Приказ от 15.07.1999 № 856/99 Об Основных направлениях обеспечения жильем население Украины на 1999 - 2005 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про Основні напрями забезпечення житлом
       населення України на 1999 - 2005 роки
 
   З метою створення умов для забезпечення житлом населення
України, активізації інвестиційної діяльності у сфері житлового
будівництва п о с т а н о в л я ю:
   1. Схвалити Основні напрями забезпечення житлом населення
України на 1999 - 2005 роки додаються).
   2. Кабінету Міністрів України:
   враховувати положення Основних напрямів забезпечення житлом
населення України на 1999 - 2005 роки під час розроблення проектів
державних програм економічного та  соціального  розвитку  та
державних бюджетів на відповідні роки;
   розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації положень  Основних  напрямів  забезпечення  житлом
населення України на 1999 - 2005 роки.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 липня 1999 року
     N 856/99
 
                        СХВАЛЕНО
                   Указом Президента України
                  від 15 липня 1999 року N 856/99
 
             ОСНОВНІ НАПРЯМИ
       забезпечення житлом населення України
            на 1999 - 2005 роки
     1. Стан забезпечення житлом та основні завдання
      житлового будівництва на період до 2005 року
   Житлова проблема    є   однією   з   найгостріших
соціально-економічних проблем в Україні.
   Середня забезпеченість населення житлом становить 20,1 кв.
метра загальної площі на одну особу, що в 2 рази менше, ніж у
розвинених країнах світу.
   Обсяги будівництва житла за останні роки зменшилися більш як
у 2,5 раза і становили в 1998 році 5,85 млн. кв. метрів, з них
лише 3,5  відсотка  будувалося  за  рахунок  централізованих
капіталовкладень.  Значно  скоротилося  спорудження  житла
підприємствами та організаціями, а також кооперативне житлове
будівництво (в 10-12 разів).
   Істотні зміни відбулися у структурі введеного в експлуатацію
житла та джерелах фінансування його будівництва. Частка житлового
будівництва за рахунок коштів населення досягла майже 57 відсотків
його загального обсягу.
   Залишається невирішеною  проблема  забезпечення  житлом
громадян, які потребують соціального захисту. Лише для пільгових
згідно з чинним законодавством категорій громадян  необхідно
побудувати близько 70 млн. кв. метрів житла.
   Повільними темпами  здійснюється  реконструкція  житлових
будинків перших масових серій забудови, яка б дала змогу відновити
72 млн. кв. метрів житла.
   У зв'язку з цим основними завданнями у сфері забезпечення
житлом населення України є:
   збільшення у два рази протягом 1999 - 2005 років обсягів
житлового будівництва в Україні та здача в експлуатацію до 2005
року до 55 млн. кв. метрів житла, для чого необхідно залучити 45
млрд. гривень, у тому числі завершення спорудження близько 10 млн.
кв. метрів тимчасово припиненого будівництвом житла;
   вдосконалення у 1999 - 2001 роках нормативно-правових актів
щодо фінансування та кредитування будівництва житла з метою
нарощування обсягів будівництва;
   сприяння збільшенню інвестицій у житлове будівництво.
     2. Пріоритети у забезпеченні населення житлом
   Пріоритетами у забезпеченні населення України житлом мають
стати:
   надання за рахунок державного житлового фонду на умовах
оренди соціального житла громадянам, які потребують соціального
захисту з боку держави;
   створення відповідних умов для придбання і спорудження житла
для молодих сімей, одиноких молодих громадян, сільських жителів,
військовослужбовців.
   Для реалізації пріоритетів у забезпеченні населення України
житлом необхідно:
   для громадян, які потребують соціального захисту з боку
   держави
   сприяти створенню  інституту  соціального  житла,  яке
надаватиметься  у  межах  установленої  норми громадянам, що
потребують поліпшення житлових умов та соціального захисту з боку
держави у зв'язку з хворобою, втратою працездатності, втратою
годувальника, безробіттям з не залежних від них обставин, старістю
та в інших випадках, визначених законодавством України;
   розробити порядок надання соціального житла  та  порядок
фінансування і кредитування його будівництва, запровадивши систему
стимулювання, у тому числі податкового, інвесторів і забудовників;
   сприяти фінансуванню будівництва та придбанню соціального
житла за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також із
залученням іноземних інвестицій та кредитів, коштів підприємств
(об'єднань), установ, організацій різних форм власності, в тому
числі благодійних фондів, громадян;
   створювати умови правового та фінансового захисту інвестицій,
спрямованих у будівництво соціального житла;
   для молодих сімей та одиноких молодих громадян
   забезпечувати розширення   довгострокового   державного
кредитування молодих сімей на будівництво (реконструкцію) житла,
яке здійснюється через Фонд сприяння  молодіжному  житловому
будівництву при Державному комітеті України у справах сім'ї та
молоді, зокрема, передбачати для цього щорічне виділення коштів у
Державному бюджеті України окремим рядком, залучати кошти місцевих
бюджетів та підприємств  (об'єднань),  установ,  організацій,
кредитних спілок, громадян;
   сприяти пріоритетному  розвитку  будівельних  потужностей
молодіжних  житлових комплексів, стимулюючи передачу об'єктів
незавершеного будівництва та виділення земельних ділянок під
будівництво  житла  для  молодих сімей з метою швидкого та
ефективного освоєння кредитних ресурсів і забезпечення створення
нових робочих місць для молоді;
   для сільського населення
   розширювати можливості інвестування житлового будівництва на
селі відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998
року N 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі" шляхом розвитку місцевих фондів
підтримки індивідуального житлового будівництва на  селі  та
реалізації  регіональних  програм  індивідуального  житлового
будівництва "Власний дім";
   вдосконалювати механізм передачі обласним фондам підтримки
індивідуального житлового будівництва на  селі  недобудованих
житлових  будинків та підприємств переробної промисловості і
будівельних матеріалів для завершення їх будівництва за рахунок
коштів фондів;
   визначати додаткові  джерела  формування  коштів  фондів
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, в тому
числі за рахунок місцевих бюджетів;
   для військовослужбовців та членів їх сімей
   розробити і затвердити Комплексну  програму  забезпечення
житлом військовослужбовців та членів їх сімей, фінансування якої
здійснюватиметься за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів із
залученням інвестицій та кредитних ресурсів;
   створювати сприятливі умови для фінансування та кредитування
будівництва і реконструкції житла  з  урахуванням  специфіки
функціонування Збройних Сил України та інших військових формувань,
створених згідно з законодавством.
         3. Фінансово-кредитні механізми
           житлового будівництва
   Фінансово-кредитними механізмами житлового  будівництва  в
період 1999 - 2005 років мають стати кредитування будівництва та
придбання житла під заставу цього житла (далі  -  іпотечне
кредитування),  фінансування житлового будівництва за рахунок
будівельних заощаджень громадян та спеціалізованих недержавних
фондів, надання цільових житлових позик.
   Розвиток іпотечного кредитування потребує:
   створення умов для надання громадянам довгострокових, до 30
років, кредитів під заставу власних квартир, будинків, дач, іншого
нерухомого майна;
   створення ефективних механізмів захисту прав кредиторів та
позичальників через систему державної реєстрації прав на землю та
іншу нерухомість;
   впровадження чіткої  системи  рефінансування  іпотечних
заставних через їх продаж після оформлення кредиту з метою
підтримки на необхідному рівні  ліквідності  балансу  банка,
додаткового залучення коштів для іпотечних кредитів.
   Створення будівельних заощаджень громадян та спеціалізованих
недержавних фондів для інвестування будівництва житла (далі -
фонди) потребує:
   запровадження порядку  формування  фондів,  кошти  яких
складатимуться із внесків  вкладників,  нарахованих  на  них
відсотків, платежів у рахунок погашення наданих кредитів цільового
призначення, інших джерел, не заборонених чинним законодавством;
   встановлення пільг з оподаткування для вкладників будівельних
заощаджень  громадян  та  коштів, внесених до фондів шляхом
виключення із складу сукупного оподатковуваного доходу громадян -
вкладників цих коштів, а також включення до складу валових витрат
платника податку коштів, внесених  суб'єктом  підприємницької
діяльності на рахунки громадян, які перебувають з ним у трудових
відносинах;
   формування будівельних заощаджень громадян та коштів фондів,
використання їх із забезпеченням захисту як вкладника, так і
позичальника коштів;
   запровадження обов'язкового страхування коштів будівельних
заощаджень громадян та фондів;
   забезпечення низької  процентної ставки на кредит та її
стабільності протягом усього строку кредитування;
   узагальнення досвіду   роботи   холдингової   компанії
"Київміськбуд" та акціонерного банку "Аркада" із залучення коштів
населення на будівництво  житла,  а  також  досвіду  роботи
Южно-Української  АЕС  щодо  спорудження  житла  за  рахунок
довготермінових товарних кредитів з метою поширення на інші
регіони України.
   Створення механізму надання цільових житлових позик потребує:
   запровадження цільових  житлових  позик  шляхом  випуску
облігацій або проведення цільової кредитної емісії;
   використання коштів цільових житлових позик виключно для
кредитування  робіт,  пов'язаних із завершенням недобудованих
житлових будинків. Обсяги позики мають визначатися Національним
банком  України та Кабінетом Міністрів України. Використання
цільової житлової позики має здійснюватись тільки через спеціально
уповноважений банк.
         4. Територіально-містобудівні та
         архітектурно-технічні напрями
           в житловому будівництві
   Для містобудівного  забезпечення  житлового  будівництва
відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування необхідно:
   закінчити розроблення Генеральної схеми планування території
України та послідовно здійснювати розроблення і  коригування
генеральних  планів  населених  пунктів,  проектів детального
планування житлових масивів, проектів забудови, проектів розподілу
територій  житлових  кварталів (мікрорайонів) багатоквартирної
забудови;
   розробити регіональні та місцеві правила забудови населених
пунктів,  спростити  порядок і процедуру розміщення об'єктів
містобудування, надання земельних  ділянок  для  будівництва,
забезпечити нормативно-правове врегулювання резервування земель
для розвитку населених  пунктів,  насамперед  для  житлового
будівництва;
   забезпечити розміщення  об'єктів  житлового будівництва в
найбільш сприятливих екологічних умовах  та  випереджувальний
розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;
   скоригувати містобудівні  показники  з метою забезпечення
найбільш ефективного використання територій для розміщення житла
відповідної комфортності та поверховості;
   забезпечити поряд  з приватизацією земельних ділянок для
садибної забудови продаж земельних  ділянок  для  здійснення
підприємницької  діяльності у сфері житлового будівництва на
конкурентних засадах;
   забезпечити державне регулювання формування ринку землі в
населених пунктах.
   З метою  зменшення  вартості  житла  та  забезпечення
енергозбереження у будівництві вважати за доцільне:
   впроваджувати в  будівництво  прогресивні  та  економічні
архітектурно-будівельні системи і матеріали на основі використання
місцевих будівельних матеріалів - ефективної цегли, малих блоків
"сухого" пресування, безавтоклавних ніздрюватих бетонів, виробів
із відходів деревообробки  тощо,  проводити  реструктуризацію
підприємств великопанельного домобудування;
   збільшити обсяги малоповерхового і більш комфортного житла з
розвинутими  системами  автономного  інженерного  забезпечення
(опалення,  водопостачання,  каналізація)  різної  потужності,
застосування екологічно чистих та відновлюваних джерел енергії;
   забезпечити перехід на економічно обгрунтовані норми питомих
витрат енергоносіїв у процесі експлуатації житла, запровадити
облік їх споживання;
   зменшити витратність енергоресурсів у процесі експлуатації
житла, наблизити її рівень до середньоєвропейського за рахунок
підвищення теплозахисних властивостей як для нового житлового
будівництва, так і для наявного житлового фонду, відповідно до
нових теплотехнічних нормативів;
   впроваджувати сучасну  методологію  проектування  житла,
техніко-економічного   обгрунтування   застосування   нових
архітектурно-будівельних та інженерних  систем,  реконструкції
житлових будинків перших масових серій забудови.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ