ДСТУ EN 1434-2:2006 Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции (EN 1434-2:1997, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ
Частина 2. Вимоги до конструкції

(EN 1434-2:1997, IDТ)
ДСТУ EN 1434-2:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підг^їМЕМство Всеукраїнський державний науково-виробнимий центр стандартизації. матрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Карташев (науковий керівник): О. Зайцева, канд. техн. наук; О. Морозов; О. Шпирук

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту Уфаїни від 7 вересня 2006 р. Ns 272 з 2007-10-01

3  Національний стандарт ДСТУ EN 1434-2:2006 ідентичний з EN 1434-2:1997 Heal meters — Part 2: ConslnjcUonal requirements (Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції) зі зміною EN 1434-2/А1:2002 і включений з додолу CEN, rtie de Stassart 36, В*10б0 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандзртга у будь-якій формі і будь-йким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та спожлвчої політиюі (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі
ВІдтворювати, тиражувати і розповскщжувати його повністю чи
частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Держспоживсгаиларт України. 2007

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Перетворювачі температури

3.1 Загальні вимоги

3.2 Конструкція

3.2.1 Матеріал захисної оболонки та гільзи перетворюв^ів температури

3.2.2 Розміри коротких пвретворювачів, які установлюють 6езпосередньо у трубопровід, — тип DS

3.2.3 Розміри довгих перетворювачів, які установлюють безпосердньо у трубопровід, — тип DI

3.2.4 Розміри довгих перетворювачів, які установлюють у гільзу, — тип PL

3.2.5 Розміри гільзи

3.2.6 Вимоги до конструкції коротких перетаорюванів щодо їх установлення у трубопроводі

3.2.7 Вимоги до конструкції довгих перетворювачів щодо їх установлення у трубопроводі

3.3 Платинові перетворювачі температури

3.3.1 Параметри двопровідних перетворювачів температури

3.3.2 Характеристики електричного опору

3.3.3 З'єднувальні проводи

3.3.4 Пвреїворювачі твмпершурп для деопровідної схеми підключення

3.3.5 Перетворювачі температури для чотирипровідноі схеми підуточнення

3.3.6 Тривалість термічного спрацьовування

3.4 Інші перетворювачі темпераггури

4 Перетворювач витрати

4.1 Максимальний допустимий робочий тиск, МДТ

4.2 Розміри та габарити

4.3 Випробувальний вихідний сигнал 

4.4 Регулювальний пристрій

5 Обчислювані

5.1 Технічні розміри обчислювачів побутового застосування

5.2 Контакти — олис та ототожнення

5.2.1 Контакти для сигнальних проводів

5.2.2 Контакти для підкпючения до мережі живлення

5.3 Батареї

5.4 Динамічні характеристики

5.5 Випробувальний вихідний сигнал

5.6 Перерва у подаванні напруги живлення протягом 24 год

6 Єдиний теплолічильник

7 Інтерфейси між складовими частинами теплоллічильника

7.1 Визначання інтерфейсів імпульсних пристроїв

7.1.1 Електричне підключення

7.1.2 Класифікація пристроїв вихідних імпульсів

7.1.3 Часові та електричні параметри пристроїв вихідних імпульсів (крім випробувальних сигналів)

7.1.4 Класифікація пристроїв вхідних імпульсів

7.1.5 Часові та електричні параметри пристроїв вхідних імпульсів

7.1.6 Сумісність

8 Маркування та пломбування

8.1 Маркування

8.1.1 Пара перетворювачів температури

8.1.2 Перетворювач витрати

8.1.3 Обчислювач

8.1.4 Єдиний теплолічильник

8 2 Місця для нанесення маркований

8.3 Пломбування

Додаток А Приклади перетворювачів температури

Додаток В Вхідні та вихідні випробувальні сигнали

Додаток С Низька напруга живлення теплолічильників та їхніх складових частин+

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт е тотожний первюіад EN 1434-2 1997 Heat meters — Part 2: Constructional requirements (Теплойічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції) зі зміною EN 1434-2/А1:2002.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт ТК 65 «Прилади промислового контролю іа регулювання».

Стандарт містить вимоги, які відповідакїть чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— струїпурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», сНаціональний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відпоеідакїть серії стандартів ДСТУ 3561-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— текст зміни долучено безпосередньо до тексту стандарту і виділено в основному тексті подвійною рискою на березі;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», у розділах 113—іНаціонапьні примітки», які виділено в тексті стандарту рамкою.

Стандарт EN 1434 скпадшіться з шести стандартів (частин) під загальною назвою «Heat meters» (Теплолічил ьни ки).

Ці частини мають такі назви:

— Частина 1. Загальні вимоги;

— Частина 2. Вимоги до конструкції;

— Частина 3. Обмін даними та Інтерфейси;

— Частина 4. Випробування для затвердження типу;

— Частина 5. Первинна повірка;

— Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації й технічне обслуговування.

Частину З в Україні впроваджено як національний стандарт ДСТУ EN 1434-3:2005 Теплолічиль-ники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси (EN 1434-3;1997, IDT).

Частини 1,4,5. 6 упроваджують в Україні з наданням їм добровільного статусу.

Колії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ДСТУ EN 1434-2:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ
Частина 2. Вимоги до конструкції

ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ
Часть 2. Требования к конструкции

HEAT METERS
Part 2. Constructional requirements

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на теплолічильники, призначені для вимірювання кількості теплоти, яку в тетілообмінних контурах потинає або виділяє рідина, що називають теплоноаєм. Теплолічильники відображають кількість теплоти в узаконених одиницях.

Вимоги до теплолічильниюв шодо електробезпеки цим стандартом не охоплено.

Вимоги до теплолічильників щодо безпеки за тиа<ом цим стандартом не охоплено.

Цей стандарт не поширюється на теплолічильники з перетворювачами витрати та перетворювачами температури, які монтують на поверхні трубопроводу.

Частина 1 визначає загальні вимоги.

Національна примітка*

Частина 2 визначас аммоги со хокструкуЛ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недвювані посилання. Посилання на нормативні документи наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік публікацій наведено нижче.

У разі посилань на нормативні документи з наведенням дати наступні зміни або перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки у тому випадку, якщо Гх уведено разом зі змінами чи його переглядом. Для посилань на нормативні документи без наведення дати застосовують най-останніші видання відповІдноГ публікації.

EN 1434-1:1997 Heat meters — Part 1: General requirements

EN 1434-3 Heat meters Part 3: Data exchaige and interfaces

EN 60751:1995 Industfial platinum resislanoe thermometer sensors (1ЄС 751:1933)

ISO 228-1 Pipe threads where pressure light joints are not made on the treads — Part 1: DimentoinS, tolerances and designation

ISO 4903 Information technology — Data communicaUon — 15-pole interface connector and contact number assignments

ISO 7005-1 Metallic flanges — Part 1: Steel flanges

ISO 7005-2 Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges

ISO 7005-3 Metallic flanges — Part 3: Copper alloy and compositive flanges.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1434-1:1997 Теплолічипьники. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1434-3 Теплолічипьники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси

EN 60751:1995 Промислові платинові термометри опору (ІЕС 751:1963)

ISO 228-1 З'єднання труб, герметичні стики яких не мають нарізі. Частина 1. Розміри, допусіш та призначення

ISO 4903 Інформаційні технології. Обмін даними. 15-контаіа'ний роз’єм інтерфейсу DTE/DCE та завдання контаїстного номера

ISO 7005-1 Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланий

ISO 7005-2 Металеві фланці. Частина 2, Чавунні фланці

ISO 7005-3 Металеві фланці. Частина 3. Мідносплавні та композитні фланці.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online