Постановление от 18.10.1999 № 1908 О мероприятиях по реализации Программы Украина - 2010

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 18 жовтня 1999 р. N 1908
                Київ
        Про заходи щодо реалізації Програми
             "Україна - 2010"

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Виходячи з основних положень проекту Програми "Україна -
2010", поданого Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної
Ради України, схвалити організаційно-правові заходи щодо  її
реалізації на короткостроковий період додаються).
   2. Керівникам  міністерств,  інших  центральних  органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій:
   забезпечити розроблення та подання в установлені терміни
Кабінетові  Міністрів України проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів, зазначених у схвалених цією постановою
заходах;
   подавати щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним
періодом, Міністерству економіки інформацію про хід виконання
заходів щодо реалізації Програми "Україна - 2010" для узагальнення
та подання Кабінетові Міністрів України.
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
віце-прем'єр-міністрів  України,  Міністра  Кабінету Міністрів
України, відповідні структурні  підрозділи  апарату  Кабінету
Міністрів України.

   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 66

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 жовтня 1999 р. N 1908
               ЗАХОДИ
    правового та організаційного забезпечення реалізації
    Програми "Україна - 2010" на короткостроковий період

Мета Програми Захід Термін виконання Виконавці
Розроблення проектів актів законодавства
Визначення правових засад формування та використання комунального фонду соціального житла сприяти прийняттю Верховною Радою України Житлового кодексу України внесено до Верховної Ради України Держбуд Мінекономіки Мінфін Мін'юст Держкомстат Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Збільшення обсягів фінансування будівництва житлового фонду за рахунок вкладів громадян. Створення законодавчої бази для залучення довготермінових кредитів у житлове будівництво сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про іпотеку" внесено до Верховної Ради України Мін'юст Держбуд Мінфін Мінекономіки Національний банк Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
  розробити Державну програму розвитку житлового будівництва на період до 2005 року в розрізі регіонів України та джерел фінансування грудень 1999 р. Мінекономіки Держбуд Мінфін Мінагропром Мінвуглепром Міноборони Мінпромполітики МНС Мінтранс МВС Держкомсім'ямолодь Міненерго Мін'юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обл(міськ)- держадміністрації Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
  підготувати проект Закону України "Про довгострокове пільгове кредитування населення для будівництва житла" грудень 1999 р. Мінфін Мінекономіки Держбуд Ощадбанк Промінвестбанк Національний банк Мін'юст Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Запровадження системи накопичувальних пенсійних рахунків. Перенесення соціальної допомоги на пенсійне забезпечення сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" внесено до Верховної Ради України Мінпраці Пенсійний фонд Мінфін Мінекономіки Мін'юст Управління з питань соціальної політики
Надання державної соціальної допомоги за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших законодавчо визначених джерел і спеціально утворених фондів. Створення малозабезпеченим сім'ям необхідних умов для виходу із скрутного економічного становища сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про державну соціальну допомогу" внесено до Верховної Ради України Мінпраці Мінфін Мінекономіки Пенсійний фонд Мін'юст Управління з питань соціальної політики
Запровадження системи недержавних пенсійних фондів. Створення законодавчої бази системи добровільного пенсійного страхування сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про недержавні пенсійні фонди" внесено до Верховної Ради України Мінпраці Пенсійний фонд Мінфін Мінекономіки Мін'юст Управління з питань соціальної політики
Розвиток системи соціального страхування. Створення законодавчого механізму забезпечення соціального захисту працівників від професійних ризиків сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття внесено до Верховної Ради України Мінпраці Пенсійний фонд Фонд соціального страхування Управління з питань соціальної політики
  Про загальне обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності внесено до Верховної Ради України Мінпраці Держнагляд- охоронпраці Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування
Розв'язання проблем зайнятості населення підготувати проект Програми зайнятості населення на 2001-2004 роки грудень 2000 р. Мінпраці Мінекономіки Мінфін Мін'юст разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади Управління з питань соціальної політики
Створення умов для подолання негативних тенденцій у формуванні та розвитку трудового потенціалу, підвищення ефективності його використання підготувати проект Державної програми розвитку трудового потенціалу в Україні на 2000-2010 роки листопад 1999 р. Мінекономіки Мінпраці Мінфін Міносвіти МОЗ Держкомстат Держкомсім'я- молодь Національна академія наук Мін'юст разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади Управління з питань соціальної політики
Визначення необхідної кількості робочих місць на перспективу з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили розробити Генеральну схему створення нових робочих місць у тримі- сячний термін після прийняття Програми структурної перебудови економіки України на середньост- роковий період Мінекономіки Мінпраці Мінфін Мінпромполітики Мінвуглепром Мінагропром Міносвіти Держпідприєм- ництва Національна академія наук Управління з питань соціальної політики
Удосконалення системи соціального партнерства. Посилення соціальної спрямованості державної політики та проведення активної примирної політики сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: Про соціальне партнерство Про організації роботодавців внесено до Верховної Ради України Мінпраці Мінекономіки Мін'юст за участю об'єднань профспілок та роботодавців Управління з питань соціальної політики
Удосконалення законодавства з питань релігії та церкви підготувати проект Закону України "Про свободу світогляду та релігійні організації" лютий 2000 р. Держкомрелігій Мін'юст Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Створення умов для стабілізації роботи та пріоритетного розвитку міського електротранспорту прийняти постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Цільової програми стабілізації роботи та розвитку міського електричного транспорту" березень 2000 р. Держбуд Мінекономіки Мінфін Мін'юст Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Завершення формування законодавчої бази дошкільної, вищої та позашкільної освіти. Забезпечення фінансових, організаційних засад її розвитку сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: Про дошкільну освіту Про вищу освіту Про позашкільну освіту внесено до Верховної Ради України Міносвіти Держком- сім'ямолодь Мінекономіки Мінфін Мінекобезпеки Мін'юст Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Законодавче врегулювання питань господарсько- питного водопостачання. Поліпшення якості питної води підготувати проект Закону України "Про питну воду" вересень 2000 р. Держбуд МОЗ Мінекобезпеки Комітет водного господарства Мінпромполітики Мінекономіки Комітет з питань стандартизації, метрології та сертифікації Геолком Мінфін Держспоживзахист Мін'юст Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Зменшення забруднення Чорного та Азовського морів; відтворення і збереження біологічних ресурсів морів та поліпшення їх якості підготувати Національну програму захисту та відновлення Чорного і Азовського морів та здійснити заходи щодо її реалізації жовтень 1999 р. Мінекобезпеки Національне агентство з питань розвитку та європейської інтеграції Гідрометком Мін'юст разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування
Удосконалення законодавчої бази забезпечення екологічної безпеки. Створення передумов для забезпечення реалізації стратегії сталого економічного зростання та збереження і відтворення цілісності навколишнього природного середовища України та забезпечення механізму цільового використання коштів, призначених на виконання природоохоронних заходів сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: Про об'єкти підвищеної небезпеки Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Концепції сталого розвитку України внесено до Верховної Ради України внесено до Верховної Ради України Мінпраці Держнагляд- охоронпраці МНС Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування Мінекобезпеки Мінекономіки Національна академія наук Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування
  підготувати проект Закону України "Про Національний екологічний фонд" березень 2000 р. Мінекобезпеки Мінекономіки Мінфін Комітет водного господарства Мін'юст Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування
Формування національної екологічної мережі, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття сприяти прийняттю Верховною Радою України Національної програми збереження біологічного різноманіття в Україні до 2015 року та Програми формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки внесено до Верховної Ради України Мінекобезпеки Мінекономіки Мінфін Мін'юст Міносвіти Мінагропром Держкомлісгосп Держкомрибгосп Держкомзем Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування
Забезпечення екологічної безпеки сприяти прийняттю Верховною Радою України Державної програми поводження з токсичними відходами внесено до Верховної Ради України Мінекобезпеки Національна академія наук інші центральні органи виконавчої влади Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування
Забезпечення законодавчого визначення основних завдань, повноважень, принципів та організації діяльності органів виконавчої влади сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про Кабінет Міністрів України" внесено до Верховної Ради України  
підготувати проект Закону України "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" у дво- місячний термін після набрання чинності Законом України "Про Кабінет Міністрів Мінекономіки Мінфін Мінпраці Головдержслужба Мін'юст Відділ з питань розвитку національної економіки
підготувати проект Закону України "Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб" після набрання чинності Законами України: "Про Кабінет Міністрів України", "Про мі- ністерства та інші центральні органи виконавчої влади" та "Про судоустрій" Мін'юст Управління з питань оборонно- мобілізаційної роботи та правоохоронних органів
Сприяння посиленню активності населення у реалізації його громадянських прав, розвитку незалежних громадських організацій та органів місцевого самоврядування, розвитку багатопартійної системи підготувати проекти Законів України: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" внесено до Адмініст- рації Президента України Мінекономіки Мін'юст Управління з питань місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
Про порядок проведення зборів громадян за місцем проживання листопад 1999 р. Мін'юст Управління з питань місцевих державних адміністрацій
сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: Про органи самоорганізації населення внесено до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування Мін'юст Управління з питань місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
Про громадські організації внесено до Верховної Ради Мін'юст Управління взаємодії з
Про політичні партії України комітетами Верховної Ради України та громадськими політичними організаціями
Створення умов для неконфронтаційної взаємодії мов в Україні. Забезпечення дотримання принципів мовної політики в Україні, правових та організаційних засад розвитку і застосування державної мови та мов національних меншин, прав громадян на користування рідною мовою підготувати проект Концепції державної мовної політики в Україні грудень 1999 р. Держкомнац- міграції Міносвіти Мінкультури Мін'юст Державний комітет інформаційної політики Головдержслужба Національна академія наук Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Визначення правових засад взаємовідносин держави і національних меншин в Україні, гарантування національним меншинам права на їх вільний розвиток. Досягнення високого рівня культури міжнаціональних відносин сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про національні меншини в Україні" внесено до Верховної Ради України Держкомнац- міграції Мін'юст МЗС МВС Мінкультури Міносвіти Держкомрелігій Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Створення умов для неконфронтаційної взаємодії представників усіх етносів, мов та культур в Україні підготувати проект Концепції державної етнополітики України грудень 1999 р. Держкомнац- міграції Мін'юст МЗС Національна академія наук Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Створення нормативно- правової бази у сфері культури і мистецтва, суміжних сферах суспільного життя, яка відповідала б сучасним світовим вимогам сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: внесено до Верховної Ради України Мінкультури Мінекономіки Мінфін Управління з
Про гастрольну діяльність   питань науки та гуманітарного розвитку
Про охорону пам'яток історії та культури   Держбуд Мінкультури Мінекономіки Мінфін Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
розробити Національну програму збереження і використання пам'яток архітектури та історичних міст січень 2000 р. Держбуд Мінкультури Мінекономіки Мінфін Мін'юст Національна академія наук Рада міністрів Автономної Республіки Крим обл(міськ)- держадміністрації Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Створення умов для розвитку туристичної індустрії, просування суб'єктів туристичної діяльності України на міжнародний ринок підготувати проект Державної програми розвитку туризму до 2010 року грудень 2000 р. Держкомтуризм Держбуд Мінкультури Мінекономіки Держпідприємництва Мінекобезпеки Мінфін Мін'юст Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Поліпшення соціально- економічного розвитку сім'ї, зміцнення родинних зв'язків. Створення необхідних умов для комплексного вирішення усіх життєво важливих питань, які виникають упродовж життєвого циклу сім'ї, подолання негативних тенденцій у демографічному розвитку розробити Концепцію сімейного виховання дітей грудень 2000 р. Держкомсім'я- молодь Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Пожвавлення інвестиційної діяльності. Ефективне використання інвестиційних ресурсів відповідно до визначених пріоритетів структурної перебудови підготувати пакет законодавчих актів, спрямованих на реалізацію Указу Президента України "Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 роки" 1999-2000 роки Мінекономіки Держбуд Мін'юст інші центральні органи виконавчої влади Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
розробити Генеральну схему планування території України вересень 2000 р. Держбуд інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: внесено до Верховної Ради України Держбуд інші центральні органи виконавчої влади Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Про планування і забудову територій Про концепцію сталого розвитку населених пунктів підготувати проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про основи містобудування" жовтень 1999 р. Держбуд інші центральні органи виконавчої влади Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
прийняти постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку надання архітектурно- планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єктам архітектури та визначення розміру плати за їх видачу" жовтень 1999 р. Держбуд Мінекономіки Мінфін Мін'юст Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Удосконалення амортизаційної політики. Підвищення ролі амортизації як внутрішнього джерела інвестування підготувати проекти: Концепції державної амортизаційної політики жовтень 1999 р. Мінекономіки Мінфін Мін'юст інші центральні органи виконавчої влади
Закону України "Про амортизацію" грудень 1999 р. Відділ з питань розвитку національної економіки
Забезпечення стабільності податкової системи, її спрощення та відповідності |міжнародним стандартам податкового законодавства сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: внесено до Верховної Ради України Мінфін Державна податкова адміністрація
Про податок на доходи фізичних осіб   Мінекономіки Держпідприємництва Держкомзем
Про податок на нерухоме майно   Держмитслужба Мін'юст Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
Податкового кодексу України внесено до Верховної Ради України Державна податкова адміністрація Мінфін Мінекономіки Держмитслужба Мін'юст інші центральні органи виконавчої влади Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
Створення дієвого механізму контролю за сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів). Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" внесено до Верховної Ради України Мінфін Державна податкова адміністрація Мінекономіки Фонд державного майна Держпідприємництва Мін'юст Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
Оздоровлення банківської системи. Приведення законодавства з питань банківської діяльності у відповідність з нормами міжнародного законодавства сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про банки і банківську діяльність (нова редакція)" внесено до Верховної Ради України Національний банк Фонд державного майна Мінекономіки Мінфін Мін'юст Національне агентство з управління державними корпоративними правами Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
підготувати проекти Законів України: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про заставу" грудень 1999 р. Національний банк Фонд державного майна Мінекономіки Національне агентство з управління державними корпоративними правами Мін'юст Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Про державний борг 1999 рік Мінфін Національний банк Мінекономіки Національне агентство з питань розвитку та європейської інтеграції Мін'юст Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
Забезпечення регулювання випуску та обігу цінних паперів, діяльності учасників ринку цінних паперів сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про похідні цінні папери" внесено до Верховної Ради України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мін'юст Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
Подальший розвиток спільного інвестування сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)" внесено до Верховної Ради України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мін'юст Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
Розвиток конкурентного середовища, поліпшення якості товарів і послуг, зменшення їх собівартості і ціни у всіх галузях промисловості сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про захист економічної конкуренції" внесено до Верховної Ради України Антимонопольний комітет Мінекономіки Мін'юст Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Удосконалення земельного законодавства. Врегулювання земельних відносин підготувати проект Закону України "Про Земельний кодекс України (нова редакція)" квітень 2000 р. Держкомзем Мінекономіки Мінагропром Мінекобезпеки Комітет водного господарства Держкомлісгосп Держбуд Мін'юст Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Здійснення охорони і раціонального використання земель підготувати проект Закону України "Про охорону земель" жовтень 1999 р. Держкомзем Мінекобезпеки Мінагропром Комітет водного господарства Українська академія аграрних наук Держбуд Мін'юст Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Забезпечення стабілізації відносин власності на землю сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про державний земельний кадастр" внесено до Верховної ради України Держкомзем Мінекономіки Мінфін Мін'юст Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Збільшення виробництва зерна, поліпшення його якості підготувати проект Закону України "Про зерно" листопад 1999 р. Мінагропром Мінфін Мінекономіки МЗЕЗторг Мін'юст Держкомстат Укоопспілка Комітет з питань стандартизації, метрології та сертифікації ДАК "Хліб України" Українська академія аграрних наук Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Поліпшення якості виноробної продукції сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про захист вин від фальсифікації" внесено до Верховної Ради України Мінагропром Мінекономіки Мінфін Держспоживзахист Комітет з питань стандартизації, метрології та сертифікації Укоопспілка Мін'юст Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Формування механізму державної підтримки підсобних господарств населення підготувати проект Закону України "Про особисте підсобне господарство громадян" грудень 1999 р. Мінагропром Держкомзем Мінекономіки Мінпраці Мін'юст Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Розвиток водогосподарського комплексу. Забезпечення потреб населення і галузей промисловості водними ресурсами сприяти прийняттю Верховною Радою України Концепції розвитку водного господарства України внесено до Верховної Ради України Комітет водного господарства Мінекобезпеки Національна академія наук Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Встановлення законодавчої бази для раціонального проведення меліорації земель і ефективного використання меліорованих угідь сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про меліорацію земель" внесено до Верховної Ради України Комітет водного господарства Мінагропром Мінекобезпеки Держкомзем Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Визначення програми дій щодо недопущення негативного впливу вод на навколишнє середовище розробити Комплексну програму захисту населених пунктів, виробничих об'єктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод липень 2000 р. Комітет водного господарства МНС Мінекобезпеки Управління стратегії розвитку агропромислового комплексу та продовольства
Створення умов для поліпшення ситуації на споживчому ринку України сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про відповідальність постачальників за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції" внесено до Верховної Ради України Комітет з питань стандартизації, метрології та сертифікації Мінекономіки Мінфін Мін'юст МОЗ Мінагропром МЗЕЗторг Держкомрибгосп Держспоживзахист Держпідприємництва Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Створення умов для вилучення, перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної продукції сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про вилучення, перероблення, утилізацію, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції" внесено до Верховної Ради України Комітет з питань стандартизації, метрології та сертифікації Мінекономіки Мінфін Мін'юст МОЗ Мінагропром МЗЕЗторг Держкомрибгосп Держспоживзахист Держпідприємництва Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Забезпечення розвитку підприємницької діяльності підготувати проект Закону України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва" грудень 1999 р. Держпідприємництва Мінекономіки Мінфін Мін'юст Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Створення законодавчої бази для формування та реалізації ефективної державної політики щодо підтримки суб'єктів малого підприємництва, наближення її до норм і стандартів Європейського Союзу сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" внесено до Верховної Ради України Держпідприємництва Мінекономіки Мінфін Мінекобезпеки Мін'юст Державна податкова адміністрація Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Відродження вітчизняного виробництва легкових автомобілів, створення розгалуженої мережі їх сервісного обслуговування підготувати проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" червень 2000 р. Мінпромполітики Мінекономіки Мінфін МЗЕЗторг Державна податкова адміністрація Держмитслужба Мін'юст Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Створення умов для регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на ринках України, сприяння конкуренції на суміжних ринках, захист прав споживачів сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про природні монополії" внесено до Верховної Ради України Антимонопольний комітет Національна комісія регулювання електроенергетики Мінекономіки інші центральні органи виконавчої влади Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Подолання кризового стану в паливно-енергетичному комплексі сприяти прийняттю Верховною Радою України Законів України: Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії України Про нафту і газ внесено до Верховної Ради України Міненерго Національна комісія регулювання електроенергетики Мінекономіки інші центральні органи виконавчої влади Управління з питань державної політики в паливно- енергетичному комплексі
Створення умов для реструктуризації, технічного переоснащення та реконструкції суднобудівної галузі із застосуванням новітніх технологій сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" внесено до Верховної Ради України Мінпромполітики Мінекономіки Мінфін Державна податкова адміністрація Мін'юст Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Забезпечення паливно- енергетичного комплексу сучасним енергетичним устаткуванням. Залучення вітчизняного науково-технічного і промислового потенціалу для реконструкції та розвитку енергетичного комплексу підготувати проект Державної комплексної науково-технічної програми "Енергозберігаюче обладнання для енергетичного комплексу України до 2010 року" червень 2000 р. Мінпромполітики Держкоменерго- збереження Міненерго Мінвуглепром Мінекономіки Управління з питань державної політики в паливно- енергетичному комплексі
Забезпечення перетворення у державні акціонерні компанії державних підприємств, які не належать до категорії казенних. Створення умов для залучення інвестицій у розвиток підприємств та сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств підготувати проект Закону України "Про корпоратизацію" жовтень 1999 р. Мінекономіки Фонд державного майна Мінфін Мін'юст Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Забезпечення контролю за достовірним проведенням оцінки вартості об'єктів під час придбання нерухомості прийняти постанови Кабінету Міністрів України: Про затвердження Національних стандартів експертної оцінки нерухомого майна Про внесення змін і доповнень до Методики оцінки вартості майна під час приватизації грудень 1999 р. Фонд державного майна Мін'юст Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Зменшення обсягів "тіньової" економіки, недопущення легалізації кримінального капіталу підготувати проект Закону України "Про протидію легалізації коштів та майна, здобутих злочинним шляхом" грудень 1999 р. Мін'юст МВС Мінфін Держмитслужба СБУ Державна податкова адміністрація Мінекономіки Національний банк Управління з питань оборонно- мобілізаційної роботи та правоохоронних органів
Удосконалення правового поля захисту прав споживачів сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за обман покупців та замовників" внесено до Верховної Ради України Держспоживзахист МВС Мін'юст Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Створення механізму реалізації державної міграційної політики розробити проект Державної міграційної програми України грудень 1999 р. Держкомнацміграції Мін'юст МВС МЗС Мінфін Мінекономіки Мінпраці Міносвіти МОЗ Держмитслужба Держкомкордон СБУ Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
Удосконалення законодавчої бази захисту біженців сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про біженців" внесено до Верховної Ради України Держкомнацміграції Мін'юст МВС МЗС Мінфін Мінекономіки Мінпраці Міносвіти МОЗ Держмитслужба Держкомкордон СБУ Управління з питань науки та гуманітарного розвитку
підготувати проект Закону України "Про Концепцію державної регіональної економічної політики" березень 2000 р. Мінекономіки Управління з питань місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
Створення сприятливого інвестиційного клімату в державі шляхом запровадження механізму спеціального режиму інвестування та створення мережі спеціальних (вільних) економічних зон підготувати проекти: Програми розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон 1999 рік Мінекономіки Агентство з питань спеціальних (вільних) економічних зон
Програми надання окремим регіонам України статусу територій пріоритетного розвитку із запровадженням механізму спеціального режиму інвестування з визначенням переліків спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку, які необхідно створити до 2010 року   Мінфін МЗЕЗторг Мінпромполітики Мінтранс Мінагропром Мінпраці Мін'юст Державна податкова адміністрація Держмитслужба Національне агентство з питань розвитку та європейської інтеграції Рада міністрів Автономної Республіки Крим разом із заінтересованими місцевими органами виконавчої влади Управління з питань міжнародного співробітництва та зовнішніх економічних зв'язків
Органiзаційні заходи
Оздоровлення банківської системи сприяти капіталізації банків шляхом залучення ними додаткового акціонерного капіталу, капіталізації їх прибутку та реорганізації банків шляхом злиття або приєднання; удосконалити економічні нормативи щодо визначення обсягу банківського капіталу, мінімального рівня капіталу банків з урахуванням рівня ризиків, які бере на себе банк. Щороку до 10 січня визначати перелік банків, які не виконали кваліфікаційних вимог щодо сплати і реєстрації в Національному банку статутного капіталу, і відкликати в установленому порядку ліцензії на здійснення ними банківських операцій 1999-2000 роки Національний банк Мінфін Мінекономіки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Асоціація українських банків (за згодою) Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
Проведення ефективної валютної політики забезпечити дотримання валютного коридора на 1999 рік; погодити з Кабінетом Міністрів порядок курсоутворення на 2000 рік; забезпечити виконання комплексу заходів, передбачених Основними засадами грошово-кредитної політики на 1999 рік і спрямованих на розвиток та лібералізацію валютного ринку; переглянути та у разі необхідності скоригувати систему валютних обмежень залежно від стану фінансового ринку в Україні; забезпечити реалізацію заходів за програмою EFF 2000 рік Національний банк Мінфін Мінекономіки Управління з питань міжнародного співробітництва та зовнішніх економічних зв'язків
Удосконалення зовнішньо- торговельного балансу країнами - членами ЄС забезпечити проведення циклу організаційних робіт з реструктуризації підприємств металургійної промисловості з вилученням нерентабельних, надлишкових, морально та фізично застарілих потужностей 1999-2001 роки Мінпромполітики Мінекономіки Фонд державного майна Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
урегулювати з Європейським Союзом питання про порушення Україною умов діючої Угоди про торгівлю текстилем та одягом в частині здійсненого з 1996 року підвищення митних тарифів на імпорт товарів, та провести з ним переговори щодо скасування квот на імпорт до країн - членів Європейського Союзу вітчизняної продукції легкої промисловості 1999 рік Мінпромполітики МЗЕЗторг МЗС Держмитслужба Мінекономіки Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
забезпечити проведення консультацій та переговорів щодо укладення нової Угоди про торгівлю текстильною продукцією між Україною та Європейським Союзом 1999 рік Мінпромполітики МЗЕЗторг МЗС Мінекономіки Мін'юст Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
забезпечити здійснення організаційних заходів і проведення V Пан- Європейської конференції міністрів екології у м. Києві в 2002 році 1999-2002 роки Мінекобезпеки Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування
Сприяння широкому залученню іноземних інвестицій провести міжнародні конкурси-тендери на залучення іноземних інвестицій для реалізації найважливіших інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки 1999-2000 роки МЗЕЗторг Національне агентство з питань розвитку та європейської інтеграції Мінекономіки Мінфін галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади Управління з питань міжнародного співробітництва та зовнішніх економічних зв'язків
Підвищення надійності та конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки створити мережу регіональних технічних центрів (до 60 одиниць) з реалізації та обслуговування машин і обладнання для агропромислового комплексу 1999-2000 роки Мінпромполітики Мінагропром разом з місцевими органами виконавчої влади Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації та поліпшення якісного складу державних службовців розпочати підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" з освітнього напряму "Державне управління" 1999-2000 роки Головдержслужба Управління кадрового забезпечення
Удосконалення системи управління державними корпоративними правами створити реєстр державних корпоративних прав червень 2000 р. Національне агентство з управління державними корпоративними правами Фонд державного майна Держкомстат Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
забезпечити визначення суб'єктів управління державними корпоративними правами та контроль за здійсненням ними функцій управління 1999-2000 роки Національне агентство з управління державними корпоративними правами Мінекономіки галузеві міністерства, інші центральні органи виконавчої влади облдержадмініст- рації Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Створення інститутів корпоративної самоорганізації перетворити державні підприємства (за винятком казенних) у державні компанії протягом року після набрання чинності Законом України "Про управління об'єктами державної власності" галузеві міністерства, інші центральні органи виконавчої влади Національне агентство з управління державними корпоративними правами Мінекономіки Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Підготовка арбітражних керуючих сприяти створенню центрів навчання фахівців з питань банкрутства в різних регіонах України 1999-2000 роки Агентство з питань банкрутства Мінекономіки Міносвіти облдерж- адміністрації Відділ з питань розвитку національної економіки
Подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва створити бізнес-центри, бізнес-інкубатори, регіональні центри підтримки малого підприємництва, інвестиційні та гарантійні фонди, інноваційні центри 1999-2000 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим обл(міськ)- держадміністрації Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики
Усунення причин існування "тіньової" економіки удосконалити систему розрахунків готівкою та розширити застосування безготівкових розрахунків у народному господарстві 1999-2000 роки Національний банк Мінфін Мінекономіки Державна податкова адміністрація Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків
Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом забезпечити проведення організаційної роботи щодо визначення економічних можливостей створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (з підготовкою необхідних для цього нормативних документів) 1999-2000 роки МЗЕЗторг Мінекономіки Мінфін МЗС Держмитслужба Держкомстат Управління з питань міжнародного співробітництва та зовнішніх економічних зв'язків
Забезпечення партнерства в рамках міждержавних довгострокових (на 10 років) програм економічного співробітництва з країнами Центральної Азії та Закавказзя розробити договори та відповідні довгострокові програми економічного співробітництва між Україною та Республікою Узбекистан, Туркменістаном, Республікою Вірменія та Республікою Азербайджан 1999 рік МЗЕЗторг Мінекономіки МЗС Мін'юст Мінпромполітики Мінфін Мінагропром Мінтранс Міненерго Держмитслужба Фонд державного майна Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності
Забезпечення виходу України на нові ринки активізувати роботу двосторонніх комісій з економічного співробітництва з країнами Латинської Америки, Африки та Азії 1999-2000 роки МЗЕЗторг Мінпромполітики Мінагропром Міненерго Мінфін Національне агентство з питань розвитку та європейської інтеграції Торгово-промислова палата Держпідприємництва Український союз промисловців і підприємців Управління з питан міжнародного співробітництва та зовнішніх економічних зв'язк
Створення мереж зв'язку для забезпечення інформатизації суспільства, інтеграції з Глобальною інформаційною інфраструктурою; забезпечення органів управління, суб'єктів господарювання та населення засобами і послугами зв'язку на рівні платоспроможного попиту; забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною і повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій побудувати цифрову транспортну мережу зв'язку на основі волоконно-оптичних ліній зв'язку. Реалізувати проекти "Схід", "Дніпро-Донбас" і "Таврія". Взяти участь у міжнародному проекті будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку BSFOCS 1999-2000 роки Держкомзв'язку Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
розробити пакет законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інформатизації і комплекс заходів методичного, інформаційного та організаційного забезпечення Національної програми інформатизації розробити телекомунікаційну інфраструктуру та забезпечити її розвиток 1999-2001 роки 1999-2001 роки Держкомзв'язку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Відділ інформаційних систем Держкомзв'язку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Відділ інформаційних систем
створити національну систему інформаційних ресурсів 1999-2001 роки Держкомзв'язку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Відділ інформаційних систем
інформатизація діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 1999-2001 роки Держкомзв'язку інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Відділ інформаційних систем
Налагодження транспортних зв'язків (транспортних коридорів) з країнами Європи та Азії побудувати нафтопровід Одеса - Броди та першу чергу нафтового терміналу (порт Южний, м. Одеса) 1999-2000 роки НАК "Нафтогаз України" Міненерго Мінекономіки Мінфін МЗЕЗторг МЗС Держбуд корпорація "Укрбуд" Національне агентство з питань розвитку та європейської інтеграції Управління з питань державної політики в паливно- енергетичному комплексі
Розширення асортименту продукції легкої промисловості впровадити технологію виробництва медичної вати з котонізованого льоноволокна на ВАТ "Ватфарм" (м. Черкаси) 2000 рік Мінпромполітики Комітет медичної та мікробіологічної промисловості Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
створити виробництво поліуретанових композицій потужністю 1,4 тис. тонн на колективному виробничо-торговельному взуттєвому підприємстві "Київ" 1999 рік Мінпромполітики Держіннофонд Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
розширити виробництво вовняних тканин з відходів виробництва на ВАТ "Чексіл" (м. Чернігів) 2000 рік Мінпромполітики Держіннофонд Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Підтримка розвитку пріоритетних галузей, виробництв і видів продукції, що мають або можуть мати в коротко- і середньостроковій перспективі конкурентні переваги на світовому ринку завершити спорудження комплексу для випробування дослідних, головних та серійних газотурбогенераторів як основи парогазових енергетичних установок ПГУ - 325 2000 рік Мінпромполітики Міненерго Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Розвиток літакобудування завершити випробування літаків Ан-70, Ан-140 та підготувати їх серійне виробництво 2000 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Розвиток важкого машинобудування. Забезпечення інших галузей машинобудування верстатною технікою освоїти серійне виробництво нового покоління конкурентоспроможного широкоуніверсального фрезерного верстата високої точності 2000 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Створення виробництва засобів обліку паливно-енергетичних ресурсів продовжити розроблення та серійне освоєння типового ряду ультразвукових лічильників газу 2000 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Розвиток виробництва засобів телекомунікацій і зв'язку забезпечити щорічне виробництво телекомунікаційного обладнання: С-32 - 150 тис. номерів, "Донець" - 100; "Євроквант" - 60 тис. номерів 1999-2000 роки Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Розвиток ракетно-космічної галузі забезпечити виготовлення ракет-носіїв "Зеніт-SL" для реалізації міжнародного проекту "Морський старт" та реалізації щорічних пусків до 10 ракет-носіїв 2000 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Виведення з експлуатації збиткових виробництв гірничорудної галузі провести роботи щодо закриття збиткових підприємств Рудоуправління імені Кірова з перепрофілюванням шахт в спеціальний режим гідрозахисту 2000 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Створення потужностей для виробництва міді вогневого рафінування і катодної міді розробити ТЕО і робочий проект виробництва катодної міді з мідевмісних брухту та відходів на ВАТ "Микитівський ртутний комбінат" потужністю 10 тис. тонн на рік 2000 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Розвиток виробництва рідкісноземельних металів розробити бізнес-плани та проекти освоєння нових родовищ ільменітових руд (Валки-Гацьківського та Межиріченського) 2000 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Розвиток золотодобувної та золотопереробної промисловості завершити спорудження та розпочати експлуатацію першої черги Мужіївського золотополіметалевого рудника 1999 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Розвиток азотної промисловості здійснити поетапну реконструкцію агрегату синтезу аміаку за сучасними технологіями та схемами розширити мережу аміакопроводів 1999 рік 2000 рік Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва Мінпромполітики Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва
Відновлення і забезпечення сталого функціонування екосистеми Дніпра, якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження продовжити реалізацію Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води 2000 рік Мінекобезпеки Мінекономіки Мінпромполітики Міненерго МНС Мінфін Держкомлісгосп Держкомрибгосп Комітет водного господарства Гідрометком Держкомзем Геолком Держбуд Відповідні державні адміністрації областей та м. Києва, території яких розміщені в басейні р. Дніпро Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природо- користування

БУДСТАНДАРТ Online