТУ Б А.1.1-5-94 Система стандартизации и нормирования в строительстве. Общие физико-технические характеристики и эксплуатационные свойства строительных материалов. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації і нормування в будівництві

ЗАГАЛЬНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-5-94

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖКОММІСТОБУДУВАННЯ  УКРАЇНИ
КИЇВ

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Українським ніауково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) (Грицай Л.І., к.т.н.; Червяков Ю.М., к.т.н.);

Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського при Київському Державному технічному університеті будівництва і архітектури (НДІВМ при КДТ УБА) (Рунова Р.Ф., д.т.н.; Майстренко А.А., к.т.н.)

2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів та стандартів Мінбудархітектури України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України у справах будівництва і архітектури № 83 від 12.04.94

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Держкоммістобудування України

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації і нормування в будівництві
ЗАГАЛЬНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве
ОБЩИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction
GENERAL PHYSICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS AND EXPLOITATION
PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS
Terms and definitions

Чинний від 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів, що стосуються їх загальних фізико-технічних характеристик та експлуатаційних властивостей.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані положення таких документів:

ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

КНД 50-011-93 Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online