Приказ от 15.07.1999 № 169 Дополнение к Порядку определения стоимости строительства (ДБН IV-16-98), которое учитывает особенности определения стоимости горных и монтажных работ, которые осуществляются предпри...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 N 169 від 15.07.99
   м.Київ

        
                Затверджено
                наказом Держбуду України
                від 15 липня 1999 р. N 169
                та введено у дію з 1 липня 1999 р.


 Доповнення до  Порядку визначення вартості будівництва ДБН
 IV-16-98), яке враховує особливості визначення вартості гірничих
 і  монтажних  робіт,  що  здійснюються  підприємствами ДАК
     "Укррудпром" та тресту "Кривбасшахтопроходка"


 Зазначене Доповнення  використовується разом з ДБН IV-16-98,
 частина II, затвердженим наказом Держбуду України від 11 лютого
 1998 року N 35, із змінами, внесеними згідно з
  Доповненням N 1, затвердженим наказом Держбуду України від
           10 лютого 1999 року N 26

   З введенням в дію зазначеного Доповнення  втрачає
   чинність  Порядок  визначення вартості гірничих і
   монтажних робіт, які  здійснюються  підприємствами
   концерну "Укррудпром" та тресту "Кривбасшахтопроходка"
   на території України, видання 1998 року (наказ N 35
           від 11 лютого 1998 року)
                           Доповнення
                           до додатка 5
   Порядок визначення лімітованих і інших витрат по главах
   1, 8 - 12 зведеного кошторисного розрахунку по гірничих
   та монтажних роботах (для підприємств ДАК "Укррудпром"
        та тресту "Кривбасшахтопроходка")

Найменування глав, робіт і витрат зведеного кошторисного розрахунку Порядок визначення витрат в зведених кошторисних розрахунках
1 2
Глава 9  
Інші роботи і витрати  
23-1-1 Додаткові витрати підрядника, що пов'язані із збільшенням базисного кошторисного рівня: а) прямих витрат: - матеріали; - основна заробітна плата; - експлуатація машин і механізмів; б) накладних витрат; в) планових нагромаджень. Зазначені в підпунктах "а", "б" і "в" витрати включаються в графу "Інші витрати". Визначаються кошторисним розрахунком шляхом застосування до базисної кошторисної вартості гірничих і монтажних робіт за підсумком глав 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку в базисних цінах 1997 року відповідних коефіцієнтів, що наведені в додатку 8.1 до цих доповнень.
23-2-1 Кошти на післяосадковий ремонт і підтримку гірничих виробок. Включаються в графу "Гірничі роботи". Визначаються в розмірі 5,2 % від вартості гірничопрохідницьких робіт по горизонтальних та похилих виробках (без загальношахтових витрат) в базисних цінах 1997 року.
23-3-1 Витрати на утримання гірничошахтового устаткування (машино-прокатних баз). Включаються в графу "Гірничі роботи". Визначаються в процентах від повної кошторисної вартості гірничокапітальних підземних робіт по главах 1 - 7 зведеного кошторисного розрахунку в базисних цінах 1997 року: - для спорудження вертикальних стволів (повний комплекс робіт I-го періоду будівництва, включаючи перехідний період до проходження виробок II-го періоду будівництва) - в розмірі 4,12 %; - для заглиблення стволів (повний комплекс робіт по заглибленню стволів, включаючи перехідний період до проходження виробок II-го періоду будівництва) - в розмірі 2,89 %; - для проходження горизонтальних і похилих виробок з боку нових чи заглиблених стволів, включаючи перехідний період по підготовці виробок до здавання в експлуатацію - в розмірі 3,01 %.
23-4-1 Кошти на виготовлення виконавчої маркшейдерської та топографо-геодезичної документації. Включаються в графу "Інші витрати". Вартість робіт визначається на основі проекту (робочого проекту) у відповідності з ДБН IV-16-96, частина III, та доповненнями до нього.
23-5-1 Кошти на геологорозвідувальні і гідрогеологічні роботи (буріння контрольних свердловин в місцях закладання стволів тощо). Включаються в графу "Будівельні роботи". Визначаються на основі проекту із застосуванням одиничних розцінок відповідних Збірників ОРУ-97.
23-6-1 Кошти на геологічне обслуговування. Включаються в графу "Інші витрати". Визначаються в базисних цінах 1997 року шляхом застосування до базисної кошторисної вартості гірничих та підземних монтажних робіт коефіцієнта, що враховує відношення фактичних витрат підрядника за попередній рік до об'єму виконаних ним за той же період гірничих та підземних монтажних робіт.
23-7-1 Кошти для виплати за послуги, що надаються експлуатаційною шахтою будівництву. Включаються в графу "Інші витрати". Визначаються в розмірі 14 % від прямих нормованих (забойних) витрат в базисних цінах 1997 року, без нарахування накладних витрат і планових нагромаджень за підсумком глав 1 - 7 (ЗНіРЕМ - 93/97, збірник N 35, розділ VI, частина II, табл. 9).
23-8-1 Кошти на транспортування породи, що враховують нерівномірність роботи шахтових підіймачів по видачі породи (при безбункерному навантаженні). Включаються в графу "Інші витрати". Визначаються в розмірі 50 % від суми прямих витрат на транспорт породи від ствола в період будівництва (без накладних витрат і планових нагромаджень), розрахованих в цінах 1997 року.
23-9-1 Кошти на відшкодування доплат за роботу в нічні зміни. Включаються в графи "Гірничі роботи" та "Монтажні роботи". Визначаються за методикою визначення коштів і порядку відшкодування доплат за роботу в нічні зміни.
                           Доповнення
                           до додатка 6
   Індекси для  визначення базисної кошторисної вартості
   гірничих і монтажних робіт (в базисних цінах 1997 року)
   і їх структура за видами робіт (для підприємств ДАК
     "Укррудпром" та тресту "Кривбасшахтопроходка")

N п/п Найменування видів робіт Індекс до вар- тості БМР в цінах 1984 р. Структура індексу (%) Коефі- цієнт пере- ходу від вар- тості БМР в базис- них цінах 1993 року до варто- сті БМР в базис- них цінах 1997
прямі вит- рати у тому числі: накладні витрати планові нагро- маджен- ня
вар- тість мате- ріалів осно- вна за- робітна плата вартість експлуа- тації машин і меха- нізмів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  А. Гірничі роботи                
1. Реконструкція шахт, 1,091 59,86 14,57 32,99 12,30 17,06 23,08 0,0099
  у тому числі:                
1.1. Проходження нових вертикальних стволів 1,040 59,86 23,17 23,25 13,44 17,06 23,08 0,0107
1.2. Заглиблення стволів 1,129 59,86 9,38 37,30 13,18 17,06 23,08 0,0096
1.3. Проходження горизонтальних і похилих виробок 1,111 59,86 10,88 37,33 11,65 17,06 23,08 0,0095
2. Будівництво колекторів 1,219 59,86 17,26 37,97 4,63 17,06 23,08 0,0093
  Б. Монтажні роботи                
1. Реконструкція шахт 1,221 59,86 31,35 27,58 0,93 17,06 23,08 0,0108
2. Будівництво колекторів стволів 1,247 54,32 20,65 32,11 1,56 22,60 23,08 0,0099
                          Доповнення
                          до додатка 8.1


 Коефіцієнти для визначення надбавок до базисної кошторисної
 вартості гірничих і монтажних робіт в базисних цінах 1997
 року,  що враховуються в главі 9 зведеного кошторисного
 розрахунку (для підприємств ДАК "Укррудпром"  та  тресту
           "Кривбасшахтопроходка")

N п/п Найменування видів робіт Коефіцієнти до базисної кошторисної вартості гірничих та монтажних робіт за підсумком глав 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку в базисних цінах 1997 року (разів), що враховують збільшення:
прямих витрат у тому числі: накладних витрат планових нагро- маджень
вартості матері- алів основної заробітної плати вартості ЕМ і механізмів
1 2 3 4 5 6 7 8
  А. Гірничі роботи            
1. Реконструкція шахт, 1,3007 0,7939 0,1089 0,3979 0,1307 0,1474
  у тому числі:            
1.1. Проходження нових вертикальних стволів 1,6517 1,1399 0,0767 0,4351 0,1067 0,1713
1.2. Заглиблення стволів 1,1081 0,5610 0,1231 0,4240 0,1420 0,1399
1.3. Проходження горизонтальних і похилих виробок 1,1485 0,6480 0,1232 0,3773 0,1452 0,1318
2. Будівництво колекторів 1,2745 0,9994 0,1253 0,1498 0,1376 0,1438
  Б. Монтажні роботи            
1. Реконструкція шахт 1,4843 1,3634 0,0910 0,0299 0,1119 0,1519
2. Будівництво колекторів стволів 1,1110 0,9550 0,1060 0,0500 0,1319 0,1305

Надруковано: Державний  комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової політики України. "Інструктивні документи та
       листи, що роз'яснюють положення порядку визначення
       вартості  будівництва,  капітального   ремонту,
       взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості
       проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних
       показників, утримання апарату замовника та інших
       економічних питань, що входять до сфери діяльності
       Держбуду України", N 47, 4 серпня 1999 р., К.: Центр
       "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online