ДСТУ Б EN 15242:2015 Вентиляция зданий. Расчетные методы определения расходов воздуха на вентиляцию зданий с учетом инфильтрации (EN 15242:2007, IDT). Проект, окончательная редакция

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕНТИЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ

РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПОВІТРЯ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ІНФІЛЬТРАЦІЇ

(EN 15242:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 15242:201Х

(Проект, остаточна редакція)

Київ

МІНРЕГІОН

201Х

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект», ТК 306 «Інженерні мережі та споруди»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Голтвянський; О. Оглобля, докт. техн. наук; О. Сізов, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від__________ №_______ з________

3 Національний стандарт відповідає EN 15242:2007 «Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration» (Вентиляція будівель. Розрахункові методи визначення витрат повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Зміст

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умовні познаки, одиниці виміру та скорочення

5 Загальний підхід

6 Одночасний розрахунок (ітеративний метод)

6.1 Основи методу розрахунку

6.2 Розрахунок повітряного потоку з механічним спонуканням

6.3 Природна та комбінована вентиляція

6.4 Витрати повітря для згорання палива

6.5 Повітряний потік через віконий отвір

6.6 Ітеративний метод для розрахунку ексфільтрації та інфільтрації

6.7 Метод безпосереднього розрахунку ексфільтрації та інфільтрації

7 Застосування методів розрахунку

7.1 Загальні положення

7.2 Енергопотреби

7.3 Теплове навантаження

7.4 Холодильне навантаження

7.5 Комфортні умови для теплого періоду року

7.6 Якість повітря в приміщенні

Додаток А (обов’язковий) Дані щодо аеродинамічних коефіцієнтів вітрового тиску

Додаток В (обов’язковий) Характеристики витоків повітря

Додаток С (обов’язковий) Розрахунок коефіцієнта рециркуляції Crec

Додаток D (обов’язковий) Формули для перерахунку

Додаток Е (довідковий) Приклади коефіціенту витрати повітря для згорання палива у житлових будинках

Бібліографія

Додаток НА Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 15242:2007, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

Contents

 

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Symbols and abbreviations

5 General approach

6 Instantaneous calculation (iterative method)

6.1 Basis of the calculation method

6.2 Mechanical air flow calculation

6.3 Passive and hybrid duct ventilation

6.4 Combustion air flows

6.5 Air flow due to windows opening

6.6 Exfiltration and infiltration using iterative method

6.7 Exfiltration and infiltration calculation using direct method

7 Applications

7.1 General

7.2 Energy

7.3 Heating load

7.4 Cooling loads

7.5 Summer comfort

7.6 Indoor air quality

Annex A (normative) Data on wind pressure coefficients

Annex B (normative) Leakages characteristics

Annex C (normative) Calculation of recirculation coefficient Crec

Annex D (normative) Conversion formulas

Annex E (informative) Examples of fuel flow factor for residential buildibgs

Bibliography

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 15242:2007 «Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration» (Вентиляція будівель - Розрахункові методи визначення витрат повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації).

EN 15242:2007 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 156 «Ventilation for buildings» (Вентиляція будівель), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 15242:201Х Вентиляція будівель. Розрахункові методи визначення витрат повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації (EN 15242:2007, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.5 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 306 «Інженерні мережі та споруди».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи цього стандарту: «Обкладинка», «Передмова», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з передмови до EN 15242:2007 у цей «Національний вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 15242:2007, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності), наведений у національному додатку НА.

Копії регіональних стандартів, на які є посилання в EN 15242:2007, не прийнятих як національні стандарти, можна отримати в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).


ВСТУП

Цей стандарт визначає спосіб розрахунку витрат повітря для системи вентиляції та при інфільтрації.

Назви європейських стандартів EN:

prEN 15603 Енергоефективність  будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки

prEN 15217 Енергоефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель

prEN 15243 Вентиляція будівель. Розрахунок температури приміщень та методи визначення навантажень й енергопотреб для будівель з системами кондиціонування повітря

prEN ISO 13790 Теплотехнічні характеристики будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (ISO/lDIS 13790:2005)

EN 15242 Вентиляція будівель. Розрахункові методи визначення витрат повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації

EN 15241 Вентиляція будівель. Методи розрахунку енерговтрат при вентиляції та інфільтрації повітря у будівлях

EN 13779 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря

EN ISO 13792 Теплотехнічніхарактеристики будівель. Розрахунок внутрішньої температури приміщення у теплий період року без механічного охолодження. Спрощені методи (ISO 13792:2005)

EN 15251 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики

EN 15315 Системи теплозабезпечення будівель. Енергоефективність будівель. Використання первинної енергії та викиди СО2

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті надано методику розрахунків витрат вентиляційного повітря в будівлях, результати яких використовують для визначення енерго- потреб, теплового та холодильного навантаження, підтримання комфорт­них умов у теплий період року та необхідної якості повітря в приміщеннях упродовж року.

Вимоги до вентиляції та герметичності (такі, як норми якості повітря в приміщенні, вимоги до опалення та охолодження, вимоги безпеки, протипожежного захисту тощо) не є частиною стандарту.

Для різного застосування використо­вують однаковий ітеративний метод, але вихідні параметри мають бути вибрані відповідно до конкретної сфери засто­сування. У певних випадках застосо­вують безносередній розрахунок, який також розглядається в цьому стандарті. На національному рівні відповідно до встановлених правил виконання розрахунків можливо використовувати також спрощений підхід.

Запропоновані методи стосуються:

1) вентиляції будівель з механічним спонуканням (механічна витяжна, механічна припливна або збалансована припливно-витяжна система);

2) повітроводів систем вентиляції з природним спонуканням;

3) комбінованих систем з перемиканням механічної та природної вентиляції.

Також застосовується відкриття вікон у ручному режимі для провітрювання або в теплий період року для комфортного перебування.

Автоматичні вікна (або вентиляційні отвори) безпосередньо не розглядаються.

Вентиляція для виробничих процесів до сфери застосування цього стандарту не входить.

У даному стандарті розглядаються кухні для приготування їжі для безпосереднього споживання (серед яких ресторани тощо). Інші кухні в цьому стандарті не розглядаються.

Положення стандарту не розповсюджуються безпосередньо на вентиляцію будівель заввишки більше ніж 100 м і приміщень, в яких вертикальна різниця температур повітря вище ніж 15K.

За результатами цього стандарту визначають витрати повітря через витокі повітря крізь оболонку будівлі або через отвори для природної вентиляції та витрати повітря системою вентиляції

з урахуванням продуктивності й characteristics. характеристик системи.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче стандарти, на які зроблені посилання, є невід’ємними для застосування цього стандарту. Для датованих посилань чинні тільки наведені видання. Для недатованих посилань чинним є останнє видання (включаючи будь-які зміни).

EN 1507 Вентиляція будівель. Повітроводи прямокутного перерізу з листового металу. Вимоги до міцності та повітропроникності

EN 1886 Вентиляція будівель. Блоки обробки повітря. Механічні характеристики

EN 12237 Вентиляція будівель. Повітроводи. Міцність і повітропроникність круглих повітроводів з листового металу

EN 12792:2003 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Терміни та визначення понять. Умовні познаки

EN 13141-5 Вентиляція будівель. Випробування робочих характеристик складових систем вентиляції житлових будинків. Частина 5. Дефлектори та дахові кінцеві пристрої для випуску повітря

EN 13779 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря

EN 14239 Вентиляція будівель. Повітроводи. Вимірювання площі поверхні

EN 15251 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики 

EN 15255 Теплотехнічні характеристики будівель. Розрахунок явного холодильного навантаження в приміщенні. Загальні критерії та процедури перевірки

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] CEN/TR 1749, Європейська класифікація газових приладів у залежності від способу видалення продуктів згорання (типи)

[2] EN 13053, Вентиляція будівель - Блоки обробки повітря - Номінальні та робочі характеристики складових частин і секцій

[3] EN 13141-1, Вентиляція будівель - Випробування робочих характеристик складових систем вентиляції житлових будинків - Частина 1: Зовнішні та внутрішні змонтовані пристрої для переміщення повітря

[4] EN 13141-2, Вентиляція будівель - Випробування робочих характеристик складових систем вентиляції житлових будинків - Частина 2: Кінцеві пристрої випускного та припливного повітря

[5] CR 14378, Вентиляція будівель - Експериментальне визначення коефіцієнтів механічних енерговтрат у складових систем обробки повітря

[6] EN ISO 15927-1, Гігротермічні характеристики будівель - Розрахунок та надання кліматичних даних - Частина 1 :  Засоби щомісячного метеорологічного спостереження (ISO 15927-1:2003)

[7] EN ISO  13791, Теплотехнічні характеристики будівель - Розрахунок внутрішньої температури приміщення в теплий період року без механічного охолодження - Загальні критерії та процедури перевірки нормовані процедури розрахунку (ISO 13791:2004)

[8] EN ISO 13792, Теплотехнічні характеристики будівель - Розрахунок внутрішньої температури приміщення в теплий період року без механічного охолодження - Спрощені методи (ISO 13792:2005

[9]  prEN 15243, Вентиляція будівель - Розрахунок температури приміщень та методи визначення навантажень і енергопотреб для будівель з системами кондиціонування повітря

Introduction

This standard defines the way to calculate the airflows due to the ventilation system and infiltration.

EN titles are:

prEN 15603, Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings

prEN 15217, Energy performance of buildings - Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings

prEN 15243, Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems

prEN ISO 13790, Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO/DIS 13790:2005)

EN 15242, Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration

EN 15241, Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in commercial buildings

EN 13779, Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems

EN 13792, Colour coding of taps and valves for use in laboratories

EN 15251, Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics

1 Scope

This European Standard describes the method to calculate the ventilation air flow rates for buildings to be used for applications such as energy calculations, heat and cooling load calculation, summer comfort and indoor air quality evaluation.

The ventilation and air tightness requirements (as IAQ, heating and cooling, safety, fire protection...) are not part of the standard.

For these different applications, the same iterative method is used but the input parameter should be selected according to

the field of application. For specific applications a direct calculation is also defined in this standard. A simplified approach is also allowed at national level following prescribed rules of implementation.

The method is meant to be applied to:

1 Mechanically ventilated building (mechanical exhaust, mechanical supply or balanced system).

2 Passive ducts.

3 Hybrid system switching between mechanical and natural modes.

Windows opening by manual operation for airing or summer comfort issues.

Automatic windows (or openings) are not directly considered here.

Industry process ventilation is out of the scope.

Kitchens where cooking is for immediate use are part of the standards (including restaurants..). Other kitchens are not part of the standard.

The standard is not directly applicable for buildings higher than 100 m and rooms where vertical air temperature difference is higher than 15K.

The results provided by the standard are the building envelope flows either through leakages or purpose provided openings and the air flows due to the ventilation system, taking into account the product and system

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1507, Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage

EN 1886, Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance

EN 12237, Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metal ducts

EN 12792:2003, Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols

EN 13141-5, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices

EN 13779, Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems

EN 14239, Ventilation for buildings - Ductwork - Measurement of ductwork surface area

EN 15251, Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics

EN 15255, Thermal performance of buildings - Sensible room cooling load  calculation - General criteria and validation procedures

Bibliography

[1] CEN/TR 1749, European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the products of combustion (Types)

[2] EN 13053, Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections

[3] EN 13141-1, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices

[4] EN 13141-2, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal devices

[5] CR 14378, Ventilation for buildings - Experimental determination of mechanical energy loss coefficients of air handling components

[6] EN ISO 15927-1, Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 1: Monthly means of single meteorological elements (ISO 15927-1:2003)

[7] EN ISO 13791, Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures (ISO 13791:2004)

[8] EN ISO 13792, Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods (ISO 13792:2005)

[9] prEN 15243, Ventilation for buiuldings - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems


 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online