Постановление от 22.11.1999 № 2113 Об усовершенствовании системы государственных закупок

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 22 листопада 1999 р. N 2113
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1469 від 27.09.2000 )
        Про вдосконалення системи державних
              закупівель

   З метою вдосконалення норм і процедур закупівлі товарів
(робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних
кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України,
а також запобігання економічним зловживанням Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Керівникам центральних і місцевих органів  виконавчої
влади, установ та організацій - розпорядників бюджетних коштів
забезпечити створення постійно діючих тендерних комітетів для
організації  та  проведення торгів (тендерів) при здійсненні
закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного
бюджету, іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету
Міністрів України, та затвердити положення про них.
   2. Державному комітетові статистики за поданням Міністерства
економіки  затвердити  державну  статистичну  звітність  щодо
проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг)
за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що
залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, та ввести її
в дію з 2000 року.
   3. Міністерству    економіки   забезпечити   видання
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Міністерства на
статтю "Періодичні видання".
   4. Міністерству економіки разом з Торгово-промисловою палатою
у двомісячний термін розробити та подати в установленому порядку
Кабінетові  Міністрів  України  порядок  визначення  товарів
українського виробництва.
   5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
установам та організаціям - головним розпорядникам бюджетних
коштів щороку у двомісячний термін після затвердження Державного
бюджету України інформувати Міністерство економіки про заплановані
на поточний рік торги (тендери) на закупівлю товарів (робіт,
послуг) за рахунок коштів державного бюджету  та  іноземних
кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.
   6. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству економіки у місячний термін внести зміни до форми
звіту про результати проведення торгів (тендерів)  у  сфері
державних  закупівель  товарів  (робіт,  послуг)  та  своїх
нормативно-правових актів, що випливають з цієї постанови.
   7. Міністерствам, іншим центральним та місцевим  органам
виконавчої влади - розпорядникам бюджетних коштів привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
   8. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни та
доповнення, що додаються.

   Прем'єр-міністр України            В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 66
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 22 листопада 1999 р. N 2113
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
   1. У Положенні про порядок організації та проведення торгів
(тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг),
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 694 (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 28, с. 41, число 39, с. 30; 1998 р., N 52, ст. 1947):
   1) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
   "При закупівлі продукції оголошення про заплановану процедуру
закупівлі має бути обов'язково опубліковано замовником торгів у
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель"
та у разі потреби в інших друкованих засобах масової інформації, а
якщо очікувана вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує
суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, - також в іноземній
пресі, зокрема в технічних журналах, які розповсюджуються за
міжнародними каталогами. У разі потреби замовник торгів може також
дати оголошення про їх проведення по радіо, телебаченню або у
мережі електронного зв'язку";
   2) пункт 8 доповнити підпунктом "і" такого змісту:
   "і) відомості   про    подання    оголошення    в
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель",
інших друкованих засобах масової інформації";
   3) абзац четвертий пункту 13 викласти у такій редакції:
   "Замовник торгів повинен опубліковувати повідомлення  про
результати проведення торгів у інформаційно-аналітичному бюлетені
"Вісник державних закупівель" та у разі потреби в інших друкованих
засобах масової інформації";
   4) пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:
   "У разі потреби та економічної доцільності при закупівлі
продукції очікуваною вартістю від 10 тис. гривень до суми,
еквівалентної 100 тис. доларів США, замовник може застосовувати
відкриті  процедури  чи  відкриті  процедури  з  попередньою
кваліфікацією";
   5) у пункті 23:
   абзац третій викласти у такій редакції:
   "Організація та  проведення торгів здійснюється тендерним
комітетом, до складу якого входять представники замовника торгів
та у разі потреби відповідних міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, проектних та інших заінтересованих
організацій, а також представники, що визначаються Держбудом (у
разі здійснення закупівель будівельних робіт). Головою тендерного
комітету є керівник організації - замовника торгів або призначена
ним посадова особа цієї організації";
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "Державна реєстрація не здійснюється у разі проведення торгів
при закупівлі продукції у межах виконання державного замовлення,
сформованого та затвердженого відповідно до законодавства";
   6) у пункті 24:
   абзаци перший та другий виключити;
   абзац третій викласти у такій редакції:
   "У разі очікуваної вартості закупівлі від 10 тис. гривень до
суми, еквівалентної 100 тис. доларів США, тендерний комітет,
створений замовником відповідно до абзацу третього пункту 23 цього
Положення, оформляє результати розгляду пропозицій протоколом з
обгрунтуванням  прийняття  рішення  про  укладання  договору
(контракту)  про  закупівлю. Протокол повинен містити стислу
інформацію щодо процедури торгів відповідно до пункту 8 цього
Положення,  підписуватися головою тендерного комітету і його
членами, які брали участь у голосуванні, та зберігатися не менше
трьох років";
   7) пункт 26 виключити;
   8) пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:
   "Порядок визначення  товарів  українського  виробництва
встановлюється Кабінетом Міністрів України";
   9) підпункт "в" пункту 59 викласти у такій редакції:
   "в) у разі закупівель творів мистецтва, комунальних, медичних
послуг, послуг щодо підготовки спеціалістів, науково-дослідних,
проектних та конструкторських робіт, закупівель, пов'язаних із
захистом  виключних  прав, зокрема патентів, або коли через
відсутність конкуренції з технічних причин продукція може бути
поставлена (виконана) тільки певним постачальником (підрядником) і
при цьому немає альтернативи".
   2. У  Положенні  про  проведення  торгів  (тендерів)  у
будівництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 1998 р. N 1369 (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 35, ст. 1309):
   1) в абзаці першому пункту 18 слова "газетах "Урядовий
кур'єр", "Голос України", "Інформаційному  бюлетені  Держбуду
України", інших офіційних періодичних виданнях та в іноземній
пресі" замінити  словами  "інформаційно-аналітичному  бюлетені
"Вісник державних закупівель" та у разі потреби в інших друкованих
засобах масової інформації, в тому числі в іноземній пресі";
   2) пункт 73 доповнити абзацом такого змісту:
   "Мінекономіки - інформацію про результати проведення торгів
(тендерів) для опублікування в інформаційно-аналітичному бюлетені
"Вісник державних закупівель";
   3) у додатку 3 до цього Положення:
   графу четверту доповнити словами "та його (їх) характеристика
(потужність, площа тощо)";
   після графи п'ятої доповнити додаток графою такого змісту:
"Видання, в якому було надруковане оголошення про торги (тендери)

----------------------------------------------------------------";
   доповнити додаток графою такого змісту:
   "Причина визнання торгів (тендерів) такими, що не визначили
переможця (якщо це відбулося)

----------------------------------------------------------------".

БУДСТАНДАРТ Online