Приказ от 17.02.1999 № 27 Об утверждении Типового положения про обучение по вопросам охраны труда

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 27 від 17.02.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 квітня 1999 р.
                   за N 248/3541

        Про затвердження Типового положення
        про навчання з питань охорони праці

   Відповідно до  Законів  України  "Про  охорону  праці"
 та "Про освіту", Положення про Комітет по
нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
України від 09.03.98 N 182/98, з метою виконання Державної
програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення
України з питань охорони праці на 1996-2000 роки, затвердженої
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  18.04.96 N 443
, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення про навчання з питань охорони
праці, що додається.
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим,
науково-виробничим  та  іншим  об'єднанням  підприємств,  які
здійснюють управління майном, що перебуває у державній власності,
підприємствам, установам і організаціям всіх форм власності,
роботодавцям  ужити  необхідних заходів для дотримання вимог
Типового положення про навчання з питань охорони праці після
набуття ним чинності в установленому порядку.
   3. Начальникам  управлінь  та  відділів,  територіальних
управлінь, експертно-технічних і навчальних центрів, державним
інспекторам  Держнаглядохоронпраці  забезпечити  систематичний
контроль за дотриманням вимог Типового положення про навчання з
питань охорони праці.
   4. Національному науково-дослідному інституту охорони праці
Ткачук К.Н.) забезпечити проведення навчання з питань охорони
праці в навчальному підрозділі Національного науково-дослідного
інституту охорони праці відповідно до вимог Типового положення про
навчання з питань охорони праці.
   5. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.
опублікувати  наказ "Про затвердження Типового положення про
навчання з питань охорони праці" протягом місяця після набрання
ним чинності.
   6. З введенням у дію цього Типового положення вважати таким,
що втратив чинність, ДНАОП 0.00-4.12.94 "Типове положення про
навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань
охорони  праці",  затверджений  наказом  Держнаглядохоронпраці
04.04.94 N 30, зареєстрований Міністерством юстиції
України 12.05.94 за N 95/304.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне
управління охорони праці (Лесенко Г.Г.).

 Голова Комітету                    С.П.Ткачук
                        Затверджено
                   Наказ Комітету по нагляду за
                   охороною  праці  України
                   17.02.99 N 27
             Типове положення
        про навчання з питань охорони праці
           1. Загальні положення
   1.1. Типове положення про навчання з питань охорони праці
(далі - Типове положення) спрямоване на реалізацію в Україні
системи  безперервного навчання з питань охорони праці, яке
проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також
з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти (далі - ЗО).
   1.2. Типове положення встановлює порядок і види навчання, а
також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та
осіб, які проходять навчання в ЗО.
   1.3. Вимоги даного нормативного акта є обов'язковими для
виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої
влади, асоціаціями, концернами, корпораціями, іншими об'єднаннями
підприємств, підприємствами, установами, організаціями (далі -
підприємства), незалежно від форм власності та видів діяльності.
   1.4. На підприємствах на основі цього Типового положення, з
урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих
і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблюються і
затверджуються  наказами  керівників  відповідні  положення
підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються
плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.
   1.5. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та
інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з
професій за сумісництвом.
   1.6. Працівники підприємств при прийнятті на  роботу  і
періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час
навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку
знань згідно з вимогами цього Типового положення. Допуск до роботи
(виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки
знань з питань охорони праці забороняється.
   1.7. Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка
знань можуть проводитись як традиційними методами, так і з
використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних
засобів, комп'ютерних навчально-контролювальних систем (далі -
автоекзаменатори), комп'ютерних тренажерів тощо.
   1.8. Перевірка знань працівників з питань охорони праці
проводиться за тими нормативними актами про охорону  праці,
додержання яких входить до їх службових обов'язків.
   1.9. Формою перевірки  знань  з  питань  охорони  праці
працівників є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами
у  вигляді  усного  опитування  або  шляхом  тестування  на
автоекзаменаторі  з  наступним  усним опитуванням. Результати
перевірки знань працівників з питань охорони праці оформлюються
протоколом (додаток 1).
   Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці
виявили задовільні результати, видаються посвідчення (додаток 2).
Працівникам, які згідно з цим Типовим положенням  проходять
навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпосередньо
на своєму підприємстві, видача посвідчень про перевірку знань є
обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.
   1.10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань
охорони праці працівник на протязі одного місяця повинен пройти
повторне навчання та повторну перевірку знань.
   При незадовільних результатах і повторної перевірки знань
питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з
чинним законодавством.
   1.11. Особам,  які  займаються  індивідуальною  трудовою
діяльністю, організаційно-консультативна допомога щодо навчання і
перевірки знань з питань охорони праці надається  місцевими
органами Держнаглядохоронпраці та службою охорони праці місцевих
органів виконавчої влади.
   1.12. Іноземці та особи без громадянства, які є власниками
підприємств або офіційно працюють на підприємствах України у
відповідності  з  чинним в Україні законодавством, проходять
навчання і перевірку знань з питань охорони праці як громадяни
України.
   1.13. Відповідальність за організацію і здійснення навчання
та перевірки знань працівників з питань охорони праці згідно з
вимогами цього Типового положення покладається на  керівника
підприємства,  в  структурних  підрозділах  (цеху,  дільниці,
лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів, а
контроль - на службу охорони праці.
   1.14. Відповідальність за дотримання навчальних планів і
програм навчання з питань охорони праці, використання в повному
обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання в
ЗО працівників, студентів, учнів та вихованців несуть керівники
відповідних ЗО.
   1.15. Контроль за дотриманням вимог цього Типового положення
здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби
охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.
    2. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на
          роботу і в процесі роботи
   2.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
              працівників
   2.1.1. Організацію навчання та перевірки знань з питань
охорони праці  працівників  при  підготовці,  перепідготовці,
підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники
служби кадрів або інші спеціалісти, яким керівником підприємства
доручена організація цієї роботи.
   2.1.2. Підготовка  працівників  для  виконання  робіт  з
підвищеною   небезпекою   здійснюється   тільки   в   ЗО
(професійно-технічні училища, навчально-курсові комбінати, центр
підготовки і  перепідготовки  робітничих кадрів тощо, в т.ч.
відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах), які
одержали в установленому порядку ліцензію Міносвіти та дозвіл
Держнаглядохоронпраці на провадження такого навчання.
   При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою
дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не
менше 30 годин, а специфічні питання охорони праці, пов'язані з
виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах
спеціальних  дисциплін  і  органічно поєднуються з вивченням
технології виробництва.
   2.1.3. Для решти робіт підготовка, перепідготовка працівників
за професіями можуть здійснюватися як в ЗО (професійно-технічні
училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати і т.ін.),
так і на підприємстві. При цьому дисципліна загального курсу
"Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 20 годин.
   2.1.4. Робочі навчальні  плани  і  програми  підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників розробляються
на підприємстві на основі типових навчальних планів і програм,
затверджених   Міністерством  освіти  за  узгодженням  з
Держнаглядохоронпраці.
   Навчальні плани та програми підготовки та перепідготовки
працівників повинні передбачати теоретичне і практичне (виробниче)
навчання з курсу "Охорона праці".
   2.1.5. Працівники, що приймаються на роботи, визначені в
ДНАОП  0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою",
затвердженому наказом  Держнаглядохоронпраці  30.11.93  N  123
 і зареєстрованому Міністерством юстиції 23.12.93 за
N 196, та ДНАОП 0.03-8.06-94 "Перелік робіт, де є потреба у
професійному доборі", затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці
та МОЗ  23.09.94  N 263/121  і зареєстрованому
Міністерством юстиції 25.01.95 за N  18/554,  проходять  на
підприємстві  (в  ЗО,  якщо останнє передбачено відповідними
нормативними актами) попереднє спеціальне навчання і перевірку
знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони
виконуватимуть. Попереднє спеціальне навчання і перевірка знань
працівників за його результатами проводяться одноразово до початку
самостійної роботи, а також у разі перерви в роботі понад один
рік.
   Періодичні перевірки  знань  працівників  цієї  категорії
проводяться згідно з пунктами 1.8 ... 1.10, 2.1.6, 2.1.7 цього
Типового положення  і  в  строки,  встановлені  відповідними
міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше
одного разу на рік.
   2.1.6. На підприємствах для перевірки знань працівників з
питань  охорони  праці  наказом  (розпорядженням)  керівника
створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються
заступники керівників підприємств, в службові обов'язки яких
входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби
створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють
керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.
   До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці,
юридичної, виробничих і технічних служб, представники органів
державного нагляду за охороною праці та профспілок. У разі
відсутності на підприємстві будь-якої із зазначених служб чи
профспілки комісія вважається правочинною, якщо до її складу
входять не менше трьох осіб.
   Усі члени комісії в установленому цим Типовим положенням
порядку повинні пройти навчання та перевірку знань з питань
охорони праці.
   При перевірці  знань  працівників,  які  безпосередньо
організовують чи виконують роботи підвищеної небезпеки або роботи,
що потребують професійного добору, потреба участі в роботі комісії
представника органу Держнаглядохоронпраці визначається державними
міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці.
   2.1.7. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони
праці на підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та
консультації.  Для  навчання  рекомендується  застосування
комп'ютерних тренажерів, інших технічних засобів, у разі їх
наявності.
   Перелік питань  для  перевірки знань з охорони праці з
урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії  з
перевірки знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони
праці і затверджує керівник підприємства.
   2.1.8. Вивчення  питань  охорони  праці  при підготовці,
перепідготовці  та  підвищенні  кваліфікації   працівників
безпосередньо на підприємстві здійснюється відповідно до пунктів
3.5, 3.7, 3.7.1 цього Типового положення.
   2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
         посадових осіб і спеціалістів
   2.2.1. Посадові особи і спеціалісти відповідно до ДНАОП
0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, які  зобов'язані
проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці"
, до початку виконання своїх обов'язків, а також
періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку
знань з питань охорони праці.
   Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони
праці цієї категорії працівників наведені в додатку 3 цього
Типового положення. Зміст тематичного плану і програми уточнюються
з урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і
виробництв.
   До проведення навчання за темами 7 і 8 типових тематичного
плану і програми мають залучатися фахівці-медики.
   2.2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
посадових  осіб  і  спеціалістів, передбачених у додатку 4,
проводиться  в  навчальних  закладах,  які  після  перевірки
експертно-технічним   або   Навчально-методичним   центром
Держнаглядохоронпраці   їх   матеріально-технічної   бази,
програмно-методичного забезпечення та документів, що засвідчують
перевірку знань викладачів з питань охорони праці, отримали дозвіл
Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи.
   2.2.3. Заступники керівників (на яких покладені обов'язки з
управління  охороною праці) міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій,  концернів,  корпорацій  та  інших  об'єднань
підприємств,  які  здійснюють  функції управління майном, що
перебуває в державній власності, керівники структурних підрозділів
виробничої сфери, спеціалісти служби охорони праці, члени комісії
з перевірки знань з охорони праці цих органів, керівники та
викладачі кафедр охорони праці вищих закладів освіти (далі - ВЗО),
галузевих і регіональних навчальних центрів з охорони праці,
керівники підприємств, виробничих, науково-виробничих об'єднань
чисельністю понад 500 працівників проходять навчання та перевірку
знань у Національному науково-дослідному інституті охорони праці.
   Комісію з перевірки знань цієї категорії посадових осіб
очолює Голова (заступник Голови) Комітету по нагляду за охороною
праці України. До складу комісії входять керівники управлінь та
відділів  Держнаглядохоронпраці, інших відповідних центральних
органів виконавчої влади, виробничих, науково-виробничих та інших
об'єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном,
що перебуває в державній власності,  а  також  представники
відповідних  профспілок. Склад комісії затверджується наказом
Голови Держнаглядохоронпраці.
   2.2.4. Інші посадові особи і спеціалісти, зазначені в додатку
4 цього Типового положення, проходять навчання з питань охорони
праці в галузевих (відомчих) навчальних закладах, а в разі їх
відсутності - у навчальних закладах, які в установленому порядку
одержали  дозвіл  органів Держнаглядохоронпраці на проведення
відповідного навчання.
   Перевірка знань цієї категорії посадових осіб і спеціалістів
проводиться комісією відповідного вищестоящого органу, склад якої
затверджується  наказом  керівника.  Очолює комісію заступник
керівника цього органу, в службові обов'язки якого  входить
управління охороною праці, або керівник служби охорони праці цього
органу. До складу комісії входять представники органів державного
нагляду за охороною праці та відповідних профспілок. До складу
комісії можуть залучатися викладачі охорони праці того навчального
закладу, де проводилося навчання.
   2.2.5. В  окремих  випадках,   за   погодженням   з
Держнаглядохоронпраці, навчання посадових осіб і спеціалістів,
зазначених у  додатку  4  цього  Типового  положення,  може
здійснюватись у порядку самостійного навчання за тематичним планом
і програмою, розробленими згідно з типовими тематичним планом і
програмою, наведеними в додатку 3, і затвердженими керівниками, в
безпосередньому підпорядкуванні яких перебувають ці посадові особи
і спеціалісти.
   Перевірка знань за результатами такого навчання здійснюється
відповідними комісіями згідно з пунктами 2.2.3 та 2.2.4 цього
Типового положення.
   2.2.6. Інші посадові особи і спеціалісти, включені до ДНАОП
0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, які  зобов'язані
проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці",
затвердженого наказом  Держнаглядохоронпраці  11.10.93  N  94
 і зареєстрованого Міністерством юстиції 20.10.93 за
N 154, але не зазначені в Переліку посадових осіб, навчання яких з
питань охорони праці проводиться в навчальних закладах (додаток
4), проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці
стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов'язків, до
початку роботи і періодично раз на три роки безпосередньо на
підприємстві.
   Посадові особи і спеціалісти невеликих підприємств, де немає
можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та
створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, а також
приватні підприємці, що використовують найману працю, проходять
навчання і перевірку знань у навчальних закладах, які отримали
відповідний дозвіл органів Держнаглядохоронпраці. Допускається
навчання цієї категорії посадових осіб і спеціалістів у порядку
самостійної освіти, тоді перевірка їх знань проводиться в комісіях
місцевих   органів   виконавчої   влади   або   органів
Держнаглядохоронпраці.
   Працівники дошкільних і середніх ЗО, при відсутності комісії
в ЗО, перевірку знань з питань охорони праці проходять у комісіях
місцевих органів виконавчої влади.
   2.2.7. Посадові особи і спеціалісти, які при перевірці знань
виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти
повторне навчання та повторну перевірку знань з питань охорони
праці.
   2.2.8. Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб
і спеціалістів з питань охорони праці проводиться:
   при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів
про охорону праці;
   при введенні  в  експлуатацію  нового  устаткування  або
впровадженні нових технологічних процесів;
   при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні
його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони
праці;
   на вимогу працівника органу державного нагляду за охороною
праці,  вищої господарської організації або місцевого органу
виконавчої влади, якщо виявлено незнання  посадовою  особою,
спеціалістом нормативних актів про охорону праці.
   Керівники підприємств,  виробничих  та  науково-виробничих
об'єднань, а також посадові особи цехів, дільниць, виробництв, де
сталася техногенна аварія чи катастрофа, повинні протягом місяця
пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.
   2.2.9. Посадові особи, службові обов'язки яких пов'язані з
керівництвом, інспектуванням чи контролем за виконанням робіт з
підвищеною небезпекою  (ДНАОП  0.00-8.02-93 або
виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією і
експлуатацією  відповідного  обладнання,  розробкою  проектів,
технологічних регламентів та іншої технічної документації для цих
робіт,  підготовкою персоналу для обслуговування відповідного
обладнання і ведення відповідних технологічних процесів, а також
керівні працівники і спеціалісти міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, об'єднань підприємств, відповідальні за
розробку  галузевих нормативних актів з питань виготовлення,
монтажу та експлуатації обладнання,  об'єктів  і  виробництв
підвищеної небезпеки, при наявності в них відповідної підготовки і
посвідчення (атестаційного посвідчення) на право виконання таких
робіт, крім навчання і перевірки знань згідно п.2.2.1 цього
Типового положення, зобов'язані в строки, встановлені державними
міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше
одного разу на три роки, проходити перевірку знань щодо безпечного
ведення відповідних робіт з підвищеною небезпекою.
   2.2.10. Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки
яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки
(ДНАОП 0.00-8.02-93) та робіт, що потребують професійного добору
(ДНАОП 0.03-8.06-94 , при прийнятті на роботу
проходять на підприємстві попереднє  спеціальне  навчання  і
перевірку  знань з питань охорони праці стосовно конкретних
виробничих умов, а надалі - періодичні перевірки знань у строки,
встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці,
але не рідше одного разу на рік.
   Програми попереднього  спеціального навчання розроблюються
відповідними службами підприємства з  урахуванням  конкретних
виробничих умов і відповідних їм чинних нормативних актів про
охорону праці та затверджуються його керівником.
    3. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти
   3.1. Навчальні плани (інші документи,  що  регламентують
перелік навчальних дисциплін, їх обсяги в годинах, види занять та
форми контролю знань) ЗО усіх рівнів, незалежно від їх галузевого
підпорядкування і форм власності, повинні передбачати вивчення
питань охорони праці.
   3.1.1. Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності в ЗО регламентуються типовими навчальними
планами  і  типовими  навчальними програмами або навчальними
програмами нормативних дисциплін з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності,  які  затверджуються Міністерством освіти за
узгодженням з Держнаглядохоронпраці.
   3.1.2. У  підручниках,  навчальних посібниках, методичних
матеріалах, дидактичних засобах і т.ін. із спеціальних дисциплін
повинні передбачатися розділи з охорони праці за відповідною
тематикою.
   3.2. У дошкільних закладах освіти (далі - ДЗО) вихованці
вивчають питання охорони життя, здоров'я та норм поведінки, що
повинно передбачатися планами навчально-виховної роботи ДЗО.
   3.2.1. Зміст, обсяги, методи та засоби навчання вихованців
ДЗО з питань охорони життя,  здоров'я  та  норм  поведінки
визначаються програмами і методичними розробками Міністерства
освіти України. Орієнтовна тематика такого навчання наведена в
додатку 5.
   3.2.2. До проведення навчання вихованців ДЗО з питань охорони
життя, здоров'я та норм поведінки залучаються педагогічні та
медичні працівники ДЗО, які мають підготовку з цих питань в обсязі
відповідного  освітнього  та освітньо-кваліфікаційного рівнів,
сторонні фахівці з відповідних питань - пожежної безпеки, безпеки
дорожнього руху тощо.
   3.2.3. Облік проведення навчання вихованців ДЗО з питань
охорони життя, здоров'я та норм поведінки ведеться в журналі
планування навчально-виховної роботи відповідно до встановлених
Міносвіти вимог.
   3.3. У середніх закладах освіти (далі - СЗО) учні вивчають
питання охорони життя, здоров'я та безпеки праці, що повинно
передбачатися навчальними планами і програмами СЗО.
   3.3.1. Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з
питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці в СЗО визначаються
типовими навчальними планами і програмами, які затверджуються
Міносвіти за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.
   3.3.2. Щорічно вивчення учнями питань охорони життя, здоров'я
та безпеки праці в СЗО повинно завершуватися перевіркою знань з
відповідними записами про її результати в класному журналі.
   3.3.3. При вивченні загальноосвітніх дисциплін, спецкурсів та
факультативів, при проведенні практичних і лабораторних занять, на
уроках трудового навчання тощо повинні вивчатися питання охорони
праці, пов'язані з тематикою цих дисциплін і робіт, що повинно
передбачатися в планах проведення відповідних занять СЗО.
   3.3.4. Облік виконання планів навчання учнів у СЗО з питань
охорони життя, здоров'я та безпеки праці ведеться в журналі
виконання педагогічного навантаження відповідно до встановлених
Міносвіти вимог.
   3.4. У позашкільних закладах освіти (далі - ПЗО) в планах
навчально-виховної роботи повинно передбачатися вивчення питань
охорони життя, здоров'я та безпеки праці, пов'язаних з профілем,
напрямами та конкретною тематикою навчально-виховної роботи ПЗО.
   3.4.1. Вивчення питань охорони життя, здоров'я та безпеки
праці в ПЗО здійснюється одночасно з проведенням занять та інших
заходів за планами навчально-виховної роботи.
   3.4.2. Облік вивчених питань охорони життя, здоров'я та
безпеки праці і результатів перевірки знань з цих питань ведуть
відповідні працівники ПЗО окремою графою в журналах  обліку
навчально-виховної роботи.
   3.5. Учні професійно-технічних закладів освіти (далі - ПТЗО)
на базі раніше набутих знань у процесі дошкільної і загальної
середньої освіти вивчають дисципліну "Охорона праці".
   При підготовці працівників за професіями специфічні питання
охорони праці для конкретних професій повинні вивчатися в курсах
спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання
технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі
навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні
питання охорони праці.
   3.5.1. Про вивчення передбачених  у  робочих  навчальних
програмах питань охорони праці (як з дисципліни "Охорона праці",
так і зі спеціальних і загальнотехнічних дисциплін) викладачі та
майстри виробничого навчання роблять відповідні записи в журналах
обліку теоретичного і виробничого навчання.
   3.5.2. При підготовці в ПТЗО працівників за професіями, що
застосовуються на роботах з шкідливими, небезпечними і важкими
умовами праці, навчання проводиться з урахуванням вимог ДНАОП
0.00-4.24-94 "Положення про навчання неповнолітніх професіям,
пов'язаним  з важкими роботами і роботами з шкідливими або
небезпечними   умовами   праці",   затвердженого   наказом
Держнаглядохоронпраці 30.12.94  N  130   і
зареєстрованого Міністерством юстиції 20.01.95 за N 14/550.
   3.6. У вищих закладах освіти (далі - ВЗО), незалежно від
рівня  акредитації,  студенти  вивчають  комплекс нормативних
навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони
праці" та "Охорона праці в галузі", а також окремі питання
(розділи) з охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  в
загальнотехнічних  і  спеціальних  дисциплінах, які органічно
пов'язані з їх тематикою і передбачені в навчальних програмах цих
дисциплін, - відповідно до наказу Міносвіти України від 02.12.98
N 420 "Про вдосконалення навчання з охорони праці й
безпеки  життєдіяльності  у  вищих закладах освіти України",
зареєстрованого Міністерством  юстиції  України  03.02.99  за
N 59/3352.
   3.6.1. Кількість годин, передбачена для вивчення нормативних
навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони
праці" та "Охорона праці в галузі", не може зменшуватись при
розробці та перегляді освітньо-професійних програм без погодження
з Держнаглядохоронпраці. За рішенням ВЗО обсяги навчання в годинах
з цих  дисциплін  можуть  збільшуватися  в  залежності  від
небезпечності професії, за якою здійснюється підготовка фахівців.
   3.6.2. До  початку  колективної  трудової  діяльності
(студентські  загони,  табори праці та відпочинку, виробничі
учнівські бригади тощо) учні і студенти в своїх закладах освіти
вивчають основи законодавства про працю та відповідні нормативні
акти про охорону праці, а за місцем  колективної  трудової
діяльності вони проходять навчання з питань охорони праці згідно з
чинним на підприємстві положенням про навчання.
   3.7. У закладах післядипломної освіти (далі - ЗПО), незалежно
від рівня акредитації ЗПО та освітньо-кваліфікаційного рівня
слухачів, навчальні плани повинні передбачати вивчення дисциплін з
питань охорони праці.
   Крім того, робочі навчальні програми профілюючих дисциплін
повинні передбачати вивчення питань охорони праці, пов'язаних з
тематикою цих дисциплін.
   3.7.1. Перелік навчальних дисциплін з питань охорони праці,
їх обсяги в годинах і види навчальних занять при розробці робочих
навчальних  планів  перепідготовки та підвищення кваліфікації
визначаються ЗПО з  урахуванням  небезпечності  технологічних
процесів, що застосовуються в галузі, для якої готуються кадри, та
чинних нормативно-правових документів Міністерства освіти.
   3.7.2. Формою підсумкового контролю знань після вивчення
дисциплін з охорони праці в ЗПО є іспит.
   3.7.3. Дипломні проекти і роботи випускників ЗПО повинні
містити розділи, а білети випускних іспитів - питання з охорони
праці.
       4. Інструктажі з питань охорони праці
   4.1. Види інструктажів
   За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони
праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий
та цільовий.
   4.1.1. Вступний інструктаж
   Проводиться:
   з усіма  працівниками,  які приймаються на постійну або
тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
   з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство
і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують
інші роботи для підприємства;
   з учнями та студентами, які прибули на підприємство для
проходження виробничої практики;
   у разі екскурсії на підприємство;
   з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами,
які навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленні  або
зарахуванні до ЗО.
   4.1.2. Первинний інструктаж
   Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці
з працівником:
   новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
   який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
   який буде виконувати нову для нього роботу;
   відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у
виробничому процесі на підприємстві.
   Проводиться з вихованцями, учнями та студентами СЗО, ПЗО,
ПТЗО, ВЗО:
   на початку занять у кожному кабінеті,  лабораторії,  де
навчальний процес пов'язаний із застосуванням небезпечних або
шкідливих хімічних, фізичних, біологічних факторів, у гуртках,
перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними
змаганнями, вправами на спортивних знаряддях, при проведенні
заходів за межами території ЗО;
   перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;
   на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми)
навчального  плану (програми) - із загальних вимог безпеки,
пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.
   4.1.3. Повторний інструктаж
   Проводиться з працівниками на робочому місці в терміни,
визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або
керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але
не рідше:
   на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;
   для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.
   4.1.4. Позаплановий інструктаж
   Проводиться:
   З працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони
праці:
   при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів
про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
   при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації
устаткування,  приладів  та  інструментів, вихідної сировини,
матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
   при порушеннях  працівниками вимог нормативних актів про
охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій,
пожеж тощо;
   при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і
контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт,
що виконуються працівником;
   при перерві  в роботі виконавця робіт більш ніж на 30
календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти
робіт - понад 60 днів.
   З вихованцями,  учнями,  студентами  -  в  кабінетах,
лабораторіях,  майстернях  тощо  при  порушеннях  ними вимог
нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або
призвели до травм, аварій, пожеж тощо.
   4.1.5. Цільовий інструктаж
   Проводиться з працівниками:
   при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
   при ліквідації аварії, стихійного лиха;
   при проведенні робіт, на які оформлюються  наряд-допуск,
розпорядження або інші документи.
   Проводиться з вихованцями, учнями, студентами ЗО в разі
організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи
тощо).
   4.2. Порядок проведення інструктажів для працівників
   4.2.1. Усі працівники, які приймаються на  постійну  чи
тимчасову роботу і при подальшій роботі, повинні проходити на
підприємстві навчання в формі інструктажів з питань охорони праці,
подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також
з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж
і стихійних лих.
   4.2.2. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби
охорони праці, а в разі відсутності на підприємстві такої служби -
іншим фахівцем, на якого наказом (розпорядженням) по підприємству
покладено ці обов'язки і який в установленому цим  Типовим
положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
   Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або
в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням
сучасних  технічних  засобів навчання, навчальних та наочних
посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з
урахуванням  особливостей виробництва. Програма та тривалість
інструктажу затверджується керівником підприємства. Орієнтовний
перелік  питань для складання програми вступного інструктажу
додається (додаток 6).
   Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі
реєстрації вступного інструктажу (додаток 7), який зберігається в
службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення
вступного інструктажу, а також у  документі  про  прийняття
працівника на роботу.
   4.2.3. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з
групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з
охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а  також  з
урахуванням  вимог  орієнтовного  переліку  питань первинного
інструктажу (додаток 8).
   4.2.4. Повторний  інструктаж  проводиться індивідуально з
окремим працівником або з групою працівників, які виконують
однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного
інструктажу.
   4.2.5. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з
окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і
зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому
випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його
проведення.
   4.2.6. Цільовий інструктаж  проводиться  індивідуально  з
окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст
цільового інструктажу визначаються в залежності від виду робіт, що
ними виконуватимуться.
   4.2.7. Первинний,  повторний,  позаплановий  і  цільовий
інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник
виробництва, цеху, дільниці, майстер).
   4.2.8. Первинний,  повторний,  позаплановий  і  цільовий
інструктажі завершуються перевіркою знань у  вигляді  усного
опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою
набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа,
яка проводила інструктаж.
   При незадовільних результатах перевірки знань,  умінь  і
навичок  щодо  безпечного  виконання робіт після первинного,
повторного чи позапланового інструктажів для працівника на протязі
10 днів додатково проводиться інструктаж і повторна перевірка
знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань
питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з
чинним законодавством.
   При незадовільних результатах перевірки знань після цільового
інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна
перевірка знань при цьому не дозволяється.
   4.2.9. Працівники, які суміщають професії (в тому числі
працівники комплексних бригад), проходять інструктажі як з їх
основних професій, так і з професій за сумісництвом.
   4.2.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового
та цільового інструктажу та про допуск до роботи особою, якою
проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці (додаток 9). При цьому
обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто
інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні
бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.
   У разі  виконання  робіт,  що  потребують  оформлення
наряду-допуску,  цільовий  інструктаж  реєструється  в  цьому
наряді-допуску, а в журналі реєстрації  інструктажів  -  не
обов'язково.
   4.2.11. Перелік  професій  та  посад  працівників,  які
звільняються  від  первинного,  повторного  та  позапланового
інструктажів,  затверджується  керівником  підприємства  за
узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці.
До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у
виробничому  процесі  яких  не  пов'язана  з  безпосереднім
обслуговуванням  обладнання,  застосуванням  приладів   та
інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів
тощо.
    4.3. Порядок проведення інструктажів для вихованців,
             учнів, студентів
   4.3.1. Вступний інструктаж проводиться на початку занять.
Інструктаж проводить працівник служби охорони праці,  а  за
відсутності такого - особа, на яку наказом керівника ЗО покладені
ці обов'язки.
   Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони
праці ЗО або призначеною керівником особою. Програма та тривалість
вступного інструктажу затверджуються керівником закладу освіти.
Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу наведений у
додатку 11.
   Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі
реєстрації вступного інструктажу (додаток 7), який зберігається в
службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення
вступного інструктажу.
   4.3.2. Первинний інструктаж проводиться з групою вихованців
ПЗО, учнів СЗО, ПТЗО чи студентів ВЗО. Тематика інструктажу та
порядок його проведення визначаються відповідними положеннями
Міністерства освіти України.
   4.3.3. Позаплановий інструктаж проводиться при  виявленні
порушень вимог безпеки вихованцями, учнями, студентами під час
навчально-виховного процесу, при зміні умов виконання навчальних
завдань з професії, лабораторних робіт, інших видів занять,
передбачених навчальними планами.
   4.3.4. Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводять з
групою вихованців, учнів, студентів. Обсяг і зміст інструктажу
визначається в залежності від виду масових заходів.
   Облік проведення  цільових  інструктажів  здійснюється  у
відповідності з чинними положеннями Міністерства освіти в журналах
обліку теоретичного і виробничого навчання.
   4.3.5. Первинний,  позаплановий,  цільовий  інструктажі
проводять відповідні вчителі, вихователі, керівники  гуртків,
інструктори, тренери, майстри виробничого навчання або завідувачі
кабінетів (лабораторій) тощо за відповідними інструкціями чи
програмами.
   4.3.6. Відмітка про проведення первинного та позапланового
інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань
охорони праці (додаток 10).
    5. Стажування (дублювання) та допуск працівників до
               роботи
   5.1. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного
інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи
повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців
пройти стажування протягом 2-15 змін або дублювання протягом не
менше шести змін.
   5.2. Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із
забезпеченням безаварійної роботи важливих і складних господарчих
потенційно небезпечних об'єктів  або  з  виконанням  окремих
потенційно  небезпечних  робіт (теплові та атомні електричні
станції, гірничодобувні підприємства, інші  подібні  об'єкти,
порушення технологічних режимів яких являє загрозу для працівників
та навколишнього середовища), до початку самостійної  роботи
повинні  проходити  дублювання  з  обов'язковим суміщенням з
протиаварійними і протипожежними тренуваннями відповідно до плану
ліквідації аварій.
   5.3. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом
(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в
якому визначаються тривалість стажування (дублювання) та прізвище
відповідального працівника.
   5.4. Перелік посад і професій працівників, які  повинні
проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування
(дублювання) визначаються керівником підприємства.  Тривалість
стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а
також від кваліфікації працівника.
   5.5. Керівнику підприємства надається право своїм наказом
(розпорядженням) звільняти від проходження стажування (дублювання)
працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше
3 років або переводиться з одного цеху до іншого, де характер його
роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.
   5.6. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для
конкретної професії, посади, робочого місця, які розробляються на
підприємстві  і  затверджуються  керівником   підприємства
(структурного підрозділу).
   5.7. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях
свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі
стажування працівники  повинні  виконувати  роботи,  які  за
складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що
передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.
   5.8. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:
   поповнити знання  щодо  правил  безпечної  експлуатації
технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та
інструкцій з охорони праці;
   оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях в
нормальних і аварійних умовах;
   засвоїти в  конкретних  умовах  технологічні  процеси  і
обладнання та методи безаварійного керування ними  з  метою
забезпечення вимог охорони праці.
   5.9. Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск
до  самостійної  роботи  здійснюється керівником відповідного
структурного підрозділу (начальник виробництва, цеху тощо) в
журналі реєстрації інструктажів (додаток 9).
   5.10. Якщо в процесі стажування (дублювання) працівник не
оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну
оцінку щодо протиаварійних та  протипожежних  тренувань,  то
стажування (дублювання) новим розпорядженням може бути продовжено
на термін, що не перевищує двох змін.
   5.11. Після  закінчення  стажування  (дублювання) наказом
(розпорядженням) керівника підприємства (або його структурного
підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи.
                       Додаток 1
                 до пункту 1.9 Типового положення
                 про навчання з питань охорони
                 праці
                    Зразок протоколу засідання
                    комісії з перевірки знань
                    з питань охорони праці

__________________________________________________________________
       (підприємство, установа, організація)
             Протокол N _____
        засідання комісії з перевірки знань
           з питань охорони праці

"___" ________________ 199_ р.   м.____________________________

Комісія у складі:

голови ___________________________________________________________
           (прізвище, ініціали, посада)
і членів комісії _________________________________________________
             (прізвище, ініціали, посада)
_________________________________________________________________,
створена на підставі наказу від "___" __________ 19__ р. N ______,
перевірила знання ________________________________________________
              (найменування нормативних актів
__________________________________________________________________
   про охорону праці, за якими проводилася перевірка знань)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
N з/п Прізвище, ім'я та по батькові працівника Посада, професія, розряд Цех, дільниця, виробництво Знає/Не знає Примітки
1 2 3 4 5 6

 Голова комісії          _______________________
                     (підпис)
 Члени комісії          _______________________
                     (підпис)
                 _______________________
                     (підпис)
                 _______________________
                     (підпис)
                       Додаток 2
                 до пункту 1.9 Типового положення
                 про навчання з питань охорони
                 праці
                  Рекомендована форма посвідчення
                  про перевірку знань з питань
                  охорони праці
                  Обкладинка посвідчення
             (Герб України)
               УКРАЇНА

              Посвідчення
           про перевірку знань з
            питань охорони праці

                    Перша сторінка посвідчення

__________________________________________________________________
       (підприємство, установа, організація)
              Посвідчення

Видано __________________________________________________________,
          (прізвище, ім'я та по батькові)
посада (фах) ____________________________________________________,
місце роботи ____________________________________________________,
про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні
знання
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (найменування нормативних актів про охорону праці,
       за якими проводилась перевірка знань)
__________________________________________________________________

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" _______________ 19__ р.   N _____________________

 М.П.

Голова комісії ________________________________________ (прізвище)
                (підпис)

_______________
   У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки  про
обов'язкові  медичні  огляди працівника, право виконання ним
спеціальних робіт та інше. Посвідчення можуть бути ламінованими,
виготовленими на основі фотокомп'ютерних технологій.
       Відомості про періодичну перевірку знань

Посада (фах) _____________________________________________________
виявив(ла) потрібні знання _______________________________________
        (найменування нормативних актів про охорону праці,
__________________________________________________________________
       за якими проводилася перевірка знань)
__________________________________________________________________
Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" _____________ 199_ р.    N _______________________

 М.П.

Голова комісії ________________________________________ (прізвище)
                (підпис)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       Відомості про періодичну перевірку знань

Посада (фах) _____________________________________________________
виявив(ла) потрібні знання _______________________________________
        (найменування нормативних актів про охорону праці,
__________________________________________________________________
       за якими проводилася перевірка знань)
__________________________________________________________________
Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" _______________ 199_ р.    N _______________________

 М.П.

Голова комісії ________________________________________ (прізвище)
               (підпис)
                         Додаток 3
                     до пунктів 2.2.1 та 2.2.5
                     Типового положення  про
                     навчання з питань охорони
                     праці
      Типові тематичний план і програма навчання
         посадових осіб і спеціалістів
           з питань охорони праці
             Тематичний план
   Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні
положення Закону України "Про охорону праці".
   Тема 2. Законодавство України про працю.
   Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи  з
охорони праці.
   Тема 4. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
   Тема 5. Пожежна безпека.
   Тема 6. Електробезпека.
   Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.
   Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного
випадку.
   Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо  профілактики,
попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних
аварій та катастроф.
               Програма
     Тема 1. Законодавство України про охорону праці.
    Основні положення Закону України "Про охорону праці"
   Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони
праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України
"Про охорону праці" , Кодекс законів про  працю
( 322-08 ), Закон  України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", Закон України
"Про пожежну безпеку", Закон України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку".
   Основні положення Закону України "Про охорону праці". Основні
принципи державної політики в галузі охорони праці.
   Право громадян на охорону праці при укладанні трудового
договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві.
   Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань.
   Права працівників на пільги і компенсації за важкі  та
шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у
разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.
   Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих
умов праці. Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних
актів про охорону праці.
   Положення про навчання з питань охорони праці.  Перелік
посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і
періодично один раз на три роки проходять навчання з питань
охорони  праці.  Інструктажі  з питань охорони праці: види,
періодичність, зміст.
   Фінансування охорони  праці.  Фонди  охорони  праці:  на
підприємстві, регіональний, галузевий, державний; їх призначення,
порядок формування і витрачання коштів.
   Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання,
функціональні обов'язки та права.
   Додержання вимог щодо охорони  праці  при  проектуванні,
будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів
і засобів виробництва. Попередня експертиза (перевірка) проектної
документації. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з
боку проектних організацій. Сертифікація  машин,  механізмів,
устаткування,  транспортних засобів і технологічних процесів.
Порядок прийняття в експлуатацію  нових  і  реконструйованих
виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи підприємства.
   Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
   Типове положення про комісію  з  питань  охорони  праці
підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.
   Інформація та звітність про стан охорони праці.
   Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.
   Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну
участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.
   Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків,
завданих порушенням вимог охорони праці.
   Штрафні санкції до підприємств, установ і організацій за
порушення  нормативних  актів про охорону праці, невиконання
розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною
праці.
   Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону
праці. Опрацювання, прийняття та скасування державних нормативних
актів.  Припинення  чинності  державних  нормативних  актів.
Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.
   Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що
діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх
розроблення.
   Державне управління  охороною  праці.  Органи  державного
управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в  галузі
охорони праці. Повноваження Комітету по нагляду за охороною праці
України. Повноваження міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій та
рад народних депутатів у галузі охорони праці.
   Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних
актів про охорону праці.
   Програми поліпшення  стану  безпеки,  гігієни  праці  та
виробничого середовища:  національна,  галузеві,  регіональні.
Комплексні  заходи  підприємств  для  досягнення встановлених
нормативів з охорони праці.
   Організація наукових досліджень з проблем охорони праці.
Національний науково-дослідний інститут охорони праці.
   Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду
за охороною праці, їх основні обов'язки і права.
   Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону
праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.
   Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за
додержанням законодавства про охорону праці.
   Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна
відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і
представників професійних спілок.
       Тема 2. Законодавство України про працю
   Закон України "Про колективні договори і угоди".
Розробка, укладення та виконання договору (угоди) відповідно до
"Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту
розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому
договорі)".
   Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість
робочого часу. Заборона  роботи  в  нічний  час.  Обмеження
понаднормових робіт. Заборона залучення до понаднормових робіт.
   Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до
Закону "Про охорону праці".
   Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці
жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при
прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок,
які мають дітей.
   Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалідів (у тому
числі по зору та слуху), надання пільг та компенсацій, обмеження
використання їх праці у нічний час та на понаднормових роботах.
   Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.
Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких
забороняється застосування праці осіб молодших за вісімнадцять
років. Методичні огляди.
   Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові
спори. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок
прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів.
   Відповідальність за порушення законодавства про працю.
        Тема 3. Психологія безпеки праці.
        Організація роботи з охорони праці
   Фізіологічна та  психологічна  основа  трудового  процесу
(безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
   Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці
(почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на
безпеку праці.
   Роль трудового колективу в  забезпеченні  безпеки  праці
(взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами
виробництва та особистими інтересами працівника, необережність, її
причини та боротьба з нею).
   Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і
темп  роботи,  виробнича  гімнастика,  кімнати психологічного
розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.
   Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (відповідність
устаткування   та   упорядження   робочого   місця   до
анатомо-фізіологічних можливостей людини).
   Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю  на  основні
психічні  процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного
випадку).
   Методи пропаганди та агітації з охорони праці (куточки,
стінгазети, радіомовлення, плакати, кінофільми, виставки тощо).
   Охорона праці  як  об'єкт управління. Система управління
охороною   праці.   Мета   і   завдання   управління.
Структурно-функціональна схема управління охороною праці.
   Аналіз та прогнозування стану охорони праці, травматизму,
професійних та загальних захворювань на виробництві.
   Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та
оперативне.
   Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції,
встановлення   обов'язків,   прав   і   відповідальності
виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів  за
виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а
також вимог з охорони праці.
   Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.
   Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.
   Контроль за ефективністю функціонування системи управління
охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил,
норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на
робочих місцях.
   Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих  процесів,  обладнання,  будівель  і  споруд.
Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення
охорони праці.
   Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є
потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких
роботах згідно з нормами та правилами.
   Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки
безпеки.
   Засоби колективного  захисту працівників. План ліквідації
аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.
    Тема 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист
   Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз
характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами,
вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності
залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від
кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів  пальних
речовин, що використовуються в технологічній системі.
   Основні положення Конвенції 174 від 2 червня  1993  р.
Міжнародної організації праці "Про запобігання значним промисловим
аваріям".
   Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне,
дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах:
парогазових,  дисперсних  середовищ,  сконденсованих вибухових
речовин.
   Особливості горіння  та  вибуху в апаратурі, виробничому
приміщенні, неорганізованих газових  викидів  в  незамкнутому
просторі. Механізм горіння аерозолів.
   Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища; фактори, що характеризують небезпеку вибуху, ГОСТ
12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования".
   Кількісні показники  вибухів,  що характеризують масштаби
руйнування, тяжкість наслідків. Тротиловий еквівалент; частка
участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса;
енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії
вибуху.
   Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних
процесів;  показники  рівня  руйнування  промислових  аварій.
Установлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний
блок, середовище, об'єкт. Значення параметрів: регламентовані,
критичні,  гранично  допустимі;  потенційно  вибухонебезпечний
технологічний об'єкт. Кількісні характеристики гідродинамічних,
тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки.
Кількісні  показники,  що  складають  енергетичний  потенціал
вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.
   Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем.
Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються  в
технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка
рівня небезпечності процесу;  обгрунтованість  та  надійність
способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних
речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.
   Оцінка експлуатаційної  надійності та безпеки обладнання,
трубопроводів, обгрунтування їх вибору. Поняття про строки служби
(ресурсу) і безвідмовної роботи обладнання; обгрунтування вибору
ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску,
ефективних систем аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів
закритого типу.
   Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту
(ПАЗ). Обгрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості)
систем  контролю,  управління і ПАЗ з урахуванням характеру
технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкта.
   Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і
споруд від руйнування.
   Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби
і послідовність аварійного відключення технологічних  блоків.
Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх
розвитку.
   Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти
при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями
небезпеки та їх класифікація.
   Обгрунтованість розміщення вибухонебезпечних  технологічних
об'єктів на території підприємства. Стійкість будинків і споруд до
дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту
персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.
   Основні напрямки в удосконаленні технологічних  процесів,
розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і
протиаварійного захисту, швидкодійної та регулювальної апаратури.
Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.
   Раціональне планування території підприємства.
   Вибір та використання ефективних і надійних, переважно на
базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, засобів контролю, регулювання
та протиаварійного захисту.
   Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем,
займанню аварійних викидів.
   Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
           Тема 5. Пожежна безпека
   Основні нормативні документи, що регламентують роботу із
забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України "Про пожежну
безпеку", стандарти, будівельні норми та правила,
Правила пожежної безпеки та інше. Обов'язки керівника
підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної
безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.
   Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини.
Положення про добровільні пожежні дружини. Обов'язки
членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх
гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.
   Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове
положення про пожежно-технічні комісії.
   Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна
відповідальність громадян, посадових та  юридичних  осіб  за
порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.
   Коротка характеристика виробництва та  пожежна  небезпека
технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів,
установок тощо.
   Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і
несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних
робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших
установок,  порушення  правил  користування  інструментами  і
електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких
необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та
по її закінченні з метою запобігання пожежам.
   Утримання території  підприємства,  протипожежні  розриви,
джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на
об'єкті.
   Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при
експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів,  систем
вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та
інших вогневих робіт, при фарбуванні, знежирюванні та митті
виробів і обладнання.
   Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських
приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин,
паливно-мастильних   матеріалів,    при    роботі    з
пожежовибухонебезпечними матеріалами, в приміщеннях з масовим
перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо).
   Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних
систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.
   Призначення та  місцезнаходження  на  об'єкті  засобів
пожежогасіння,  протипожежного  обладнання  та   інвентарю
(вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з
піском, стаціонарні установки пожежогасіння). Загальні уявлення
про  спринклерне і дренчерне обладнання, автоматичну пожежну
сигналізацію, вуглекислотні, порошкові, газові та інші установки
пожежогасіння.
   Порядок утримання на об'єкті засобів пожежогасіння влітку та
взимку.
   Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного
інвентарю і обладнання для пожежогасіння.
   Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об'єкті,
в  цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі
звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих
засобів у разі виникнення пожежі.
   Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта
задимлення, загорання або пожежі.
   Порядок повідомлення  про  пожежу  в  пожежну  охорону,
газорятувальну та інші аварійні служби, організація зустрічі
пожежних частин, команд  чи  добровільних  пожежних  дружин.
Виключення  при  необхідності  технологічного  обладнання,
комунікацій, електроустановок та вентиляції.  Гасіння  пожежі
наявними на об'єкті засобами пожежогасіння, порядок включення
стаціонарних установок, евакуації людей і матеріальних цінностей.
   Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання
допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь  в  евакуації
матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями
керівника гасіння пожежі).
   Розслідування та  облік  пожеж,  розробка  заходів  щодо
запобігання пожежам та загибелі людей на них.
           Тема 6. Електробезпека
   Статистичні відомості    про    стан    виробничого
електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.
   Електричний струм, одиниці вимірювання  струму,  напруги,
потужності,  опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх
шкідлива  дія  на  організм  людини.  Небезпечні  величини
електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від
тривалості дії, умов  середовища,  метеорологічних  факторів,
фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична
і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від
них.
   Будова промислових  електроустановок  та  їх  елементи:
електричні   станції,  підстанції,  розподільчі  пристрої,
перетворювачі електроенергії;  повітряні  та  кабельні  лінії
електропередач вище 1000 В; розподільчі електромережі напругою до
1000 В.
   Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ; 6-10
кВ; 35 кВ; 110-1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування.
   Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі
(безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання,
що перебувають під напругою.
   Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження
працівників електричним струмом.
   Колективні та   індивідуальні   засоби   захисту   в
електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку.
Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що
використовуються в електроустановках.
   Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія;
найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.
   Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом,
зварювальними та понижувальними трансформаторами,  переносними
світильниками тощо.
   Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих
електроустановках.   Особливості  виробництв  з  наявністю
електротехнологій.
   Порядок виконання  робіт  у  діючих  електроустановках:
організаційні та технічні заходи,  наряд-допуск  до  роботи,
інструктаж, групи електробезпеки.
   Вимоги до  персоналу,  який  виконує  роботи  в  діючих
електроустановках.
   Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус,
кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.
      Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія.
             Медичні огляди
   Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні
акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні
нормативи, стандарти тощо.
   Принципи, закладені  в  показники  оцінки умов праці на
виробництві.
   Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на
виробництві.
   Аналіз та  оцінка  захворюваності  з  тимчасовою втратою
працездатності (в Україні, у галузі, регіоні, на підприємстві).
   Організація та здійснення контролю за факторами виробничого
середовища і трудового процесу.
   Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.
   Взаємодія різних служб підприємства з гігієни праці.
   Планування та  організація  робіт  з  охорони  здоров'я
працівників.
   Засоби індивідуального та колективного захисту працівників.
Порядок забезпечення ними працівників.  Класифікація  засобів
захисту.
   Вибір засобів колективного та індивідуального захисту.
   Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфразвук,
ультразвук, іонізуючі та  неіонізуючі  випромінювання  тощо),
характерні  для  даного  виробництва,  джерела їх утворення,
класифікації, гранично допустимі рівні,  можливий  вплив  на
працівників.
   Шкідливі речовини, джерела  їх  утворення,  класифікація,
приблизний  перелік (з 2 тисяч найменувань навести декілька
найбільш поширених у виробництві).
   Організація гігієнічної   оцінки   нових  технологічних
виробництв, обладнання, хімічних речовин, що впроваджуються у
виробництво.
   Вибір технологічних процесів: безперервність,  замкнутість
циклу  в  герметичній апаратурі з максимальним використанням
самопливу, використання технологічних параметрів (тиск, вакуум,
низька температура).
   Застосування дистанційних автоматичних  засобів  контролю,
управління і протиаварійного захисту тощо.
   Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих  приміщень.
Види вентиляції. Проектування, монтаж, приймання та експлуатація
вентиляційного устаткування, обслуговування газопиловловлювального
обладнання.
   Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та
праці неповнолітніх.
   Додержання норм піднімання і  переміщення  важких  речей
жінками-робітницями та неповнолітніми.
   Організація вивільнення жінок і неповнолітніх із шкідливих та
важких робіт відповідно до чинних переліків важких робіт і робіт з
шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації щодо
використання праці вагітних.
   Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний
лабораторний контроль виробничого середовища і основні методи
(фотометричний, газохроматографічний, полярографічний). Вимоги до
методів вимірювань і  досліджень.  Організація  лабораторного
контролю на підприємствах.
   Санітарно-побутове забезпечення   працівників.   Основні
нормативні  документи.  Конкретні  приклади  недоліків  у
санітарно-побутовому обслуговуванні.
   Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів.
Нормативні акти щодо їх організації та проведення.
   Види профзахворювань.   Застосування   Положення   про
розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій
на підприємстві, в установах та організаціях при розслідуванні
профзахворювань. Реєстрація та облік профзахворювань.
   Визначення придатності працівника до даної роботи, потреба
переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка
стану здоров'я працівників.
   Основні вимоги   до   складання   санітарно-гігієнічної
характеристики умов праці.
      Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим
           в разі нещасного випадку
   Стислі основи анатомії та фізіології людини.
   Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої
допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість,
спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі.
Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній
кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі.
Засоби зупинки кровотечі.  Зупинка  кровотечі  притискуванням
пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням
кінцівки.  Зупинка  кровотечі  за  допомогою  джгута  чи
джгута-закрутки.
   Способи реанімації підготовлення потерпілого до реанімації.
Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий
(закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.
   Види електротравм.
   Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного
струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму
на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від
ураження електричним струмом.
   Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в
області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і
розтягненні зв'язок.
   Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація
ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила
накладання пов'язок.
   Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила
накладання шин.
   Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.
   Опіки, їх  класифікація. Перша допомога при хімічних та
термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та
сонячному ударах.
   Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики,
    попередження, локалізації та ліквідації наслідків
         техногенних аварій і катастроф
   Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив
техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та
їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні  акти  світової
спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від
основних видів виробничих небезпечних чинників.  Класифікація
виробничих небезпечних чинників (різновиди вибухів, пожеж; вибухи
киплячих рідин, що викидають пар, викиди токсичних речовин;
порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).
   Ідентифікація небезпечних  промислових  установок.  Роль
адміністрації підприємства в системах попередження аварій великих
виробничих установок. Мета і методика виявлення  небезпечних
чинників виробничих аварій. Промислові установки - джерело великих
аварій  відповідно  до  директиви  ЄС  "Севізо".  Визначення
пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки
можливостей виникнення аварій при виконанні окремих технологічних
процесів.  Роль  адміністрації  та  керівників  підрозділів
підприємства у виявленні небезпечного промислового устаткування,
проведенні  оцінки небезпечних промислових факторів, розробці
планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів, розробці
заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації
навчання та протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів
про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про
аварії, що сталися.
   Роль місцевих органів виконавчої влади при вирішенні питань
розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги
підприємствам, проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій,
забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія
органів місцевої влади та  керівників  аварійно  небезпечних
виробництв щодо попередження аварій та ліквідації їх наслідків.
Складання переліку промислових установок - джерел загрози великих
виробничих  аварій. Узгодження місць розташування виробництв.
Проведення інспекцій.
   Комплекс інженерно-технічних  заходів,  спрямованих  на
забезпечення  безпеки  функціонування  потенційно  небезпечних
об'єктів  (ПНО),  захист  виробничого персоналу і населення,
зменшення збитків, втрат і руйнувань у разі аварій, великих пожеж.
Розміщення нових виробництв на відстанях, які унеможливлюють
ініціювання аварій на сусідніх ПНО. Проектування оптимальних
розмірів і виробничих потужностей підприємств, технологічних ліній
і окремих установок, які забезпечують їх стійке і безпечне
функціонування. Порядок проведення інспекцій.
   Планування заходів  у  разі  надзвичайних  ситуацій  на
виробництві. Мета планування, оцінка небезпечних чинників та їх
розподіл на категорії. Організація аварійних служб та формування
планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення
надзвичайних ситуацій. Пункти управління. Порядок дії систем
аварійної  сигналізації та зв'язку, призначення персоналу та
визначення його обов'язків. Центри  управління  та  контролю
надзвичайних  ситуацій.  Планування  послідовності  аварійного
відключення обладнання.  Проведення  "штабних"  навчань  щодо
реалізації  планів  ліквідації  аварій. Оцінка планів та їх
модернізація.
   Система попередження великих аварій та техногенних катастроф.
Запобігання надзвичайним ситуаціям. Чинники підвищення техногенної
безпеки.  Основні напрямки профілактичної діяльності в сфері
попередження виникнення надзвичайних ситуацій та зниження збитків
від них. Особливості системи попередження виникнення надзвичайних
ситуацій. Режими функціонування цієї системи (оперативний режим,
режим  прогнозування і режим попередження). Комплекс заходів
організаційно-виробничого  спрямування,   інженерно-технічного
спрямування та інформаційного характеру. Правова і законодавча
база, яка гарантує право об'єктів народного господарства на
безпечне існування. Комплекс заходів територіально-організаційного
спрямування. Особливості планування попереджувальних  заходів.
Організація контролю роботи небезпечних виробництв та використання
отруйних, вибухо-, пожежонебезпечних та інших  матеріалів  і
речовин. Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного
захисту  (ПАЗ).  Обгрунтування  вибору  енергозабезпечення
(енергостійкості) системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням
характеру технологічного процесу та енергетичного  потенціалу
об'єкта. Створення та організація роботи групи експертів на
підприємстві. Складання та затвердження  контрольних  списків
виробничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.
                        Додаток 4
                  до пунктів 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5,
                  2.2.6 Типового положення про
                  навчання з питань охорони праці
     Перелік категорій посадових осіб і спеціалістів,
     навчання яких з питань охорони праці проводиться
           у навчальних закладах
   1. Підприємства, установи і  організації,  виробничі  та
науково-виробничі об'єднання
   Керівники підприємств, установ і організацій, виробничих та
науково-виробничих об'єднань незалежно від форм власності та
характеру  виробничої  діяльності,  їх  заступники, виконання
службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного
ведення робіт, керівники основних виробничо-технічних служб.
   2. Науково-дослідні,         науково-конструкторські,
проектно-конструкторські установи
   Керівники науково-дослідних,    дослідно-конструкторських,
проектно-конструкторських  установ,  їх  заступники, виконання
службових обов'язків яких пов'язано з організацією безпечного
проведення  робіт,  керівники  основних технічних структурних
підрозділів та проектів.
   3. Заклади освіти
   Керівники закладів освіти,  заступники  керівників,  яким
підпорядкована служба охорони праці, або які виконують її функції,
керівники та викладачі кафедр охорони праці.
   4. Міністерства, державні комітети, концерни, корпорації та
інші об'єднання підприємств, які здійснюють функції управління
майном, що перебуває у державній власності
   Заступники керівників  міністерств,  державних  комітетів,
концернів, корпорацій та інших  об'єднань  підприємств,  які
здійснюють  функції  управління  майном,  що  перебуває  у
загальнодержавній власності, керівники структурних підрозділів
виробничого і технічного призначення цих органів.
   5. Місцеві державні адміністрації та ради народних депутатів
   Заступники керівників Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних
державних адміністрацій і виконкомів рад народних депутатів, на
яких покладена відповідальність за організацію роботи з охорони
праці, керівники виробничих і технічних структурних підрозділів,
виконання службових обов'язків яких пов'язано з організацією
безпечного ведення робіт.
   6. Спеціалісти служб охорони праці та члени комісій  з
перевірки знань з питань охорони праці на підприємствах, в
установах і організаціях, зазначених у пунктах 1-5 цього додатка.
                         Додаток 5
                     до пункту 3.2.1 Типового
                     положення про навчання з
                     питань охорони праці
        Орієнтовна тематика навчання дітей
     з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у
          дошкільних закладах освіти
   1. Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті,
термічні опіки, обмороження,  ураження  електричним  струмом,
отруєння  грибами,  рослинами та ягодами, падіння з меблів,
підвіконь, вікон балконів, небезпека при користуванні побутовими,
в т.ч. і столовими приладами, безпечна поведінка дітей, залишених
без дорослих, правила поводження з  вогнем,  незнайомими  і
вибухонебезпечними предметами та вогнепальною зброєю.
   2. Безпека на ігрових і спортивних майданчиках: безпечне
користування обладнанням ігрових і спортивних майданчиків (гірки,
драбини, стінки, колоди, гойдалки, каруселі та інше), безпека при
рухливих іграх.
   3. Безпека при  перебуванні  в  групі:  безконфліктність
спілкування, попередження пустощів, дотримання розпорядку і правил
поводження.
   4. Безпека  при  перебуванні  біля  водоймищ:  безпечна
організація і проведення ігор біля водойм, купання під наглядом
дорослих, стрибання у воду, небезпека сонячного опромінення,
небезпека перебування на льоду.
   5. Безпека при перебуванні на вулицях: правила поводження на
вулицях, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних
переїздів, вулиць і доріг з одностороннім і двостороннім рухом,
при русі по вулицях транспорту з причепами; поводження на зупинках
громадського транспорту та в транспорті; заборона ігор у місцях
руху транспорту, на тротуарі, проїжджій частині вулиць і дворів,
уникнення загрозливих для життя та здоров'я ситуацій, самозахист.
   6. Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем в приміщенні, на
полі,  в  лісі;  безпечне  поводження  біля  газової плити,
електроплитки, плити на твердому та рідкому паливі, біля каміну;
небезпека гри з сірниками, запальничками, бенгальськими вогнями,
свічками; легкозаймисті рідини  та  їх  небезпека;  безпечне
поводження з нагрівальними приладами - прасками, кип'ятильниками,
настільними електричними світильниками, переносними електричними
світильниками тощо.
   7. Електротравматизм  та  його  попередження:  безпека
користування  електроприладами  та  заборона  використання
електроприладів за відсутності дорослих; електромережа та розподіл
електроенергії  в приміщенні, вимикачі, розетки, перехідники,
лічильники та небезпека електротравм, з цим пов'язана; повітряні
електромережі   і  небезпека  електротравматизму;  падіння
електропроводів на землю і пов'язана з цим небезпека; дії при
ураженні оточуючих електричним струмом.
   8. Безпека під час грози, повені, інших стихійних лих.
   9. Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в
групі, при  користуванні  ножицями  та  іншими  небезпечними
предметами; безпека під час роботи на земельній ділянці, догляду
за  тваринами  у  живих   кутках;   при   користуванні
сільськогосподарським знаряддям; небезпека пустощів.
   10. Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека
бруду та попередження пов'язаних із цим захворювань; ознаки
здоров'я, способи його зміцнення, вплив природних  умов  на
здоров'я, загартування організму, ранкова гімнастика.
                         Додаток 6
                     до пункту 4.2.2 Типового
                     положення про навчання з
                     питань охорони праці
          Орієнтовний перелік питань
       вступного інструктажу для працівників
   1. Загальні  відомості  про  підприємство,  характерні
особливості виробництва, об'єкти підвищеної небезпеки.
   2. Загальні  правила  поведінки працівників на території
підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування
основних цехів, служб допоміжних приміщень, безпечний рух на
території підприємства.
   3. Основні положення Закону України "Про охорону праці"
, Кодексу законів про працю ( 322-08 ) та нормативних
актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем
і працівником.
   3.1. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорона
праці жінок та осіб, молодших за 18 років. Колективний договір
(угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці,
порядок їх надання.
   3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства,
відповідальність за порушення цих правил.
   3.3. Система управління охороною праці, державний нагляд та
громадський контроль за охороною праці на підприємстві:
   обов'язки власника з охорони праці;
   обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів
про охорону праці;
   права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди
та під час роботи на підприємстві;
   відповідальність працівника за порушення вимог з охорони
праці;
   попередні та періодичні медичні огляди;
   соціальне страхування   від   нещасних   випадків  та
профзахворювань;
   навчання з питань охорони праці.
   4. Основні небезпечні  та  шкідливі  виробничі  фактори,
характерні  для  цього  виробництва,  особливості їх дії на
працівників. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та
професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного
захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі
засобів індивідуального захисту. Питання електробезпеки.
   5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.
   6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків
та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних
виробництвах через порушення вимог безпеки.
   7. Порядок розслідування та оформлення документації щодо
нещасних випадків та професійних захворювань.
   8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам,
вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Чинні документи
з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці, найбільш небезпечні
в пожежному плані. Протипожежний режим. Загальнооб'єктні та цехові
інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування
первинних засобів пожежогасіння.
   9. Перша допомога потерпілим. Дії  працівників  у  разі
нещасного випадку та аварії на дільниці, у цеху, на підприємстві.
                       Додаток 7
                 до пунктів 4.2.2, 4.3.1 Типового
                 положення про навчання з питань
                 охорони праці
                 Рекомендована форма журналу
                 реєстрації вступного інструктажу
                 з питань охорони праці
                 Титульний аркуш журналу

__________________________________________________________________
      (підприємство, організація, заклад освіти)

               Журнал
         реєстрації вступного інструктажу
           з питань охорони праці

              Розпочато "___" _______________ 199_ р.
              Закінчено "___" _______________ 199_ р.
                       Формат А4 (210 х 297)


N з/п Дата проведення інструктажу Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують Професія*, посада особи*, яку інструктують, її вік Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктується Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує Підписи
особи, яку інструк- тують* особи, яка інст- руктує
1 2 3 4 5 6 7 8
_______________
   * Не заповнюється при проведенні вступного інструктажу в
закладах освіти з особами, яким не виповнилось 14 років.
                       Формат А4 (210 х 297)
                         Додаток 8
                     до пункту 4.2.3 Типового
                     положення про навчання з
                     питань охорони праці
          Орієнтовний перелік питань
           первинного інструктажу
             для працівників
   1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання
на робочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Основні небезпечні
виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі,
особливості їх дії на працівників. Питання виробничої санітарії та
особистої гігієни, пов'язані з виконанням роботи і перебуванням у
приміщенні.
   2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.
   3. Небезпечні зони машин, механізмів,  приладів.  Засоби
безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа,
системи блокування та сигналізації, знаки  безпеки).  Вимоги
запобігання електротравматизму.
   4. Порядок підготовки  до  праці  (перевірка  справності
обладнання,  пускових  приладів, інструменту та пристосувань,
блокування, заземлення та інших засобів захисту).
   5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні
небезпечної ситуації.
   6. Засоби  індивідуального захисту на робочому місці та
правила їх використання.
   7. Схема безпечного руху працівників по території цеху,
дільниці.
   8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і
механізми. Вимоги при вантажно-розвантажувальних  роботах  та
транспортуванні вантажу.
   9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків
виробничого травматизму.
   10. План ліквідації аварій, запасні виходи.
   11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки і дії
працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці
засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації,
місця їх розташування.
   12. Подання долікарської допомоги потерпілим.
   13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.
   14. Зазначені  в  пунктах  1-13 питання розглядаються в
поєднанні з інструкцією з охорони праці для конкретного виду робіт
чи професії, вимогами технічної документації та технологічних
регламентів.
                         Додаток 9
                     до пунктів 4.2.10 та 5.9
                     Типового  положення про
                     навчання з питань охорони
                     праці
                    Рекомендована форма журналу
                    реєстрації інструктажів з
                    питань охорони праці для
                    працівників
                    Титульний аркуш журналу

__________________________________________________________________
       (підприємство, установа, організація)

               Журнал
         реєстрації інструктажів з питань
             охорони праці


__________________________________________________________________
 (цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)
              Розпочато "___" _______________ 199_ р.
              Закінчено "___" _______________ 199_ р.
                       Формат А4 (210 х 297)


N з/п Дата прове- дення інст- руктажу Прізвище, ініціали особи, яку інструк- тують Професія, посада особи, яку інструктують Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплано- вий, цільо- вий), назва та номер інструкції Причина проведення позаплано- вого або цільового інструктажу Прізвище, ініціали особи, яка інструктує Підписи Стажування на робочому місці
особи, яку інст- рукту- ють особи, яка інст- руктує Кіль- кість змін, з _____ до ____ (дати) Стажува- ння пройшов (підпис праців- ника) Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       Формат А4 (210 х 297)
                         Додаток 10
                     до пункту 4.3.6 Типового
                     положення про навчання з
                     питань охорони праці
                    Рекомендована форма журналу
                    реєстрації інструктажів з
                    питань охорони праці для
                    учнів,     вихованців,
                    студентів
                    Титульний аркуш журналу

__________________________________________________________________
             (заклад освіти)

               Журнал
     реєстрації інструктажів з питань охорони праці
         для учнів, вихованців, студентів


__________________________________________________________________
       (клас, група, лабораторія, кабінет тощо)
              Розпочато "___" _______________ 199_ р.
              Закінчено "___" _______________ 199_ р.
                       Формат А4 (210 х 297)


NN з/п Дата проведення інструктажу Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка інструктується Клас, група, лабораторія, кабінет тощо Вид інструктажу, його зміст, номер, найменування інструкції Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка проводила інструктаж Підпис особи, яка прово- дила інст- руктаж Підпис особи, яку інструк- тували*
1 2 3 4 5 6 7 8

_______________
   * Учні  і  вихованці  розписуються в журналі реєстрації
інструктажів під час трудової і професійної підготовки, починаючи
з 9-го класу.
                       Формат А4 (210 х 297)
                         Додаток 11
                     до пункту 4.3.1 Типового
                     положення про навчання з
                     питань охорони праці
          Орієнтовний перелік питань
   вступного інструктажу для вихованців, учнів, студентів
   1. Загальні відомості про ЗО, його лабораторії, гуртки,
майстерні. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях та
на спортивних майданчиках.
   2. Загальні правила поведінки на території ЗО. Розташування
кабінетів, лабораторій, їдальні, залів, медпункту тощо.
   3. Особливі вимоги безпеки при проведенні позакласних та
позашкільних заходів. Обставини та причини окремих характерних
нещасних випадків, що сталися в закладах освіти.
   4. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі.
   5. Перша допомога  потерпілим.  Дії  учнів,  вихованців,
студентів у разі нещасного випадку, пожежі, виявленні отруйних або
шкідливих речовин в закладі освіти.

БУДСТАНДАРТ Online