Закон Украины от 23.12.1998 № 353-XIV О топографо-геодезической и картографической деятельности

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
від 3 квітня 2003 року № 662-IV,
  від 15 травня 2003 року № 762-IV,
 від 19 січня 2006 року № 3370-IV,
 від 9 лютого 2006 року № 3421-IV,
від 11 лютого 2010 року № 1872-VI,
 від 19 жовтня 2010 року № 2608-VI,
 від 2 жовтня 2012 року № 5394-VI
(зміни, внесені підпунктом 1, абзацами першим - п'ятим,
 сьомим - двадцять дев'ятим підпункту 2, підпунктом 3 пункту 2 розділу І
 Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5394-VI,
 набирають чинності з 4 грудня 2012 року),
 від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI,
 від 2 липня 2013 року № 367-VII,
від 20 вересня 2019 року № 124-IX,
від 13 квітня 2020 року № 554-IX
(який вводиться в дію з 1 січня 2021 року),
від 28 квітня 2021 року № 1423-IX
(зміни, внесені підпунктом 10 пункту 12 розділу I Закону України
 від 28 квітня 2021 року № 1423-IX, набирають чинності з 26 травня 2022 року),
від 15 липня 2021 року № 1657-IX,
від 12 травня 2022 року № 2247-IX,
від 29 липня 2022 року № 2486-IX

(У тексті Закону слова "Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України" і "нормативно-технічні документи" в усіх відмінках замінено відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" і "нормативно-технічна документація" у відповідному відмінку, а слова "галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінено словами "сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності" згідно із Законом України від 11 лютого 2010 року № 1872-VI)

(У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5394-VI)

(У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI)(У тексті Закону слова "галузь" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" в усіх відмінках замінено відповідно словами "сфера" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX)Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

геодезична мережа - сукупність геодезичних пунктів;

геодезичний пункт - пристрій і (або) споруда для позначення на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами;

абзац четвертий частини першої статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.)

державна геодезична мережа - мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж;

дистанційне зондування Землі - процес отримання даних про поверхню Землі методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і вимірювань із космосу;

кадастрові зйомки - комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для кадастрів;

картографічний моніторинг - система безперервного спостереження за земною поверхнею з метою картографічного вивчення стану місцевості;

картографо-геодезичний фонд України - сукупність геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів і даних, у тому числі в цифровій формі, отриманих у результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що знаходяться і зберігаються на території України;

топографо-геодезична і картографічна діяльність - наукова, виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі постійно діючих станцій супутникового спостереження, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем;

топографо-геодезичні та картографічні роботи - процес створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції;

результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності - геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, інформація тощо.

(стаття 1 у редакції Закону України
 від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Термін "геопросторові дані" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

(статтю 1 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.)

Стаття 2. Законодавство про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Відносини в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

(стаття 3 у редакції Закону України
 від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Стаття 4. Об'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Об'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

територія України, в тому числі водні об'єкти, міста та інші населені пункти, системи промислових, гідротехнічних та інших інженерних споруд і комунікацій, континентальний шельф і виключна (морська) економічна зона України;

(абзац другий статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

територія земної кулі, включаючи Антарктиду, Світовий океан, космічний простір, небесні тіла.

Стаття 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Суб'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

(абзац третій статті 5 у редакції
 Законів України від 16.10.2012 р. № 5462-VI,
 від 02.07.2013 р. № 367-VII,
від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

(абзац шостий статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5394-VI,
 у редакції Закону України
 від 02.07.2013 р. № 367-VII)

Стаття 51. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльністю за відповідними напрямами можуть займатися особи, які мають вищу освіту у галузі геодезії та/або землеустрою.

Виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт може здійснюватися за такими напрямами:

а) основні геодезичні роботи;

б) загальнодержавні топографічні знімання;

в) інженерні вишукування для будівництва та великомасштабні топографічні знімання.

Топографо-геодезичні і картографічні роботи при здійсненні землеустрою виконуються особами, які отримали кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника відповідно до Закону України "Про землеустрій".

Сертифіковані інженери-геодезисти несуть відповідальність за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт при здійсненні землеустрою). Сертифікованим інженером-геодезистом може бути особа, яка має стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склала кваліфікаційний іспит та одержала кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом робіт. Відомості про сертифікованих інженерів-геодезистів вносяться до Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів відповідно до вимог цього Закону.

Сертифікованим інженером-геодезистом не може бути особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Інженер-геодезист для складання кваліфікаційного іспиту за відповідним напрямом подає до Кваліфікаційної комісії:

заяву встановленого зразка із зазначенням напряму робіт;

копію документа про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідно до закону;

документ, що підтверджує стаж роботи.

Складання кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії інженером-геодезистом та підвищення кваліфікації сертифікованими інженерами-геодезистами за відповідними напрямами здійснюються на базі факультетів геодезичного або землевпорядного профілю у закладах вищої освіти відповідної акредитації, які уклали договір із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджується професійна компетентність особи, рівень її кваліфікації і знань як виконавця топографо-геодезичних і картографічних робіт за відповідним напрямом (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт при здійсненні землеустрою).

Вимоги до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів встановлюються Кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-геодезистів.

До складу Кваліфікаційної комісії включаються десять сертифікованих інженерів-геодезистів, які є представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та по п'ять сертифікованих інженерів-геодезистів від кожної саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений із складу Кваліфікаційної комісії за поданням органу, закладу, організації, які його делегували.

Особа, яка делегувала члена Кваліфікаційної комісії, має право на його відкликання або заміну. Зміни до складу Кваліфікаційної комісії вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, протягом місяця з дня отримання подання про делегування, відкликання або заміну члена Кваліфікаційної комісії.

Член Кваліфікаційної комісії виключається із складу Кваліфікаційної комісії за поданням органу, закладу вищої освіти, саморегулівної організації, які його делегували, а також у разі втрати відповідним органом, закладом вищої освіти, саморегулівною організацією права делегувати своїх представників до складу Кваліфікаційної комісії.

Члени Кваліфікаційної комісії обирають із свого складу голову і секретаря комісії.

Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більше половини складу комісії. Рішення Кваліфікаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним.

Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено до суду.

Інженеру-геодезисту, який склав кваліфікаційний іспит за відповідним напрямом, видається кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста у паперовій або електронній формі, що підтверджує відповідність особи кваліфікаційним характеристикам професії та її спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через два місяці. Сертифіковані відповідно до цього Закону інженери-геодезисти зобов'язані не менш як один раз на два роки підвищувати свою кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

Видача кваліфікаційного сертифіката особам, які склали кваліфікаційний іспит, видача свідоцтва про підвищення кваліфікації, а також їх дублікатів здійснюється закладом вищої освіти, на базі якого складається кваліфікаційний іспит або підвищується кваліфікація за рішенням Кваліфікаційної комісії.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста не обмежений у часі, крім випадків, визначених законом. Невиконання вимоги щодо підвищення кваліфікації у встановлений законом строк є підставою для зупинення дії сертифіката на період до одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі:

невиконання вимог цього Закону щодо підвищення кваліфікації;

зазначення завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-геодезистів.

Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у тижневий строк після усунення відповідним інженером-геодезистом наявних зауважень.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин:

а) за зверненням сертифікованого інженера-геодезиста;

б) у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи, яка є сертифікованим інженером-геодезистом, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

в) у разі встановлення Кваліфікаційною комісією факту порушення сертифікованим інженером-геодезистом законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що призвело до порушення прав та/або законних інтересів юридичних, фізичних осіб, держави, територіальної громади, на підставі розгляду письмових звернень таких осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

г) у разі смерті сертифікованого інженера-геодезиста.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста може бути також анульований за рішенням суду.

Рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста може бути оскаржено до суду.

Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, форма кваліфікаційного сертифіката встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

(Закон доповнено статтею 51 згідно із
 Законом України від 02.10.2012 р. № 5394-VI,
 стаття 51 набирає чинності з 04.12.2012 р.,
 крім частини четвертої, яка набирає чинності з 04.11.2012 р.,
 стаття 51 у редакції Законів
 України від 02.07.2013 р. № 367-VII,
від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Стаття 52. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів, які отримали кваліфікаційний сертифікат.

У Державному реєстрі сертифікованих інженерів-геодезистів зазначається така інформація про інженера-геодезиста:

1) прізвище, ім'я та по батькові;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

3) дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката;

4) напрям (напрями) виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

5) назва закладу вищої освіти, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації;

6) дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката;

7) інформація про підвищення кваліфікації;

8) інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного сертифіката;

9) місце роботи особи.

Інформація з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів у формі витягу надається фізичним і юридичним особам за їхнім письмовим зверненням на безоплатній основі.

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серії та номера паспорта громадянина України.

Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування даних реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних чи програмних засобів, цілодобово, без обмежень.

(Закон доповнено статтею 52 згідно із
 Законом України від 02.10.2012 р. № 5394-VI,
стаття 52 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 02.07.2013 р. № 367-VII,
у редакції Закону України
 від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Стаття 53. Саморегулювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Саморегулівними організаціями у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності є громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-геодезистами у порядку, встановленому цим Законом, отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності регулюються відповідно до закону.

Саморегулівні організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.

Громадська організація, що об'єднує фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-геодезистами у порядку, встановленому цим Законом, для надання їй статусу саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності повинна відповідати таким критеріям:

кількісний склад налічує не менше 100 інженерів-геодезистів;

не менше 90 відсотків її загального складу є сертифікованими інженерами-геодезистами;

внутрішніми документами громадської організації встановлено процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю якості проведених ними топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Статус саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності надається громадським організаціям центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Саморегулівні організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюють такі повноваження щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

визначення правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, обов'язкових для виконання всіма членами таких організацій, а також механізму відшкодування збитків, завданих споживачам внаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості;

контроль за виконанням положень нормативно-технічних документів, норм і правил у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, за забезпеченням належної якості топографо-геодезичної і картографічної продукції, що складається сертифікованими інженерами-геодезистами - її членами;

участь у розробленні нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

участь у професійній підготовці та сертифікації інженерів-геодезистів;

участь у складі Кваліфікаційної комісії;

захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних із топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, відповідно до закону;

сприяння розвитку конкуренції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією;

сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечення виконання ними вимог цього Закону, нормативно-технічних документів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Інженер-геодезист може бути членом лише однієї саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

(розділ І доповнено статтею 53 згідно із
 Законом України від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 6. Органи державного управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Державне управління у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Міністерство оборони України, інші органи виконавчої влади.

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
 від 16.10.2012 р. № 5462-VI,
у редакції Закону України
 від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Стаття 7. Компетенція Кабінету Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Кабінет Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

затверджує державні цільові програми щодо забезпечення потреб України в топографо-геодезичній і картографічній продукції;

(абзац другий статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.02.2006 р. № 3421-IV)

встановлює єдині державні системи координат, висот, гравіметричних вимірювань;

визначає порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання;

(абзац четвертий статті 7 у редакції
 Закону України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

приймає рішення щодо використання на території України інших геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань, масштабного ряду державних топографічних карт та планів;

(статтю 7 доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

визначає порядок ведення державного обліку, реєстрації та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;

(статтю 7 доповнено новим абзацом шостим
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати
 відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

організовує державний контроль за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

встановлює порядок охорони геодезичних пунктів;

вирішує інші питання.

Стаття 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

(назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належить:

розроблення державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

затвердження нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

затвердження положення про авторське право в картографії;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить:

(абзац перший частини другої статті 8 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

організація топографо-геодезичних і картографічних робіт;

абзац третій частини другої статті 8 виключено

(частину другу статті 8 доповнено новим абзацом третім
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.,
абзац третій частини другої статті 8 виключено
 згідно із Законом України від 29.07.2022 р. № 2486-IX)

визначення адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних;

(частину другу статті 8 доповнено новим абзацом
 четвертим згідно із Законом України від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сімнадцятим)

ведення картографічного моніторингу території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;

виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі;

координація топографо-геодезичної і картографічної діяльності та здійснення методичного керівництва топографо-геодезичними і картографічними роботами;

створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;

(абзац восьмий частини другої статті 8 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019 р. № 124-IX)

визначення сталих географічних об'єктів на території України;

проведення державної експертизи програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;

підготовка пропозицій щодо створення у встановленому порядку спеціальних установ і організацій, необхідних для забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

організація участі України у міжнародному співробітництві в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

сприяння забезпеченню топографо-геодезичних, картографічних підприємств, установ, організацій висококваліфікованими спеціалістами;

вдосконалення методів організації топографо-картографічного виробництва;

здійснення державного контролю за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

розроблення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

(стаття 8 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 19.01.2006 р. № 3370-IV,
 від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
від 19.10.2010 р. № 2608-VI,
 у редакції Закону України
 від 16.10.2012 р. № 5462-VI)

Стаття 9. Компетенція Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Міністерство оборони України організовує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території держави і картографування закордонної території в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, здійснює контроль за якістю топографо-геодезичних і картографічних робіт, результати яких використовуються Збройними Силами України.

(частина перша статті 9 у редакції
 Закону України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Компетенція інших органів виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначається законами України.

(частина друга статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5462-VI)

Розділ III. ВИДИ І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 10. Основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні забезпечуватися:

додержання вимог нормативно-технічної документації;

(абзац другий статті 10 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. № 124-IX)

впровадження прогресивних технологій і методів організації топографо-геодезичного і картографічного виробництва;

розроблення, впровадження та організація програмного, технологічного і технічного забезпечення ефективного використання цифрових карт і геоінформаційних систем;

виконання робіт методами і способами, безпечними для життя і здоров'я людей, стану довкілля та об'єктів, що мають історико-культурну цінність;

графічне зображення на картах державних кордонів України та меж адміністративно-територіального устрою, а також кордонів іноземних держав та інших політико-адміністративних і географічних елементів;

зберігання та облік топографо-геодезичних, картографічних, аерозйомочних і космічних матеріалів;

систематичний аналіз державної астрономо-геодезичної основи на території України та відповідності картографічних матеріалів сучасному стану місцевості;

виконання топографічних, картографічних, кадастрових зйомок та оновлення карт і планів, зйомок континентального шельфу та водних об'єктів в єдиній системі координат і висот.

Стаття 11. Топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного призначення

До загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт належать:

вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля для цієї мети;

створення та оновлення державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів;

створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мереж, у тому числі гравіметричної фундаментальної і першого класу, щільність і точність яких забезпечують створення державних топографічних карт і планів, вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань;

створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх, а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого нерухомого майна, ведення банку даних;

визначення сталих географічних об'єктів на території України;

дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу з метою використання в топографо-геодезичній і картографічній діяльності, геодинамічні дослідження на основі результатів геодезичних вимірювань;

формування і ведення державного та регіональних картографо-геодезичних фондів;

створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;

(абзац дев'ятий статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. № 124-IX)

створення геоінформаційних систем;

проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників;

топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України;

картографування, включаючи створення топографічних карт Антарктиди, континентального шельфу, Світового океану і зарубіжних країн;

здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт;

організація серійного виробництва геодезичної і картографічної техніки.

(стаття 11 у редакції Закону України
 від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Стаття 12. Організація виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт

Виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує і координує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, на основі встановлених Кабінетом Міністрів України порядку побудови державної геодезичної мережі та порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування державних, міжгалузевих і галузевих програм, планів, проектів, відповідних норм і правил.

(частина перша статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, взаємодіє з:

Міністерством оборони України під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб оборони і національної безпеки;

Міністерством закордонних справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, під час проведення робіт з делімітації та демаркації державних кордонів України;

(абзац третій частини другої статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 03.04.2003 р. № 662-IV,
 від 16.10.2012 р. № 5462-VI)

абзац четвертий частини другої статті 12 виключено

(абзац четвертий частини другої статті 12 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5462-VI,
виключено згідно із Законом
 України від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в частині створення морських навігаційних карт;

(абзац п'ятий частини другої статті 12 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5462-VI)

іншими органами виконавчої влади, а також установами, організаціями, які залучаються до виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення

До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;

(абзац другий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5462-VI)

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань;

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності не потребують отримання замовниками та/або виконавцями таких робіт дозволу органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування на їх проведення;

(статтю 13 доповнено новим абзацом четвертим
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. № 1657-IX)

матеріали, складені за результатами виконання робіт із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності, не підлягають погодженню органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, затверджуються замовниками таких робіт та включаються до складу геопросторових даних містобудівного кадастру;

(статтю 13 доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 15.07.2021 р. № 1657-IX,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;

створення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення в графічній, цифровій та іншій формах, видання таких карт, планів і атласів;

геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні роботи під час інших вишукувань і спеціальних робіт;

виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у напрямах, зазначених у цій статті.

(стаття 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 19.01.2006 р. № 3370-IV,
у редакції Закону України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Стаття 14. Виключена

(стаття 14 у редакції Закону України
 від 19.01.2006 р. № 3370-IV,
 виключена згідно із  Законом України
 від 19.10.2010 р. № 2608-VI)

Стаття 15. Виключена

(стаття 15 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.01.2006 р. № 3370-IV,
 виключена згідно із
  Законом України від 19.10.2010 р. № 2608-VI)

Стаття 16. Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності встановлює порядок організації топографо-геодезичних і картографічних робіт, технічні вимоги до них, норми та правила їх виконання.

(частина перша статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Нормативно-технічна документація затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

(частина друга статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
 від 16.10.2012 р. № 5462-VI,
у редакції Закону України від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності обов'язкова для виконання всіма суб'єктами топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

(частина третя статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Нормативно-технічна документація є основою для проведення державних та інших експертиз, здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною та картографічною діяльністю, а також для вирішення спорів.

Стаття 17. Виключена

(стаття 17 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
від 16.10.2012 р. № 5462-VI,
виключена згідно із Законом
 України від 20.09.2019 р. № 124-IX)

Стаття 171. Технічне та технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Технічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні сучасних інформаційних технологій і систем для створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних.

Основою інформаційного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності є автоматизовані системи, призначені для обробки даних кадастрових, топографічних та інших зйомок і дистанційного зондування, ведення банків (баз) геопросторових даних, прогнозування, планування, проектування, картографування, організаційного управління.

Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

(Закон доповнено статтею 171 згідно із
 Законом України від 02.07.2013 р. № 367-VII)

Стаття 18. Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт

Астрономо-геодезичні, нівелірні, гравіметричні, картографічні, аерозйомочні та інші роботи у цій сфері підлягають обов'язковому державному обліку з метою збирання матеріалів, їх оброблення, зберігання та використання.

Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 18 у редакції
 Закону України від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Стаття 19. Картографо-геодезичний фонд України

Картографо-геодезичний фонд України складають Державний картографо-геодезичний фонд України, регіональні та відомчі картографо-геодезичні фонди.

Державний картографо-геодезичний фонд України і регіональні картографо-геодезичні фонди включають у себе матеріали та дані, що мають загальнодержавне, міжвідомче значення і знаходяться у віданні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що здійснює функції з надання державних послуг у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Картографо-геодезичні фонди Міністерства оборони України знаходяться в його віданні.

Відомчі картографо-геодезичні фонди включають в себе матеріали та дані, що мають спеціальне (відомче) значення і знаходяться у віданні відповідних органів виконавчої влади.

Державний картографо-геодезичний фонд України формується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади за матеріалами виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт.

Юридичні та фізичні особи зобов'язані безоплатно передавати у Державний картографо-геодезичний фонд України один екземпляр копій створених ними геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів з додержанням вимог законодавства про авторське право.

Геодезичні, топографічні, картографічні, аерозйомочні, гідрографічні та гравіметричні матеріали і дані, створені в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також аналогічні матеріали, що належать до території України, створені за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, належать до державної власності, управління якою здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

Топографо-геодезичні і картографічні матеріали, створені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не підлягають включенню до складу майна організацій та підприємств, що приватизуються.

Порядок створення, надходження і зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та їх використання визначається Кабінетом Міністрів України.

Доступ до матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

(стаття 19 у редакції Закону України
 від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Стаття 20. Порядок користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами та даними

(назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.)

Юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного картографо-геодезичного фонду України з додержанням вимог цього Закону та Положення про цей фонд.

Під час користування матеріалами Державного картографо-геодезичного фонду України забороняється:

несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

передача вихідних матеріалів (їх копій) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачається умовами користування відповідними матеріалами;

передача матеріалів аерозйомок, а також матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, організаціям, що не мають належних умов для забезпечення зберігання таких матеріалів.

У разі втрати топографо-геодезичних, картографічних матеріалів, що становлять державну таємницю, користувачі зобов'язані терміново повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, або Міністерство оборони України (якщо воно є володільцем матеріалів) та інші державні органи відповідно до законодавства.

Користування геодезичними та картографічними даними в електронному вигляді здійснюється через геопортали:

Державної геодезичної мережі;

бази топографічних даних;

національної інфраструктури геопросторових даних.

(статтю 20 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.)

Державна геодезична мережа та база топографічних даних є геодезичною та картографічною основою для Державного земельного кадастру, містобудівного та інших кадастрів.

(статтю 20 доповнено частиною п'ятою
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.)

Функції адміністратора геопорталів державної геодезичної мережі та бази топографічних даних здійснює державне унітарне підприємство, яке визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та належить до сфери його управління.

(статтю 20 доповнено частиною шостою
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.,
частина шоста статті 20 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Надання відомостей геопорталу Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних здійснюється безоплатно.

(статтю 20 доповнено частиною сьомою
 згідно із Законом України від 13.04.2020 р. № 554-IX,
який вводиться в дію з 01.01.2021 р.)

Стаття 21. Фінансування топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи фінансуються за рахунок Державного бюджету України.

Кошти на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, визначених цим Законом, передбачаються у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік, враховуючи фінансові можливості.

(статтю 21 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
у зв'язку з цим частини другу і третю вважати
 відповідно частинами третьою і четвертою)

Фінансування спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт, що виконуються за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, провадиться відповідно за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.

Інші замовники спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюють фінансування цих робіт за власний рахунок відповідно до укладених договорів.

Розділ IV. ОХОРОНА ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ

Стаття 22. Геодезичні пункти та їх охорона

Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

(частина перша статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
 від 16.10.2012 р. № 5462-VI)

Вилучення земельних ділянок і надання їх під будівництво геодезичних пунктів проводиться у порядку, встановленому земельним законодавством України.

Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих пунктів.

В охоронних зонах забороняється:

виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам;

виконувати роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів.

(абзац третій частини четвертої статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти Державної геодезичної мережі України, а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, мають право доступу до геодезичних пунктів на підставі договору, укладеного з власником земельної ділянки, або за погодженням із землекористувачем та власником будівлі, на якій вони розміщені, та подають в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, відомості про стан пунктів, що ними використовувалися.

(частина п'ята статті 22 у редакції
 Закону України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Обстеження і відновлення пунктів державної геодезичної і нівелірної мереж України здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5462-VI)

Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі України є державною власністю. Облік геодезичних пунктів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

(статтю 22 доповнено новою частиною сьомою
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою)

Охорона геодезичних пунктів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ ГЕОДЕЗИЧНИЙ НАГЛЯД ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду

Державний геодезичний нагляд спрямовано на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами:

вимог цього Закону, нормативно-технічної документації під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

(абзац другий статті 23 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. № 124-IX)

вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами;

абзац п'ятий статті 23 виключено

(згідно із Законом України
 від 19.10.2010 р. № 2608-VI)

режиму охорони геодезичних пунктів.

(стаття 23 у редакції Закону України
 від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Стаття 24. Гарантії захисту прав замовників топографо-геодезичних і картографічних робіт та третіх осіб

Відповідальність виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення перед замовниками таких робіт та третіми особами за шкоду, яку може бути заподіяно внаслідок необережності, недогляду чи професійних помилок, допущених під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, підлягає обов'язковому страхуванню згідно із Законом України "Про страхування".

Страховим випадком є заподіяння замовнику або третій особі шкоди внаслідок виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою за 1 тисячу мінімальних розмірів заробітної плати.

Максимальний розмір страхового тарифу з розрахунку на один рік страхування становить:

0,3 відсотка страхової суми, якщо договором обов'язкового страхування не передбачено встановлення франшизи;

0,1 відсотка страхової суми, якщо договором обов'язкового страхування передбачено встановлення франшизи.

Розмір франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) визначається за згодою сторін у договорі обов'язкового страхування, але не може перевищувати 5 відсотків розміру страхової суми.

У разі настання страхового випадку страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі заподіяної замовнику та/або третій особі майнової шкоди, визначеному судовим рішенням, що набрало законної сили, або письмовою вимогою (претензією) замовника та/або третьої особи, визнаною страхувальником та погодженою страховиком.

Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до договору обов'язкового страхування на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) замовника та/або третьої особи.

(стаття 24 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.01.2006 р. № 3370-IV,
у редакції Законів України від 11.02.2010 р. № 1872-VI,
 від 02.07.2013 р. № 367-VII,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. № 124-IX,
у редакції Закону України від 28.04.2021 р. № 1423-IX)

Стаття 25. Вирішення спорів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Спори з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, і вирішуються судом або третейським судом у порядку, встановленому законодавством України.

(стаття 25 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 15.05.2003 р. № 762-IV,
від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом.

(частина перша статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5462-VI)

Відповідальність за правопорушення в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні у:

порушенні норм, правил під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

(абзац другий частини другої статті 26 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019 р. № 124-IX)

внесенні змін у нормативно-технічну документацію без погодження з органами, що її затвердили;

(абзац третій частини другої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 11.02.2010 р. № 1872-VI)

абзац четвертий частини другої статті 26 виключено

(абзац четвертий частини другої статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.01.2006 р. № 3370-IV,
 виключено згідно із
 Законом України від 19.10.2010 р. № 2608-VI)

порушенні порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

порушенні умов користування топографо-геодезичними матеріалами, в тому числі несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, та несанкціонована передача вихідних матеріалів і копій іншим особам;

невиконанні розпоряджень органу, який здійснює державний геодезичний нагляд;

порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення.

Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 27. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до норм міжнародного права.

Якщо укладеним міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України, встановлені інші правила, то застосовуються норми міжнародного договору.

Укладання міжнародних договорів України з питань проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється за попереднім погодженням з Міністерством оборони України.

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

11. Під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях цей Закон діє з урахуванням пунктів 27, 28 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

(розділ VII доповнено пунктом 11 згідно із
 Законом України від 12.05.2022 р. № 2247-IX)

2. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
 23 грудня 1998 року
№ 353-XIV