Об утверждении представленного Минэкономики технико-экономического расчета реконструкции и реставрации здания Львовского государственного академического украинского драматического театра имени М. Заньковецкой

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 10 грудня 1998 р. N 1016-р
                Київ
 
 
   1. Затвердити  поданий  Мінекономіки  техніко-економічний
розрахунок реконструкції та реставрації  будівлі  Львівського
державного академічного українського драматичного театру імені
М. Заньковецької, розроблений Державним  проектним  інститутом
"Містопроект" м. Львів), з такими основними техніко-економічними
показниками:
   місткість             - 1065 місць
     у тому числі:
     великий зал          - 905 місць
     малий зал           - 160 місць
   площа забудови          - 6719 кв. метрів
   загальна будівельна кубатура   - 135000 куб. метрів
     у тому числі:
     надземної частини       - 113800 куб. метрів
     підвалу            - 21200 куб. метрів
   загальна площа          - 25472 кв. метрів
   корисна площа           - 16390 кв. метрів
   загальна розрахункова       - 70937,03 тис. гривень
   кошторисна вартість будівництва
     у тому числі:
   реконструкція та реставрація   - 68217,22 тис гривень
   театру
   розширення господарської зони   - 2719,81 тис. гривень
   кошторисна вартість будівельно-  - 11564,67 тис. гривень
   монтажних робіт у базисних
   цінах 1997 року
   2. Затвердити титул на виконання проектно-вишукувальних робіт
з реконструкції та реставрації будівлі Львівського державного
академічного українського   драматичного   театру   імені
М. Заньковецької згідно з додатком.
   3. Львівській облдержадміністрації забезпечити розроблення
проекту до 30 грудня 1998 р. з урахуванням зауважень, викладених у
висновку Центральної служби Укрінвестекспертизи від 11 серпня
1998 р. N 23а.
   4. Дозволити  Львівській  облдержадміністрації  виконувати
невідкладі протиаварійні роботи згідно з проектною кошторисною
документацією межах коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на 1998 рік на здійснення реконструкції та реставрації
Львівського державного академічного українського  драматичного
театру   імені   М.   Заньковецької,   до   затвердження
проектно-кошторисної документації.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 24
                    ДОДАТОК
           до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 10 грудня 1998 р. N 1016-р
 
     ТИТУЛ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ
################################################################################################################################################################
   Найменування та   |Рік по- | Потужність об'єкта, що проектується (місць)|Прогнозна кошторисна| Кількість працюючих| Стадії | Кошто- | Дата | Назва
місцезнаходження об'єкта,|чатку та|                      |вартість будівництва|          |проекту-| рисна  |прийман-|генераль-
  характер та черга  |закінче-|                      |  (тис. гривень)  |          | вання |(договір-|ня прое-|  ної
  будівництва, назва  |  ня  |                      |          |          |    | на вар- | ктно- |проектної
  продукції та одиниця |будівни-|                      |          |          |    | тість | кошто- |організа-
    виміру      | цтва |                      |          |          |    |проектно-|рисної |  ції
             |    |############################################+####################+####################|    |вишукува-|докумен-|
             |    |загальна у вартісних|   у натуральних   |    |  у тому |досягнута|розрахун- |    |льних ро-| тації, |
             |    |  показниках   | показниках основного | всього |числі буді-|     | кова  |    | біт за |дата за-|
             |    | (тис. гривень)  |   виробництва    |    |вельно-мон-|     |     |    |стадіями | тверд- |
             |    |          |            |    | тажних ро-|     |     |    |проекту- | ження |
             |    |          |            |    |біт у бази-|     |     |    | вання  |проект- |
             |    |####################+#######################|    |сних цінах |     |     |    | (тис.  |но-кош- |
             |    |досягнуто|розрахун- | досягнуто | розрахун- |    | 1997 року |     |     |    |гривень) | торис- |
             |    |     | кова  |      | кова   |    |      |     |     |    |     |ної до- |
             |    |     |     |      |      |    |      |     |     |    |     |кумен- |
             |    |     |     |      |      |    |      |     |     |    |     |тації  |
################################################################################################################################################################
Львівський державний    1998-              1065     1065  70937,03  11564,67             ТЕР,  1273,06      Держав-
академічний український  2003                                              проект,      1998 рік  ний
драматичний театр                                                     робоча       1999 рік проект-
імені М. Заньковецької,                                                  докумен-           ний
м. Львів                                                          тація            інститут
Реконструкція та                                                                    "Місто-
реставрація                                                        у тому            проект",
                                                             числі:            м. Львів
                                                             затверд-  280   IV кв.
                                                             жувана       1998 р.
                                                             частина
                                                             робоча  93,06  1998 рік
                                                             докумен-      1999 рік
                                                              тація
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         А.ТОЛСТОУХОВ

БУДСТАНДАРТ Online