ДСТУ EN 15289:2013 Твердое биотопливо. Методы определения общего содержания серы и хлора (EN 15289:2011, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Тверде біопаливо
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ СІРКИ ТА ХЛОРУ

(EN 15289:2011, IDT)
ДСТУ EN 15289:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженною відповідальністю «НДІферммаш» та Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков (канд. техн. наук), М. Коцар (науковий керівник), А. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає європейському стандарту EN 15289:2011 Solid Biofuels — Determination of total content of sulphur and chlorine (Тверде біопаливо. Визначання загального вмісту сірки та хлору)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип

4.1 Загальні положення

4.2 Розщеплювання біопалива і перенесення кислотних газоподібних компонентів у розчин

4.3 Визначання сульфатів і хлоридів у поглинальному розчині

4.4 Автоматичне устатковання

5 Реагенти

5.1 Загальні положення

5.2 Вода

5.3 Кисень

5.4 Домішки/підсилювачі процесу згоряння

5.5 Використання сертифікованих еталонних матеріалів (GRM або SRM)

6 Апаратура

6.1 Загальне устатковання

6.2 Метод А

6.3 Метод В

7 Готування дослідної проби

8 Методика

8.1 Розщеплювання

8.1.1 Метод А: Спалювання у закритій бомбі

8.1.2 Метод В: Розщеплювання у закритій посудині

8.1.3 Контрольне визначання

8.2 Методи визначання

8.2.1 Іонна хроматографія

8.2.2 Інші методи визначання

8.3 Калібрування приладів

8.4 Аналізування гідролізатів

9 Подання результатів

9.1 Загальне положення

9.2 Загальний хлор

9.3 Загальна сірка

10 Характеристики

11 Протокол випробування

Додаток А Дані щодо вимірювань

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад з англійської мови EN 15289:2011 Solid Biofuels — Determination of total content of sulphur and chlorine (Тверде біопаливо. Визначання загального вмісту сірки та хлору).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», а до розділів З та 4 — «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— вилучено попередній довідковий матеріал до EN 15289:2011 «Передмову» і «Вступ»;

— позначення відносних величин V/V, m/m замінено на «за об’ємом», «за масою», відповідно.

EN ISO 10304, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні впроваджено як ДСТУ ISO 10304-1:2003 (ISO 10304-1:1992, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ СІРКИ ТА ХЛОРУ

ДСТУ EN 15289:2013

ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ И ХЛОРА

SOLID BIOFUELS
METHODS FOR THE DETERMINATION OF TOTAL CONTENT OF SULPHUR AND CHLORINE

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначання вмісту загальної сірки та загального хлору в твердому біопаливі. Стандарт установлює два методи розщеплювання палива та різні аналітичні методики визначання кількості елементів у промивному розчині. Використання автоматичного устатковання також розглянуто в цьому стандарті, якщо його валідацію у відповідності до зазначених умов проведено.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані і недатовані посилання. Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування у цьому стандарті. Для датованих посилань використовують тільки наведене видання. Для недатованих посилань застосовують їх останнє видання (з урахуванням усіх змін).

CEN Guide 13:2008 Validation of environmental test methods EN 14588:2010 Solid biofuels — Terminology, definitions and descriptions EN 14774-3 Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 3: Moisture in general analysis sample

FprEN 14780 Solid biofuels — Sample preparation EN 14918 Solid biofuels — Determination of calorific value

EN 14961-1 Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 1: General requirements EN 15290:2011 Solid biofuels — Determination of major elements —Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ті

EN 15296 Solid biofuels — Conversion of analytical results from one basis to another EN ISO 10304-1 Water quality — Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions — Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulphate (ISO 10304-1:2007)

EN ISO 11885 Water quality — Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) (ISO 11885:2007)

ASTM D516-07 Standard Test Method for Sulphate Ion in Water

DIN 38405-1:1985 German standard methods for the examination of water, waste water and sludge; anions (group D); determination of chloride ions (D 1)

DIN 51727 Testing of solid fuels — Determination of chlorine content.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CEN Guide 13:2008 Валідація методів визначання на вплив довкілля EN 14588:2010 Тверде біопаливо. Терміни, визначання понять і описи EN 14774-3 Тверде біопаливо. Визначання вмісту вологи. Метод із застосуванням сушильної шафи. Частина 3. Волога у довільній пробі для аналізування FprEN 14780 Тверде біопаливо. Готування проби EN 14918 Тверде біопаливо. Метод визначання теплотворної здатності EN 14961-1 Тверде біопаливо. Специфікація та класи палива. Частина 1. Загальні вимоги EN 15290:2011 Тверде біопаливо. Визначання основних елементів —АІ, Са, Fe, Mg, Р, К, Si, Na та Ті

EN 15296 Тверде біопаливо. Перерахунок результатів аналізування за різними станами EN ISO 10304-1 Якість води. Визначання розчинених аніонів методом рідинної хроматографії. Частина 1. Визначання бромідів, хлоридів, фторидів, нітратів, нітритів, фосфатів і сульфатів (ISO 10304-1:2007)

EN ISO 11885 Якість води. Визначання вибраних елементів в індукційно зв’язаній плазмі методом оптично-емісійної спектроскопії (ICP-OES) (ISO 11885:2007)

ASTM D516-07 Стандартний метод визначання іону сульфату у воді

DIN 38405-1:1985 Німецькі стандартні методи контролювання води, стічних вод та осаду; аніонів (група D); визначання іонів хлориду (D 1)

DIN 51727 Дослідження твердих палив. Визначання вмісту хлору.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 14582 Characterization of waste — Halogen and sulphur content — Oxygen combustion in closed systems and determination methods

2 EN 15105 Solid biofuels — Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content

3 ISO 351 Solid mineral fuels — Determination of total sulfur — High temperature combustion method

4 ISO 352 Solid mineral fuels — Determination of chlorine — High temperature combustion method

5 ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

6 ISO/TS 21748 Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation

7 DIN 51724-1 Testing of solid fuels — Determination of sulfur content — Part 1: Total sulfur

8 ASTM D3177 Standard Test Methods for Total Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke

9 ASTM D4239-02a Standard Test Methods for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High Temperature Tube Furnace Combustion Methods

10 NIST definitions: http://ts.nist.gov/MeasurementServices/ReferenceMaterials/DEFINITIONS.cfm

11 NIST Technical note 1297:1994 Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results, http://www.nist.aov/phvslab/pubs/tn1297/index.cfm.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online