Приказ от 09.08.1999 № 141 Об утверждении Порядка проведения конкурсов среди претендентов на выполнение государственного заказа и геологического задания

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
   КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОЛОГІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР
              Н А К А З
 
 N 141 від 09.08.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 вересня 1999 р.
                   за N 598/3891
 
    Про затвердження Порядку проведення конкурсів серед
    претендентів на виконання державного замовлення та
           геологічного завдання
 
   Відповідно до   пункту   4   Порядку   проведення
геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня
1999 року N 83, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок проведення конкурсів серед претендентів
на виконання державного замовлення та геологічного завдання, що
додається.
   2. Заступнику  начальника  Головного  планово-економічного
управління,  начальнику   відділу  пооб'єктного  планування
Кочкуру М.В.  забезпечити  подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України Порядку проведення конкурсів серед
претендентів на виконання державного замовлення та геологічного
завдання, затвердженого цим наказом.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Пінчук Н.М.
 
 Голова Геолкому України              С.В.Гошовський
                       Затверджено
                  Наказ Комітету України з питань
                  геології та використання надр
                  09.08.99 N 141
               Порядок
    проведення конкурсів серед претендентів на виконання
     державного замовлення та геологічного завдання
            Загальні положення
   1. Порядок  проведення  конкурсів  серед претендентів на
виконання державного замовлення та геологічного завдання далі -
Порядок) розроблено відповідно до пункту 4 Порядку проведення
геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня
1999 р. N 83.
   2. Метою проведення конкурсів є забезпечення найефективнішого
використання коштів державного бюджету, виділених на проведення
геологорозвідувальних робіт, конкурентність розміщення замовлень,
вибір найсприятливіших умов виконання державного замовлення з
приросту запасів корисних копалин за економічно обгрунтованими
розцінками і в оптимальні терміни.
   3. Конкурс на одержання державного замовлення та геологічного
завдання на проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок
коштів державного бюджету проводить Геолком України (далі -
Замовник).
   На конкурс  виносяться нові об'єкти геологорозвідувальних
робіт. Перехідні об'єкти включаються до  пооб'єктних  планів
геологорозвідувальних робіт тих підприємств, установ, організацій,
які виконували роботи на зазначених об'єктах у попередньому році,
якщо вони передбачені геологічним завданням на плановий рік.
   4. До основних етапів конкурсу належать:
   створення конкурсної комісії;
   оголошення конкурсу;
   розроблення та затвердження конкурсної документації;
   організація та проведення конкурсу і оголошення переможців
конкурсу.
   5. Для організації та проведення конкурсу Замовник наказом
створює  оргкомітет  і  конкурсну  комісію,  призначає голів
оргкомітету і конкурсної комісії та указує строки діяльності
оргкомітету і конкурсної комісії, визначає регламент їх роботи.
   6. Основні функції оргкомітету:
   підготовка, узгодження та подання на публікацію оголошення
про проведення конкурсу;
   реєстрація конкурсних заяв;
   комплектування конкурсної документації;
   направлення претендентам конкурсної документації;
   надання претендентам роз'яснень щодо конкурсної документації;
   приймання і реєстрація конвертів з пропозиціями, зберігання
їх та передання на розгляд конкурсної комісії.
   7. Основні функції конкурсної комісії:
   організація розроблення  та   затвердження   конкурсної
документації;
   попередня кваліфікація претендентів;
   розкриття конвертів  з пропозиціями, оцінка відповідності
пропозицій вимогам конкурсу та реєстрація;
   оцінка і перевірка інформації, поданої претендентами;
   залучення експертів і консультантів до роботи, пов'язаної з
оцінкою пропозицій;
   визначення переможця конкурсу.
           Оголошення про конкурс
   8. Оголошення про конкурс публікується у засобах масової
інформації не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу.
   9. Оголошення про конкурс повинно  містити  найменування
об'єкта (об'єктів), ділянки (ділянок) надр, родовища (родовищ)
корисних копалин, їх місцезнаходження, а також інформацію про:
   умови конкурсу;
   строк та адресу Замовника (для подання заяви);
   строк, умови  та  інші відомості для подання конкурсної
документації;
   дату проведення конкурсу.
   10. Для участі в конкурсі будь-яка фізична або юридична
особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, у місячний термін
після публікації оголошення надсилає в оргкомітет  заяву  в
довільній  формі,  у якій вказуються загальні відомості про
заявника, коротка інформація про його діяльність. До  заяви
додаються засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів, свідоцтва про реєстрацію, ліцензій на право проведення
геологорозвідувальних робіт тощо.
   Оргкомітет реєструє  заяву  в  порядку,  встановленому
Замовником.
   З моменту реєстрації заяви особа, яка виявила бажання взяти
участь у конкурсі, стає претендентом.
   11. Якщо до оргкомітету надійшли заяви з неповним переліком
відомостей та документів, зазначених у пункті 10, то оргкомітет не
пізніше ніж за п'ять днів від дня їх одержання зобов'язаний
повідомити про це особу, що надіслала таку заяву.
        Попередня кваліфікація претендентів
   12. Конкурсна  комісія  попередньо  визначає кваліфікацію
претендентів. Вона вивчає конкурсні заяви і додані до  них
документи,  оцінює можливості кожного претендента і визначає
конкретних претендентів на подання конкурсних пропозицій. Під час
прийняття  рішення  конкурсна  комісія  керується критеріями,
встановленими Замовником.
   Протокол засідання  комісії  затверджується Замовником не
пізніше десяти днів після завершення подання заяв.
   13. Оргкомітет зобов'язаний не пізніше ніж за п'ять днів
після  затвердження  Замовником  протоколу  надіслати  тим
претендентам,  які  пройшли попередню кваліфікацію, конкурсну
документацію, а тим, що не пройшли кваліфікацію - повідомлення з
відповідним обгрунтуванням причин відмови.
           Конкурсна документація
   14. Конкурсна  документація  є   однаковою  для  всіх
претендентів - учасників конкурсу і включає:
   запрошення для участі у конкурсі пропозицій;
   текст оголошення конкурсу;
   бланк анкети для претендентів на участь у конкурсі;
   інструкцію для претендентів - учасників конкурсу;
   геологічну характеристику об'єкта (об'єктів);
   проект договору на проведення геологорозвідувальних робіт;
   розрахунок розміру внеску за участь у конкурсі.
   Вся конкурсна документація складається державною мовою.
   15. До анкети включається така інформація:
   відомості щодо фізичних осіб:
   прізвище, ім'я, по батькові;
   рік народження, паспортні дані;
   банківські реквізити;
   адреса, телефон, телекс, факс;
   відомості щодо юридичних осіб:
   найменування, юридична адреса, телефон, телекс, факс;
   банківські реквізити;
   дата, місце і орган реєстрації;
   організаційно-правова форма;
   статутний фонд.
   До анкети додаються:
   довідка про можливість претендента виконувати роботи або
залучати спеціалізованих співвиконавців, відомості про посадових
осіб (стаж роботи на посаді, яку займають на момент подання
документації, освіта);
   стисла характеристика діяльності претендента за останні два
роки (обсяг виконаних робіт з геологічного вивчення надр, технічні
та фінансові показники, кадрове забезпечення; замовники,  що
приймали виконані роботи, їхні адреси та телефони);
   засвідчена аудитором копія останнього бухгалтерського звіту,
інші відомості про платоспроможність претендента.
   Анкета і документи,  які  подаються  разом  з  анкетою,
засвідчуються уповноваженою посадовою особою претендента (при
потребі  -  головним  бухгалтером)  і  завіряються  печаткою
претендента.
   16. Інструкція для претендентів - учасників конкурсу містить
інформацію  і  вимоги щодо порядку розроблення і оформлення
пропозицій, у тому числі:
   процедурні питання  (адреса,  за  якою  Замовник приймає
пропозиції, останній строк подання пропозицій, умови реєстрації чи
відхилення  пропозицій,  дата  розпечатування  конвертів  з
пропозиціями, порядок повідомлення претендентів про результати
конкурсу, порядок проведення переговорів з переможцями конкурсу);
   вимоги до складу документації, що включається до пропозиції;
   порядок і  вимоги до оформлення пропозиції (вимоги щодо
повноти документації, яка подається,  порядок  підписання  і
завірення документів, порядок унесення виправлень, вимоги до
упакування, надписання і опечатування документів, способу їх
доставки, порядок унесення виправлень до пропозиції після її
реєстрації);
   основні критерії та порядок оцінки пропозицій і визначення
переможця конкурсу (конкурсні умови);
   зобов'язання переможця конкурсу.
   17. У разі потреби залучення співвиконавців (підрядників,
співінвесторів, кредиторів, постачальників) для виконання робіт на
об'єкті, що подається на конкурс, до пропозиції слід додати
документи, які свідчать про реальну домовленість претендента із
зазначеними співвиконавцями.
            Подання пропозицій
   18. Порядок, строк подання та правила оформлення пропозицій
визначаються Інструкцією для претендентів - учасників конкурсу.
   19. Пропозиції  подаються  оргкомітетові  у  подвійних
запечатаних конвертах із зазначенням на зовнішньому конверті
адреси Замовника та претендента - учасника, а на внутрішньому -
найменування об'єкта конкурсу, претендента - учасника конкурсу та
дати розкриття конверта (дати проведення конкурсу).
   У зовнішній  конверт вкладається внутрішній конверт - з
пропозиціями та додатками до них.
   20. Претендент має право на одержання роз'яснень стосовно
конкурсної документації, а оргкомітет зобов'язаний дати такі
роз'яснення, якщо він одержав запитання не пізніше ніж за сім днів
до закінчення строку подання пропозицій.
   21. Якщо пропозиції надійшли після встановленого строку чи з
порушенням порядку їх подання, то оргкомітет у триденний термін
після їх одержання повідомляє про це претендентів.
   Пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання,
не розкриваються і повертаються претенденту, а ті, що надійшли з
порушенням установленого порядку - не розглядаються.
   Претендент - у строк, обмежений датами подання пропозицій та
закінчення їх приймання, може внести зміни до неї або відкликати
свою пропозицію. Повідомлення про внесення змін або відмову від
пропозиції повинно бути оформлене, запечатане та  доставлене
Замовнику згідно з пунктом 19 цього Порядку.
   Зовнішній та  внутрішній  конверти  додатково  маркуються
позначкою "зміна".
   Відкликання пропозиції здійснюється листом.
   22. Оргкомітет, за дорученням Замовника, має право не пізніше
ніж за 25 днів до закінчення прийняття пропозицій внести зміни і
доповнення  до  складу  та  тексту  конкурсної документації,
повідомивши про це всіх претендентів, які її отримали.
    Процедура оцінки пропозицій та проведення конкурсу
   23. Конкурс пропозицій починається в ті день, годину та за
адресою,  що були зазначені в оголошенні про конкурс та в
конкурсній документації.
   24. Процедура розкриття конвертів з пропозиціями є прилюдною,
на неї запрошуються усі претенденти, що подали пропозиції.
   25. Перед початком відкриття конкурсу пропозицій оргкомітет
передає усі зареєстровані конверти конкурсній комісії.
   Перед відкриттям  конкурсу  пропозицій  голова конкурсної
комісії перевіряє недоторканість зовнішніх конвертів. Конкурсна
комісія  розкриває  зовнішні  конверти, оголошує найменування
претендентів  та  перевіряє  відповідність  і  недоторканість
внутрішніх конвертів, після чого вони відкриваються.
   26. Розкриття конвертів проводиться конкурсною комісією у
присутності не менш як двох третин членів комісії.
   Про розкриття зовнішніх і внутрішніх конвертів складаються
протоколи, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної
комісії.
   Після розкриття конвертів із пропозиціями претенденти не
мають права вносити зміни до своїх пропозицій.
   27. Конкурсна  комісія  залежно  від  кількості  поданих
пропозицій та складності умов конкурсу встановлює конкретний строк
розгляду  пропозицій та визначення переможців, який не може
перевищувати трьох місяців після дати розкриття конвертів.
   28. Конкурсна  комісія  перевіряє  відповідність  поданих
пропозицій вимогам конкурсної документації.
   Якщо подана пропозиція не відповідає зазначеним вимогам, а
виправлення недоліків змінює її суть, то пропозиція відхиляється,
що фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.
   У разі виявлення тих недоліків та відхилень від  вимог
конкурсної документації, які можна виправити без зміни суті
пропозицій, конкурсна комісія зобов'язана повідомити про  це
претендентів  із зазначенням кінцевого строку виправлення та
повторного подання пропозиції. Якщо претендент у  визначений
конкурсною комісією строк не виправляє пропозицію належним чином,
то конкурсна комісія відхиляє її, що фіксується у протоколі
засідання.
   29. До оголошення результатів конкурсу конкурсна комісія не
має права вести будь-які переговори з претендентами чи іншими
особами про особливості проведення конкурсу, але може звертатись
до претендентів за роз'ясненнями щодо змісту пропозицій.
   30. Засідання конкурсної комісії фіксуються протоколами, які
підписуються головою та секретарем конкурсної комісії.
   До закінчення конкурсу зміст засідань конкурсної комісії не
розголошується. Члени конкурсної комісії та запрошені експерти
несуть відповідальність за порушення  конфіденційності  таких
відомостей, у відповідності до чинного законодавства.
   Претенденти після  закінчення  конкурсу  мають  право
ознайомитись з протоколами засідань конкурсної комісії.
   31. Конкурсна комісія приймає рішення на своїх засіданнях
шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Члени
конкурсної комісії не мають права на утримання при голосуванні. У
разі  рівної  кількості  голосів вирішальним є голос голови
конкурсної комісії.
   32. Переможці  конкурсу отримують, відповідно до Порядку
надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня
1995 року N 709 ,  ліцензії  на  виконання
геологорозвідувальних  робіт на об'єктах, що виставлялись на
конкурс.
   33. До числа найважливіших критеріїв визначення переможців
належать: оптимальні методичні та економічні рішення, форма та
якість представлення кінцевих результатів геологорозвідувальних
робіт чи досліджень, терміни  їх  проведення,  комплексність
геологічного вивчення надр і заходи з охорони довкілля.
   34. Якщо на одержання державного замовлення та геологічного
завдання подав заяву лише один претендент, пропозиція якого
відповідає умовам конкурсу, то він оголошується переможцем.
   35. Замовник  зобов'язаний  припинити  участь у конкурсі
претендента у разі:
   встановлення умисного  подання неправдивої інформації про
себе;
   подання неповної або неточної інформації.
   Інформація про припинення подальшої участі претендента в
конкурсі та мотиви прийняття такого рішення доводяться до відома
претендентів.
     Оголошення переможців, затвердження результатів
               конкурсу
   36. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом
засідання конкурсної комісії.
   У протоколі повинно бути зазначено:
   найменування об'єкта (об'єктів);
   термін виконання геологічного завдання;
   обсяг коштів на проведення геологорозвідувальних робіт;
   перелік претендентів;
   результати голосування;
   результати конкурсу;
   відомості про переможців конкурсу;
   склад конкурсної комісії.
   До протоколу може додаватись висновок (висновки) експертів
щодо пропозицій, поданих на конкурс.
   Протокол про результати конкурсу в триденний термін після
прийняття рішення розглядається Замовником в особі голови Геолкому
України.
   37. Замовник, в особі голови Геолкому України, під час
розгляду результатів конкурсу може прийняти рішення:
   про затвердження результатів конкурсу;
   про відхилення результатів конкурсу.
   38. Протягом  трьох  днів  після  затвердження протоколу
Замовником оргкомітет повинен надіслати повідомлення переможцям та
іншим претендентам конкурсу.
   39. Конкурс може бути оголошеним таким, що не відбувся, якщо:
   не надійшло жодної пропозиції;
   усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, зазначених
у конкурсній документації, а виправлення можуть змінити суть
пропозиції претендента;
   вимоги конкурсної  комісії  щодо приведення пропозиції у
відповідність з умовами конкурсної документації не  виконані
претендентом у встановлений строк.
   40. У разі висловлення незгоди з результатами  конкурсу
претенденти повинні подати Замовникові у п'ятиденний термін після
одержання повідомлення скаргу у письмовій формі.
   Замовник повинен протягом п'ятнадцяти календарних днів з
моменту одержання розглянути скаргу, прийняти рішення і повідомити
про це заявника письмово з викладенням мотивів і обгрунтувань, на
підставі яких це рішення прийнято.
   Не можуть бути оскаржені рішення Замовника щодо обраного
способу проведення, встановлення умов конкурсу та про визнання
конкурсу таким, що не відбувся.
   Остаточне рішення щодо спорів, які виникли в результаті
проведення конкурсу, приймається Замовником.
   41. Витрати на організацію і проведення конкурсу здійснюються
за рахунок небюджетних коштів, що перераховуються претендентами,
які бажають взяти в ньому участь. Розмір плати за участь у
конкурсі  затверджується  конкурсною комісією. Грошові внески
повинні надійти до початку конкурсу на окремий рахунок Геолкому
України.  Після  проведення  конкурсу  кошти претендентам не
повертаються.
   42. Замовник,  оргкомітет  і  конкурсна  комісія  несуть
відповідальність за дотримання положень чинного законодавства та
цього Порядку.
 
 Заступник начальника Головного
 планово-економічного управління,
 начальник відділу пооб'єктного
 планування                        М.Кочкурми

БУДСТАНДАРТ Online