Постановление от 01.09.1998 № 1369 О проведении торгов (тендеров) в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

            П О С Т А Н О В А
          від 1 вересня 1998 р. N 1369
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1469 від 27.09.2000 )
         Про проведення торгів (тендерів)
             у будівництві

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 2087 від 28.12.98
      N 2113 від 22.11.99 )
   З метою вдосконалення організаційного механізму та процедур
проведення торгів (тендерів) у будівництві Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про проведення торгів (тендерів) у
будівництві (додається).
   2. Встановити, що підрядні контракти на будівництво нових
об'єктів  та  споруд,  розширення,  реконструкцію,  технічне
переозброєння діючих підприємств, капітальний ремонт об'єктів і
споруд, реставрацію пам'яток архітектури та містобудування (далі -
будівництво), що здійснюється із залученням коштів Державного
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих
бюджетів, державних позабюджетних фондів, коштів підприємств і
організацій, понад 50 відсотків статутного фонду яких належить
державі, а також іноземних кредитів, що залучаються під гарантії
Кабінету Міністрів України, укладаються тільки за результатами
торгів (тендерів), які проводяться згідно з цим Положенням.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2087
 від 28.12.98 )
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям здійснювати розміщення замовлень на підрядні роботи
згідно із затвердженим Положенням та проводити їх реєстрацію і
щорічно інформувати Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики і Міністерство економіки про торги (тендери),
які передбачається провести, та про їх результати. ( Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2087 від
28.12.98 )
   4. Міністерству економіки, Державному комітетові будівництва,
архітектури  та  житлової  політики.  Міністерству  зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі, Державному комітетові з питань
розвитку підприємництва, Міністерству юстиції у місячний термін
подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін
і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 694 "Про організацію та проведення торгів
(тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)"
та від 24 вересня 1997 р. N 1058 "Про створення
єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок
коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються
під гарантії Кабінету Міністрів України" відповідно до цієї
постанови.
   5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 25 "Про
проведення конкурсів (тендерів) у будівництві".

   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 24

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 1 вересня 1998 р. N 1369
              ПОЛОЖЕННЯ
     про проведення торгів (тендерів) у будівництві
             Загальні питання
   1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
торгів  (тендерів)  в  Україні на виконання робіт і послуг
вітчизняними та іноземними підприємствами і організаціями усіх
форм власності під час будівництва нових об'єктів та споруд
виробничого  і  невиробничого   призначення,   розширення,
реконструкції,  технічного  переозброєння  діючих підприємств,
реставрації пам'яток архітектури і містобудування та капітального
ремонту об'єктів і споруд (далі - будівництво).
   2. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні,
вживаються у такому значенні:
   акцепт - письмове повідомлення замовником переможця торгів
(тендерів), яке засвідчує прийняття його тендерної пропозиції і
згоду на її оплату;
   альтернативна пропозиція - пропозиція, яка може бути подана
додатково  у  складі тендерної пропозиції (оферти), якщо це
передбачено умовами торгів (тендерів), і має відмінності від
пропозиції, розробленої відповідно до тендерної документації;
   відкриття торгів (тендерів) - дата, час та місце розкриття
тендерних пропозицій;
   закриття торгів (тендерів) -  дата  підписання  договору
(контракту) на виконання замовлення між замовником і переможцем
торгів (тендерів), а у разі відхилення замовником усіх тендерних
пропозицій - дата затвердження замовником відповідного протоколу
тендерного комітету;
   замовлення - роботи та послуги, виконання яких передбачається
під час будівництва;
   замовник - підприємство, установа чи організація всіх форм
власності, які проводять торги (тендери) та укладають контракт з
переможцем;
   запрошення до  торгів  (тендерів) - об'ява або лист до
підрядників із запрошенням взяти участь у торгах (тендерах);
   конкурентні переговори - спосіб розміщення замовлення на
будівництво, який застосовується замовником у разі, коли після
проведених торгів (тендерів) замовлення залишилося не розміщеним;
   організатор - юридична особа, якій замовник може доручити на
договорних засадах організацію, підготовку та проведення торгів
(тендерів);
   підрядник - юридична особа, в тому числі іноземна, яка
спроможна  виконати  замовлення,  передбачене  умовами торгів
(тендерів);
   генеральний підрядник - переможець торгу (тендеру), на якого
покладено  згідно з контрактом відповідальність за виконання
замовлення і який для цього може залучати на договірних засадах
інших підрядників (субпідрядників);
   попередня кваліфікація  підрядників  -  визначення  їх
можливостей виконати замовлення та доцільності запрошення їх до
участі у торгах (тендерах);
   претендент - підрядник, який офіційно подав заяву про бажання
взяти участь у торгах (тендерах) з виконання замовлення;
   тендерна документація - підготовлений замовником комплект
документів, необхідних для підготовки тендерних пропозицій у
визначений строк, що включає інформацію про умови і процедуру
проведення торгів (тендерів);
   тендерне забезпечення  -  надана  претендентом  замовнику
гарантія виконання зобов'язань, що виникають у зв'язку з поданням
ним тендерної пропозиції, яка може бути подана у вигляді векселя
банку, державних облігацій, банківської гарантії, гарантійного
листа або чека з написом про прийняття його до платежу прийнятним
для замовника банком, що підлягає оплаті за  розпорядженням
замовника;
   тендерна пропозиція (оферта) - поданий претендентом комплект
документів, розроблених відповідно до тендерної документації, що
містить пропозиції та умови, на яких претендент згоден виконати
замовлення;
   тендерний комітет (тендерна  комісія)  -  постійний  або
тимчасовий орган, який формується замовником для підготовки та
проведення торгів (тендерів);
   торги (тендери) - форма розміщення замовлення на будівництво,
яка передбачає визначення підрядника шляхом конкурсного відбору
кращої  тендерної  пропозиції  (оферти)  за  критеріями,  що
встановлюються замовником;
   ціна тендерної  пропозиції  (оферти) - ціна, розрахована
претендентом, за яку він згодний виконати замовлення.
   3. Тендерні процедури, передбачені  цим  Положенням,  не
застосовуються у разі, коли:
   замовлення не могло бути передбачене заздалегідь і потребує
негайного виконання;
   замовлення становить державну таємницю або  пов'язане  з
інтересами національної оборони і національної безпеки;
   об'єкти будуються господарським способом;
   міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж
ті, що передбачені цим Положенням;
   будівництво здійснюється за угодами щодо іноземних кредитів,
які надаються під гарантії Кабінету Міністрів України міжнародними
фінансовими  організаціями,  іноземними  фінансово-кредитними
установами,  що  вимагають застосування спеціальних тендерних
процедур;
   очікувана (розрахункова) вартість будівництва менше 200 тис.
гривень;
   інше передбачено актами законодавства.
   4. Рішення  про проведення торгів (тендерів) приймається
замовником за наявності достатніх інвестицій для  здійснення
будівництва або документально підтверджених фінансових гарантій
щодо своєчасного одержання необхідних для виконання замовлення
коштів.
   5. Замовлення  на  будівництво може розміщуватися шляхом
проведення торгів (тендерів) на виконання проекту в цілому, а за
значного обсягу робіт - на спорудження комплексів, виконання черг,
етапів будівництва, визначених проектною документацією.
   Не дозволяється поділ замовлення на частини з метою штучного
зменшення  вартості замовлення і уникнення проведення торгів
(тендерів).
   6. Проведення торгів (тендерів) організує замовник, який не
повинен  вчиняти  дискримінаційних  дій  щодо  підрядників і
претендентів.
   7. До участі у торгах (тендерах) не допускаються підрядники
або їх участь у торгах (тендерах) може бути припинена у разі, коли
вони:
   визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про
банкрутство;
   перебувають в стадії ліквідації;
   припинили свою господарську діяльність;
   не мають ліцензії на виконання відповідних робіт в Україні;
   подали необ'єктивну інформацію про свою професійну готовність
виконати  замовлення,  а  також  щодо  наявності  виробничих
потужностей, фінансової надійності.
        Способи проведення торгів (тендерів)
   8. У разі очікуваної (розрахункової) вартості будівництва, що
дорівнює або перевищує 200 тис.гривень, торги (тендери) можуть
бути:
   відкритими, коли всі заінтересовані підрядники мають право
подавати тендерні пропозиції;
   відкритими з  попередньою  кваліфікацією,  коли  тендерні
пропозиції мають право подавати тільки ті претенденти, які за
результатами попередньої кваліфікацій допущені до участі у торгах
(тендерах);
   закритими, коли тендерні пропозиції мають право подавати
тільки ті підрядники, які одержали від замовника запрошення до
торгів (тендерів).
   9. Основним видом проведення торгів (тендерів) є відкритий
спосіб.
   10. Відкриті торги (тендери) з попередньою кваліфікацією
претендентів проводяться у разі, коли кількість претендентів
перевищує шість осіб або коли це передбачено умовами торгів
(тендерів).
   11. Закриті торги (тендери) проводяться у разі, коли:
   кількість підрядників, здатних виконати контракт, обмежено;
   витрати на проведення відкритих торгів (тендерів) будуть
невиправдано великими порівняно з вартістю замовлення;
   проведення відкритих торгів (тендерів) недоцільне через інші
причини (таємність, терміновість робіт тощо).
   У зазначених випадках замовник запрошує до участі у торгах
(тендерах) таку кількість  підрядників,  яка  б  забезпечила
збереження конкуренції, але не менш як 3 підрядники.
   Рішення щодо  проведення  закритих  торгів  (тендерів)
приймається замовником за погодженням з органом, який забезпечує
фінансування замовлення.
         Організаційна робота замовника
   12. Підготовку і проведення торгів (тендерів) забезпечує
замовник або за його дорученням організатор,  які  формують
тендерний комітет (тимчасовий або такий, що діє на постійній
основі), до складу  якого  входять  представники  замовника,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих
державних адміністрацій, виконавчих органів рад, проектних і
громадських організацій тощо.
   Склад тендерного комітету затверджується замовником. Головою
тендерного  комітету  є  керівник  підприємства,  установи
організації-замовника торгів (тендерів) або інша посадова особа,
яка ним призначається.
   13. Замовник або організатор здійснюють:
   публікацію оголошення про проведення торгів (тендерів) або
надсилання запрошень підрядникам;
   прийняття і реєстрацію заявок підрядників на участь у торгах
(тендерах);
   розроблення документації  щодо  попередньої  кваліфікації
претендентів та надсилання її претендентам;
   підготовку тендерної  документації  та  надсилання  її
претендентам;
   організацію відвідування   претендентами   будівельного
майданчика;
   надання роз'яснень  на  запитання претендентів з приводу
уточнення інформації, що міститься у тендерній документації;
   внесення доповнень і змін до тендерної документації  та
інформування про них усіх претендентів.
   14. На тендерний комітет покладається:
   проведення попередньої кваліфікації претендентів;
   приймання, реєстрація  та зберігання тендерних пропозицій
(оферт) претендентів;
   розкриття тендерних пропозицій (оферт) та їх оголошення;
   уточнення з претендентами, у разі потреби, окремих питань
щодо тендерних пропозицій;
   оцінка тендерних пропозицій (оферт) і прийняття рішень за
результатами оцінки;
   визначення переможця торгів (тендерів);
   документальне оформлення  інформації  щодо  процедури  і
результатів проведення торгів (тендерів), підготовка звіту про
проведення торгів (тендерів).
   15. Рішення тендерного комітету приймаються на  закритих
засіданнях  у присутності не менше двох третин його складу
відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного
розподілу голосів голос голови тендерного комітету є вирішальним.
   Рішення тендерного комітету оформлюються протоколом, який
підписується всіма членами тендерного комітету, що взяли участь у
голосуванні.
   16. Замовник контролює хід роботи, пов'язаної з проведенням
торгів (тендерів), вирішує найважливіші питання, що виникають у її
процесі,  затверджує  протоколи засідань тендерного комітету,
тендерну документацію, результати торгів (тендерів), розглядає
скарги від претендентів, остаточно узгоджує умови контракту з
переможцем торгів (тендерів) та підписує з ним контракт.
   Замовник може  на  будь-якій  стадії  проведення  торгів
(тендерів) до укладення контракту, якщо це було передбачено
тендерною документацією, припинити торги (тендери), сповістивши
про це у триденний термін усіх претендентів з обгрунтуванням свого
рішення. Замовник не несе при цьому відповідальності  перед
претендентами за таке рішення.
         Оголошення про торги (тендери)
   17. Оголошення про відкриті торги (тендери) та запрошення
підрядників до участі  у  закритих  торгах  (тендерах)  або
конкурентних переговорах дається замовником або організатором за
умови готовності тендерної документації.
   18. Оголошення про відкриті торги (тендери) обов'язково
публікується  замовником  у інформаційно-аналітичному бюлетені
"Вісник державних закупівель" та у разі потреби в інших друкованих
засобах масової інформації, в тому числі в іноземній пресі,
зокрема в технічних журналах, які поширюються за міжнародними
каталогами. У разі потреби замовник може зробити оголошення про їх
проведення по радіо чи телебаченню. ( Абзац перший пункту 18 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2113 від
22.11.99 )
   Оголошення про торги  (тендери)  підлягають  обов'язковій
публікації  в офіційних міжнародних виданнях, якщо очікувана
вартість замовлення перевищує 1 млн.доларів США.
   Запрошення до участі в закритих  торгах  (тендерах)  та
конкурентних переговорах надсилаються підрядникам, які спроможні
виконати замовлення. Участь у таких торгах та переговорах без
запрошень неможлива.
   Замовник не пізніше трьох днів після публікації оголошень про
торги (тендери) або відправлення запрошень підрядникам до участі у
закритих торгах (тендерах) та конкурентних переговорах надсилає їх
копії органу, який забезпечує фінансування замовлення.
   19. Публікація оголошення про відкриті торги (тендери) або
відправлення запрошень підрядникам до участі в закритих торгах
(тендерах) повинні здійснюватися за 1-6 місяців до закінчення
строку подання і реєстрації тендерних пропозицій залежно від
складності замовлення і  часу,  необхідного  для  попередньої
кваліфікації претендентів і підготовки тендерних пропозицій.
   У разі потреби замовником може бути прийнято рішення щодо
інших строків подання та реєстрації тендерних пропозицій.
   20. Оголошення про відкриті торги (тендери) або запрошення до
закритих торгів (тендерів) і конкурентних переговорів повинно
містити інформацію про:
   назву, адресу, телефони  замовника  або  організатора  і
тендерного комітету;
   назву і опис замовлення;
   джерело фінансування замовлення;
   спосіб проведення торгів (тендерів);
   бажаний або граничний строк виконання замовлення;
   адресу, строки,  умови та інші відомості щодо отримання
тендерних документів;
   строки і  місце  подання  документів  для  попередньої
кваліфікації претендентів;
   можливість уточнення інформації, необхідної для підготовки
документів  з  метою  проведення  попередньої  кваліфікації
претендентів;
   строки, адресу і спосіб подання тендерних пропозицій (оферт);
   мову, якою повинні складатися документи тендерної пропозиції.
   У разі  потреби  обсяг  зазначеної інформації може бути
розширено.
        Попередня кваліфікація претендентів
   21. Тендерний комітет у разі проведення відкритих торгів
(тендерів) з попередньою кваліфікацією претендентів визначає склад
інформації, яку повинні надати претенденти, готує і передає їм
відповідні форми.
   Претенденти передають до тендерного комітету у визначені ним
терміни заповнені форми, інші документи для аналізу і оцінки, а
також офіційне повідомлення про намір взяти участь у торгах
(тендерах).
   Тендерний комітет аналізує одержану інформацію і визначає на
її підставі технічну, організаційну і фінансову спроможність
кожного із претендентів виконати замовлення, приймає відповідні
рішення щодо результатів їх попередньої кваліфікації, забезпечує
документальне оформлення цієї процедури.
   22. Інформація, яка подається претендентами для попередньої
кваліфікаційної оцінки, повинна містити:
   копії документів, що засвідчують юридичний статус, місце
реєстрації організації, копію ліцензії;
   довідку про щорічні обсяги виконаних будівельно-монтажних
робіт за останні три роки у вартісному відображенні;
   довідку про досвід виконання за останні три роки аналогічних
замовлень з зазначенням замовників, для яких вони виконувались, та
їх реквізитів;
   перелік основних будівельних матеріалів, які передбачається
використати для виконання замовлення з зазначенням їх виробника;
   відомості про кваліфікацію та досвід  спеціалістів,  які
братимуть участь у виконанні замовлення;
   звіт про фінансово-майновий стан, фінансові результати та
баланс підприємства (претендента);
   відомості про арбітражні справи за останні три роки;
   пропозиції щодо залучення субпідрядників.
   У разі потреби від  підрядників  може  вимагатися  інша
інформація, за винятком такої, що становить комерційну таємницю.
   23. Під час проведення кваліфікаційної оцінки претендентів
необхідно враховувати їх відповідність таким мінімальним вимогам:
   середньорічний обсяг робіт, які вони виконували раніше, має
бути не меншим ніж передбачуваний замовленням;
   мати досвід роботи генерального підрядника не менш як на двох
об'єктах, подібних за характером і складністю до передбаченого
замовленням;
   мати у своєму володінні або гарантувати можливість придбання
чи використання (купівля, оренда, лізинг тощо) необхідних для
виконання робіт машин і механізмів;
   володіти достатніми  для  виконання замовлення оборотними
коштами або мати документально підтверджені гарантії банку про
можливість одержання кредиту.
   24. Якщо передбачається, що тендерну пропозицію подаватиме
об'єднання кількох юридичне самостійних підрядних організацій,
кожний учасник об'єднання подає інформацію, зазначену у пункті 22.
   При цьому учасники надсилають замовникові спільного листа, в
якому інформують, що підписана ними тендерна пропозиція матиме
чинність для кожного з них і кожен з них самостійно і всі разом
відповідатимуть за виконання контракту згідно з його умовами, а
також визначають відповідального учасника, який представлятиме
всіх учасників об'єднання і забезпечуватиме  виконання  умов
контракту, включаючи розрахунки.
   25. Сума  показників  усіх  учасників об'єднання повинна
відповідати мінімальним кваліфікаційним вимогам, передбаченим у
абзацах другому, четвертому і п'ятому пункту 23, показники кожного
із них - вимогам, передбаченим в абзацах другому та п'ятому пункту
23, не менш як на 25 відсотків, а відповідального учасника - не
менш як на 40 відсотків. У разі невідповідності об'єднання цим
вимогам воно не може брати участі у торгах (тендерах).
   26. Після проведення попередньої кваліфікації складається
список претендентів, які можуть узяти участь у тендері. Їх
кількість  доцільно  обмежити  шістьма  учасниками.  Список
затверджується замовником і кожному з претендентів, що залишилися
у списку, надсилається офіційне запрошення взяти участь у тендері.
   27. Претендентам, які не пройшли попередньої кваліфікації,
повідомляється про це письмово з відповідним  обгрунтуванням
протягом  трьох  днів  після прийняття рішення. Вони можуть
ознайомитись із офіційним звітом про проведення  попередньої
кваліфікації, але не мають права вимагати від замовника доказів
або пояснень щодо мотивів прийняття рішення.
           Тендерна документація
   28. Тендерна документація повинна бути однаковою для всіх
претендентів,  а  також  недискримінаційною,  однозначною для
розуміння, містити вичерпну інформацію, необхідну для розроблення
тендерних пропозицій, і не створювати ризику для підрядників за
обставин та подій, які вони не можуть передбачити під час
визначення ціни і на які не мають впливу.
   Замовник повинен подати претендентам тендерну документацію
згідно з процедурами і вимогами, зазначеними у оголошенні про
відкриті торги (тендери) або у запрошенні до участі у закритих
торгах (тендерах) і конкурентних переговорах.
   У процесі підготовки тендерних документів тендерний комітет
не має права звертатися за порадою до організацій, які можуть мати
комерційний інтерес до замовлення, і приймати їх поради, якщо це
перешкоджає конкуренції між претендентами.
   29. Тендерна  документація  затверджується  замовником та
включає такі документи:
   інструкцію для претендентів;
   форму контракту;
   форму тендерної пропозиції (оферти);
   форми кваліфікаційної оцінки претендентів;
   проектну документацію;
   перелік робіт;
   інформацію щодо способу надання тендерного забезпечення.
   Замовник у разі потреби може змінювати склад  тендерної
документації.
   30. Інструкція для претендентів повинна містити необхідну
інформацію щодо розроблення, оформлення та подання тендерної
пропозиції (оферти), а також щодо умов та порядку проведення
торгів (тендерів). Орієнтовний перелік питань, що включається до
інструкції, наведено у додатку 1 до цього Положення.
   31. Форма  контракту  повинна  містити  умови  виконання
замовлення, визначені замовником у тендерній документації  з
урахуванням  норм  законодавства.  Умови  контракту  повинні
враховувати  особливості  замовлення,  встановлювати  однакову
відповідальність за виконання сторонами своїх зобов'язань.
   32. До  складу проектної документації входять креслення,
схеми, графіки, розрахунки, специфікації, технічні умови, а у разі
потреби також інформація про стандарти, випробування, сертифікати
тощо залежно від особливостей замовлення.
   33. Перелік робіт, які передбачається виконати згідно з
замовленням, повинен містити данні щодо їх обсягу у натуральному
вимірі. У складі тендерної документації перелік робіт  може
подаватися у формі локальних та об'єктних кошторисів з розрахунком
базисної ціни.
   34. До закінчення терміну подання  тендерної  пропозиції
замовник має право вносити зміни до тендерної документації. Усі
зміни передаються кожному претенденту, які повинні підтверджувати
їх одержання письмово або телеграфом.
   35. Передача претендентам тендерної документації здійснюється
за відповідну плату, яка включає витрати, безпосередньо пов'язані
з її друкуванням та відправкою претендентам. Витрати замовника,
пов'язані з розробленням тендерної документації, в зазначену плату
не включаються.
   Передача тендерної документації здійснюється одночасно усім
претендентам тим способом, який було визначено в оголошенні про
відкриті торги (тендери) або у запрошенні до участі у закритих
торгах (тендерах).
   Претендент одержує у трьох примірниках  форму  тендерної
пропозиції (оферти) і форми кваліфікаційної оцінки претендента.
Два примірника зазначених форм  претендент  після  заповнення
надсилає тендерному комітету у складі тендерної пропозиції. Інші
документи, зазначені у пункті 29, претендент одержує в одному
примірнику.
   36. Претендент  після  одержання  тендерної  документації
перевіряє наявність усіх  документів  за  списком.  Будь-які
невідповідності  й  помилки  у  складі  та змісті тендерної
документації негайно з'ясовуються з тендерним комітетом і ним
усуваються.
   Один примірник тендерної документації зберігається кожним
претендентом протягом усього терміну підготовки та проведення
торгів  (тендерів).  Замовник і переможець торгів (тендерів)
зберігають примірник тендерної документації,  а  також  іншу
документацію, що стосується проведення торгів (тендерів), протягом
трьох років після завершення будівництва.
   Будь-яка інформація  щодо  тендерної  документації,  яка
надається замовником будь-якому з претендентів, повинна бути
доведена одночасно до всіх інших претендентів.
   37. Претендент, який вимагатиме роз'яснень щодо тендерної
документації, має право звернутися до замовника письмово або
телеграфом за адресою, зазначеною у запрошенні до участі в торгах
(тендерах). Замовник зобов'язаний дати претенденту роз'яснення в
письмовій формі або телеграфом не пізніш як за 21 календарний день
до закінчення строку подання тендерних пропозицій. Копії цього
роз'яснення надсилаються усім претендентам, що одержали тендерну
документацію, з викладенням змісту запиту, але без зазначення його
джерела.
   Тендерна документація може  роз'яснюватися  також  шляхом
проведення  конференції,  яку  організовує  замовник  торгів
(тендерів). Він повинен скласти протокол цієї конференції та
надіслати його всім претендентам, незалежно від їх присутності на
конференції.
       Підготовка тендерної пропозиції (оферти)
   38. Тендерна пропозиція (оферта) повинна відповідати вимогам,
визначеним у тендерній документації. Кожен претендент може подати
тільки одну тендерну пропозицію. Тендерна пропозиція надається
мовою, визначеною замовником у оголошенні та інструкції для
претендентів.
   39. Тендерна пропозиція, що подається претендентом, повинна
містити:
   два примірника заповненої форми тендерної пропозиції (оферти)
згідно з додатком 2 до цього Положення;
   тендерне забезпечення;
   два примірника заповнених форм кваліфікаційної оцінки;
   перелік робіт з розрахунком їх вартості;
   альтернативні пропозиції (якщо такі передбачені);
   інші матеріали (пояснювальна записка, графіки виконання робіт
тощо),  якщо  їх  подання  було передбачене інструкцією для
претендентів.
   40. Замовник повинен продовжити строк подання  тендерної
пропозиції у разі:
   коли замовником  знесено  істотні  зміни  до  тендерної
документації, що передбачено пунктом 34 цього Положення;
   несвоєчасного подання замовником роз'яснень змісту тендерних
документів з урахуванням терміну, визначеного пунктом 37 цього
Положення.
   Рішення щодо продовження строку подання тендерних пропозицій
приймається  замовником до закінчення раніше встановленого у
тендерній документації строку. Новий строк повинен бути достатнім
для того, щоб претенденти могли врахувати внесені замовником
зміни, доповнення, роз'яснення та якісно підготувати і своєчасно
подати свої тендерні пропозиції.
   Про прийняте  рішення  щодо  продовження  строку подання
тендерних пропозицій, зміни місця і процедури їх розкриття тощо,
замовник повідомляє кожного з претендентів протягом 3 днів.
   41. Якщо до замовника звернулися один або більше претендентів
з проханням переглянути строк подання тендерних пропозицій, які
вони не можуть подати вчасно через незалежні від них обставини,
замовник має право, але не зобов'язаний, продовжити термін подання
тендерних пропозицій,
   42. Для  кращого ознайомлення з умовами виконання робіт
претендент у разі потреби може відвідувати будівельний майданчик і
вивчати його особливості. Відвідування організовується замовником
одночасно для всіх бажаючих претендентів, з роз'ясненням питань,
що виникають.
     Розрахунок ціни тендерної пропозиції (оферти)
   43. У розрахунку ціни, за яку претендент згоден виконати
замовлення, враховуються всі види робіт згідно з переліком, у тому
числі ті, які доручаються для виконання субпідрядникам. Претендент
для кожного виду робіт визначає розцінку та його  загальну
вартість.
   Не врахована претендентом вартість окремих видів робіт не
оплачується замовником окремо, а затрати  на  їх  виконання
вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.
   44. До загальної ціни тендерної пропозиції включаються всі
витрати претендента, у тому числі прямі та накладні витрати,
прибуток, що його планує одержати претендент, а також витрати на
оплату робіт, що передаються для виконання субпідрядникам.
           Тендерне забезпечення
   45. Тендерне забезпечення надається претендентом тендерному
комітету і підтверджує серйозність його намірів взяти участь у
торгах (тендерах).
   Розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником у
обсязі не більше одного відсотка очікуваної (розрахункової) ціни
замовлення.
   Замовник має право прийняти рішення про проведення торгів
(тендерів) без надання претендентами тендерного забезпечення.
   Замовник має  зазначити  у тендерній документації спосіб
надання тендерного забезпечення (у вигляді завіреного  чека,
векселя,  гарантії банку, державних облігацій тощо). Надання
тендерного забезпечення у іншій формі або іншою організацією
претендент повинен погоджувати з замовником до подання своєї
тендерної пропозиції.
   Тендерна пропозиція, у складі якої не надано передбачене
тендерною  документацією  тендерне  забезпечення,  може  не
розглядатися.
   46. Замовник повертає претендентам їх тендерне забезпечення
протягом 10 днів після прийняття одного із зазначених нижче
рішень:
   невідповідність претендента кваліфікаційним вимогам;
   претендента не допущено або його участь у торгах (тендерах)
припинено відповідно до пункту 7 цього Положення;
   претендента не визнано переможцем торгів (тендерів);
   про дострокове припинення торгів (тендерів).
   47. Тендерне  забезпечення  переможця  торгу  (тендеру)
зараховується після підписання контракту в рахунок  гарантії
виконання контрактних зобов'язань, якщо подання такої гарантії
передбачено тендерною документацією, або в рахунок забезпечення
майнової відповідальності за невиконання умов контракту.
   48. Тендерне забезпечення не повертається претенденту у разі:
   зміни ним тендерної пропозиції або її відкликання після
закінчення терміну її подання;
   відмови його як переможця торгів (тендерів) від укладення
контракту з виконання замовлення на умовах, передбачених тендерною
документацією, або від надання гарантії виконання контракту, якщо
її надання було передбачено проектом контракту;
   незгоди претендента з виправленням замовником арифметичних
помилок, виявлених під час перевірки його тендерної пропозиції.
       Розроблення альтернативних пропозицій
   49. Альтернативні пропозиції можуть розроблятися претендентом
одночасно з тендерною пропозицією, розробленою відповідно до умов
тендерної  документації, якщо це передбачено інструкцією для
претендентів. Подані без основної тендерної пропозиції або не
передбачені  умовами  конкурсу  альтернативні  пропозиції  не
розглядаються.
   50. Альтернативні пропозиції можуть передбачати зміни  у
проектній документації і для їх оцінки має бути подана вся
необхідна  інформація  (розрахунки  конструкцій,  креслення,
обгрунтування нових технологій, способів виконання робіт, перелік
робіт та розцінки з їх виконання тощо).
    Порядок підписання та подання тендерних пропозицій
   51. Тендерні пропозиції підписуються особою або особами,
уповноваженими підписувати ці документи, за порядком, встановленим
інструкцією для претендентів, і подаються тендерному комітету за
зазначеною замовником адресою.
   52. Тендерні пропозиції подаються у скріпленому печаткою
конверті з написом "Торги (тендери)", на якому зазначається адреса
одержувача  (тендерного  комітету),  найменування  замовлення,
найменування претендента та його адреса.
   53. Замовник повинен терміново зареєструвати подані тендерні
пропозиції із зазначенням дати і часу їх отримання та повідомити
про  це  претендента  способом,  передбаченим  у  тендерній
документації.
   54. Претендент зобов'язаний подати тендерну пропозицію у
встановлений для цього строк. Усі тендерні пропозиції, що надійшли
після закінчення встановленого строку, повертаються відповідним
претендентам нерозкритими.
   У разі  переносу  замовником  строку  подання  тендерних
пропозицій, всі права та зобов'язання замовника та претендентів
поширюються на новий строк. Замовник має право  пропонувати
претендентам продовжити дію тендерних пропозицій на новий строк.
Претендент може погодитися з цією пропозицією або відхилити її без
втрати свого тендерного забезпечення.
   Претенденти, які  погодилися  продовжити строк дії своїх
тендерних пропозицій, повинні також продовжити строк дії поданих
ними тендерних забезпечень або надати нові тендерні забезпечення
на додатковий строк дії тендерних пропозицій.
   Претенденти, які не продовжують строк дії своїх тендерних
забезпечень або не подають нових тендерних забезпечень, вважаються
такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних
пропозицій. Такі пропозиції не розглядаються та повертаються
претендентам.
   55. Претенденти мають право вносити зміни та відкликати свої
тендерні пропозиції у письмовій формі до закінчення кінцевого
терміну їх подання, без втрати свого тендерного забезпечення.
   Повідомлення про внесення змін або відкликання тендерної
пропозиції здійснюється претендентом з дотриманням порядку і
строків, передбачених для подання тендерних пропозицій. При цьому
на конвертах додатково робиться напис "Зміна" або "Відкликання".
   Зміни, що  вчасно  внесені  до  тендерних  пропозицій,
оголошуються одночасно з розкриттям конвертів  з  тендерними
пропозиціями та враховуються у подальшому розгляді.
      Розкриття та вивчення тендерних пропозицій
   56. Розкриття  конвертів  з  тендерними  пропозиціями
претендентів  здійснюється  тендерним  комітетом  у  порядку,
передбаченому інструкцією для претендентів. Усі претенденти, що
подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники,
мають бути допущені до участі у цій процедурі.
   Конверти з написом "Відкликання" розглядаються у першу чергу,
а конверти з тендерними пропозиціями цих претендентів повертають
нерозкритими.
   Під час  розкриття  конвертів  з тендерними пропозиціями
перевіряється наявність всіх необхідних документів, передбачених
інструкцією  для претендентів, правильність їх оформлення та
оголошується найменування претендента, ціна тендерної пропозиції,
ціна альтернативної пропозиції (якщо вона була передбачена) та
інші відомості,  віднесені  до  критеріїв  оцінки  тендерних
пропозицій.
   57. Неправильно оформлені тендерні пропозиції та такі, у
складі яких відсутня частина документів, передбачених інструкцією
для претендентів, розглядаються як неприйнятні та відхиляються. У
разі подання тільки однієї прийнятної тендерної пропозиції або
відхилення всіх тендерних пропозицій, торги (тендери) оголошуються
такими, що не відбулися, про що у триденний термін повідомляються
всі претенденти з роз'ясненням причин. Замовник не несе ніякої
відповідальності перед претендентами у разі застосування цього
пункту.
   58. Процедура розкриття тендерних пропозицій та оголошення їх
змісту оформляється протоколом, копію якого тендерний комітет
повинен надати претендентам за їх проханням.
   59. Після розкриття тендерних пропозицій і оголошення їх
основних показників тендерний комітет проводить детальне вивчення
тендерних пропозицій, яке починається з визначення;
   правомірності участі претендента у торгах (тендерів) згідно з
кваліфікаційними вимогами (пункти 7, 23, 25);
   відповідності тендерних  пропозицій  вимогам  тендерної
документації.
   У разі невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам
або невідповідності поданої ним тендерної пропозиції вимогам
тендерної документації його тендерна пропозиція відхиляється. У
разі виявлення неправильно підписаних  документів,  незначних
порушень умов, передбачених тендерною документацією, претенденту
може бути письмово запропоновано усунути такі  порушення  у
визначений термін.
   60. Якщо під час перевірки тендерної пропозиції (оферти)
виявлено розбіжність у зазначенні її ціни цифрами та словами, до
уваги  береться  ціна,  зазначена словами. У разі виявлення
розбіжностей між названою у оферті ціною і такою, що обчислена у
результаті арифметичних дій шляхом перемножування розцінок на
обсяги робіт і подальшого сумування результатів, до уваги береться
ціна, яка обчислена арифметично. Тендерний комітет у триденний
термін повідомляє претендента про виправлення зазначених помилок.
Якщо  претендент  не  згоден з виправленнями, його тендерна
пропозиція відхиляється.
   61. Якщо ціна будь-якої тендерної пропозиції є значно нижчою,
ніж ціна інших тендерних пропозицій, тендерний комітет має право
провести додаткову перевірку поданої тендерної пропозиції  і
можливостей  виконання  всіх  умов  контракту  відповідним
претендентом.
   62. У процесі вивчення,  оцінки,  зіставлення  тендерних
пропозицій та прийняття рішення тендерний комітет має право
звернутися до претендентів за необхідними роз'ясненнями щодо
матеріалів тендерної пропозиції. Прохання про надання роз'яснень,
а також відповіді на них надсилаються у письмовій формі або
телеграфом.
   При цьому  не дозволяється внесення жодних змін у ціни
тендерних пропозицій, за винятком змін, зумовлених виправленням
арифметичних помилок.
    Оцінка та зіставлення тендерних пропозицій (оферт)
   63. Оцінці та зіставленню підлягають тільки ті тендерні
пропозиції, які відповідають вимогам, передбаченим у пункті 59.
   64. Критерії оцінки тендерних пропозицій визначаються  в
інструкції для претендентів. Це може бути:
   ціна виконання замовлення;
   терміни виконання замовлення;
   експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням завершеного
об'єкта;
   рівень використання  місцевих  матеріальних  та  трудових
ресурсів;
   рентабельність, технічний рівень нових виробничих фондів;
   інші показники.
   Ці фактори перелічуються в порядку їх важливості.
   65. Якщо  ціна виконання замовлення, що запропонована у
тендерних пропозиціях українських претендентів, перевищує ціну,
запропоновану іноземним претендентом не більше ніж на 15 відсотків
- перевага у цьому вартісному показнику віддається вітчизняним
претендентам (застосування преференційної поправки).
   66. Замовник  повинен  відхилити  тендерну  пропозицію
претендента, якщо цей претендент пропонує, дає або погоджується
дати прямо або через посередника винагороду у будь-якій формі
особі, що має відношення до процедури організації та проведення
торгів (тендерів). Це може бути пропозиція про найм на роботу,
послугу, цінну річ тощо з метою справити вплив на прийняття
рішення  щодо  визначення  переможця  торгів (тендерів). Про
відхилення такої тендерної пропозиції із зазначенням відповідних
причин замовник своєчасно повідомляє відповідного претендента та
орган, який забезпечує фінансування замовлення.
   67. Тендерні пропозиції претендентів після їх оцінки та
зіставлення вносяться до списку у порядку визначених місць згідно
з установленими критеріями.
       Визначення переможця торгів (тендерів)
   68. Переможцем торгів (тендерів) визнається претендент, який
за оцінкою та зіставленням тендерних пропозицій зайняв у списку
перше місце. У разі відмови цього претендента від укладення
контракту переможцем торгів (тендерів) вважається претендент, що
зайняв наступне місце.
   69. Якщо ціни усіх тендерних пропозицій перевищують ціну,
орієнтовно визначену замовником, ці тендерні пропозиції можуть
бути відхилені, а торги (тендери) визнано такими, що не визначили
переможця.
   70. Рішення про результати торгів (тендерів) оформляється
протоколом і затверджується замовником за погодженням з органом,
який забезпечує фінансування замовлення у строк, передбачений
умовами торгів (тендерів), але не пізніше ніж через 45 календарних
днів з дня розкриття тендерних пропозицій.
   71. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції переможця
торгів (тендерів) має бути надіслано йому не більше як через 3 дні
після затвердження рішення про результати торгів (тендерів).
   72. Переможець торгів (тендерів) після одержання акцепту
тендерної  пропозиції  надає  замовнику  гарантії  виконання
контрактних зобов'язань (якщо це передбачено інструкцією для
претендентів), після чого сторони остаточно узгоджують і укладають
контракт.
   Контракт, підписаний  замовником,  надсилається  переможцю
торгів (тендерів) протягом 10 календарних днів після акцепту його
тендерної пропозиції. Переможець торгів (тендерів) зобов'язаний
підписати контракт протягом 14 календарних днів після  його
одержання від замовника. Непідписання контракту у зазначений
термін вважається відмовою від укладення контракту.
   73. Після підписання контракту або визнання торгів (тендерів)
такими, що не визначили переможця, замовник повинен протягом не
більш як 5 днів надіслати:
   претендентам, які взяли участь у торгах (тендерах), але не
стали  переможцями,  -  копію рішення про результати торгів
(тендерів) відповідно до пункту 70 цього Положення;
   органу, який забезпечує фінансування замовлення, - інформацію
відповідно до додатку 3 до цього Положення.
   Мінекономіки - інформацію про результати проведення торгів
(тендерів) для опублікування в інформаційно-аналітичному бюлетені
"Вісник державних закупівель". ( Пункт 73 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 2113 від 22.11.99 )
           Конкурентні переговори
   74. Конкурентні переговори застосовуються у разі, коли:
   проведені торги (тендери) визнані такими, що не відбулися
відповідно до пункту 57 цього Положення, або такими, що не
визначили переможця відповідно до пункту 69 цього Положення;
   всі тендерні  пропозиції  відхилені  замовником, оскільки
свідчили про змову претендентів;
   контракт з переможцем торгів (тендерів) було укладено, однак
надалі,  внаслідок  непередбачених  обставин, виникла потреба
виконання на цьому об'єкті  додаткового  обсягу  робіт,  не
передбаченого тендерною документацією, за умови, що цей обсяг не
перевищує 50 відсотків вартості первісного контракту;
   замовлення подібне такому, що вже було предметом  торгу
(тендеру), умови якого передбачали право замовника визначати у
подальшому виконавців зазначених замовлень шляхом  проведення
конкурентних переговорів.
   75. Замовник не зобов'язаний запрошувати до конкурентних
переговорів усіх претендентів, які брали участь у попередніх
відкритих або закритих торгах (тендерах), але повинен забезпечити
участь щонайменше двох претендентів.
   76. Усі вимоги, інструкції, роз'яснення, документи або інша
інформація, що стосується конкурентних переговорів, передається на
однакових умовах всім претендентам, які запрошені до участі у
зазначених переговорах.
   77. Конкурентні переговори між замовником і претендентом
повинні мати конфіденційний характер. Жодна із сторін не повинна
повідомляти  без  взаємної згоди іншій заінтересованій особі
технічну, цінову або іншу інформацію, яка стосується конкурентних
переговорів.
   78. Під час проведення конкурентних переговорів:
   замовник розглядає  тендерні  пропозиції,  які стосуються
технічних, технологічних та якісних характеристик будівельних
робіт, а також строків їх виконання, і проводить окремі переговори
щодо остаточного з'ясування переліку робіт;
   після закінчення переговорів замовник повинен запросити від
усіх претендентів, що продовжують брати участь у цій процедурі,
подання у визначений термін остаточних тендерних пропозицій з
урахуванням  всіх  аспектів  переговорів  та  ціни тендерної
пропозиції. Після цього замовник визначає найкращу серед поданих
пропозицій відповідно до пунктів 63 - 67 цього Положення.
       Витрати на проведення торгів (тендерів)
   79. Витрати на організацію та проведення торгів (тендерів)
провадяться за рахунок коштів замовника і враховуються у вартості
будівництва.
   Кошторис на  організацію  і проведення торгів (тендерів)
складається та затверджується замовником за погодженням з органом,
який забезпечує фінансування замовлення.
   80. У разі коли торги (тендери) не відбулися або переможець
не був визначений і в подальшому замовник  відмовився  від
здійснення будівництва, витрати замовника на проведення торгу
(тендеру) відшкодовуються:
   підприємствами - за рахунок основної діяльності;
   управліннями (відділами) капітального будівництва місцевих
органів виконавчої влади - за рахунок коштів місцевого бюджету;
   дирекціями підприємств, що будуються, - за рахунок коштів на
будівництво або інших джерел, визначених органом, що створив
зазначену дирекцію.
   81. Витрати підрядника на підготовку тендерної пропозиції
відносяться на його накладні витрати. Якщо за умови торгів від
претендентів  вимагається розроблення проектів, планів, інших
документів, ця робота може бути оплачена замовником. Розмір і
умови оплати цих робіт визначаються інструкцією для претендентів.
          Конфіденційність інформації
   82. Якщо інформація, передбачена тендерною документацією або
тендерною пропозицією претендента, є конфіденційною,  сторони
письмово повідомляють про це одна одну і несуть відповідальність
за її розголошення згідно з законодавством.
   83. Проектні, конструкторські та інші рішення або розрахунки,
що ввійшли до складу тендерної пропозиції, є власністю претендента
і можуть бути використані замовником тільки для проведення торгів
(тендерів),  для  яких  вони були подані. Будь-яке інше їх
використання можливе тільки з письмового дозволу претендента.
           Розгляд скарг та спорів
   84. У разі порушення процедур проведення торгів (тендерів),
інших умов цього Положення претенденти мають право подати скарги
замовнику у письмовій формі.
   Не пізніше ніж через 3 дні після отримання скарги замовник
повинен повідомити всіх претендентів про її подання та зміст, час
і місце розгляду.
   Під час розгляду скарги будь-який претендент або державний
орган, заінтересований у проведенні торгів (тендерів), має право
взяти участь у розгляді скарги. Претендент, який подав скаргу, але
не брав участі у її розгляді, позбавляється права на подальше
звертання до замовника з вимогами щодо перегляду своєї скарги.
   Замовник може не розглядати скарги, якщо вона була подана
більше ніж через 15 календарних днів з дня настання підстави для
скарги.
   85. Замовник повинен призупинити проведення торгів (тендерів)
за умови, що скарга визнана ним як така, що має підстави і у разі
непризупинення торгів (тендерів) може нанести збитки претенденту.
   Загальний термін призупинення торгів (тендерів) не  може
перевищувати 30 календарних днів.
   Призупинення замовником не застосовується, якщо з урахуванням
невідкладних  суспільних  інтересів  торги  (тендери)  слід
продовжувати.
   Будь-яке рішення, прийняте замовником відповідно до цього
пункту, а також  обгрунтування  з  приводу  його  прийняття
надсилається  претендентам,  що  подали  скаргу,  протягом 5
календарних днів після прийняття рішення.
   86. Не можуть бути оскаржені рішення замовника про:
   вибір способу проведення торгів (тендерів)  і  процедури
визначення переможця;
   визнання торгів (тендерів) такими, що не відбулися.
   87. Замовник повинен розглянути скаргу, прийняти рішення і
протягом  15 календарних днів повідомити про нього заявника
письмово з викладенням мотивів і обгрунтувань, на основі яких це
рішення прийнято.
   Якщо замовник не приймає рішення у зазначений строк або
претенденти, які подали скаргу, не погоджуються з прийнятим
рішенням, вони мають право звертатися до суду або арбітражного
суду відповідно до законодавства.

                         Додаток 1
                    до Положення про проведення
                  торгів (тендерів) у будівництві
      Орієнтовний перелік питань, що включаються
         до інструкції для претендентів
        1. Загальні умови торгів (тендерів)
   Основна інформація про замовлення і терміни його виконання
   Джерела та умови фінансування замовлення
   Вимоги до претендентів. Процедура та критерії попередньої
кваліфікації претендентів
   Вимоги до будівельних конструкцій, виробів і матеріалів,
обладнання та їх постачальників
   Нагадування претенденту про можливість надання тільки однієї
тендерної пропозиції
   Попередження про те, що замовник не несе відповідальності за
точність розрахунків претендентів під  час  визначення  ціни
тендерної пропозиції
   Порядок відвідування претендентами будівельного майданчика
   Офіційна мова подання матеріалів  та  проведення  торгів
(тендерів)
           2. Тендерна документація
   Інформація про склад тендерної документації, кількість її
примірників, що передаються претенденту
   Порядок з'ясування питань щодо тендерної документації
   Строк та порядок внесення змін до тендерної документації
        3. Підготовка тендерних пропозицій
   Перелік документів, що повинні входити до складу тендерної
пропозиції, порядок і строк їх подання тендерному комітету
   Порядок розрахунку ціни тендерної пропозиції
   Строк дії тендерної пропозиції і умови його подовження
   Вимоги щодо тендерного забезпечення і строку його дії
   Умови і порядок подання альтернативної пропозиції та вимоги
до неї
   Порядок оформлення документів тендерної пропозиції
   Порядок з'ясування питань претендентів щодо умов проведення
торгів (тендерів), тендерної документації тощо
         4. Подання тендерних пропозицій
   Порядок подання тендерних пропозицій
   Строк подання тендерних пропозицій і умови його перенесення
   Порядок повернення тендерних пропозицій, поданих з порушенням
встановленого строку та порядку
   Порядок відкликання та внесення змін до тендерних пропозицій
після їх подання
      5. Розкриття та оцінка тендерних пропозицій
   Дата, час, місце та процедура розкриття тендерних пропозицій
   Порядок перевірки відповідності поданих тендерних пропозицій
установленим вимогам
   Порядок виправлення  арифметичних  помилок  у  тендерних
пропозиціях
   Процедура оцінки  та  зіставлення  тендерних  пропозицій,
критерії оцінки
   Вимоги щодо  дотримання  конфіденційності   інформації,
пов'язаної з розглядом тендерних пропозицій
   Процедура з'ясування питань, що виникають під час вивчення,
перевірки, оцінки та зіставлення тендерних пропозицій
      6. Визначення переможця торгів (тендерів)
   Терміни і порядок визначення переможця торгів (тендерів)
   Права замовника  торгів  (тендерів)  щодо  прийняття  та
відхилення тендерних пропозицій
   Порядок повідомлення  претендентів  про результати торгів
(тендерів)
   Умови та процедура підписання контракту з переможцем торгів
(тендерів)
   Вимоги щодо  суми  та строку подання гарантії виконання
контракту, яку повинен надати переможець торгів (тендерів)
                         Додаток 2
                    до Положення про проведення
                  торгів (тендерів) у будівництві

(Зразок)
          Тендерна пропозиція (оферта)
         "  " ——————————————— 199___р.
   Кому: _______________________________________________________
         (найменування замовника торгів)
   Замовлення __________________________________________________
               (назва)
   Найменування претендента ____________________________________
                      (повна назва)
   у особі______________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові та посада відповідальної особи)
   уповноважений повідомити таке:
   1. Вивчивши тендерну документацію з виконання зазначеного
замовлення, ми згодні підписати контракт на його виконання за
__________________________________________________________________
  (ціна тендерної пропозиції, зазначена цифрами та словами)
   та виконати контракт протягом _________ календарних днів.
   2. Якщо нашу тендерну пропозицію буде прийнято, ми беремо на
себе зобов'язання розпочати виконання робіт протягом ____ днів з
моменту підписання контракту (надання будівельного майданчика або
виконання іншої умови початку робіт, передбаченої у контракті).
   3. Ми надамо гарантію виконання контракту протягом ____ днів
після акцепту цієї пропозиції.
   4. Ми  згодні  з умовою, що письмовий акцепт тендерної
пропозиції означатиме домовленість між  нами  про  укладення
контракту.
   Адреса претендента, телефон, факс ___________________________
__________________________________________________________________

______________________________            ____________
(прізвище особи, уповноваженої             (підпис)
підписати оферту)
   МП
                           Додаток 3
                         до Положення про
                           проведення
                  торгів (тендерів) у будівництві
         Інформація про торги (тендери)
   Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, Рада
   міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
   Севастопольська міські державні адміністрації

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Замовник торгів (тендерів)
__________________________________________________________________
      (повна назва організації, адреса, телефон)

Відповідальна особа за проведення торгів (тендерів)
__________________________________________________________________
     (Прізвище, ім'я та по батькові, посада, телефон)

Найменування об'єкту (робіт) на будівництво (на виконання) якого
(яких) проведено торги (тендери) та його (їх) характеристика
(потужність, площа тощо)
__________________________________________________________________

Джерело фінансування замовлення
__________________________________________________________________

Видання, в якому було надруковане оголошення про торги (тендери)Спосіб проведення торгів (тендерів)
__________________________________________________________________
(відкритий, відкритий з попередньою  кваліфікацією,  закритий,
           конкурентні переговори)

Термін проведення торгів (тендерів)
__________________________________________________________________

Організатор торгів (тендерів)
__________________________________________________________________
      (повна назва організації, адреса, телефон)

Вартість витрат на організацію та проведення торгів (тендерів)

за кошторисом (тис.гривень): ___________________________

фактично (тис.гривень): _______________________________

Розрахункова вартість замовлення, що виставлено на торги (тендери)
(тис.гривень) ______________________________________

Кількість претендентів, що взяли участь у торгах (тендерах)
__________________________________________________________________

——————————————————————————————————————————————————————————————————-†
|N N|    Найменування претендентів |Ціна їх тендерної     ¦
|пп |                 |пропозиції (тис. гривень) ¦
+———+——————————————————————————————————+———————————————————————————+
| 1 |                 |              |
+———+——————————————————————————————————+———————————————————————————+
| 2 |                 |              |
+———+——————————————————————————————————+———————————————————————————+
| 3 |                 |              |
+———+——————————————————————————————————+———————————————————————————+
| 4 |                 |              |
+———+——————————————————————————————————+———————————————————————————+
| 5 |                 |              |
+———+——————————————————————————————————+———————————————————————————+
| 6 |                 |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————--

Переможець торгів (тендерів) і ціна його тендерної пропозиції
(тис. гривень) ________________________________________________
       (найменування, адреса, телефон, ціна)

Остаточна вартість  будівництва  об'єкту торгів (тендерів) за
укладеним контрактом (тис. гривень)____________________________

Наявність скарг
__________________________________________________________________
    (їх короткий опис та рішення, прийняті замовником)

Пропозиції замовника щодо  Положення  про  проведення  торгів
(тендерів) та його удосконалення _________________________________
__________________________________________________________________


Причина  визнання торгів (тендерів) такими, що не визначили
переможця (якщо це відбулося)   Керівник підприємства (установи,
   організації) - замовника торгів
       (тендерів)
   ______________________________         ______________
     (посада, прізвище)              (підпис)

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2113
 від 22.11.99 )

БУДСТАНДАРТ Online