Постановление от 07.09.1998 № 1406 О Программе государственной поддержки комплексного развития города Львова на 1998 - 2002 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
            П О С Т А Н О В А
          від 7 вересня 1998 р. N 1406
                Київ
         Про Програму державної підтримки
        комплексного розвитку міста Львова
            на 1998 - 2002 роки
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити  Програму  державної  підтримки  комплексного
розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки, що додається.
   2. Міністерству фінансів, Міністерству  економіки,  іншим
центральним  органам  виконавчої  влади,  Львівській обласній
державній адміністрації під час розроблення проектів Державного
бюджету  України  та  бюджету  Львівської  області,  програм
економічного і соціального розвитку передбачати, виходячи  з
фінансових можливостей, виділення коштів для реалізації заходів
Програми державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на
1998 - 2002 роки. Інформацію про хід реалізації Програми подавати
Міністерству економіки щорічно до 20 березня.
   3. Контроль  за  виконанням  Програми,  схваленої  цією
постановою,  покласти на Міністерство економіки, Міністерство
фінансів, Львівську обласну державну адміністрацію, виконавчий
комітет Львівської міської ради.
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.57
 
                       СХВАЛЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 7 вересня 1998 р. N 1406
               ПРОГРАМА
      державної підтримки комплексного розвитку
         міста Львова на 1998 - 2002 роки
 
               Вступ
   Місто Львів - одне з найбільших міст України, важливий
адміністративний, економічний, науковий і культурно-освітній центр
держави.
   Проблеми переорієнтації промислових комплексів на розвиток
наукоємних  виробництв, оптимізації промислової та соціальної
інфраструктури,  відновлення  культурно-історичної  спадщини,
туризму, поліпшення екологічної ситуації, забезпечення зайнятості
населення з урахуванням значення міста у зближенні України з
європейськими державами набули нині першочергового значення.
   У Львові сконцентровано значний економічний потенціал. Це і
багатогалузева промисловість, розвинутий будівельний комплекс і
комунальне господарство, транспорт тощо.
   За період 1990 - 1997 років економіка міста зазнала значних
витрат. Львів опинився серед міст, найбільш уражених безробіттям,
з паралізованою машинобудівною і металообробною промисловістю,
орієнтованою   переважно   на   військове   виробництво,
неконкурентоспроможною  легкою  і  харчовою  промисловістю та
невідкладними містобудівними проблемами.
   Фактично припинилося  будівництво  об'єктів  соціальної
інфраструктури: загальноосвітніх шкіл, поліклінік та лікарень.
Кожна друга сім'я міста потребує поліпшення житлових  умов.
Загострилися  до  критичної  межі  проблеми  водопостачання,
водовідведення та громадського транспорту.
   Стабілізувати соціально-економічне   становище   міста,
забезпечити позитивні економічні зрушення та зберегти найбільшу в
Україні кількість матеріальних пам'яток історії, культури та
архітектури  можливо  шляхом  здійснення ефективної державної
підтримки його розвитку.
   Основою для цього повинна стати розроблена Програма державної
підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки
далі - Програма), що визначає:
   цільові орієнтири збалансованого розвитку економічної  та
соціальної інфраструктури міста, а також підвищення рівня якості
життя його населення;
   фінансову, майнову та організаційну підтримку заходів  і
проектів розвитку міста.
         Мета і основні завдання Програми
   Мета Програми полягає у:
   перетворенні міста в один із важливих центрів міжнародної
співпраці в країні;
   відновленні та забезпеченні динамічного розвитку наукового,
економічного і соціально-культурного потенціалів міста;
   створенні комфортних і безпечних умов для проживання, праці
та відпочинку населення;
   збереженні унікального історико-архітектурного середовища і
його раціонального використання.
   Основними завданнями Програми є забезпечення:
   розвитку міжнародного   культурного,   економічного  та
політичного співробітництва;
   сприяння розвитку наукового потенціалу міста;
   активізації інвестиційної   діяльності,   підприємництва,
зовнішньоекономічних зв'язків та туризму;
   розвитку і  збалансування  промислової  та  соціальної
інфраструктури;
   охорони навколишнього  природного  середовища,  реалізації
ефективних  заходів  запобігання  надзвичайним  ситуаціям  та
ліквідації їх наслідків;
   охорони пам'яток історії та культури,  їх  раціонального
використання.
   Основними пріоритетами розвитку міста Львова є:
   відродження виробничого комплексу;
   реалізація міських програм "Вода", "Чистота міста", "Туризм",
"ЛІСОІ", "Енергозабезпечення", "Транспорт";
   реалізація Комплексної  програми  збереження  історичної
забудови міста Львова;
   участь у  реалізації державних цільових науково-технічних
програм, зокрема "Український автобус", "Сірка України", "Хімічні
елементи живлення".
        Основні напрями реалізації Програми
   Основними напрямами реалізації Програми є:
   удосконалення структури промислового комплексу міста;
   розвиток переробних  галузей  і  виробництво продовольчих
товарів;
   створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності та
розвитку підприємництва;
   охорона пам'яток історії та культури, реконструкція районів
історичної забудови, розвиток туризму;
   охорона навколишнього природного середовища;
   створення міської системи запобігання надзвичайним ситуаціям
та ліквідації їх наслідків;
   розвиток енергетики;
   розвиток житлового та комунального господарства;
   вдосконалення зовнішньоекономічних зв'язків;
   розвиток наукового потенціалу;
   розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього господарства;
   реформування власності;
   розвиток соціальної інфраструктури.
            Пріоритети Програми
   Програма включає  заходи  і  проекти,  реалізація  яких
безпосередньо пов'язана з розвитком пріоритетних галузей і сфер.
   Вони спрямовані:
   у соціальній сфері - на максимально можливе наближення до
оптимального  рівня  забезпечення населення закладами охорони
здоров'я, освіти, спорту, підприємствами сфери обслуговування та
житлом; на здійснення заходів з реконструкції, модернізації та
капітального ремонту житлових будинків та пам'яток архітектури,
поліпшення функціонування комунального господарства міста;
   у промисловому виробництві -  на  якнайшвидше  подолання
кризових явищ, прискорення модернізації і структурної перебудови
промисловості з підвищенням її  ефективності  та  соціальної
спрямованості; конверсію та диверсифікацію військово-промислових
виробництв, що втратили оборонне значення; створення умов для
подальшого розвитку промислового комплексу; збільшення випуску
конкурентоспроможної промислової продукції;
   у науково-технічній сфері - на залучення науково-дослідних
установ   до   підготовки   наукових,   науково-технічних,
соціально-екологічних  та інших програм, розроблення новітніх
технологій та здійснення фундаментальних досліджень, впровадження
у виробництво наукоємних розробок, спрямованих на розв'язання
проблем господарського комплексу міста;
   у сфері   екологічної   безпеки   -  на  здійснення
організаційно-екологічних, нормативно-правових, науково-технічних
природоохоронних  заходів  для  стабілізації  та  поступового
поліпшення екологічної безпеки в місті;
   у сфері охорони пам'яток історії та культури, туризму - на
прискорену реалізацію заходів, визначених Комплексною програмою
збереження історичної забудови м. Львова, насамперед спрямованих
на  зупинення  впливу  негативних  техногенно-екологічних,
гідрогеологічних та експлуатаційних процесів на історичну забудову
міста; на формування сучасної інфраструктури туристичного бізнесу;
   у сфері зовнішніх економічних зв'язків - на сприяння у
розміщенні  представництв  з  міжнародного  співробітництва,
міжнародних фінансових установ, фондів тощо, а також дипломатичних
установ, створення необхідної інфраструктури щодо забезпечення
належного їх функціонування; вирішення питань щодо створення
вільної економічної зони; удосконалення та поглиблення міжнародних
економічних і культурних зв'язків міста.
       Джерела та обсяги фінансування Програми
   На виконання заходів цієї Програми передбачається понад 2
млрд. гривень, тобто в середньому близько 400 млн. гривень на рік.
   Зокрема за розділами та джерелами фінансування:
   кошти державного     - 99,6 млн. гривень
   бюджету           (5 відсотків)
   кошти обласного бюджету  - 25,4 млн. гривень
   кошти підприємств     - 309,2 млн. гривень
                 (15,4 відсотка)
   довгострокові кредити   - 517,1 млн. гривень
                 (26 відсотків)
   іноземні інвестиції    - 758,7 млн. гривень
                 (37,8 відсотка)
   бюджет м. Львова     - 179,4 млн. гривень
                 (8,9 відсотка)
   інші джерела       - 118 млн. гривень
                 (5,9 відсотка)
   У Програмі не враховано можливу державну підтримку щодо
пільгового  оподаткування  підприємств  військово-промислового
комплексу та економічно перспективних суб'єктів господарювання, а
також інші можливі джерела інвестування, що можуть значною мірою
позитивно вплинути на економічне становище міста та області.
       Нормативно-правове забезпечення Програми
   З метою всебічного нормативно-правового забезпечення Програми
передбачено розроблення та подання в установленому порядку:
   1) Закону України про  створення  спеціальної  (вільної)
економічної зони у місті Львові та законодавчих актів щодо
внесення відповідних змін до законодавства у зв'язку з прийняттям
цього Закону;
   2) законодавчих актів щодо встановлення податкових пільг:
   на окремі види продукції;
   на роботи, пов'язані з  реконструкцією,  реставрацією  і
відновленням історичної частини Львова;
   на роботи,  пов'язані  з  водопостачанням,  каналізацією,
енергозабезпеченням, будівництвом та реконструкцією транспортної
мережі;
   на роботи, пов'язані з розвитком туристичного бізнесу;
   3) нормативних актів щодо:
   надання бюджетних субсидій;
   вдосконалення системи стимулювання комерційних банків для
здійснення ними дострокового кредитування економіки;
   встановлення митних застережень;
   4) постанов Львівської обласної і міської рад щодо:
   створення спеціального фонду підтримки підприємництва;
   зниження ставок  на податок підприємств, діяльність яких
пов'язана з життєзабезпеченням міста, до місцевого бюджету.
       Очікувані результати реалізації Програми
   Реалізація заходів Програми дасть змогу:
   стабілізувати соціально-економічну  ситуацію  і  створити
сприятливі умови для її поступового поліпшення та, як результат,
підвищити життєвий рівень населення;
   відновити виробничий комплекс міста відповідно до  вимог
ринкової економіки;
   створити нові сфери зайнятості населення;
   розширити виробництво конкурентоспроможних товарів, робіт та
послуг;
   використати сприятливе положення міста для налагодження і
розвитку міжнародного політичного, економічного і культурного
співробітництва;
   розробити єдину  стратегію  дій   органів   місцевого
самоврядування  залежно  від  кон'юнктури  ринку,  фінансових
можливостей суб'єктів  господарювання  та  відповідний  режим
економічного співробітництва.
   Основні показники, що характеризують  соціально-економічне
становище міста, заходи Програми та їх фінансове забезпечення
подано у додатках 1 - 10.
         Управління реалізацією Програми
          та контроль за її виконанням
   Загальний контроль за реалізацією Програми здійснює Кабінет
Міністрів України через Мінекономіки.
   Для забезпечення ефективного управління реалізацією заходів
Програми,  що  належить  до  компетенції  органів  місцевого
самоврядування,  створюється спеціальний колегіальний орган -
координаційно-наглядова рада  з  числа  керівних  працівників
виконавчого комітету міської ради та уповноважених представників
відповідних служб області.
   Основні функції координаційно-наглядової ради:
   організація фінансового  забезпечення  реалізації  заходів
Програми;
   контроль за виконанням заходів Програми;
   внесення необхідних змін і доповнень до Програми з питань, що
належать до компетенції органів місцевого самоврядування;
   погодження перспективних та поточних завдань, організація їх
виконання;
   забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій
міста з центральними і місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування;
   налагодження зовнішньоекономічних   зв'язків,   сприяння
залученню іноземних інвестицій;
   забезпечення розроблення пакета документів щодо створення
спеціальної   (вільної)   економічної   зони   та  інших
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Програми.
   Рішення координаційно-наглядової ради, прийняті в межах її
компетенції, мають рекомендаційний характер та є підставою для
прийняття рішень міської ради, розпоряджень міського голови.
   Щорічно починаючи з 1999 року проводиться аналіз виконання
заходів Програми, про результати якого повідомляється Кабінет
Міністрів України, заінтересовані центральні органи виконавчої
влади та громадськість міста Львова.
 
                       Додаток 1
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
  Структура зайнятих у народногосподарському комплексі міста
 
---------------------------------------------------------------------
              |  Чисельність робітників і службовців
              |-----------------------------------------
  Галузь національної   |  1990 рік  |     1997 рік
    економіки     |---------------|-------------------------
              |тис. |відсоток| тис. |відсоток|відсоток
              |чоло- |до під- |чоловік|  до  |до 1990
              |вік  |сумку  |    |підсумку| року
---------------------------------------------------------------------
 
 
   1. Державний сектор
 
Промисловість        184,6  33,7   118,7  29,8  64,3
Будівництво         46,8  8,6   29,5   7,4   63
Транспорт і зв'язок     41,6  7,6   34,1   8,5  81,9
Торгівля, громадське     46,5  8,5   29,9   7,5  64,3
харчування,
Матеріально-технічне
постачання і збут
Комунальне господарство   18,8  3,4   11,4   2,8  60,6
і побутове
обслуговування
Охорона здоров'я,      29,4  5,4   28,8   7,2  97,9
соціальне забезпечення
Освіта і наука        62,9  11,6   42,3  10,6  67,2
Культура           6,5  1,1    3,9   0,9   60
Інші установи та       92,2  17    57,5  14,4  62,3
організації
-----------------------------------
Разом            529,3  97,6   356,1  89,5  67,2
 
  2. Малі, спільні підприємства та
       кооперативи
 
Промисловість         -   -    11,9    3
Будівництво          -   -     3,7   0,9
Торгівля, громадське     -   -    16,7   4,2
харчування
Інші галузі          -   -     9,7   2,4
---------------------
Разом            15,8  2,4   42,2  10,5
---------------------
Всього           545,1  100   398,3   100
 
                       Додаток 2
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
        Динаміка змін у промисловості м. Львова
                             (млн. гривень)
------------------------------------------------------------------------
            | 1990 |1994 рік|1995 рік| 1996 | 1997 | 1997
  Показники      | рік |    |    | рік | рік  | рік у
            |   |    |    |   |    |відсот-
            |   |    |    |   |    |ках до
            |   |    |    |   |    | 1990
            |   |    |    |   |    | року
------------------------------------------------------------------------
 
Обсяг   промислової  3117  1461   1149,8  907,2 924,4  29,7
продукції      у
порівнянних  оптових
цінах
 
Темп зростання   до      63    78,7   78,9  101,9
попереднього   року,
відсотків
 
Обсяг   виробництва  3897  1142,2  908   773,6 732,6  18,8
товарів   народного
споживання, включаючи
алкогольні  напої  -
всього (у відпускних
цінах)
 
Темп зростання   до      59    79,5   85,2  94,7
попереднього   року,
відсотків  у  тому
числі:      обсяг
виробництва
продовольчих  товарів  1139  521,8  472,8  431,7 402,8  35,4
народного  споживання
без алкогольних напоїв
(у відпускних цінах)
 
Темп     зростання      74,4   90,6   91,3  93,3
порівняно з попереднім
роком, відсотків
 
Обсяг   виробництва  14670 432   294,9  259,2 247,3  16,9
непродовольчих товарів
народного  споживання
(у відпускних цінах)
 
                        Додаток 3
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
   Показники діяльності промислових підприємств м. Львова,
  питома вага яких найбільша в загальному обсязі виробництва
            в 1997 році (звіт)
 
-------------------------------------------------------------------------------
            |  Обсяг  |Приріст, | Питома |Заборго-|Середньо-
            |промислового|зниження | вага в |ваність |облікова
    Підприємство  |виробництва,|(-) до  |загальному|з плате-|чисельність
            |тис. гривень|1996 року,| обсязі |жів до |(у тому
            |      |відсотків |промисло- |бюджету |числі
            |      |     |вого виро-|станом |промислово-
            |      |     | бництва, |на 1  |виробничий
            |      |     |відсотків |січня  |персонал),
            |      |     |     |1998 р.,| осіб
            |      |     |     |тис.  |
            |      |     |     |гривень |
-------------------------------------------------------------------------------
         Машинобудування та металообробка
 
Підприємство       12172,9    -30    1,3   616,5  1290/1260
"Львівенергоремонт"
 
ВАТ "Завод        7380,7    20,2    0,8   -    737/731
гідромеханічних
передач"
 
ВАТ "Автобусний     71078,4    19,6    7,7   51,2   4728/4540
завод"
 
ВАТ "Ізоляторний     6510,6    -11    0,7   462,7  923/898
завод"
 
Електроламповий      37873,9    18,2    4,1   2344,2  3944/3805
завод АТ "Іскра"
 
ВАТ "Завод        5956,8    20,5    0,6   425,2  2880/2455
"Львівсільмаш"
 
ДК "Львівприлад"     18322,2    2,8    2    2510,7  3199/3115
 
ВАТ            5830     -41,7   0,6   376,7  1099/1068
"Прикарпат-
промарматура"
 
Державний концерн     6640,2    -36,8   0,7   -    7277/7066
"Лорта"
 
ВАТ "Завод        14717,3    0,8    1,6   1047,8  3508/3270
"Автонавантажувач"
 
ВАТ "Локомотиво-     19686,5    1,2    2,1   -    1351/1227
ремонтний завод"
 
ДП "Лорта-реа"      2325,2    7,5    0,3   -    1021/1021
 
Дослідний завод      1120,7    178,1   0,1   91,8
"Хвиля"
 
ВАТ            4248,1    55,1    0,5   5,7   259/194
"Експериментальний
механічний завод"
            Легка промисловість
 
ВАТ "Маяк"        2606,5    -7,9    0,3   6,2   893/850
 
ВАТ "Шкіряне       10803,6    62,6    1,2   591,1  995/944
підприємство
"Світанок"
 
 
ВАТ "Львівське      4533,8    69,9    0,5   336,4  2627/2416
взуттєве виробничо-
торгівельне
підприємство
"Прогрес"
 
Спільне українсько-    3690,4    8,8    0,4   -    720/675
швейцарське
акціонерне
товариство "Весна"
           Харчова промисловість
 
ВАТ "Хлібозавод N 5"   13703,5    30,6    1,5   -    452/304
 
ВАТ "Хлібозавод N 1"   12570,4    -0,4    1,4   -    645/512
 
АТЗТ "Львівський     36348,6    27,7    3,9   -    410/397
жиркомбінат"
 
ВАТ "Львівський      13746,8    13,6    1,5   -    411/343
холодокомбінат"
 
Колективне        41300,2    -30,7   4,5   -    1258/1105
м'ясопереробне
підприємство
"Прикарпаття"
 
Лікеро-горілчаний     22381,5    35,7    2,4   -    389/366
завод
 
АТ "Ензим"        14279     51,7    1,5   -    282/258
 
ЗАТ "Кондитерська     138769    7,1    14,2   -    2815/2659
фірма "Світоч"
 
ВАТ "Акціонерна фірма   13353,5    38,2    1,4   105   623/587
"Колос"
 
ВАТ "Львівський      18074,5    17,2    2    -    877/662
хлібокомбінат"
 
СП "Галка ЛТД"      10821,3    у 2 р.   1,2   -    314/303
 
Комбінат         11840,9    -58,3   1,3   94,6   575/547
хлібопродуктів
 
ВАТ "Молококомбінат"   4591     -2,3    0,5   -    416/359
 
СП "Кока-Кола       3611,4    -36,9   0,4   -    465/215
Аматілсервіс"
 
ВАТ "Львівський      6635     8,7    0,7   -    337/323
міськмолокозавод"
 
Винзавод "Укрвино"    3441,9    21,8    0,4   -    188/185
 
Товариство з       4275,3    21,3    0,5   -    246/-
обмеженою
відповідальністю
"Парфюмерно-
косметична
фабрика"
              Інші галузі
 
Державна акціонерна    43906,4    44,5    4,7   2890,6  594/565
енергетична компанія
"Львівобленерго" (з
включенням до її
складу Львівського
підприємства теплових
мереж і ТЕЦ-2)
 
ВАТ "Хімічний завод"   5239,1    -4,9    0,6   -    263/247
 
ВАТ "Фабрика паперово-  4444,8    5,9    0,5   -    341/336
білових виробів
"Бібльос"
 
Державний ювелірний    6890,7    3,1    0,7   -    888/877
завод
 
Дочірнє підприємство   59728,4    0,3    6,5   2175   309/286
"Львівтрансгаз"
 
ВАТ "Галичфарм"      29531,3    5,9    3,2   5,9   1528/1485
 
АТЗТ "Завод "Райдуга"   6459,9    14,2    0,7   809,9  959/935
 
ЗАТ з іноземними     42229     52,4    4,6   -    838/802
інвестиціями "Р.Дж.
Рейнольд Табакко
Львів"
 
ВАТ "Львівський      8893,3    15,3    1    -    249/-
дослідний
нафтомаслозавод
"НВО "Масма"
 
ВАТ "Львівпокізол"    4387,1    -8,8    0,5   -
 
ВАТ "Мехсклозавод"    8224,3    -4,4    0,9   299,1  520/496
 
ВАТ "Львівський      13359,1    -0,6    1,4   997,9  1340/1234
керамічний завод"
 
Львівське         4025,8    47,4    0,4   -    171/171
підприємство
"Львівлікпрепарати"
 
АТЗТ "Вторкольормет"   2812     8,9    0,3   -    189/189
 
Підприємство засобів   5027     25,2    0,5   -    438/438
пересування і
протезування
 
Дочірнє підприємство   1937,4    40,7    0,2   -    353/353
"Галімпекс-скло-
дзеркальний завод"
-----------------------
 
Всього          856757,6   +7,3    92,6
 
Всього по місту (205   924457,7   +1,9    100
підприємств)
 
                        Додаток 4
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
      Динаміка змін структури обсягів промислової
         продукції підприємств м. Львова
                           (відсотків)
----------------------------------------------------------------
    Галузь     | 1990 | 1994 | 1995 |1996 рік|1997 рік
            | рік | рік | рік |    |
----------------------------------------------------------------
Всього           100  100  100   100   100
  У тому числі:
 
Електроенергетика     0,2  1,5  7,8   5,7   5,2
 
Паливна промисловість   0,7  1,1  3,9   6,1   7,4
 
Хімічна та нафтохімічна  2,8  1,7  2,2   1,7   1,1
промисловість
 
Машинобудування та     59,3  33   32    27,5   26,4
металообробка
 
Лісова, деревообробна та  2,0  2,1  1,7   1,3   1,4
целюлозно-паперова
промисловість
 
Промисловість будівельних 1,2  3,3  2,9   2,5   2,9
матеріалів
 
Скляна і фарфоро-     0,5  1   1,1   1,4   1,6
фаянсова промисловість
 
Легка промисловість    1,3  11,6  3,8   3,6   3,2
 
Харчова промисловість   13,6  28,9  30,7   32,1   38,6
 
Інші галузі        18,4  15,7  13,9   18,1   12,2
 
                        Додаток 5
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
      Виробництво найважливіших видів продовольчих
         товарів підприємствами м. Львова
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Продовольчі товари  |Одиниця| 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |1998 |1999 | 2000 | 2001 | 2002
            | виміру| рік  | рік | рік | рік | рік |рік  | рік | рік | рік | рік
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
М'ясо, включаючи     тонн  35164  19883 13778 10625 6200  4000  4000  4000  4000  4000
субпродукти першої
категорії
Ковбасні вироби      -"-  19227  7553  4597  3634  3760  2000  2000  2000  2000  2000
Консерви         туб  14743  11079 11866 15034 8038  5000  5000  5000  5000  5000
Хліб та хлібобулочні   тонн  72003  36595 28437 68824 68539 68787 69038 69239 69390 69540
вироби
Дріжджі пекарські     -"-  7968  10217 9308  11630 15136 21000 30000 30000 36000 36000
Кондитерські вироби    -"-  64425  33413 36549 37591 35493 41748 40279 39797 39317 39337
Макаронні вироби     -"-  25688  12279 8973  2223  2882  5000  5000  5000  5000  5000
Маргаринова продукція   -"-  40451  11058 10762 8738  11745 11500 11500 11600 11700 11800
Майонез          -"-  3846  4292  2711  3703  4088  3700  3700  3700  3700  3700
Горілка та горілчані   тис.дал 2670  3029  3867  1183  1061  1170  2000  2800  2800  2800
вироби
Вино виноградне      -"-  1324  623  589  245  194  350  470  520  570  620
Пиво           -"-  6954  3955  2923  2157  2084  2500  3000  3600  4300  5200
Продукція з        тонн  176586 54912 32427 23441 17744 18100 18600 19000 19400 19400
незбираного молока
у перерахунку на
молоко
                        Додаток 6
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                      на 1998 - 2002 роки
 
  Основні показники соціально-економічного розвитку м. Львова
 
---------------------------------------------------------------------------- 
              |        Станом на 1 січня        |
Показник та одиниця виміру |        відповідного року        |
              |------------------------------------------------|
              |1990 рік| 1994 рік|у відсотках| 1997 рік|у від- |
              |    |     | до 1990 |     |сотках |
              |    |     |  року  |     |до 1990|
              |    |     |      |     | року |
---------------------------------------------------------------------------- 
Середньорічна чисельність  825,6   833    100,9   822,2   99,6
населення, тис. чоловік
 
Трудові ресурси - всього,  688,9   608,3   88,2    589,5   85,6
тис. чоловік
 
Середньорічна чисельність  529,3   387,8   73,3    356,1   67,3
зайнятих за галузями
економіки (без малих,
спільних підприємств і
кооперативів), тис.
чоловік
   у тому числі:
 
промисловість        184,6   162,1   87,8    118,7   64,3
 
будівництво         46,8   33,1   70,7    29,5    63
 
транспорт і зв'язок     41,6   37,3   89,7    34,1    82
 
заготівля, матеріально-   46,5   19,8   42,6    29,9    64,3
технічне постачання і
збут
 
комунальне господарство   18,8   15,9   84,6    11,4    60,6
і побутове обслуговування
 
охорона здоров'я,      29,4   28,9   98,3    28,8    98
соціальне забезпечення
 
освіта і наука        62,9   58,5   93     42,3    67,2
 
культура           6,5    6,3    96,9    3,9    60
 
інші установи і       92,2   25,9   21,8    57,5    62,4
організації
 
Кількість роздержавлених        383         701
об'єктів - всього,
одиниць
    у тому числі:
 
промисловість             34          34
 
сільське господарство         1          8
 
транспорт і зв'язок          7          6
 
будівництво              17          27
 
торгівля і громадське         214         394
харчування
 
заготівля, матеріально-        5          5
технічне постачання і
збут
 
побутове обслуговування        97          167
населення
 
інші галузі              3          14
 
Приватизовано квартир та        22534        37789
одноквартирних будинків,
одиниць
 
Загальна площа             1149,6        2033,8
приватизованих квартир,
тис. кв. метрів
 
Частка квартир,            94,9         92,6
приватизованих
безоплатно, відсотків
 
Капітальні вкладення -    690608  205555  29,8    204241   29,6
всього (у порівнянних
цінах 1996 року), тис.
гривень
   у тому числі:
 
державна форма власності   639792  133327  20,8    133879   20,9
 
колективна форма       47217   69879   148    63061   133,5
власності
 
приватна форма власності   3599   2349   85,3    7301    202,9
 
Введення в експлуатацію   368    139    37,8    78     21,2
житлових будинків усіх
форм власності, тис.
кв. метрів
    у тому числі:
 
державна форма власності   292    61    20,9    28     9,6
 
колективна форма       64    67    104,7   17     26,5
власності
 
з них ЖБК          44    26    59,1    3     6,8
 
приватна форма власності   12    11    91,2    33     27,5
 
Введення в експлуатацію
об'єктів соціально-
культурного призначення
 
Загальноосвітні       2592   870   33,6    -     -
навчально-виховні
заклади, учнівських
місць
 
Дошкільні заклади, місць   840    -     -     -     -
 
Лікарняні заклади, ліжок   220    -     -     -     -
 
Амбулаторно-поліклінічні   400    -     -     -     -
заклади, відвідувань на
зміну
 
Клуби та будинки культури,  -     -     -     -     -
місць у залі
 
Житловий фонд-всього,    11,9   12,1   101,7   13,3    111,8
млн. кв. метрів загальної
площі
   у тому числі:
 
державний, колективний    10,9   10    91,7    7,2    66
і фонд ЖБК
 
приватний          1     2,1    210    6,1    610
 
частка приватного      8,8    17,5         45,8
сектору, відсотків
 
у середньому на одного    14,5   16,5   113,8   16,2    111,7
мешканця, кв. метрів
 
Кількість сімей та      98611   87544   88,8    82130   83,3
одиноких громадян,
які перебувають на
квартирному обліку
 
Кількість сімей та      6084   2311   38     1489    24,5
одиноких громадян,
які поліпшили
житлові умови
 
 Показники роботи
міського транспорту
 
Трамвай
 
Протяжність         76,4    76,4   100    76,4    100
експлуатаційної колії,
кілометрів
 
Кількість пасажирських    226    216   95,6    206    91,1
вагонів, одиниць
 
Розподіл рухомого складу
за часом експлуатації,
років:
 
до 5             -     -     -     -     -
 
5-10             101    50    49,5    40     39,6
 
10-15            47    90    191,5   81     172,3
 
15 і більше         77    76    98,7    85     110,4
 
Перевезено пасажирів,    136,2   42,7   31,3    33,5    24,6
які оплатили проїзд,
млн. чоловік
 
Тролейбус
 
Протяжність         122,3   122,3   100    122,3   100
експлуатаційної колії,
кілометрів
 
Кількість пасажирських    243    147    60,5    145    59,7
вагонів, одиниць
 
Розподіл рухомого складу
за часом експлуатації,
років
 
до 5             -     50    -     32     -
 
5-10             -     41    -     81     -
 
10-15            -     66    -     23     -
 
15 і більше         -     46    -     9     -
 
Перевезено пасажирів,    99,8   46    46,1    24,3    24,4
які оплатили проїзд,
млн. чоловік
 
 Зв'язок загального
  користування
 
Наявність основних           122824        130864
домашніх апаратів,
одиниць
 
Забезпеченість основними        15          16
домашніми телефонами на
100 чоловік населення
 
Кількість таксофонів          2279         2360
міської телефонної
мережі, одиниць
 
 Торгівля та громадське
    харчування
 
Роздрібний товарооборот   2*    8261*        377910**
(* - млрд. крб.,
** - тис. гривень)
   у тому числі:
 
товарооборот торгівельної  1,8*   7663*        345601**
мережі
 
товарообіг мережі      0,2*   598*         32309**
громадського харчування
 
Роздрібний товарооборот -  2,4*   9917*        458**
усього на душу населення
у цінах відповідних років
(* - тис. крб., ** -
гривень)
 
Кількість підприємств    1157   1869         2304
роздрібної торгівлі,
одиниць
 
Торгова площа підприємств  134,4   148         156,4
роздрібної торгівлі,
тис. кв. метрів
 
Кількість підприємств    1089   858         876
громадського харчування,
одиниць
 
Кількість місць у      89,5   70,6         57,7
підприємствах
громадського харчування,
тис.
 
Забезпеченість з
розрахунку на
100 тис. мешканців:
 
підприємствами роздрібної  19    22          28
торгівлі, одиниць
 
торговою площею,       1623   1777         1896
кв. метрів
 
підприємствами        13    10          11
громадського харчування,
одиниць
 
місцями у підприємствах   1084   847         700
громадського харчування,
одиниць
  Платні послуги
 
Всі надані послуги      244,1*  17181**       202414**
(* - млн. крб., ** -
тис. гривень)
   у тому числі:
 
побутові           65,7   191,1**       11877**
 
пасажирського транспорту   46,9
 
зв'язку           16,9   980,8        75864
 
житлового господарства    12    101,5        18896
 
утримання дітей в      2,7    10,3         1055
дошкільних закладах
 
культури           13,5   25,6         1652
 
туристсько-екскурсійні    21,2   30,6         383
 
фізкультури і спорту     1,1    3,7         303
 
охорони здоров'я       4,9    59,8         2131
 
санаторно-курортні і     7,1    56,9         4173
оздоровчі
 
правового характеру та    2,1    15,6         1267
установ Ощадбанку
України
 
інші послуги         5,7    18,9         8946
 
комунальні          32,9   101         64359
 
Платні послуги з
розрахунку на одного
мешканця за видами
послуг, гривень
 
Всі надані послуги      296*   20,6         245,5
(* - крб.)
   у тому числі:
 
побутові           80    2,3         14,4
 
пасажирського транспорту   57    11,8         92
 
зв'язку           20    1,5         14
 
житлового господарства    14    1,2         22,7
 
утримання дітей в      3     0,1         1,3
дошкільних закладах
 
культури           16    0,3         2
 
туристсько-екскурсійні    25    0,4         0,5
 
фізкультури і спорту     1     0          0,4
 
охорони здоров'я       6     0,7         2,6
 
санаторно-курортні і     9     0,7         5,1
оздоровчі
 
правового характеру та    3     0,2         1,7
установ Ощадбанку
України
 
інші послуги         7     0,3         10,8
 
комунальні          40    1,1         78
 
Побутове обслуговування
 
Кількість підприємств         484         389
побутового
обслуговування, одиниць
 
Забезпеченість             10,7         10,9
підприємствами побутового
обслуговування з
розрахунку на 1000
мешканців
  Вища освіта
 
Навчальні заклади I-II
рівнів акредитації
 
кількість навчальних     26    30          32
закладів
 
кількість студентів -    27760   24964        25314
всього
 
випущено спеціалістів    5100   4955         4964
 
прийнято студентів      5012   4975         5557
 
Навчальні заклади III-IV
рівнів акредитації
 
кількість навчальних     10    11          11
закладів
 
кількість студентів -    55789   48418        51799
всього
 
випущено спеціалістів    9820   9077         10691
 
прийнято студентів      6466   8578         8738
  Загальноосвітні
  навчально-виховні
    заклади
 
Кількість закладів      114    120    105,2   126    110,5
 
Кількість учнів       104228  100455  96,3    105002   100,7
 
Кількість учителів      6580   6924   105,2   7472    113,6
 
Вечірні (змінні)       6     6     100    6     100
загальноосвітні заклади
- всього
 
кількість учнів       2985   2159   72,3    2177    72,9
 
кількість учителів      118    97    82,2    91     77,1
 
Денні загальноосвітні    108    111    102,7   120    111
навчально-виховні
заклади - всього
   у тому числі:
 
неповні середні       7     5     71,4    3     42,8
 
середні           95    100    105,3   111    116,8
 
для дітей з вадами      6     6     100    6     100
розвитку
 
Кількість учнів - всього   101243  99307   98,1    102825   101,6
   у тому числі в
    закладах:
 
неповних середніх      1618   1636   101,1   716    44,3
 
середніх           98385   96660   98,2    101114   102,8
 
для дітей з вадами      1240   1011   81,5    995    80,2
розвитку
 
Кількість учителів -     6462   6827   105,6   7381    114,2
всього
 
Змінність занять у
денних
загальноосвітніх
навчально-виховних
закладах
 
 Кількість закладів,
які проводили заняття:
 
в одну зміну         39    43    110,2   60     153,8
  до загальної       36,1   38,7   107,2   52,6    145,7
  кількості закладів,
  відсотків
 
у дві зміни         69    68    98     54     79,3
  до загальної       63,9   61,3   95,9    47,4    74,2
  кількості закладів,
  відсотків
 
 Кількість учнів,
 які навчалися:
 
у першу зміну        78555   78739   100,2   87250   111,1
  до загальної       77,6   79,2   102    85,7    110,4
  кількості закладів,
  відсотків
 
у другу зміну        22688   20568   90,6    14510   63,9
  до загальної       22,4   20,7   92,4    14,3    63,8
  кількості закладів,
  відсотків
 
 Дошкільні заклади
 
Кількість          181    171    94,5    150    92,9
 
Кількість місць       29388   27947   95     23336   79,4
 
Кількість дітей       30142   20057   66,5    15560   51,6
 
Кількість дітей у      103    72    69,9    67     65
постійних дошкільних
закладах з розрахунку
на 100 місць
 
 Заклади культури
 
Клубні заклади
 
Всього клубних закладів   51    46    90,1    41     80,4
 
Число місць у залах,     26454   23083   87,3    19299   72,9
одиниць
 
Театри
 
Всього професійних      9     9     100    9     100
театрів (включаючи
театри-студії)
 
Кількість відвідувань    1437,2  584,9   40,7    387,4   27
театрів за рік, тис.
 
Кількість вистав       3488   2566   73,5    2168    62,2
 
Кіноустановки
 
Кількість кіноустановок   47    19    40,7    18     38,3
з платним показом,
одиниць
 
Кількість місць       17144   9050   52,7    8776    51,2
 
Кількість відвідувань    10,6   1,1    10,3    0,2    1,8
кіносеансів у середньому
на одного мешканця
   Музеї
 
Всього музеїв        7     11    157    12     171
 
Кількість відвідувань    1156,9  921,2   79,6    959,5   82,6
музеїв на рік, тис.
 
  Забезпеченість
населення закладами
культури з розрахунку
  на 100 чоловік
 
Кількість місць у      3     3     100    2     66,6
закладах культури
клубного типу
 
Книжковий фонд бібліотек,  558    432    77,4    582    104,3
примірників
 
Кількість місць у залах   2     1     50     1     50
для глядачів
стаціонарних
кіноустановок
  Заклади охорони
    здоров'я
 
Кількість лікарів усіх    7     7,8    11,4    8     114,3
спеціальностей, тис.
чоловік
 
з розрахунку на 10 тис.   84,5   93,8   111    97,7    115,6
мешканців
 
Кількість середнього     10,6   12    113,2   13,4    126,4
медперсоналу, тис.
чоловік
 
Кількість середнього     129,3   144,2   111,5   163,9   126,7
медперсоналу з
розрахунку на 10
тис. мешканців
 
Кількість лікарняних     36    35    97,2    34     94,4
закладів, одиниць
 
Кількість лікарняних     13,8   12,9   93,5    12,4    89,8
ліжок, тис.
   з розрахунку на     167,5   154,7   92,3    152,2   90,8
  10 тис. мешканців
 
Кількість амбулаторно-    69    97    140,6   88     127,5
поліклінічних закладів
 
Потужність амбулаторно-   16,4   18,2   110,9   17,4    106,1
поліклінічних закладів,
тис. відвідувань на
зміну
   з розрахунку на     199,6   218,4   109,4   212,9   106,6
  10 тис. мешканців
 
Кількість санаторіїв і    -     14    -     11     -
санаторіїв-
профілакторіїв
 
Кількість санаторних     -     1005   -     811    -
місць, ліжок
 
Оздоровлено, тис.      -     10,7   -     7,4    -
чоловік
 
Основні показники
охорони атмосферного
повітря
 
Кількість підприємств,    144    189         230
які викидають шкідливі
речовини в атмосферу,
одиниць
 
Кількість джерел викиду   9296   11002        10884
шкідливих речовин -
всього, одиниць
 
Обсяг викидів шкідливих   13,5   6,8         4,2
речовин в атмосферне
повітря, тис. тонн
 
Основні показники
водопостачання
 
Використання свіжої     163,7   129,6   79,2    150,3   91,8
води, млн. куб. метрів
   у тому числі:
 
на виробничі потреби     25,7   11,4   44,3    8,9    34,6
 
на господарсько-питні    138    118,2   85,6    109,3   79,2
потреби
 
Скидання забруднених     161,9   178,9   110,5   179,7   110,6
стічних вод у водойми,
млн. куб. метрів
 
Обсяг зворотної і      139,8   80,8   57,8    51,3    36,7
послідовно використаної
води, млн. куб. метрів
 
Питома вага зворотної і   84,5   87,6   103,7   85,2    100,8
послідовно використаної
води на виробничі
потреби, відсотків
 
                       Додаток 7
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
          Заходи державної підтримки
         комплексного розвитку м. Львова
            на 1998 - 2002 роки
                                   (тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           |         Обсяг фінансування         |        Джерела фінансування
           |-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
  Найменування    |     у тому числі за роками      | усього |держав- |кошти |довго- |іноземні|місцевий| інші
підприємства, заходи |                      |    | ний і |підпри-|строкові| інвес- | бюджет |джерела
           |                      |    |обласний|ємства |кредити | тиції |    |
           |--------------------------------------------|    |бюджети |    |    |    |    |
           | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Розвиток промислового комплексу міста
  Машинобудування
  та металообробка
 
АТЗТ НВО
"Термоприлад"
 
Прилади контролю    39,2   108,4  204,1  394   254,3  1000   300            700
технологічних
процесів
 
Завод "Електро-
побутприлад"
 
Випуск товарів     246,5  380,4  766   1565,6  641,5  3600       350   1250   2000
народного спожи-
вання (електропо-
бутові прилади)
 
ВАТ "Автобусний
завод"
 
Технічний розвиток:  9583,3  17417,2 36749,9 68579,3 32042,3 164372      7240,1 6274,9  150857
заміна обладнання,
комплектуючі, ноу-
хау
 
АТ" Концерн-
електрон"
 
Модернізація теле-   126   157,5  294   708   214,5  1500           1500
візійного виробни-
цтва на заводі
кольорових телеві-
зорів "Електрон"
(с. Рясне)
 
Введення нових     193,2  241,5  450,8  1085,6  328,9  2300           2300
технологій поверх-
невого монтажу та
виробництва паку-
вальної тари
 
Поповнення обіго-        171   229,5  517,5  582   1500   1500
вих коштів промис-
лово-побутового
підприємства
"Електрон-ТВ" під
комплектуючі та
сировину
 
Поповнення       206,5  98    55    42    98,5   500                         500
обігових коштів
заводу кольорових
телевізорів
"Електрон" під
комплектуючі та
сировину
 
Впровадження на    1946,1  3683,7  7854   14422,1 6846,1  34752               34752
заводі кольорових
телевізорів
"Електрон"
чотирьох нових
технологій випуску
телевізорів
 
Поновлення обіго-   252   315   588   1416   429   3000           3000
вих коштів телеві-
зійного виробни-
цтва ВАТ "Концерн-
Електрон"
 
Освоєння виробни-   142,8  178,5  333,2  802,4  243,1  1700           1700
цтва газових паль-
ників інфрачерво-
ного випроміню-
вання для газових
плит та промисло-
вих установок
 
Освоєння виробни-   42    52,5   98    236   71,5   500            500
цтва з'єднувальних
елементів (фітингів)
із поліетилену під
газові, водопровідні
та каналізаційні
мережі з
використанням
поліетиленових
труб разом з
підприємством
"Укргазифікація-
Південь" (м. Одеса)
 
Створення готель-   619,5  294   165   126   295,5  1500                    1500
ного комплексу з
автостоянкою та
інфраструктурою
обслуговування для
вантажних автомо-
білів міжнародного
сполучення
 
ВАТ "Завод
гідромеханічних
передач"
 
Освоєння вироб-    159,7  314,9  526,7  1163   735,7  2900   1000   700   504            696
ництва автоматич-
них планетарних
гідромеханічних
передач
 
ЗАТ "Львівський
ізоляторний завод"
Обладнання під     207,2  392,2  836,2  1535,5  728,9  3700                3700
виготовлення
ізоляторів, ноу-хау
 
АТ "Конвейєр"
 
Випуск нових видів   79,4   83,3   142,7  334,6  110   750            700        50
продукції
 
ВАТ "Львівський
завод автонаванта-
жувач"
 
Підготовка серій-   1848   2320   4322   9824   3686   22000       10000  12000
ного виробництва
малотоннажного
автонавантажувача
мод. 41.012
вантажопідйомні-
стю 1,6 тонни
 
ВАТ "Завод
"Львівсільмаш"
 
Освоєння серійного   374,1  586   1030,2  2193   1269,7  5453   1000                    4453
виробництва
сільськогосподар-
ських машин нового
покоління
підвищеної
конкуренто-
спроможності
 
ВАТ "Іскра"
 
Технічне        9622,2  12687,8 24179,9 55198,5 18861,6 120550      12055  90495  18000
переоснащення
 
Державний концерн
"Лорта"
 
Радіовимірювальна   386,4  576,1  1025,9  2340,8  1070,8  5400   800   1900  2700
апаратура (розроб-
лення, серійний
випуск)
 
Персональні      1260   1904,4  3803,4  7677   3355,2  18000       1800  3600   9000       3600
комп'ютери
(складання з
готових вузлів
інвестора)
 
Енергозберігаючі    60,5   96,3   168,8  391,9  182,5  900   180   180   540
джерела світла
(розроблення і
серійний випуск)
 
Лічильники газу і   183,1  309,4  535,1  1228,5  623,9  2880   700   180   1440            560
води побутові (роз-
ширення існуючого
виробництва)
 
Телевізори       347,8  436,8  813,5  1836,3  705,6  4140       270   2070            1800
малогабаритні
(розроблення,
серійний випуск)
 
Комплекти прийому   378   474,6  884,1  2006,3  757   4500       270   2430            1800
супутникового та
кабельного теле-
бачення побутові
(розроблення,
серійний випуск)
 
Високоякісна      60,5   75,9   141,5  319,4  122,7  720       90    360            270
підсилювально-
звуковідтворюваль-
на побутова апара-
тура (розроблення,
серійний випуск)
 
Цифрові автома-    151,2  189,8  353,7  798,5  306,8  1800       180   900            720
тичні телефонні
станції і засоби
мобільного зв'язку
(розроблення,
серійний випуск)
 
Автоматичні сис-    798   1115,6  2019   4595,5  1971,9  10500  1000  180   5400            3920
теми управління
теплоелектростан-
ціями (серійний
випуск, монтаж за
технічною докумен-
тацією замовника)
 
Газові опалювачі    907,2  1139,4  2122,2  4790   1841,2  10800       180   5400            5220
побутові (серійний
випуск за техніч-
ною документацією
замовника, інвес-
тора)
 
Електропобутова    241,9  303,9  565,9  1277,5  490,8  2880       180   1440            1260
техніка (серійний
випуск за техніч-
ною документацією
замовника, інвесто-
ра)
 
ВАТ "Львівський
мотозавод"
 
Розвиток виробни-   175   301   625,3  1179,2  559,5  2840       570       2270
цтва конкуренто-
спроможної мото-
велотехніки на
світовому ринку з
використанням
енергозберігаючих
технологій
 
Легка
промисловість
 
ВАТ "Маяк"
 
Збільшення оборот-   25,2   31,6   58,9   136   48,3   300        100   200
них коштів під-
приємства з метою
збільшення вироб-
ництва продукції на
внутрішньому
ринку
 
Встановлення до-
даткової технологіч-
ної лінії для
пошиву:
 
пальт              29,6   39,8   89,7   100,9  260   260
 
брюк              50,2   67,3   151,8  170,7  440   440
 
З метою підвищен-
ня продуктивності
праці і якості про-
дукції встановити
додатково нове
обладнання
 
усього         16    23,6   46,9   97    40    223,5       50   73,5   100
 
у тому числі:
 
спецобладнання,    5,6   10,6   22,6   41,5   19,7   100                100
29 одиниць
 
прес для дублю-    6,2   7,7   14,4   34,7   10,5   73,5           73,5
вання тканини, 2
одиниці
 
комп'ютери для     4,2   5,3   9,9   20,8   9,8   50        50
дільниці САПР
 
Заміна зношеного        91,2   122,4  276   310,4  800   800
обладнання
 
Підготовка кадрів і  30,8   53    110,1  207,6  98,5   500        100       400
переведення підпри-
ємства на дво-
змінний режим
роботи
 
Обладнання       25,2   42,4   87,5   166,1  78,8   400        100       300
фірмових магазинів
 
ВАТ "Шкіряне
підприємство
"Світанок"
 
Розширення вироб-   1008   1491,5  2661,5  6157   2682   14000  2000   2500  8500            1000
ництва, збільшення
випуску
  Харчова
 промисловість
 
АТ "Львівська
кондитерська
фірма "Світоч"
 
Придбання       1444,8  1823,2  3388,4  7139,9  3403,7  17200       1900                15300
обладнання для
виробництва
шоколадних мас
фірми "Бюлер",
Швейцарія
 
Придбання та      560   1007   2118   3943,5  1871,5  9500       1000       8500
впровадження лінії
з виробництва
шоколадних виробів
методом відливки в
комплекті із загор-
тальними машинами
фірми "Біндлер",
Німеччина
 
Придбання та      1066,8  1918,6  4035,5  7513,4  3565,7  18100       1900       16200
впровадження
цукеркової лінії
фірми "Золліх",
Німеччина
 
Придбання та впро-   666,4  1208,4  2547,4  4732   2245,8  11400      1000       10400
вадження нової лінії
з виробництва ва-
фельних виробів
фірми "HAAS",
Австрія
 
ВАТ "Акціонерна
фірма "Колос"
 
Технічне        181,5  229   425,6  898,8  425,6  2160,5      2160,5
переобладнання
підприємства
АТЗТ "Львівський
жиркомбінат"
 
Модернізація      134,4  168,6  314,2  721,6  261,2  1600       600   1000
діючого
виробництва
 
ЗАТ "Ензим"
 
Закупівля       1046,6  1318,4  2452,4  5315,1  2327,5  12460       10106  2354
устаткування,
технологічного
обладнання
 
ВАТ "Львівський
міський молочний
завод"
 
Реконструкція     25,2   47,7   101,7  186,8  88,6   450                450
холодильних камер
з переведенням
окремих на низьку
температуру
(-18 град.)
 
Придбання авто-    6,7   8,5   15,8   33,3   15,7   80        80
мата з розфасу-
вання згущеного
молока
 
Реконструкція     7,6   9,5   17,7   37,5   17,7   90        90
сиркового цеху
 
ВАТ "Львівський
молочний комбінат"
 
Придбання нового    84    276   425,5  989,5  725   2500   1500       1000
технологічного
обладнання для
виготовлення
дитячого
харчування
 
ВАТ "Хлібозавод
N 1"
 
Реконструкція і    105   132,5  246,3  520   246,2  1250       1250
встановлення печей
тунельних площею
25 кв. метрів
 
ВАТ "Львівський
холодокомбінат"
 
Придбання       103,8  171,1  350,9  676,3  317,9  1614       480       1134
обладнання для
виробництва
морозива
 
Печі для випічки    11,2   21,2   45,2   83    39,4   200                200
вафель
 
Придбання облад-    33    41,7   77,4   163,5  77,4   393        393
нання для виробни-
цтва холоду
 
ВАТ "Львівська ма-
каронна фабрика"
 
Будівництво      929,2  441   247,5  189   443,3  2250                    2250
котельні
 
ВАТ "Галицькі
продукти"
 
Придбання лінії    84    105   196   472   143   1000           1000
розливу газованих
напоїв, переоблад-
нання робочих
місць
 
Львівський вин-
завод "Укрвино"
 
Встановлення нових   92,4   338,9  515,1  1130,3  973,3  3050   1950   1100
технологічних ліній
 
ВАТ "Агрофірма
"Провесінь"
 
Реконструкція     1092,7  1241,5  1910,8  3714,1  2340,9  10300  2000   2000  1300   3500   1500
теплиць площею 15
гектарів (перехід на
енергозберігаючі
технології)
 
Реконструкція     134,4  168   313,6  755,2  228,8  1600           1600
шампіньйонного
комплексу
 
Колективне м'ясо-
переробне підпри-
ємство "Прикар-
паття"
 
Модернізація      159,6  302,1  644,1  1182,7  561,5  2850                2850
ковбасного
виробництва
 
Освоєння нових     478,8  906,3  1932,3  3548,3  1684,3  8550                8550
технологій вироб-
ництва м'ясних
консервів у мало-
ваговій розфасовці
 
Організація вироб-   319,2  604,2  1288,2  2365,5  1122,9  5700                5700
ництва високо-
очищеного моно-
компонентного
інсуліну
 
ВАТ "Львівхліб"
 
Технічне пере-     16,8   21,2,  39,4   83    39,6   200                         200
оснащення цеху,
освоєння нового
асортименту
 
ТзОВ
"Харчопродукт"
 
Оновлення облад-    5,6   33,4   53,2   110,5  97,3   300   200            100
нання та закупівля
сировини
  Інші галузі
 
ТзОВ "Львів-
фанпромторг"
 
Закупівля сировини   151,2  189   352,8  849,6  257,4  1800           1800
 
Закупівля устат-    0,7   0,8   1,6   3,8   1,1   8             8
кування і нових
технологій
 
ВАТ "Львівський
мехсклозавод"
 
Забезпечення      84    323,9  489,8  1134,4  887,9  2920   1920       1000
проведення рекон-
струкції системи
 
ВАТ "Львівський
завод гумових тех-
нічних виробів"
 
Реконструкція     3,2   35801  13    23,9   11,3   57,5                57,5
дільниці ПВХ
 
Закупівля       12    22,7   48,3   88,8   42,2   214                214
обладнання
 
Закупівля сировини   3,2   6,1   13    23,9   11,3   57,5                57,5
 
Львівське державне
експериментальне
підприємство засо-
бів пересування
і протезування
 
Ремонт малярної         5,5   7,4   16,7   18,8   48,4   48,4
дільниці цеху
колясок
 
Комплекс інженер-        5,8   7,8   17,7   19,9   51,2   51,2
них робіт з впровад-
ження підвісних
вантажонесучих
конвейєрів
 
Виготовлення          5,7   7,6   17,3   19,4   50    50
колясок із тонко-
стінних труб
 
Розроблення і          34,2   45,9   103,5  116,4  300   300
впровадження у ви-
робництво дорож-
ньої складної коляс-
ки і випуск дослід-
ної партії для міста
Львова
 
Впровадження у         35,3   47,4   107   120,3  310   310
виробництво коляс-
ки з електропри-
водом
 
Заміна морально і        2,4   3,3   7,4   8,4   21,5   21,5
фізично зношеного
обладнання
 
Забезпечення тех-        9,5   12,7   28,6   32,2   83    83
нологічним облад-
нанням
 
Механізація транс-       34,2   45,9   103,5  116,4  300   300
портування деталей
на гальванічну діль-
ницю за допомогою
підвісного конвейєра
 
Забезпечення нови-       39,9   53,6   120,7  135,8  350   350
ми матеріалами і
комплектуючими
для виготовлення
протезів нижніх
кінцівок
 
ВАТ "Львівпокізол"
 
Впровадження      209,1  221,7  379,5  736,9  379,8  1927       963,5      578,1  192,7  192,7
технології
утеплення стін
будинків з
використанням
полістирольної
сполуки
 
ВАТ "Львівське
взуттєве виробничо-
торговельне
підприємство
"Прогрес"
 
Надання пільгового   84    105   196   472   143   1000           1000
кредиту для
поповнення
обігових коштів
 
Львівське КП
"Фірма "Спецстиль"
 
Закупівля       93,8   150,5  307,1  619,9  253,7  1425           500   925
обладнання для
пошиття одягу
 
Львівська державна
книжкова фабрика
"Атлас"
 
Закупівля       345,6  432,5  806,8  1913,8  615,3  4114       500   3614
устаткування
 
Львівське
підприємство
лікарських
препаратів
 
Будівництво та     1186,7  3397,1  5885,3  11985,4 8609,5  31064  13036  6328       11700
обладнання корпусу
для виробництва
протитуберкульоз-
ної вакцини БЦЖ
 
АТЗТ "Завод
"Райдуга"
 
Модернізація          342   459   1035   1164   3000   3000
обладнання
 
Перепрофілювання    3481,3  6052,4  11423  23067,8 12975,5 57000  9000   26000      22000
підприємств ВПК
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         46187  72183,5 139387  284841,6 132160  674759,1 44100,1 97026,1 171453,4 315195,1 5992,7  40991,7
           Розвиток підприємництва
 
Створення фонду    80    100   250   600   820   1850   1250           500   100
стимулювання
підприємництва
 
Розроблення      109   170   3529   720   562   5090       1350  2360   1380
документації та
створення вільної
економічної зони
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         189   270   3779   1320   1382   6940   1250   1350  2360   1880   100
             Розвиток туризму
 
Реалізація       932   933   765   460   1410   4500       700   500   2000   700   600
загальноміської
програми "Туризм"
  в тому числі:
 
Реконструкція та    882   783   465   260   1210   3600       700   500   2000   300   100
розбудова готельної
бази
 
Маркетингово-     50    150   300   200   200   900                     400   500
інформаційна
діяльність
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         932   933   765   460   1410   4500       700   500   2000   700   600
      Охорона навколишнього природного середовища
 
Виконання прикладної  10    10    20             40        40
еколого-технічної
інвентаризації джерел
тепла
 
Встановлення нецен-  50    71    1073   403   103   1700       1200                500
тралізованих систем
комбінованого
вироблення
електро- та
теплоенергії
(пілотний)
 
Теплоізоляція двох
панельних будинків   50    50    100            200                         200
(пілотний)
 
Облаштування мийок та 50    70    1500   970   1210   3800                         3800
пунктів технічного
обслуговування
автомобілів
на в'їздах у місто
 
Контроль за станом   50    50    50    50    50    250                     250
довкілля в районі
існуючого звалища
 
Розроблення структури 20    20    50    50    50    190                     150   40
баз даних та наповнен-
ня їх реальними даними
 
Визначення базових ла- 180   180   80    180   180   800   310   410            80
бораторій для контролю
за станом навколишньо-
го середовища та нала-
годження роботи пунк-
тів спостереження за
станом атмосферного
повітря
 
Видання екологічного  20    20    20    20    20    100        20            40    40
бюлетеня
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         430   471   2893   1673   1613   7080   310   1670           520   4580
 
  Створення міської системи запобігання надзвичайним ситуаціям
          та ліквідації їх наслідків
 
Комплектація          300   300   300   300   1200   1200
матеріальної бази
аварійно-рятувального
загону і підготовка
кадрів
 
Резерв коштів на    1598   1238   1238   1238   1238   6550                    6550
ліквідацію
надзвичайних
ситуацій в розмірі
1 відсотка міського
бюджету
 
Запровадження засобів 40                      40                     40
зв'язку (радіо та
мобільного)
 
Придбання та      60                      60                     60
встановлення
електросирен
 
Створення рухомого   40                      40                     40
пункту управління
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         1738   1538   1538   1538   1538   7890   1200                6690
         Розвиток житлового господарства
 
Утворення товариств  160   160   160   160   160   800                     800
співвласників житла
 
Встановлення приладів 2180   2350   3032   2749   2495   12806                    12806
обліку
 
Модернізація фізично           150   150   200   500                     500
застарілих котелень
 
Заміна морально і   125   290   400   400   400   1615                    1615
фізично зношеного
ліфтового обладнання
та обладання
об'єднаних
диспетчерських систем
(ОДС)
 
Ремонт та реставрація 150   200                 350   200                150
архітектурної
пам'ятки - палацу
Потоцького
 
Реконструкція та    4180   5182   4892   6122   8034   28410  13000  1560  4300   7550   2000
реставрація аварійних
будинків у центральній
частині міста
  Охорона пам'яток історії, культури, реконструкції районів
            історичної забудови
 
Розроблення цілісної  60    80    140   140   180   600   200   150            50    200
програми встановлення
і реконструкції
пам'ятників
 
Заходи збереження      Кошти, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1997 р. N 1266
історичної забудови
міста
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         6855   8262   8774   9721   11469  45081  13400  1710  4300   7550   17921  200
        Розвиток комунального господарства
 
Благоустрій та     266   84    96    254   254   954        410            544
придбання обладнання
 
Проектування та
будівництво:
 
сміттєперевантажу-   800   1000   1770   1500   1470   6540                    6540
вальної станції,
2 одиниці
 
сміттєспалювального  31683,8 41781,2 49996,5 46486,4 11852,1 180000               174000  6000
заводу
 
  нового сміттєзва-  20    500   2600   1500   1500   6120                3060   3060
  лища
 
  зливної станції            450            450                     450
 
Рекультивація діючого 200   200   200   200   200   1000                    1000
сміттєзвалища
 
Реконструкція мереж  817   817   818   1017   1218   4687                    4687
зовнішнього освітлення
 
Проектування та                      400   400                     400
впровадження
зовнішнього освітлення
 
Проектування та    40    500   6500   3500   3000   13540                    13540
будівництво нового
цвинтаря (63 га)
 
Розширення       4100   2100   2000            8200                    8200
Сихівського та
Голосківського
цвинтаря
 
Реконструкція     500   500   500   500   500   2500                    2500
об'єктів благоустрою,
озеленення берегів
водойм, зон
масового відпочинку
 
Заміна і        5100   3100   7100   5100   5100   25500  1500   7000  1500       15500
реконструкція
магістральних
водогонів і
водопровідних мереж
 
Будівництво та рекон- 7200   3200   7200   11200  7200   36000  2000   10000  20000       4000
струкція водозаборів
і насосних станцій
 
Водооблік       960   960   960   960   960   4800       100   2000   160   2140   400
 
Будівництво щитових  8400   6400   10400  8400   8400   42000  2400   13200  20000       6400
колекторів,
реконструкція і
заміна
каналізаційних
колекторів і мереж
 
Реконструкція     3700   2700   4700   3700   3700   18500  1100   3800  12000       1600
каналізаційних
насосних станцій
 
Розширення і      5800   3800   7800   5800   5800   29000       10000  10000       9000
реконструкція
каналізаційних
очисних споруд
 
Заміна і реконструкція:
 
розподільних      320   320   320   320   320   1600       1600
(вуличних) газопроводів
та вводів до будинків
(77 кілометрів)
 
газорозподільних    80   80    80    80    80    400        400
пунктів
 
шафних розподільних   80   80    80    80    80    400        400
пунктів
 
станцій катодного    40   40    40    40    40    200        200
захисту газопроводів
 
Будівництво підстанції 565   2000   2000   1567   1000   7132       2000           5132
110 кВ "Львів-30"
 
Реконструкція      404   921                 1325       325            1000
підстанції 110 кВ
"Львів-10"
 
Будівництво і реконст- 450   450   450   450   450   2250       250            2000
рукція розподільних
пунктів (5 одиниць)
 
Будівництво і рекон-  320   320   320   320   320   1600       600            1000
струкція трансформа-
торних підстанцій
(10 одиниць)
 
Прокладення нових    100   100   100   100   100   500        500
кабельних ліній 6-10 кВ
(10 кілометрів)
 
Заміна кабельних ліній 200   200   200   200   200   1000       500            500
0,4-10 кВ
(20 кілометрів)
 
Система управління   500   500                 1000       1000
збутом електричної
енергії
 
Реконструкція облад-  4000   6000   28000  21000  80000           4000  52000  24000
нання львівських теп-
лових мереж (ТЕЦ-1)
 
Теплові мережі     4400   4800   2500   2600   2600   16900       1000  8000   7900
Львівобленерго
 
Будівництво газопро-  1540   1540   1540   1540   1540   7700       7700
воду від газорозпо-
дільної станції
"Липники" до ТЕЦ-1
 
Реконструкція     1800   4800   44800  24800       76200           66200  10000
існуючої схеми
теплопостачання
м. Львова
 
Котельні і центральні 13700  10700  14700  15700  13700  68500       22000  46500
теплові пункти
 
Завершення       2200   2200   2200   2200   2200   11000           11000
будівництва
котельні другої
промзони Сихів з
тепломережею до
житлового масиву та
тепломережі -
перемички між першою
та другою чергою
котелень
 
Облік води та     548   548   548   548   548   2740           2740
теплової енергії по
джерелах
теплопостачання
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         100833,8 103241,2 204968,5 157662,4 93932,1 660638  7000   86985  251940  219120  95193  400
        Розвиток наукового потенціалу міста
         Наукові дослідження і розробки
 
Проведення       560   700   1000   1500   1590   5350  2500   160   100   2400       190
експериментальних
досліджень,
розроблення технічної
документації та
освоєння виробництва
оптоелектронних
високоточних датчиків
тиску
 
Конденсаторно-     300   600   800   200   300   2500   800   200        1500
акумуляторні системи
для автотранспорту
 
Системи        300   500   900   1100   200   3000   2000  200        800
акумулювання енергії
для сонячних та
вітрових енергетичних
установок
 
Розроблення нових   290   360   420   630   740   2440   550   240   50    1600
композиційних
матеріалів -
світлочутливих
полімерних паст для
економних технологій,
виготовлення
електронних побутових
виробів
 
Оптично-прозорі клеї  80    90    120   150   200   640   110   150        370        10
з ультрафіолетовим
ініціюванням
застигання для
склеювання силікатного
і кварцевого скла з
металами, керамікою,
деревом та папером
 
Роторно-поршневий   570   2195   2563   1821   1896   9045   3000   500   100   4540       905
двигун внутрішнього
згорання
 
Розроблення устат-   210   170   160   150   140   830   170   350       200        110
кування для рестав-
рації рідкісних видань
 
Система забезпечення  150   100   100   100   100   550   300   200                50
ощадних режимів
експлуатації електро-
освітлювальної
апаратури міської
мережі в умовах трива-
лого використання
 
Розроблення      80    90    70             240   190   50
технології
виготовлення хімічних
джерел живлення на
основі нових
електроактивних
матеріалів
 
"Алкотест" -      60    40    20    20    10    150   50    60                 40
аналітичний набір для
ферментативного
визначення спирту
 
Розроблення та     50    40    40             130   70    60
дослідження матеріалу
для виготовлення
фотополімеризаційно-
здатних флексо-
графічних друкарських
форм
 
Очищення стічних вод  30    25    25    20        100   40    60
поліграфічного
виробництва
електрохімічним
методом
 
Створення каталогу   30    30    25    25        110   110
кириличних
рукописних кодексів
 
Архітектурні пам'ятки 40    30    30             100   40    60
Львова - інформаційна
система
 
Дослідження з     300   860   1400   1100   1160   4820   2180   340   300   570        1430
отримання
українського інсуліну
 
Антикорозійний захист 520   560   650   530   540   2800   800   500   400   1100
трубопроводів,
ємкостей та
будівельних
конструкцій
 
Інші заходи      1000   2000   1000   2000   4000   10000  1500   600   500   4600       2800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         4570   8390   9323   9646   10876  42805  14410  3730  1450   17680       5535
   Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього господарства
              Транспорт
 
Реконструкція
Львівського аеропорту:
 
I черга        15000  30000                45000  1000*  5000  12500  22000       4500
 
II черга                 40000  20000  39000  99000       10000  29000  40000      20000
 
Реконструкція     12000  24000  14000  18000  48000  114000      40000  10000  60000       4000
Львівського
залізничного вокзалу
 
Розвиток міського   300   300   300   300   300   1500       400   250        250   600
автобусного
транспорту
 
Міський
електротранспорт
 
Реконструкція     6900   14500  11900  3200   500   37000  6400   16800           13800
існуючої та
будівництво нової
транспортної колії
 
Поповнення рухомого  1900   2100   2700   2500   2210   11410  2280   4566           4564
складу
 
Відкриття трамвайного 400   12200  8800   2300       23700  4740   8532           10428
маршруту на
Сихівський житловий
масив
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         36500  83100  77700  44300  90010  331610  14420  85298  51750  122000  29042  29100
               Зв'язок
 
Розвиток        31272,6 28000  9012,4  2001   10414  80700       18000  10000  30000       22700
електрозв'язку
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         31272,6 28000  9012,4  2001   10414  80700       18000  10000  30000       22700
            Дорожнє господарство
 
Реконструкція доріг і 12960  30040  15600  4000   22090  84690  5538*  12000  20800  32000  12300  2052
дорожньо-
транспортних споруд
 
Будівництво та     320   2100   3160   6340   6800   18720  120            10000  100   8500
експлуатація
багатоповерхових
автостоянок
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         13280  32140  18760  10340  28890  103410  5658   12000  20800  42000  12400  10552
 
Всього за розділом   81052,6 143240  105472,4 56641  129314  515720  20078  115298 82550  194000  41442  62352
        Розвиток соціальної інфраструктури
             Охорона здоров'я
 
Введення в       164   334   1300   1354       3152   2600*               552
експлуатацію корпусу
відділення патології
новонароджених
 
Спорудження корпусу           2075   2602   5113   9790   5000*               4000   790
дитячого інфекційного
відділення
 
Введення в                370   2000   40    2410   2000*               410
експлуатацію двох
підстанцій станції
швидкої допомоги
 
Реконструкція                   350        350        50            300
центральної
диспетчерської станції
швидкої допомоги
 
Заміна рухомого         260   260   260   370   1150  1000*                150
складу станції швидкої
допомоги
 
Реконструкція     40    30                 70                     50    20
відділення
шкірвендиспансеру
 
Реорганізація     20    160   20             200                     150   50
міського
тубдиспансеру
 
Створення амбулаторій      104   210   106        420        120            300
сімейного лікаря
 
Оновлення обладнання  100   200   200   250   450   1200   1000*  50            100   50
(апаратури)
лікувально-
профілактичних
закладів
 
Обладнання міського           400   400   600   1400   1000*      400        -    -
діагностичного центру
 
Реконструкція              750   750   1500   3000   2000*  100            700   200
котелень
 
Створення інформа-            50    50    290   390   300*   20        20    50
ційної мережі, мето-
дично-аналітичного
центру, комп'юте-
ризація
лікпрофзакладів
 
Впровадження платних      40    40    40    50    170        100   50    10        10
послуг
 
Розширення мережі            200   1000       1200           1000   100        100
недержавних
лікувальних закладів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         324   1128   5875   9162   8413   24902  14900*  440   1450   130   6762   1220
               Освіта
 
Завершення       100   100   100   50        350   150*                200
будівництва другої
черги середньої школи
N 100 (с. Рясне)
 
Введення в       150   200   300   100        650   300*                250   200
експлуатацію другої
черги міської
середньої школи N 1
 
Завершення будів-   42    100   200   408        750   550*                200
ництва середньої
школи (смт Брюховичі)
 
Встановлення комп'ю-  80    100   200   300   1320   2000   1000*           100   750   150
терних класів у серед-
ніх школах міста
(50 одиниць)
 
Ремонт дахів у 20   100   100   500   500   800   2000   1000*  200            600   200
школах
 
Ремонт і        100   100                 200                     100   100
реконструкція
спального корпусу
санаторної школи N 1
 
Реалізація програми  100   200   400   400   500   1600   400*       800        400
енергозбереження в 16
закладах освіти
 
Створення            75    75    75        225                100   45    80
білінгвіальних шкіл
 
Створення класичної       100   300   300        700   200*           200   100   200
гімназії
 
Завершення будівницт- 100   454   306   200   305   1365   400*           500   200   265
ва реабілітаційного
центру "Джерело"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         772   1529   2381   2333   2925   9940   4000*  200   800   900   2845   1195
               Культура
 
Науково-реставраційні 150   50    50    350   150   750   250                300   200
роботи
 
Заходи щодо      225   175   200   200   200   1000   200   100       200   100   400
збереження об'єктів
ландшафтної
архітектури
 
Ремонт Львівського       350   350   400   400   1500   750       300        100   350
державного
академічного
українського
драматичного театру
імені Заньковецької
 
Ремонт і реставрація      5    63    110   72    250   150                100
будинку-музею
М. Грушевського
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         375   580   663   1060   822   3500   1350   100   300   200   600   950
       Вдосконалення системи управління містом
 
Створення і      135   135   135   60    135   600                     600
функціонування
інституту планування
розвитку міста
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом         135   135   135   60    135   600                    600
 
Всього за розділами 244393,4 341900,7 485953,9 536118  395989,1 2004355,1 121998,1 309209,1 517103,4 758655,1 179365,7 118023,7
 
у тому числі з обласного
бюджету                                   25438*
 
------------------
  * Кошти обласного бюджету.
 
                        Додаток 8
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
    Розподіл коштів за джерелами фінансування та роками
    виконання Програми державної підтримки комплексного
            розвитку м. Львова
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    |      Кошти державного і обласного бюджетів
                    |                          (тис. гривень)
     Розділ Програми       |------------------------------------------------------------------
                    | 1998** |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  Всього
                    | рік  |  рік  |  рік  |  рік  |  рік  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розвиток промислового комплексу*          5041,5   6736    15229   17093,6 44100,1
Розвиток підприємництва                     160    650    440   1250
Розвиток туризму
Охорона навколишнього природного
середовища                     70     80     80     80    310
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків                      300     300    300    300   1200
Розвиток житлового господарства           2000    2060    6090    3250   13400
Розвиток комунального господарства         1710    1780    1780    1730   7000
Розвиток наукового потенціалу міста         1580    3990    5480    3360   14410
Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства               1318    6070    8320    4370   20078
Розвиток соціальної інфраструктури:
  охорона здоров'я                450     1350    7300    5800   14900
  освіта                     500     750    1250    1500   4000
  культура                    150     200    630    370   1350
Удосконалення системи управління містом
--------------------------
Разом                        13119,5   23476   47109   38293,6 121998,1
 
у тому числі:
  з державного бюджету              11434,5   18976   37359   28793,6 96563,1
  з обласного бюджету               1685    4500    9750    9500   25435
 
Розвиток промислового комплексу*      8176   10264    19121   40333,1  19132  97026,1
Розвиток підприємництва          27    42     661    122    498   1350
Розвиток туризму              155   156     109    47     233   700
Охорона навколишнього природного      69    70     733    426    372   1670
середовища
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
Розвиток житлового господарства      337   338     395    195    445   1710
Розвиток комунального господарства     10460  14848    29766   16966   14945  86985
Розвиток наукового потенціалу міста    600   895     701    547    987   3730
Розвиток транспорту, зв'язку та      14636  34109    24967   11830   29756  115298
дорожнього господарства
Розвиток соціальної інфраструктури:
  охорона здоров'я            91    52     108    66     123   440
  освіта                 30    35     57     36     42    200
  культура                17    20     22     20     21    100
Удосконалення системи управління містом
-------------------
Разом                   34598  60829    76640   70588,1  66554  309209,1
 
Розвиток промислового комплексу*      14363  18030    33675   80850   24535,4 171453,4
Розвиток підприємництва          68    105     1659    306    222   2360
Розвиток туризму              50    50     100    100    200   500
 
Охорона навколишнього природного
середовища
 
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
 
Розвиток житлового господарства      848   850     993    491    1118   4300
Розвиток комунального господарства     24653,5 30520    83551,9  79187   34027,6 251940
Розвиток наукового потенціалу міста    233   348     272    213    384   1450
Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства          14968  23024    16716   7920    19922  82550
Розвиток соціальної інфраструктури:
охорона здоров'я              75    138     637    262    338   1450
освіта                   111   137     245    138    169   800
культура                  52    60     65     60     63    300
Удосконалення системи управління містом
-----------------------
Разом                   55421,5 73262    137913,9  169527   80979  517103,4
 
Розвиток промислового комплексу*      17720  33337    71100   130898,1  62140  315195,1
Розвиток підприємництва          53    82     1294    239    212   1880
Розвиток туризму              444   444     312    133    667   2000
 
Охорона навколишнього природного
середовища
 
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
 
Розвиток житлового господарства      1490   1492    1744    861    1963   7550
Розвиток комунального господарства     52255,3 37925,2   63270,6  38589,4  27079,5 219120
Розвиток наукового потенціалу міста    2846   4240    3320    2594    4680   17680
Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства          35175  54109    39284   18613   46819  194000
Розвиток соціальної інфраструктури:
  охорона здоров'я            8    8      60     24     30    130
  освіта                 136   159     256    160    189   900
  культура                35    40     43     40     42    200
Удосконалення системи управління містом
-------------------------
Разом                   110162,3 131836,2  180683,6  192151,5  143821,5 758655,1
 
Розвиток промислового комплексу*      2475   1177    660    500    1180   5992
Розвиток підприємництва          41    41     5     3     10    100
Розвиток туризму              150   150     150    140    110   700
 
Охорона навколишнього природного      170   140     70          140   520
середовища
 
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків                 1738   1238    1238    1238    1238   6690
 
Розвиток житлового господарства      4140   3542    3542    2044    4653   17921
Розвиток комунального господарства     13415  18188    26500   21090   16000  95193
Розвиток наукового потенціалу міста
Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства          7514   11559    8392    3976    10001  41442
Розвиток соціальної інфраструктури:
  охорона здоров'я            75    404     3210    1273    1800   6762
  освіта                 360   539     768    540    638   2845
  культура                105   120     129    120    126   600
Удосконалення системи управління містом  135   135     135    60     135   600
--------------------
Разом                   30318  37233    44799   30984   36031  179365
 
Розвиток промислового комплексу*      3453   4334    8095    17030,7  8079   40991,7
Розвиток підприємництва
Розвиток туризму              133   133     94     40     200   600
 
Охорона навколишнього природного      191   191     2010    1167    1021   4580
середовища
 
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
 
Розвиток житлового господарства      40    40     40     40     40    200
Розвиток комунального господарства     50    50     100    50     150   400
Розвиток наукового потенціалу міста    891   1327    1040    812    1465   5535
Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства          8759,6  19121    10043,4  5982    18446  62352
Розвиток соціальної інфраструктури:
  охорона здоров'я            75    76     510    237    322   1220
  освіта                 135   159     305    209    387   1195
  культура                166   190     204    190    200   950
Удосконалення системи управління містом
-------------------
Разом                   13893,6 25621    22441,4  25757,7  30310  118023,7
 
Державний бюджет                  11431,5   18976   37359   28793,6 96560,1
Обласний бюджет                   1688    4500    9750    9500   25438
Засоби підприємств             34598  60829    76640   70588,1  66554  309209,1
Довгострокові кредити           55421,5 73262    137913,9  169527   80979  517103,4
Іноземні інвестиції            110162,3 131836,2  180683,6  192151,5  143821,5 758655,1
Місцевий бюджет              30318  37233    44799   30984,7  36031  179365,7
Інші джерела                13893,6 25621    22441,4  25757,7  30310  118023,7
-------------------
Разом                   244393,4 341900,7  485953,9  536118   395989,1 2004355,1
 
------------------------
   * Розвиток переробних галузей з виробництва  продовольчих
товарів включено до розділу "Розвиток промислового комплексу".
   ** Капіталовкладення, передбачені у державному бюджеті для
м. Львова, не враховані.
 
                       Додаток 9
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
    Обсяги та джерела фінансування, визначені Програмою
                                (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      |     |            Джерела фінансування
                      |     |----------------------------------------------------------------------
      Розділ Програми         | Всього  | держав- | кошти  | довгостро- | іноземні | місцевий | інші
                      |     | ний і  | підпри- | кові кредити | інвестиції | бюджет  | джерела
                      |     | обласний | ємств  |       |      |     |
                      |     | бюджети |     |       |      |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розвиток промислового комплексу*       674759,1  44100,1  97026,1   171453,4   315195,1   5992,7  40991,7
Розвиток підприємництва           6940    1250    1350    2360     1880     100
Розвиток туризму               4500         700     500      2000     700    600
Охорона навколишнього природного середовища 7080    310    1670                  520    4580
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків                  7890    1200                       6690
Розвиток житлового господарства       45081   13400   1710    4300     7550     17921   200
Розвиток комунального господарства      660638   7000    86985    251940    219120    95193   400
Розвиток наукового потенціалу міста     42805   14410   3730    1450     17680         5535
Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього
господарства                 515720   20078   115298   82550     194000    41442   62352
Розвиток соціальної інфраструктури:
  охорона здоров'я             24902   14900   440     1450     130     6762   1220
  освіта                  9940    4000    200     800      900     2845   1195
  культура                 3500    1350    100     300      200     600    950
Удосконалення системи управління містом   600                             600
------------------
Разом                    2004355,1 121998,1  309209,1  517103,4   758655,1   179365,7 118023,7
у тому числі: з державного бюджету      96560,1  96560,1
       з обласного бюджету       25438   25438
 
----------------------
   * Розвиток переробних галузей з виробництва продовольчих
товарів включено до розділу "Розвиток промислового комплексу".
 
                       Додаток 10
                  до Програми державної підтримки
                  комплексного розвитку м. Львова
                     на 1998 - 2002 роки
               ЗАХОДИ
    Програми державної підтримки комплексного розвитку
  м. Львова, що фінансуються з державного (обласного) бюджету
                               (тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------
      Розділ Програми.    |      За роками       | Всього
     Найменування заходу   |----------------------------------|
                 | 1999 | 2000  | 2001 | 2002 |
--------------------------------------------------------------------------------
 Розвиток промислового комплексу
 
Машинобудування та металообробка
--------------------------------
АТЗТ НВО "Термоприлад"            100   100   100   300
АТ "Концерн-Електрон"                     1500   1500
ВАТ "Завод гідромеханічних          200   300   500   1000
передач"
ВАТ "Завод "Львівсільмаш"           250   450   300   1000
Державний концерн "Лорта"                   2680   2680
 
Легка промисловість
-------------------
ВАТ "Маяк"                  200   300   1000   1500
ВАТ "Шкіряне підприємство      200   400   900   500   2000
"Світанок"
 
Харчова промисловість
---------------------
ВАТ "Львівський молочний                900   600   1500
комбінат"
Львівський винзавод "Укрвино"    300    400   550   700   1950
ВАТ "Агрофірма "Провесінь"      300    400   800   500   2000
 
Інші галузі
-----------
ВАТ "Львівський мехсклозавод"             920   1000   1920
 
Львівське державне          241,5   250   509   513,6  1514,1
експериментальне підприємство
засобів пересування і
протезування
 
Львівське підприємство        3000   2036  4000  4000   13036
лікарських препаратів
 
АТЗТ "Завод "Райдуга"             500   1500  1000   3000
 
Перепрофілювання підприємств ВПК   1000   2000  4000  2000   9000
--------------------------------
Разом                5041,5  6736  15229  17093,6 44100,1
 
  Розвиток підприємництва
 
Створення фонду стимулювання         160   650   440   1250
-----------------------------
підприємництва
--------------
Разом                     160   650   440   1250
 
 Охорона навколишнього
 природного середовища
 
Визначення базових лабораторій    70    80    80   80    310
для контролю за станом
навколишнього природного
середовища та налагодження роботи
пунктів спостереження за станом
атмосферного повітря
---------------------------------
Разом                70    80    80   80    310
 
Створення міської системи
запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх
    наслідків
 
Створення аварійно-рятувального   300   300   300   300   1200
--------------------------------
загону
------
Разом                300   300   300   300   1200
 
Розвиток житлового господарства
 
Ремонт та реставрація                     200   200
архітектурної пам'ятки - палацу
Потоцького
 
Реконструкція та   реставрація  2000   2000   6000  3000   13000
аварійних будинків у центральній
частині міста
 
Охорона пам'яток історії,
культури,
---------------------------------
реконструкція районів історичної
забудови
---------------------------------
Розроблення цілісної програми         60    90   50    200
встановлення і реконструкції
пам'ятників
---------------------------------
Разом                2000   2060   6090  3250   13400
 
  Розвиток комунального
    господарства
 
Заміна та      реконструкція  360   380   380   380   1500
магістральних   водогонів   і
водопровідних мереж
 
Будівництво та   реконструкція  500   500   500   500   2000
водозаборів і насосних станцій
 
Будівництво щитових  колекторів,  600   600   600   600   2400
реконструкція   та   заміна
каналізаційних колекторів і мереж
 
Реконструкція каналізаційних     250   300   300   250   1100
-----------------------------
насосних станцій
----------------
Разом                1710   1780   1780  1730   7000
   Розвиток наукового
    потенціалу міста
 
Дослідження і розроблення:
--------------------------
технічної документації     та  200   400   500   400   1500
освоєння   виробництва  опто-
електронних високоточних датчиків
тиску
 
конденсаторно-акумуляторних              500   300   800
систем для автотранспорту
 
системи акумулювання енергії для       200   450   350   1000
сонячних та вітрових енергетичних
установок
 
нових композиційних матеріалів -  100   150   150   150   550
світлочутливих  полімерних паст
для   економних   технологій
виготовлення     електронних
побутових виробів
 
технологій      виготовлення  10    40    30   30    110
оптично-прозорих   клеїв   з
ультрафіолетовим   ініціюванням
застигання   для   склеювання
силікатного і кварцового скла з
металом, керамікою, деревом та
папером
 
високоефективних технологій   і           70   100   170
засобів          захисту
сільськогосподарських культур
 
роторно-поршневого    двигуна  500   1000   1000  500   3000
внутрішнього згоряння
 
технології фазової рівноваги та  50    90    90   70    300
діаграм стану багатокомпонентних
систем
 
технології отримання українського  100   380   440   260   1180
інсуліну
 
технології    антикорозійного  120   230   250   200   800
захисту трубопроводів, ємностей
та будівельних конструкцій
 
Інші заходи             500   1500   2000  1000   5000
-----------
Разом                1580   3990   5480  3360   14410
 
Розвиток транспорту, зв'язку
 та дорожнього господарства
 
Транспорт
---------
Реконструкція першої    черги               1000*  1000*
Львівського аеропорту
 
Реконструкція існуючої     та       2400   4000       6400
будівництво  нової транспортної
колії
 
Поповнення рухомого    складу  550   590   590   550   2280
міського електротранспорту
 
Відкриття трамвайного маршруту на       640   2500  1600   4740
Сихівському житловому масиві
---------------------------------
Разом по підрозділу         550   3630   7090  3150   14420
 
Дорожнє господарство
--------------------
Реконструкція шляхів      і  738*   2400*  1200*  1200*  5538*
шляхово-транспортних споруд
 
Будівництво та    експлуатація  30    40    30   20    120
багатоповерхових автостоянок
---------------------------------
Разом за підрозділом         768   2440   1230  1220   5658
Разом за розділом          1318   6070   8320  4370   20078
у тому числі з обласного бюджету   738*   2400*  1200*  2200*  6538*
   Розвиток соціальної
    інфраструктури
   Охорона здоров'я
 
Введення в експлуатацію корпусу           1300*  1300*  2600*
відділення       патології
новонароджених
 
Спорудження корпусу   дитячого           4500*  500*   5000*
інфекційного відділення
 
Введення в  експлуатацію  двох               2000*  2000*
підстанцій швидкої допомоги
 
Заміна рухомого складу  станції  250*   250*   250*  250*   1000*
швидкої допомоги
 
Оновлення обладнання (апаратури)  200*   400*   400*       1000*
лікувально-профілактичних
закладів
 
Обладнання        міського       200*   300*  500*   1000*
діагностичного центру
 
Реконструкція котелень            500*   500*  1000*  2000*
 
Створення інформаційної  мережі,           50*   250*   300*
методично-аналітичного  центру,
комп'ютеризація лікувально-
профілактичних закладів
-------------------------------------
Разом                450*   1350*  7300*  5800*  14900*
      Освіта
 
Завершення другої      черги               150*   150*
будівництва середньої школи N 100
(Рясне)
 
Введення в експлуатацію  другої               300*   300*
черги міської середньої школи N 1
 
Завершення будівництва середньої           300*  250*   550*
школи (смт Брюховичі)
 
Обладнання 50 комп'ютерних класів  200*   300*   400*  100*   1000*
у середніх школах міста
 
Ремонт дахів 20 шкіл         200*   250*   350*  200*   1000*
 
Реалізація        програми  100*   100*   100*  100*   400*
енергозбереження в 16 закладах
освіти
 
Створення класичної гімназії         100*   100*       200*
 
Добудова реабілітаційного центру                400*   400*
"Джерело"
---------------------------------
Разом                500*   750*   1250*  1500*  4000*
       Культура
 
Проведення науково-реставраційних  50    100   50   50    250
робіт
 
Здійснення заходів      щодо  50    50    50   50    200
збереження об'єктів ландшафтної
архітектури
 
Ремонт театру        імені           500   250   750
М. Заньковецької
 
Ремонт і       реставрація  50    50    30   20    150
будинку-музею М. Грушевського
 
---------------------------------
Разом                150   200   630   370   1350
---------------------------------
Всього                13119,5 23476  47109  38293,6 121998,1
 
у тому числі з обласного бюджету   1688*  4500*  9750*  9500*  25438*
 
-------------------------
  * Кошти обласного бюджету.