Приказ от 09.11.1998 № 163 О Положении про Государственную геологическую карту Украины масштаба 1:200000

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
              Н А К А З
 
 N 163 від 09.11.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 січня 1999 р.
                   за N 8/3301
 
    Про Положення про Державну геологічну карту України
            масштабу 1:200000
 
   Відповідно  до  підпункту 3 пункту 4 частини 2 пункту
7 Положення  про  Державний  комітет  України по геології і
використанню  надр,  затвердженого  Указом Президента України
18 листопада 1998 року N 1276/98, на виконання рішення колегії
Держкомгеології України від 25.03.98 N 4 "Про статус Державної
геологічної карти України масштабу 1:200000" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про Державну геологічну карту України
масштабу 1:200000 додається).
   2. Головному геологічному управлінню (Калінін В.І.) здійснити
державну реєстрацію зазначеного Положення в Міністерстві юстиції
України.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держкомгеології Гурського Д.С.
 
 Голова Комітету                  С.В.Гошовський
                      Затверджено
                 Наказ Державного комітету України
                 по геології і використанню надр
                 09.11.98 N 163
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 січня 1999 р.
                   за N 8/3301
              Положення
     про Державну геологічну карту України масштабу
               1:200000
           1. Загальні положення
   1.1. Державна геологічна карта України масштабу 1:200000
(далі - Держгеолкарта-200) є базовою багатоцільовою комплексною
геологічною основою для планування освоєння природних ресурсів,
розвитку   мінерально-сировинної  бази,  розробки  науково
обгрунтованих програм геологорозвідувальних робіт, будівництва,
меліорації, охорони надр і довкілля, а також вирішення інших
актуальних питань розвитку галузей народного господарства держави.
   1.2. Держгеолкарта-200 являє собою комплект взаємоузгоджених
карт геологічного змісту з єдиною пояснювальною запискою, що
складені та підготовлені до видання за єдиними інструктивними
положеннями і вимогами та за  системою  однотипних  умовних
позначень.
   1.3. Держгеолкарта-200 охоплює всю територію України  за
аркушами  розподілення. Усі карти на суміжних номенклатурних
аркушах повинні бути обов'язково погоджені між собою. Карти
складаються лише в межах України без відображення територій
зарубіжних країн.
   1.4. Складання й підготовка до видання Держгеолкарти-200
здійснюється за серіями аркушів, що відповідають регіонам України,
виділеним  за  особливостями  геологічної будови (Карпатська,
Волинсько-Подільська,    Центральноукраїнська,    Донбаська,
Дніпровсько-Донецька, Причорноморська та Кримська).
   1.5. Картографічна основа для Держгеолкарти-200 готується
відповідно до вимог нормативних документів Укргеодезкартографії,
чинних  на  момент  складання  карт.  Порядок  використання
картографічної основи узгоджується з Укргеодезкартографії згідно з
чинним законодавством.
   1.6. Для складання Держгеолкарти-200 використовуються усі
опубліковані і фондові геологічні, геофізичні та інші матеріали,
наявні на час виконання картоскладальних робіт.
   1.7. Комплекти Держгеолкарти-200 створюються за результатами
робіт масштабу  1:200000  з геологічного довивчення площ або
камеральним способом, з проведенням мінімальних обсягів ревізійних
польових робіт. Черговість видання визначається потребами держави
й планується Держкомгеології України.
   1.8. Роботи  зі  складання  й  підготовки  до  видання
Держгеолкарти-200 та геологічне довивчення площ, яке випереджає
їх,   виконуються  державними  регіональними  геологічними
підприємствами в тісному співробітництві з науковими фахівцями
відповідних  інститутів Національної академії наук України і
закладів  Міністерства   освіти   України,   спеціалістами
гірничовидобувних  підприємств та організацій, підпорядкованих
Мінпромполітики, Мінвуглепрому та ін.
   1.9. Вимоги  до  складання  та  підготовки  до  видання
Держгеолкарти-200 визначаються тимчасовими Основними положеннями
зі складання і підготовки до видання комплекту Геологічної карти
України масштабу 1:200000.
   1.10. Обов'язковими   картами   типового   комплекту
Держгеолкарти-200 є:
   геологічна карта  дочетвертинних відкладів, а для деяких
регіонів, визначених інструктивними документами, - допліоценових
відкладів;
   геологічна карта четвертинних відкладів;
   геологічна карта похованих утворень (у т.ч. кристалічного
фундаменту, похованих поверхонь осадового чохла). На всіх картах
відображається інформація про корисні копалини.
   1.11. Крім обов'язкових, до  комплекту  Держгеолкарти-200
можуть  бути включені додаткові карти, визначені геологічним
завданням, а саме: гідрогеологічні, інженерно-геологічні, корисних
копалин і закономірностей їх розміщення та інші. Рішення про їх
видання ухвалюється Держкомгеології України.
   1.12. Науково-методичне керівництво та координація робіт зі
створення Держгеолкарти-200 покладається на Головну редакційну
колегію Держгеолкарти-200 при Держкомгеології України.
   1.13. Поточне  науково-методичне  забезпечення  робіт  зі
складання й підготовки до видання Держгеолкарти-200 і надання
практичної  допомоги  їх  виконавцям   покладається   на
Науково-методичний  центр  з  геологічного  картування  та
картографування Держкомгеології України.
   1.14. Аркуші (групи аркушів), підготовлені до видання, після
розгляду Науково-технічними радами підприємств або організацій, що
виконують  ці  роботи,  підлягають  обов'язковій апробації й
затвердженню Науково-редакційною радою Держкомгеології України.
Після цього вони передаються для видання в установленому порядку.
           2. Порядок використання
   2.1. Видані комплекти аркушів Держгеолкарти-200 призначені
для  відкритого  користування  і  передаються  Державному
інформаційному геологічному фонду України "Геоінформ" та державним
регіональним геологічним підприємствам.
   2.2. Надання комплектів Держгеолкарти-200 для користування
визначається Положенням про порядок розпоряджання геологічною
інформацією.

БУДСТАНДАРТ Online