ДСТУ 3593-97 Совместимость технических средств электромагнитная. Источники электропитания. Методы испытания на кондуктивные радиопомехи

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сумісність технічних засобів електромагнітна
ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Методи випробування на кондуктивні радіозавади

ДСТУ 3593-97

Відповідає офіційному тексту

Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Науково-дослідним інститутом аудіо- та відеотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут*

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 липня 1997 р. № 441

3 Цей стандарт відповідає стандарту ІЕС 478, частина 3, друга редакція, 1989. «Stabilized power supplies, d. с. output. Reference levels and measurement of conducted electromagnetic interference (EMI)» у частині вимог до методів випробування

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: В. В. Пілінський, канд. техн. наук (керівниктеми); В. Б. Швайченко, канд. техн. наук; Н. В. Некрасова, М. В. Родіонова, В. О. Темніков, канд. техн. наук

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Засоби вимірювання

5 Порядок проведення вимірювання

6 Правила опрацювання результатів випробувань

7 Припустима похибка

8 Вимоги безпеки

Додаток А

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІСНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНА
ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Методи випробування на кондуктивні радіозавади

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Методы испытания на кондуктивные радиопомехи

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF TECHNICAL EQUIPMENT
POWER SUPPLIES
Test methods of conducted disturbance

Чинний від 1993—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на джерела електроживлення, що виконані як самостійні прилади, сила струму споживання яких не перевищує 100 А.

Цей стандарт не поширюється на джерела калібрувальних напруг і струмів, джерела еталонної напруги, уніфіковані вузли і блоки джерел живлення засобів вимірювання.

Цей стандарт установлює методи випробувань на кондуктивні радіозавади, що поширюються від джерел електроживлення в частотному діапазоні від 10 кГц до 30 МГц.

Цей стандарт використовується для вимірювання рівнів напруги кондуктивних радіо-завад на вході та виході джерела електроживлення.

Стандарт придатний для сертифікації.

Вимоги цього стандарту до схеми вимірювання та параметрів вимірювачів індустрійних радіозавад є обов’язковими, вимоги до параметрів еквівалента мережі та пробника напруги —рекомендовані.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2372—94 Джерела вторинного електроживлення. Терміни та визначення

ДСТУ 2977—95 Радіозавади індустрійні. Терміни та визначення

ГОСТ 12.0.004—79 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.030—81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.038—82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 11001—80 Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 16842—82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытании источников индустриальных радиопомех

ГОСТ 30373—95 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для испытаний. Камеры экранированные. Классы, основные параметры, технические требования и методы испытаний.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online