Приказ от 01.10.1999 № 151 Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов мелиоративных систем и сооружений

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
              Н А К А З

 N 151 від 01.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 квітня 2000 р.
                   за N 225/4446

      Про затвердження Положення про проведення
     планово-попереджувальних ремонтів меліоративних
             систем і споруд

   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
05.05.97 N 409  >> ) "Про забезпечення надійності і
безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та з
метою дотримання вимог до планування, організації і звітності про
проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем
і споруд суб'єктами господарської діяльності Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити     Положення     про    проведення
планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд,
що додається, та подати його на державну реєстрацію в Міністерство
юстиції України.
   2. Увести   в   дію   Положення   про   проведення
планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд у
10-денний термін після державної реєстрації цього наказу.
   3. Об'єднанню "Укрводексплуатація" забезпечити тиражування
зазначеного Положення в кількості 220 примірників та направити їх
облводгоспам, експлуатаційним організаціям.
   4. Уважати  таким,  що  втратило  чинність "Положение о
проведении планово-предупредительного ремонта гидромелиоративных
систем и сооружений", затверджене 06.04.89 Мінводгоспом СРСР.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови комітету А.Вельбика.

 Голова комітету                      В.Хорев
                      Затверджено
                  Наказ Державного комітету
                  України по водному господарству
                  01.10.99 N 151
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 квітня 2000 р.
                   за N 225/4446
              Положення
     про проведення планово-попереджувальних ремонтів
         меліоративних систем і споруд
           1. Загальні положення
   1.1. Положення  про  проведення  планово-попереджувальних
ремонтів меліоративних систем і споруд (далі - Положення) визначає
порядок  планування,  організації  та  фінансування  системи
планово-попереджувальних ремонтів (далі - ППР) в організаціях,
підприємствах,   селянських   (фермерських)   господарствах,
господарських  товариствах, сільськогосподарських кооперативах,
інших суб'єктах господарювання, заснованих на приватній власності
(далі - приватні формування), а також у власників земельних часток
(паїв), на яких розміщені об'єкти інженерної  інфраструктури
меліоративних систем і які здійснюють експлуатацію та ремонт
водогосподарських споруд і меліоративних систем.
   1.2. Система планово-попереджувальних ремонтів є сукупністю
організаційно-технічних  заходів  з  догляду,  поточного  і
капітального ремонту меліоративних систем і споруд у плановому
порядку.
   Основні завдання системи ППР - попередження передчасного
зносу окремих споруд і меліоративних систем у цілому, забезпечення
надійності  їх роботи, зниження витрат та підвищення якості
проведення ремонтних робіт для забезпечення  нормального  їх
функціонування.
   1.3. Об'єктом проведення системи ППР (далі - об'єкт) є
меліоративна   мережа,  гідротехнічні  споруди  та  інші
водогосподарські об'єкти. Це  Положення  не  поширюється  на
виробничі, житлові та підсобні будівлі, системи водопостачання,
каналізації, їх приміщення, споруди і обладнання, компресорне,
енергетичне  і насосне устаткування, лінії електропередач та
зв'язку, дощувальні машини та установки.
   1.4. Положення розроблено у відповідності з Положенням про
безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд,
затвердженим  Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України та Державним комітетом України по
нагляду за охороною праці від 27.11.97 за N 32/288 і
зареєстрованим у Міністерстві  юстиції  України  06.07.98  за
N 424/2864.
   1.5. Дотримання системи планово-попереджувальних  ремонтів
забезпечує постійну справність усіх елементів меліоративних систем
і споруд, значно сприяє продовженню їх роботи без капітального
ремонту,  запобігає виникненню аварійних ситуацій. При цьому
створюються  оптимальні  умови  для  сільськогосподарського
використання  меліорованих  земель  і  економії  коштів  при
експлуатації меліоративних фондів.
   1.6. Система  ППР передбачає проведення таких практичних
заходів:
   визначення переліку  водогосподарських  споруд,  елементів
меліоративних систем, які належить ремонтувати; визначення видів
характеру ремонтних робіт та їх обсягів;
   планування ремонтних робіт;
   визначення джерел фінансування;
   організація проведення оглядів (обстежень)  та  ремонтних
робіт;
   забезпечення технічною та проектно-кошторисною документацією;
   забезпечення ремонтних  робіт  необхідними  матеріалами,
запасними частинами;
   упровадження сучасних  методів  діагностики та ремонту з
використанням засобів механізації та методів відновлення зношених
споруд, обладнання та їх окремих елементів.
   1.7. Відповідальність за виконання системи ППР на спорудах та
меліоративних системах покладається на керівника організації, що
здійснює експлуатацію цих об'єктів, приватні формування, власників
земельних часток (паїв), на яких розміщені об'єкти інженерної
інфраструктури меліоративних систем.
           Нормативні посилання
   Положення розроблено відповідно до таких нормативних актів:
   Водний кодекс України;
   Закон України "Про меліорацію земель";
   Указ Президента  України  від  03.12.99  N 1529/99 "Про
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора
економіки";
   Указ Президента України від 23.06.98 N 670/98 "Про заходи
щодо   державної  підтримки  водогосподарсько-меліоративного
комплексу";
   Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про
забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд
та інженерних мереж";
   Положення про склад, порядок розроблення, експертизу  та
затвердження проектів ремонту водогосподарських і меліоративних
об'єктів (ВНД 33-3.1-01-98), затверджене  наказом  Державного
комітету України по водному господарству від 26.06.98 N 70;
   Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих
будівель і споруд, затверджене Державним комітетом будівництва,
архітектури та житлової політики України та Державним комітетом
України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 N 32/288
 і зареєстроване в Мін'юсті України 06.07.98 за
N 424/2864;
   Наказ Держводгоспу  України  від  02.03.99  N  24  "Про
затвердження Порядку визначення вартості ремонту меліоративних та
водогосподарських   систем,  об'єктів,  споруд  бюджетними
організаціями при господарському способі здійснення робіт";
   Тимчасове положення   про   технічне   обслуговування
внутрішньогосподарських меліоративних систем України, затверджене
Мінводгоспом України 03.09.74 за погодженням з Мінфіном України;
   Положення про проведення конкурсів (тендерів) на виконання
проектно-розвідувальних робіт водогосподарських об'єктів в Україні
(ВКД 33-Г.1-14-96), затверджене наказом  Державного  комітету
України по водному господарству від 06.04.96 N 43;
   Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Основні положення (ДБН А.3.1-3-94);
   Правила  складання кошторисної документації і визначення
кошторисної  вартості  будівництва  (ДБН IV-16-98 част.II)
.
           Терміни та визначення
   Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює
на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я
людей і призводить до руйнувань будівель, споруд, обладнання і
транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного
процесу чи завдає шкоди довкіллю.
   Безпека за  надзвичайних  ситуацій  -  стан  захищеності
населення,  об'єктів  довкілля від небезпеки за надзвичайних
ситуацій.
   Власник - будь-яка юридична та фізична особа, яка має право
власності на даний об'єкт.
   Діагностика споруди - процес визначення технічного стану
споруди.
   Дефект - відхилення якості, форми або фактичних розмірів
елементів та конструкцій від вимог  нормативно-технічної  чи
проектної  документації,  яке  виникає  при  проектуванні,
виготовленні, транспортуванні та монтажі.
   Довговічність - властивість меліоративної системи, споруди
тривалий час зберігати працездатний стан при встановленій системі
технічного  обслуговування  і  прийнятому  порядку проведення
ремонтів.
   Надійність -  властивість  меліоративної системи, споруди
виконувати задані функції протягом необхідного проміжку часу.
   Обстеження -  процес  отримання  якісних  та  кількісних
показників експлуатаційної придатності меліоративної  системи,
споруди, її частин та конструкцій шляхом візуального огляду,
інструментальних вимірів у натурі та лабораторних визначень.
   Обстеження попереднє - вид обстеження, за якого як основний
метод  визначення  показників  експлуатаційної  придатності
використовують аналіз технічної документації та зовнішній огляд
меліоративної системи, споруди та їх елементів експертами. При
візуальному  обстеженні  визначають,  головним  чином, якісні
показники експлуатаційної придатності.
   Обстеження детальне - вид обстеження, за якого як основний
метод  визначення  показників  експлуатаційної  придатності
використовуються інструментальні тести конструкцій і споруд.
   Обстеження спеціальне - вид обстеження, за якого як основний
метод  визначення  показників  експлуатаційної  придатності
використовуються спеціальні вишукування, дослідження, натурні або
модельні випробування.
   Обстеження суцільне - вид обстеження, за якого обстеженню
підлягають  усі конструктивні елементи меліоративної системи,
споруди.
   Обстеження вибіркове - вид обстеження, за якого обстеженню
підлягають тільки окремі, найбільш зношені конструктивні елементи
меліоративної системи, споруди.
   Обстеження планове - обстеження, яке виконується в строки, що
заздалегідь  визначені  регламентом експлуатації меліоративної
системи, споруди.
   Обстеження позачергове  - обстеження, яке виконується як
наслідок виникнення будь-яких різних порушень експлуатаційного
регламенту.
   Пошкодження - відхилення  від  первісного  рівня  якості
елементів та конструкцій, яке виникає під час експлуатації або
аварії.
   Граничний стан - стан, за якого меліоративна система, споруда
перестають задовольняти задані експлуатаційні вимоги.
   Ремонт - комплекс операцій з відновлення стану об'єкта та
збільшення його довговічності.
   Технічний стан системи, споруди - сукупність якісних та
кількісних  показників,  що  характеризують  експлуатаційну
придатність меліоративної системи, споруди в порівнянні з їх
граничнодопустимими значеннями.
   Технічне обслуговування - комплекс заходів щодо контролю та
підтримання у справному стані меліоративних систем та споруд.
   Експлуатація системи, споруди - використання меліоративної
системи, споруди згідно  з  функціональним  призначенням  та
проведенням  необхідних  заходів  щодо  збереження  стану
конструктивних елементів, за якого вони здатні виконувати задані
функції  з  параметрами,  що  визначені  вимогами  технічної
документації.
          2. Технічне обслуговування
   2.1. Нагляд за технічним станом систем
   2.1.1. Системи, їх обладнання в процесі експлуатації повинні
бути  під  постійним  наглядом  експлуатаційного  персоналу,
відповідального за їх збереження і забезпечення технічно справного
стану.
   2.1.2. Нагляд включає в себе систематичне спостереження,
періодичні й позачергові заміри, нівелювання та  обстеження.
Перелік основних видів нагляду наведено в додатку 1.
   2.1.3. Систематичне спостереження  з  метою  забезпечення
проектного  режиму роботи, своєчасного виявлення та усунення
пошкоджень здійснюється:
   за роботою міжгосподарської мережі, гідротехнічних споруд і
водогосподарських  об'єктів  -  спеціалістами  експлуатаційних
організацій, на балансі яких вони перебувають;
   за роботою    внутрішньогосподарських    систем    -
землекористувачами  і  власниками  землі  або  спеціалістами
експлуатаційних організацій при укладенні договорів з ними на
ремонт і технічне обслуговування систем.
   Дані спостереження заносяться до Журналу з  нагляду  за
технічним станом меліоративних систем та споруд (додаток 2) і
використовуються як первинні вихідні дані для прийняття рішень про
проведення ремонту.
   2.1.4. Періодичні обстеження проводяться не рідше двох разів
на  рік  (до і після вегетаційного періоду) для визначення
технічного стану і уточнення видів та обсягів ремонтних робіт, а
також термінів їх виконання.
   2.1.5. При періодичному обстеженні систем і споруд візуально,
а при потребі, інструментально перевіряють і визначають таке:
   стан каналів, дамб, експлуатаційних доріг, обсяги замулення
та заростання зрошувальних і осушувальних каналів та водоприймачів
з нанесенням фактичних відміток на поздовжні та поперечні профілі;
   стан залізобетонних, бетонних і металевих конструкцій та їх
елементів (наявність порожнеч за  стінками  споруд,  тріщин,
розмивів, сповзання грунту);
   роботу затворів,   підйомників,   гідромеханічного   і
вантажопідйомного обладнання. Особливу увагу звертають на стан
найбільш зношуваних деталей;
   обсяги руйнування кріплення укосів гребель, дамб, захисних
валів і каналів;
   наявність фільтрації  через  тіло  греблі  і дамби, під
флютбетами і за стінками споруд;
   наявність течі води в закритих і лотокових зрошувальних
системах, герметичність у напірних трубопроводах насосних станцій;
   справність закритих  дренажних  систем,  наглядових  і
поглинальних колодязів і гирл та обсяги їх замулення;
   наявність і  роботу  гідрометричних  споруд  і  засобів
водообліку, їх комплектність;
   стан мостів  та  полотна експлуатаційних доріг, а також
наявність обладнання і дорожніх знаків;
   наявність та  стан  маркування  гідротехнічних  споруд,
кілометрових і пікетних знаків на каналах,  дамбах,  гирлах
дренажних колекторів;
   стан меліорованих площ, наявність місць застоювання води і
вимочення  посівів,  справність  та  необхідність  створення
водостічних улоговин, воронок і борозен, поглинальних колодязів,
проведення експлуатаційного планування, глибокого розпушення та
інших видів робіт;
   інші показники  технічного  стану  споруд,  конструкцій,
обладнання, що входять до складу систем і гідротехнічних споруд
(запірна і регулювальна арматура в колодязях, колодязі, вантузи,
гідранти на закритих системах та інше).
   2.1.6. Після стихійного лиха або аварій (повені, землетруси,
ураганні вітри та інше) проводиться  позачергове  обстеження
спеціально створеними при експлуатаційних організаціях комісіями.
До їх складу входять спеціалісти землекористувачів, проектних
організацій,  власники  землі,  а також представники органів
місцевого самоврядування та виконавчої влади.
   2.1.7. На  водосховищах і великих ставках, магістральних
закритих металевих і залізобетонних трубопроводах, гідротехнічних
спорудах та інших відповідальних об'єктах з підвищеною екологічною
небезпекою установлюється особливий режим нагляду і обстеження за
допомогою геодезичних та інших інструментів і приладів. Строки
спостереження і обстеження визначаються керівником експлуатаційної
організації на підставі правил експлуатації таких об'єктів.
   2.1.8. Результати періодичних  і  позачергових  обстежень
оформлюються актом. Акт обстеження технічного стану меліоративної
мережі  і  споруд  (додаток  3)  затверджується  керівником
експлуатаційної організації або землекористувачем (у залежності
від того, на чиєму балансі перебуває об'єкт).
   2.1.9. З  метою  забезпечення  надійної  та  безпечної
експлуатації меліоративної системи, споруди її власник повинен за
підсумками обстеження вжити необхідних та своєчасних заходів щодо
ремонту, відбудови окремих конструктивних елементів або системи чи
споруди в цілому.
   2.2. Технічний догляд
   2.2.1. Технічний догляд - проведення невеликих обсягів робіт,
що виконуються в процесі поточної експлуатації і спрямовані на
підтримку систем і  споруд  у  стані  готовності  виконання
функціональних завдань, пов'язаних з пропуском повені, підготовкою
систем і споруд до вегетаційного періоду та забезпечення їх
робочого стану протягом року. Перелік основних видів робіт при
технічному догляді наведено в додатку 4.
   2.2.2. Технічний  догляд  за  меліоративними системами і
гідротехнічними спорудами здійснюють оглядачі, машиністи насосних
станцій,  бригади, ланки, які мають спеціальну підготовку і
відповідають за технічно справний стан закріплених за ними споруд,
агрегатів, елементів або системи в цілому.
   3. Обстеження, оцінка технічного стану та паспортизація
    особливо відповідальних водогосподарських об'єктів
   3.1. Водогосподарські об'єкти незалежно від їх призначення,
форми власності, класу капітальності, економічного стану власника,
технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням з метою
оцінки їх технічного стану, а також ужиття обгрунтованих заходів
щодо  забезпечення  надійності  та  подальшої  їх  безпечної
експлуатації.
   3.2. Власник меліоративної системи (споруди) у терміни і
випадках, зазначених у пунктах 3.6, 3.7, зобов'язаний забезпечити
обстеження об'єктів меліоративних систем (споруд).
   3.3. Обстеження,  оцінка технічного стану та діагностика
водогосподарських об'єктів, споруд як самостійний вид  робіт
виконується спеціалізованими водогосподарськими організаціями, які
займаються експлуатацією цих об'єктів, споруд і на балансі яких
вони перебувають. Проведення обстежень та паспортизація особливо
відповідальних об'єктів, споруд (головних  насосних  станцій,
об'єктів інженерної інфраструктури загальнодержавних меліоративних
систем, водосховищ) проводиться водогосподарською організацією, на
балансі  якої  перебуває  об'єкт,  споруда  із  залученням
спеціалізованих  організацій,  право  яких  на  виконання
спеціалізованих  видів  робіт  у проектуванні та будівництві
підтверджене ліцензією з зазначенням у додатку до ліцензії саме
тих типів споруд та їх конструкцій, які в кожному конкретному
випадку необхідно обстежувати та паспортизувати. Перелік цих
об'єктів щодо кожної експлуатаційної організації визначається і
затверджується наказом організації вищого рівня.
   3.4. З  метою  оцінки технічного стану та паспортизації
особливо важливих водогосподарських об'єктів рекомендується для
кожної споруди обстежувати (оцінювати):
   техногенні зміни навколишнього середовища;
   інженерно-геологічні умови;
   хімічний склад грунтових вод;
   конструкції та споруди, що захищають гідротехнічні об'єкти
від небезпечних геологічних процесів;
   підземні несучі, огороджувальні та гідроізолюючі конструкції;
   антикорозійний захист конструкцій;
   теплотехнічні, сантехнічні  та  вентиляційні  системи  й
обладнання.
   3.5. Обстеження та паспортизація споруд повинні виконуватись
регулярно  (планове  обстеження),  з  періодичністю,  яка
встановлюється у відомчих правилах (інструкціях) з експлуатації
споруд.
   3.6. Потреба в позачергових обстеженнях як самостійному виді
робіт визначається власником споруди, системи. Такі обстеження, як
правило, необхідно виконувати додатково до планових у таких
випадках:
   при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або
частин споруд;
   при суттєвих змінах, передбачених проектом навантажень та
впливів;
   при плануванні  капітального  ремонту,  реконструкції або
технічного переозброєння;
   на вимогу представників органів державного нагляду.
   3.7. Для проведення обстеження власник системи, споруди видає
наказ (розпорядження) по підприємству (організації) з визначенням
об'єктів, що підлягають обстеженню; видів та термінів обстеження;
джерела  фінансування  та  осіб,  які  відповідають  за
організаційно-технічне забезпечення зазначених робіт.
   3.8. Власник меліоративної системи (споруди) при організації
та проведенні обстежень несе відповідальність за:
   дотримання термінів та видів обстежень;
   своєчасне укладення договорів та повне фінансування робіт з
обстеження меліоративних систем (споруд);
   повноту та   достовірність   представленої   технічної
документації;
   своєчасне та якісне виконання рекомендацій, виданих  при
обстеженні  меліоративної системи (споруди) організацією, яка
проводила обстеження.
   3.9. Спеціальні обстеження рекомендується призначати в тих
випадках, коли даних попередніх та інструментальних обстежень
недостатньо для прийняття обгрунтованих рішень про технічний стан,
функціональну придатність та безпечність споруди.
   3.10. До спеціальних обстежень рекомендується зараховувати:
   складні інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування;
   тривалі високоточні геодезичні спостереження за просіданнями
та деформаціями;
   натурні випробування  конструкцій  та  споруд  (статичні,
динамічні, гідравлічні та ін.).
   3.11. Результати  обстежень  і  оцінки  технічного стану
водогосподарських об'єктів (споруд) рекомендується подавати у
вигляді  технічного  звіту  спеціалізованої організації, який
здається власнику споруди і використовується ним для заповнення
Паспорта технічного стану водогосподарського об'єкта (далі -
Паспорт) (додаток 5) та вжиття необхідних заходів для його
безпечної експлуатації.
   3.12. Спеціалізована організація, що  виконує  обстеження
меліоративних  систем  (водогосподарських  об'єктів),  несе
відповідальність за якість і достовірність матеріалів обстежень та
оцінку технічного стану об'єкта, що обстежується, обгрунтованість
висновків та рекомендацій.
   3.13. При  організації  та  виконанні обстежень потрібно
користуватись технічною документацією на об'єкти, що обстежуються.
Власник  меліоративної  системи  (водогосподарського  об'єкта)
зобов'язаний протягом усього терміну його експлуатації зберігати
та надавати спеціалізованій організації технічну документацію, а
також:
   типові проекти і рішення, що використовувались;
   акти робочих та державних (технічних) комісій;
   проекти ремонтів та реконструкцій, що виконувались за цей
період;
   звіти про обстеження та випробування конструкцій (елементів)
водогосподарських об'єктів (споруд);
   паспорт технічного стану будівлі (споруди).
   3.14. З  метою  забезпечення  надійності  та  безпечної
експлуатації  водогосподарського об'єкта (споруди) її власник
повинен за підсумками  обстежень  та  паспортизації  вживати
необхідних  та  своєчасних  заходів  з  ремонту  окремих її
конструктивних елементів, систем або споруди в цілому. Ремонт та
заміна несучих елементів, конструкцій споруд можуть виконуватись
тільки за  проектом,  розробленим  спеціалізованою  проектною
організацією, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт.
   3.15. При виявленні споруд або їх конструктивних елементів в
аварійному або не придатному до подальшої експлуатації стані
організація, що виконує обстеження, зобов'язана зробити відповідні
записи в Паспорті із зазначенням термінів усунення дефектів та
пошкоджень. Дані про технічний стан таких об'єктів за формою,
передбаченою Паспортом, подаються до організації вищого рівня для
внесення їх у державний реєстр аварійно небезпечних будівель та
споруд.
   3.16. Фізико-механічні характеристики несучих  конструкцій
споруд слід визначати:
   за допомогою стандартних неруйнівних методів (ультразвукових,
пластичних деформацій та ін.);
   шляхом вилучення зразків матеріалів для виконання стандартних
лабораторних випробувань.
   Вилучення зразків матеріалів слід  виконувати  тільки  з
другорядних та непорушених частин елементів споруди, конструкції.
Місця, з яких вилучені зразки, повинні бути надійно захищені і
зміцнені.
         4. Проведення ремонтних робіт
   4.1. Ремонт систем і споруд є комплексом технічних заходів,
спрямованих  на  підтримання  чи  відновлення  початкових
експлуатаційних якостей як системи або споруди в цілому, так і їх
окремих елементів і частин.
   4.2. Дані про обсяги виконаних ремонтних робіт заносяться до
Журналу з нагляду за технічним станом меліоративних систем та
споруд.
   4.3. Відомості, уміщені в Журналі, відображають технічний
стан  системи,  споруди  в  даний час, а також історію її
експлуатації. Крім того, частина цих відомостей є вихідними даними
при складанні дефектних відомостей на ремонтні роботи.
   4.4. Перелік основних робіт за видами ремонту, що виконуються
на меліоративних системах та спорудах, наведених у додатку 6, у
залежності від технічного стану поділяються на два види:
   а) поточний ремонт (за нормального і незадовільного стану);
   б) капітальний ремонт (за не  придатної  до  нормальної
експлуатації системи, споруди або окремих елементів (конструкцій).
   4.5. Поточний ремонт
   4.5.1. До поточного ремонту належать роботи із систематичного
і своєчасного захисту елементів систем споруд та інженерного
обладнання від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних
заходів та усунення дрібних пошкоджень.
   4.5.2. Роботи з поточного ремонту виконуються  регулярно
протягом  року  за  графіками,  що  складаються  фахівцями,
відповідальними за безпечність експлуатації системи, споруди,
обладнання, проведення поточних і позачергових оглядів, а також за
заявками персоналу, що експлуатує елементи системи, споруди.
   4.6. Капітальний ремонт
   4.6.1. До капітального ремонту систем і споруд належать
роботи, у процесі яких проводиться повне або часткове відновлення
споруди або окремих її елементів, заміна зношених конструкцій
споруд, трубопроводів, інженерного обладнання або заміна їх на
більш міцні й економічні, кошторисна вартість яких становить не
менше 20 відсотків від початкової балансової вартості об'єкта
ремонту. При цьому вартість повного відновлення окремих споруд,
які входять в об'єкт ремонту, може перевищувати їх початкову
вартість.
   4.6.2. При капітальному ремонті не допускається зміна траси
каналу, трубопроводу, експлуатаційних доріг з твердим покриттям,
ліній зв'язку чи електросилових ліній без узгодження з проектними
організаціями.
   4.6.3. У конкретних випадках терміни капітального ремонту
потрібно уточнювати з урахуванням експлуатаційних навантажень,
кліматичних умов та інших факторів.
   4.6.4. Капітальний ремонт може бути комплексним, що охоплює
систему чи споруду в цілому, або вибірковим - ремонт окремих
елементів  системи,  конструкцій  споруди  або окремого виду
інженерного обладнання.
   4.6.5. Вибірковий капремонт проводиться у випадках:
   якщо комплексний ремонт системи, споруди може  викликати
серйозні перешкоди в роботі землекористувачів, які займаються
виробництвом сільгосппродукції на меліорованих землях;
   при значній зношеності окремих елементів, конструкцій;
   при економічній  недоцільності  проведення  комплексного
капітального ремонту.
   4.6.6. При проведенні капітального ремонту системи (споруди)
за  рахунок  коштів,  що виділяються на капітальний ремонт,
допускається будівництво окремих додаткових споруд (конструкцій),
потреба в яких виявлена в процесі експлуатації і спрямована на
підвищення технічного рівня та експлуатаційної надійності системи
і споруд (переїзди через канали, перегороджувальні підпірні та
водовипускні споруди, перепади і бистротоки, колодязі-поглиначі,
окремі дрени, водомірні пристрої та інші споруди).
   4.7. Ремонтні роботи, які за своїм характером належать до
поточного ремонту, але виконуються в процесі капітального ремонту,
здійснюються за рахунок коштів на капітальний ремонт.
   5. Планування заходів планово-попереджувальних ремонтів
   5.1. Усі     роботи,     передбачені     системою
планово-попереджувальних ремонтів на меліоративних системах і
спорудах,  виконуються  за  річними  планами  (графіками),
затвердженими керівником (власником) організації (підприємства),
на балансі якої перебувають системи, споруди.
   5.2. У річних планах (графіках)  установлюються  терміни
проведення планових технічних оглядів, експлуатаційних заходів,
поточних і капітальних ремонтів з розподілом їх за місяцями. Плани
капітальних ремонтів складаються на конкретні об'єкти (споруди)
або окремі їх елементи.
   5.3. При розробці плану капітального ремонту враховується
періодичність його проведення (додаток 7) з поправкою на технічний
стан, кліматичні, гідрогеологічні та інші фактори.
   5.4. Плани ремонтів складаються на підставі даних технічних
оглядів меліоративних систем і споруд, описів робіт, складених у
відповідності до Опису робіт з поточного (капітального) ремонту
(додаток 8), і проектно-кошторисної документації на об'єкти у
межах лімітів фінансування, передбачених у кошторисах бюджетних
експлуатаційних    водогосподарських    організацій    та
виробничо-фінансових планах землекористувачів.
   5.5. У планах поточного ремонту міжгосподарської мережі і
споруд на ній передбачається до 20% коштів  для  виконання
непередбачених (аварійних) робіт.
   5.6. Для включення в річний план ремонтних робіт конкретних
об'єктів, які потребують капітального ремонту міжгосподарських
меліоративних фондів, водогосподарські організації у 15-денний
термін  після  одержання  лімітів  фінансування  подають  на
затвердження Держводгоспу пооб'єктні титульні списки капремонту.
   5.7. Річні плани капітального ремонту конкретних об'єктів
складаються у грошовому еквіваленті та натуральних показниках і
повинні містити:
   затверджений керівником організації (підприємства) титульний
список об'єктів ремонту;
   найменування і обсяги робіт за кожним об'єктом;
   кошторисну вартість робіт;
   календарні графіки ремонтів;
   потребу в  основних  будівельних  матеріалах, транспорті,
засобах механізації і трудових ресурсах.
   5.8. У разі потреби дозволяється внесення змін у річні плани
ремонтних робіт на підставі додаткових угод між експлуатаційними
організаціями і замовниками, а також у зв'язку із зміною лімітів
фінансування, стихійними лихами, виникненням аварійних ситуацій.
   5.9. Для  ліквідації  аварійних  пошкоджень на системах,
спорудах створюється аварійний запас матеріалів. Норми аварійного
запасу матеріалів (додаток 9) розраховуються на 1 млн.грн. у
відсотках від балансової вартості основних меліоративних фондів.
   5.10. Пошкодження непередбаченого чи аварійного характеру
ліквідуються у першу чергу, а в разі загрози для працюючого
персоналу  -  негайно з одночасним оформленням виконавчої і
подальшим  оформленням  проектно-кошторисної  документації  та
коригуванням плану ремонтних робіт.
          6. Фінансування системи ППР
   6.1. Джерелом покриття витрат на здійснення системи ППР
(нагляд, догляд, обстеження, проведення поточних та капітальних
ремонтів) є бюджетні асигнування та кошти власників меліоративних
об'єктів.
   6.2. Розподіл  видатків  системи ППР здійснюється шляхом
планування комплексу витрат:
   на проведення  капітального  ремонту  у відповідності із
затвердженою проектно-кошторисною документацією;
   на поточний ремонт на основі описів, поточних і позачергових
оглядів об'єктів, споруд та оцінних відомостей;
   на об'єктах внутрішньогосподарських меліоративних систем у
відповідності з Тимчасовим положенням про технічне обслуговування
внутрішньогосподарських меліоративних систем України.
   6.3. Роботи  з  технічного  обслуговування  і  ремонту
внутрішньогосподарської  мережі  та  споруд,  виготовлення
проектно-кошторисної  документації  здійснюються  на  підставі
договору між водогосподарською організацією і землекористувачами
за рахунок коштів замовника.
   6.4. Видатки   на   проведення   ремонтних   робіт
(проектно-вишукувальні, технагляд, придбання  устаткування  та
матеріалів  тощо) визначаються розрахунково в залежності від
способу їх виконання (господарський, підрядний).
   6.5. При господарському способі виконання (власними силами
бюджетної водогосподарської експлуатаційної організації) оцінка
вартості робіт і формування витрат видатків проводиться згідно з
Порядком  визначення  вартості  ремонту  меліоративних  та
водогосподарських   систем,  об'єктів,  споруд  бюджетними
організаціями при господарському способі здійснення робіт (далі -
Порядок), затвердженим наказом Держводгоспу України від 02.03.99
N 24, та доповненнями і змінами до нього від 25.03.99, а при
виконанні робіт із залученням підрядної організації вартість
витрат визначається згідно з узгодженими договірними цінами на
підставі  загальнобудівельних  норм  (ДБН IV  16-98 част.II)
.
   6.6. Визначені  вартісні  величини  витрат  системи  ППР
розписуються у межах доведених лімітів бюджетних витрат при
проведенні їх водогосподарськими експлуатаційними організаціями
згідно з кошторисами видатків.
   6.7. Джерелами фінансування робіт з капітального ремонту
міжгосподарської мережі і споруд, розробки проектно-кошторисної
документації є бюджетні кошти.
   6.8. Роботи з поточного ремонту міжгосподарської мережі і
споруд, розробка проектно-кошторисної документації,  а  також
технічне обслуговування фінансуються з відповідного бюджету -
державного чи місцевого, за рахунок якого утримується організація
в цілому.
   6.9. Аварійний  запас  матеріалів  і  обладнання  на
міжгосподарську мережу і споруди створюється за рахунок місцевого
та державного бюджетів, а на внутрішньогосподарську мережу - за
рахунок землекористувачів. Заміна і поповнення їх здійснюються у
відповідності  з  установленими  термінами  зберігання  та
використанням за призначенням.
   7. Порядок складання і затвердження проектно-кошторисної
        документації на проведення ремонту
   7.1. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт
розробляється  в  одну стадію і повинна відповідати вимогам
ВНД-33-3.1-01-98 Положення про  склад,  порядок  розроблення,
експертизу та затвердження проектів ремонту водогосподарських і
меліоративних об'єктів, затвердженого наказом Держводгоспу України
від 26.06.98 N 70.
   Згідно з цим Положенням проектно-кошторисна документація на
об'єкти капітального ремонту затверджується:
   Держводгоспом України - на особливо важливі об'єкти, перелік
яких  щорічно  визначається  Держводгоспом,  та  на  об'єкти
розрахунковою кошторисною вартістю ремонтних робіт 30 тис.грн. і
більше;
   Рескомводгоспом АР  Крим,  облводгоспами,   басейновими
водогосподарськими  об'єднаннями,  управліннями  каналів  і
самостійними гідрогеолого-меліоративними експедиціями - на об'єкти
розрахунковою кошторисною вартістю ремонтних робіт до 30 тис.грн.
   Проектно-кошторисна документація  на  капітальний  ремонт
складних та функціонально важливих об'єктів загальною вартістю
ремонтних робіт 250 тис.грн. і більше розробляється на конкурсній
(тендерній) основі.
   Проведення конкурсів на виконання  проектно-розвідувальних
робіт  здійснюється  відповідно  до Положення про проведення
конкурсів (тендерів) на виконання проектно-розвідувальних робіт
водогосподарських  об'єктів  в  Україні  (ВКД  33-Г.1-14-96),
затвердженого наказом Держводгоспу України від 06.04.96 N 43.
   7.2. У складі проектно-кошторисної документації повинні бути:
   коротка пояснювальна записка, яка  містить  обгрунтування
проектних рішень;
   основні техніко-економічні  показники  і  положення  щодо
організації проведення ремонтних робіт;
   необхідні схеми та робочі креслення (генплан, поздовжні та
поперечні профілі тощо), які дають уявлення про характер та обсяги
виконання тих чи інших видів ремонтних робіт;
   кошторисна документація.
   7.3. Кошторисна документація складається на підставі робочих
креслень, фізичних обсягів робіт та актів обстеження технічного
стану меліоративної мережі і споруди згідно з Положенням про
склад, порядок розроблення, експертизу та затвердження проектів
ремонту водогосподарських меліоративних об'єктів.
   7.4. Відповідальність  за  якість проектної документації,
правильність визначення кошторисної вартості ремонту, дотримання
вимог будівельних норм і правил несуть її розробники та замовник.
   7.5. Розробка кошторисної  документації  здійснюється  на
підставі  діючих  розцінок,  тарифів,  нормативів трудових і
матеріальних витрат у порядку і за формами, установленими ДБН
IV-16-98, част.I  з  урахуванням  відомчих
нормативів, що розробляються організаціями Держводгоспу України.
   7.6. Кошторисна   вартість   ремонту   міжгосподарських
меліоративних  фондів,  що  здійснюється  силами  бюджетних
водогосподарських організацій, визначається згідно з Порядком.
   7.7. Обстеження,  розвідувальні  роботи  та  складання
проектно-кошторисної документації входять до складу ремонтних
робіт. Витрати на проектно-розвідувальні роботи враховуються у
зведеному кошторисному розрахунку.
   7.8. Розмір фінансування зменшується  на  суму  вартості
матеріалів, які придатні для подальшого використання чи реалізації
і які одержані від розбирання конструкцій в процесі виконання
ремонтних робіт. Ці суми вказуються за підсумками кошторисів.
   7.9. Описи  робіт  з  поточного  (капітального)  ремонту
складаються за елементами систем і споруд з виконанням, у разі
потреби, замірів у натурі і приведенням розрахунків з обсягів
робіт. До опису робіт додається коротка пояснювальна записка і
викопіювання з тієї частини виконавчої (проектної) документації,
яка відображає технічні параметри об'єкта ремонту. При вартості
робіт з поточного ремонту до  5,0  тис.грн.  виконання  їх
здійснюється на підставі затверджених описів робіт.
   7.10. При виконанні ремонтних робіт, які потребують наявності
робочих креслень, проектно-кошторисна документація складається
незалежно від вартості робіт.
   7.11. Розроблення  проектно-кошторисної  документації  на
капітальний ремонт  може  здійснюватись  як  спеціалізованими
проектними організаціями, так і проектними групами облводгоспів,
басейнових водогосподарських організацій, управлінь експлуатації,
які мають відповідні ліцензії.
      8. Організація проведення ремонтних робіт
   8.1. Капітальний ремонт міжгосподарських меліоративних фондів
(очікуваною вартістю ремонтних робіт 200 тис.грн. та більше), які
передаються для виконання підрядним способом, повинен виконуватись
на конкурсній основі. Конкурси з визначення підрядника проводяться
замовником у відповідності до Положення про проведення торгів
(тендерів) у будівництві, затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 01.09.98 N 1369.
   8.2. Виконання ремонтних робіт здійснюється у відповідності
до графіка робіт, який складає виконавець.
   8.3. Ремонтно-будівельні  роботи  повинні  проводитись  з
додержанням діючих правил техніки безпеки, правил протипожежної
охорони, виробничої гігієни та охорони навколишнього природного
середовища.
   8.4. Якщо здійснюється ремонт великих чи складних об'єктів
або об'єктів, що перебувають в складних гідрогеологічних умовах,
то розробляється проект організації виконання робіт. Потребу його
розробки визначає виконавець ремонту.
   8.5. Технічний контроль, нагляд за якістю  і  термінами
виконання  ремонтних  робіт  здійснюються силами виконавця і
замовника.
   8.6. У  процесі  капітального  ремонту  систем і споруд
проводиться проміжне приймання і огляд прихованих робіт, а також
робіт, від якості виконання яких залежить працездатність системи
або її конструктивних елементів.
   Проміжний огляд призначається також у разі виявлення дефектів
на об'єктах, які ремонтуються. Результати огляду оформляються
актами.
          9. Приймання ремонтних робіт
   9.1. Приймання в експлуатацію закінчених капітальним ремонтом
об'єктів здійснюють комісії, які призначаються замовником. Комісія
здійснює  свою діяльність у відповідності до ДБН А.3.1-3-94
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні
положення.
   9.2. На підставі огляду об'єкта в натурі комісія складає акт
прийняття об'єкта ремонту (додаток 11).
   9.3. Виконавець при здачі капітально відремонтованих об'єктів
подає комісії технічну документацію, яка складається з:
   проектно-кошторисної документації  (виконавчі  креслення,
кошториси);
   журналу виконання робіт;
   актів проміжних приймань і оглядів;
   актів приймання прихованих робіт.
   9.4. Технічна документація з виконаних робіт і акти приймання
відремонтованих  об'єктів  зберігаються  в  експлуатаційній
організації.
   10. Організація постачання матеріалів і запасних частин
   10.1. Відповідно  до планів ремонтів розробляються плани
матеріально-технічного постачання,  розраховується  потреба  в
матеріалах, устаткуванні, запасних деталях.
   10.2. Потребу в запасних деталях і матеріалах для ремонтних
робіт визначають на підставі виробничих норм витрат матеріалів і
запасних частин.
   10.3. Необхідні для виконання ремонтних і профілактичних
робіт матеріали, запасні частини й устаткування комплектуються
експлуатаційними водогосподарськими організаціями, як правило, за
прямими договорами з підприємствами-виготовлювачами і лише в
окремих  випадках через посередницькі структури на тендерній
основі.
   10.4. Для заміни зношених деталей та вузлів устаткування при
проведенні технічного обслуговування в організаціях створюється
технічний запас змінних частин і матеріалів та запас деталей,
устаткування, матеріалів, які використовують в аварійних випадках.
   10.5. Замінені деталі, устаткування та матеріали з технічних
запасів і запасів, призначених для аварійних випадків, повинні
негайно поповнюватися.

 Начальник Управління експлуатації
 водогосподарських систем
 Держводгоспу України                   В.Земба
                    Додаток 1
              до пункту 2.1 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
           Перелік основних видів нагляду

N з/п Види робіт та заходів Строки виконання
1 2 3
1 Охорона меліоративної мережі, гідротех- нічних споруд, насосних станцій, став- ків, водосховищ, трубопроводів, дощу- вальних машин. Установлення й утримання вказівних, попереджувальних, дорожніх і геодезичних знаків, пояснювальних стен- дів. Проведення роз'яснювальної роботи з населенням про потребу бережливого ставлення до меліоративних систем і во- догосподарських об'єктів постійно
2 Огляд та інструментальна перевірка тех- нічного стану мережі і ГТС, складання дефектних актів та актів технічного стану за 20-30 днів до початку повені та вегетаційного періоду, а також після пропуску повені та закінчення поливного сезону
3 Контроль за меліоративним станом і ви- користанням меліорованих земель відпо- відно до рекомендацій. Ведення пооб'єк- тних схем з нанесенням посівів, місць вимочення культур і потреби проведення ремонтних робіт. Заміри рівнів грунто- вих вод у наглядових колодязях, витрат води на гідромеліоративних створах, во- логості грунту і спостереження на агро- метеопостах квітень - жовтень
4 Виконання контрольних нівелювань з на- несенням на профіль проектних і фактич- них відміток: гребель і дамб водоприймачів і каналів вересень - листопад один раз на 5 років
5 Спостереження за роботою дощувальних машин і поливної техніки, забезпечення їх якісної роботи (розподілення та по- дання води, обстеження трас напірних трубопроводів і відкритих каналів, контроль за робочим тиском, строками і нормами поливів) постійно в період роботи
6 Контроль за додержанням протипожежних заходів на осушуваних торф'яниках квітень - жовтень
7 Забезпечення чергування експлуатаційно- го персоналу і технічних засобів на відповідальних спорудах у період проходження повені
                    Додаток 2
              до пункту 2.1 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
        Журнал з нагляду за технічним станом
         меліоративних систем та споруд
  Роз'яснення щодо заповнення форм обліку і контролю роботи
     меліоративних систем та водогосподарських споруд
            Загальні положення
   Журнал з нагляду за технічним станом меліоративних систем та
водогосподарських споруд складається з форм обліку і контролю
роботи їх окремих елементів, дільниць, споруд, обладнання.
   При веденні журналу фіксується експлуатаційний режим роботи
меліоративної системи, її елементів,  споруд,  обладнання  і
пошкодження,  що  виникають  при цьому (деформації, відмови,
руйнування), які потребують капітального, поточного або аварійного
(непланового) ремонту. При заповненні журналу враховується наявна
документація про роботу меліоративних систем і споруд.
   Форми обліку і контролю заповнюють спеціально призначені
наказом працівники, які несуть відповідальність за підтримання
закріплених за ними споруд, ділянок, елементів чи в цілому
меліоративних систем в робочому стані.
   Ці особи  керуються цим роз'ясненням та іншими наявними
матеріалами з цього питання і проходять інструктаж із заповнення
форм обліку.
   Облік експлуатаційного  режиму  роботи  і  контролю  за
меліоративними  системами  і  спорудами в залежності від їх
призначення здійснюється щоденно, за декадами, раз на місяць і
т.ін. Періодичність обліку встановлює керівник водогосподарської
експлуатаційної організації, землекористувач, на балансі якого
перебувають ці системи і споруди.
   Записи в журналі про пошкодження та руйнування  повинні
використовуватись при періодичних обстеженнях гідромеліоративних
систем і споруд для планування капітального і поточного ремонтів
на наступні роки.
   У кінці звітного року журнал з нагляду за технічним станом
гідромеліоративних   систем   і  водогосподарських  споруд
комплектується формами обліку і контролю за ділянками, елементами
і т.ін. меліоративної системи чи споруди.
            Порядок заповнення
   1. Колонка  2. Указується найменування ділянки, споруди,
трубопроводу, елемента меліоративної системи і споруди або системи
в цілому, за якими ведеться нагляд.
   Наприклад, МК - 1 від ПК 0 до ПК 12;
        дюкер N 1.
   2. Колонка 3. Указується рік уведення в експлуатацію споруди
чи системи, об'єкта в цілому.
   3. Колонка 4. Указується балансова вартість кожної споруди
(елемента) у відповідності з бухгалтерськими даними.
   4. Колонка 5. Указується матеріал споруди.
   Наприклад, канал у земляному руслі, з/б плити, лотоки і т.ін.
        насосна станція - цегляна,  збірний залізобетон,
        моноліт.
   5. Колонка  6.  Зазначаються  протяжність,  пропускна
спроможність, потужність (кВт), продуктивність та інші дані в
залежності від призначення даної споруди, ділянки, елемента.
   6. Колонки 7, 8, 9, 10 заповнюються на підставі планових
даних на поточний рік.
   Наприклад, колонка 7 - 15 тис.грн.;
        колонка 8 - заміна сталевої труби діаметром
              700 мм - 540 м;
        колонка 9 - 4 тис.грн;
        колонка 10 - промивання трубопроводу, відриття
               ділянок трубопроводу в місцях
               протікання; заварювання 5 стиків
               сталевих трубопроводів.
   7. Колонки 11 і 12. Указуються місце і час руйнування
(пошкодження, деформації, відмови).
   8. Колонка  13.  Указуються  зовнішні  ознаки руйнування
(деформації, відмови).
   Наприклад, вимочування, припинення подачі води до дощувальної
        машини "Фрегат" N 1. Імовірна причина -  корозія
        (запуск насоса здійснено при закритій засувці
        і т.ін.).
   9. Колонка 14. На підставі колонки 13 визначається склад
робіт та вид ремонту: поточний, капітальний, аварійний.
   Наприклад, заміна сталевої труби діаметром 300 мм, довжиною 3
        м. Вид ремонту - поточний.
   10. Колонки 15 і 16 заповнюються на підставі фактичних даних
виробничих форм звітності.
           Облік і контроль роботи

__________________________________________________________________
 (найменування дільниці, споруди і т.ін., меліоративної системи,
           об'єкта, господарства)
N з/п Найменування ділянки, спо- руди, елемен- та, обладнан- ня і т.ін. Рік уведення в експ- луатацію Балансо- ва вар- тість (тис. грн.) Мате- ріал Парамет- ри за проек- том, тех.умо- вами Плановий обсяг робіт
капітальний ремонт поточний ремонт Пошкодження і відмови Фактичні дані про виконані роботи
обсяг (тис. грн.) основний склад робіт обсяг (тис. грн.) основний склад робіт місце, N пі- кету, км і т.ін. час (мі- сяць, число) зовнішні ознаки та ймовірна причина передбачу- ваний вид ремонту та склад робіт
дата за- кінчення ремонту вид ремонту та його вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                    Додаток 3
              до пункту 2.1 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
                 Затверджую
              ______________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові,
              підпис)
              "___"___________________ 200 р.
        Акт обстеження технічного стану
        меліоративної мережі і споруди
   Комісія в складі ____________________________________________
__________________________________________________________________
"___"_______________ 200 р. провела обстеження технічного  стану
меліоративної системи в сільськогосподарському підприємстві ______
_________________________________________________________________.
У результаті обстеження і контрольних вимірів у натурі встановлено
таке :
Найменування об'єкта, паспортна площа, господарст- во, район Рік уведення в експлуата- цію, поча- ткова ба- лансова вартість (рік/ тис.грн.) Перелік оглянутих споруд, конструк- цій, об- ладнання і місце- знаход- ження Рік і вид попереднього ремонту, відновлю- вальна вартість, (рік/ тис.грн.) Опис виявле- них дефектів Найменуван- ня робіт з ліквідації дефектів Обсяг робіт Вид ремонту
1 2 3 4 5 6 7 8 9

             Голова комісії __________________________
             Члени комісії ___________________________

Примітка. Даний акт технічного стану є документом, на підставі
     якого формуються плани проектно-розвідувальних робіт.
     Щодо міжгосподарської мережі і споруд акт затверджується
     керівником  експлуатаційної  організації,  а  щодо
     внутрішньогосподарської - землекористувачем.
   Акт складається в трьох примірниках і передається по одному
примірнику  проектній  групі,  експлуатаційній  організації,
господарству.

                    Додаток 4
              до пункту 2.2 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
           Перелік основних видів
          робіт при технічному догляді

N з/п Види робіт Строки виконання
1 2 3
1 Підготовка меліоративних систем до пропуску весняної повені  
1.1 Підготовка каналів і гідротехнічних споруд (да- лі - ГТС) до пропуску весняної повені (очищення прольотів мостів і труб-переїздів на каналах від льоду, снігу і сторонніх предметів, звіль- нення від заторів у гирлах провідних каналів, місцях можливого пошкодження каналів, дамб і гребель, а також поблизу гідротехнічних споруд) 20-30 днів до початку повені
1.2 Підготовка польдерних насосних станцій (пере- вірка технічного стану споруд, каналів, решіток усмоктувальних трубопроводів, очищення аванка- мери та підвідного каналу від наносів та сміт- тя) те саме
1.3 Підготовка ставів і водосховищ до пропуску вес- няної повені. Зниження в разі потреби рівнів води в них, випробування підйомно-щитового об- ладнання, створення аварійного запасу матеріа- лів те саме
2 Пропуск весняної повені і скидання талих вод з меліорованих земель (попередження розмивів ка- налів і дамб, підмивів і обходів повеневими во- дами ГТС, ремонт воронок, інші заходи) у період проходження повені
3 Підготовка споруд і каналів осушувально-зволо- жувальних систем до вегетаційного періоду за 15-30 днів до початку сівби
3.1 Підготовка до вегетаційного періоду водопідпір- них і водорегулювальних споруд на каналах та дренажних лініях (очищення від сміття і мулу, змащування редукторів і гвинтів, перевірка ро- боти підйомних механізмів, ущільнень щитів, затворів та ін.) за 15-30 днів до початку сезону
4 Післяповеневе очищення каналів, ГТС (усунення перекатів, обвалів, сторонніх предметів, від- новлення працездатності гирл закритих систем, зміна фільтрувальних пробок колодязів-поглину- вачів та ін.) після проходження повені
5 Розконсервація, монтаж і випробування насосних агрегатів, трубопроводів і споруд зрошувальних систем (огляд трубопроводів, колодязів і арма- тури, рибозахисних споруд). Монтаж знятих на зиму вимірювальних приладів, перевірка роботи засувок, вантузів, гідрантів і т.ін. Очищення та фарбування арматури, заміна сальників та прокладок. Очищення від мулу і сміття водоприй- мальних колодязів та інших споруд і т.ін.) за 7-10 днів до подачі води
6 Розконсервація, монтаж і випробування поливного обладнання те саме
7 Грейдерування проїжджої частини доріг, гребель і дамб постійно протягом сезону
8 Очищення каналів і ГТС від обвалів і сторонніх предметів те саме
9 Фарбування (побілка) металоконструкцій, бетон- них, цегляних, дерев'яних поверхонь ГТС та ін- ших споруд те саме
10 Обкошування каналів, гребель, дамб і кюветів доріг від рослинності у період цвітіння і серпень- жовтень
11 Нагляд за роботою зрошувальної і поливної тех- ніки в період поливу і забезпечення їх працез- датності (розподіл і подача зрошувальної води, підключення і відключення дощувальних машин, обстеження траси напірних трубопроводів, конт- роль за робочим тиском, контроль строків і норм поливів) постійно
12 Підтримання в справному стані споруд і поливної техніки на зрошувальній мережі, робочого стану насосно-силового обладнання та ін. постійно
13 Контрольне нівелювання споруд, гребель, дамб серпень- жовтень
14 Демонтаж та консервація поливного обладнання і вимірювальних приладів жовтень- листопад
15 Консервація ГТС на зиму жовтень
16 Обстеження меліоративної мережі і споруд на ній, складання актів технічного стану до 15 листопада
17 Укладення договорів на ремонт, експлуатаційні та інші види робіт жовтень- грудень
18 Підготовка систем до роботи в зимовий період (позначення трас каналів і доріг, установлення віх на гідрантах, колодязях та інших відпові- дальних спорудах) те саме
                    Додаток 5
              до пункту 3.11 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
               Паспорт
      технічного стану водогосподарського об'єкта
01. Назва організації повна  
коротка  
02. Назва об'єкта  
           1. Дані про організацію

1.1. Міністерство (інший центральний орган виконавчої влади)
   _____________________________________________________________
1.2. Індекс і поштова адреса _____________________________________
1.3. Ідентифікаційний код ________________________________________
1.4. Форма власності _____________________________________________
         2. Загальні відомості про об'єкт

2.1. Інвентарний номер об'єкта ___________________________________
2.2. Призначення _________________________________________________
2.3. Категорія об'єкта за надійністю _____________________________
2.4. Рік будівництва _____________________________________________
2.5. Проектна організація ________________________________________
2.6. Балансова вартість __________________________________________
2.7. Основні технічні дані і параметри ___________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
2.8. Дата складання паспорта _____________________________________
2.9. Організація, яка здійснювала будівництво об'єкта ____________
   _____________________________________________________________
2.10. Організація, що провела обстеження для паспортизації:
   2.10.1. Назва ______________________________________________
   2.10.2. Ідентифікаційний код _______________________________
   2.10.3. Ліцензія ___________________________________________
2.11. Періодичність планових обстежень, років ____________________
2.12. Останнє обстеження проведено:
   2.12.1. Організація, що провела обстеження__________________
   2.12.2. Ідентифікаційний код _______________________________
   2.12.3. Ліцензія ___________________________________________
   2.12.4. Дата проведення обстеження _________________________
       3. Технічний стан об'єкта та висновки
         щодо його подальшої експлуатації

3.1. Технічний стан основ та конструктивних елементів за частинами
   об'єкта:
Частина об'єкта, основи та конструктивні елементи Матеріал
   Дається одна з чотирьох оцінок стану: 1 - нормальний; 2 -
задовільний; 3 - не придатний для нормальної експлуатації; 4 -
аварійний.

3.2. Технічний стан споруди в цілому _____________________________
3.3. Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення:
Виявлений дефект Рекомендований термін усунення Відмітка про усунення
3.4. Оцінка потенційних наслідків можливих аварій:
   3.4.1. Загроза життю та здоров'ю працюючих на об'єкті ___чол.
   3.4.2. Загроза населенню, що мешкає поблизу об'єкта, ____чол.
   3.4.3. Негативний вплив на прилеглу територію (затоплення,
недополивання та ін.)
            4. Інші відомості

4.1. Характерні інженерно-геологічні розрізи.
4.2. Конструктивна схема об'єкта (план, розріз).
4.3. Відомості про реконструкцію, технічне переозброєння.
4.4. Наявність підйомно-транспортних пристроїв та механізмів.
4.5. Проектні дані про допустимі корисні навантаження на основні
   несучі елементи споруди.

 Власник споруди (керівник організації)     (підпис)
 Керівник групи обстеження            (підпис)
 Представник територіального органу
 Держнаглядохоронпраці              (підпис)
   Дата обстеження
   Паспорт технічного стану складається на водосховища, захисні
дамби, насосні станції з витратою понад 1 куб.м/с.
                    Додаток 6
              до пункту 4.4 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
      Перелік основних робіт за видами ремонту, що
    виконуються на меліоративних системах та спорудах

Поточний ремонт Капітальний ремонт
1 2
1. Споруди на водосховищах та річках
1.1. Чаша водосховища
Очищення від сплавин, рослинності і сміття Заміна зношених кріплень берегів в обсязі понад 20% від загальної площі кріплення
Виправлення пошкоджень у берегових кріпленнях в обсязі до 20% від загальної площі кріплення Заміна зношених біологічних, дерев'яних, кам'яних кріплень берегів на бетонні або залізобетонні в обсязі понад 20% (за один раз) від загальної площі кріплення Очищення ложа водосховища в обсязі "мертвого об'єму"
1.2. Греблі та дамби (земляні, залізобетонні, бетонні і кам'яні)
Усування тріщин, вимоїн, порожнеч у тілі гребель і дамб Ремонт дренажу з повною або частковою заміною його елементів
Виправлення пошкоджень у кріпленнях укосів і греблі в обсязі до 20% загальної площі кріплення Заміна зношених кріплень укосів гребель в обсязі понад 20% від загальної площі кріплення Заміна зношених кріплень укосів гребель з недовговічних матеріалів (біологічних, дерев'яних та інших) на бетонні або залізобетонні Ремонт водовипусків і водоскидних споруд при греблях (труби, запірна арматура і т.ін.) Будівництво водозливної споруди
1.2.1. Земляні
Усунення деформацій на укосах і гребенях Досипка оплилих і деформованих укосів гребель та дамб до проектних відміток на площі не більше 20% від загальної площі укосів Дернування та посів трав Проведення протифільтраційних заходів (досипання, розширення профілю греблі за допомогою призми, укладання поліетиленової плівки і т.ін.) Кріплення верхнього б'єфу кам'яним накидом, залізобетонними плитами на щебені та блоками Улаштування проїжджої частини гребель і дамб
1.2.2. Залізобетонні, бетонні та кам'яні
Очищення і заміна решіток та сіток Відновлення захисного шару (гідроізоляція, антикорозійний захист і т.ін.) у підводних частинах
Очищення колодязів і камер, закритого дренажу та оглядових колодязів від сміття, наносів і т.ін.  
Ремонт службових містків та решіток  
Ремонт металевих та заміна дерев'яних шандорів  
Відновлення захисного шару (гідроізоляція, антикорозійний захист і т.ін.) у надводних частинах  
1.3. Водоприймачі осушувальних систем
Очищення русла від наносів, усунення перекатів, зсувів та завалів, видалення водяної рослинності Приведення до потрібних розмірів водоприймачів з відновленням поздовжнього і поперечного профілів
Вирубування дерев і чагарників, що зменшують площу живого перерізу водоприймача Збільшення ухилу річки-водоприймача шляхом її спрямлення
Відведення поверхневих вод на відрегульованих ділянках водоприймачів шляхом створення воронок та їх закріплення Кріплення ділянок берегів водоприймачів, що розмиваються: а) заміна зношеного кріплення більше 20% від загальної площі кріплення; б) заміна кріплення (біологічного, дерев'яного, кам'яного) на бетонне, залізобетонне та інше, влаштування кріплення в обсязі 20% (одноразово) від загальної площі ділянок водоприймачів, що розмиваються
1.4. Водозабірні споруди, водовипуски і водоскиди
Усунення тріщин, каверн та вибоїн Видалення зруйнованих частин споруди
Виправлення пошкоджень у кріпленнях укосів Відновлення споруд з необхідним їх розбиранням та випрямленням основ і зворотних фільтрів
Відновлення захисного шару в надводній частині залізобетонних та бетонних споруд Заміна спрацьованих кріплень укосів більше 20% від загальної площі кріплення
Досипання грунту з трамбуванням за опори та відкрилки Заміна пошкоджених елементів льодорізів Заміна кріплень укосів (біологічних, дерев'яних, кам'яних) на бетонні, залізобетонні та інші в обсязі більше 20% (одноразово) від загальної площі кріплення
Відновлення планування біля споруди Відновлення захисного шару в підводних частинах бетонних і залізобетонних споруд Ін'єкція розчином, силікатизація, цементація
1.5. Тунелі
Очищення від наносів і сміття водовідвідних каналів, колодязів, штолень, лотоків і свердловин Цементація тріщин у стінах і склепіннях, нагнітання цементного розчину за облицювання, силікатизація прилеглого до облицювання грунту для усунення фільтрації води
Розчищення і усунення тріщин, каверн і вибоїн у блоках облицювання тунелю, тюбінгах і порталах; торкретування внутрішньої поверхні облицювання Часткове або повне перекладання тюбінгів тунелю і блоків порталів; забивання швів розчином після перекладання блоків і тюбінгів; торкретування внутрішньої поверхні
Очищення і дрібні виправлення дренажних конструкцій Ремонт і заміна дренажних конструкцій
Установлення на місце окремих випалих блоків облицювання тунелю і порталів  
Ремонт гідроізоляції методом ін'єкції на площі не більше 20 кв.м при кількості місць фільтрації не більше двох Ремонт гідроізоляції на площі більше 20 кв.м при кількості місць фільтрації більше двох
1.6. Відстійники
Очищення від наносів і сміття Відновлення (заміна) облицювання на пошкоджених ділянках
Відновлення захисного шару Відновлення захисного шару в підводній частині споруди
Замазування тріщин, каверн і вибоїн Поліпшення конструкції регуляторів та скидних споруд відстійників
2. Відкриті канали (зрошувальна, осушувальна, колекторно-дренажна і скидна мережа)
2.1. Канали в земляному руслі
Очищення від рослинності і сміття Надання каналам проектних розмірів і ухилів
Розбирання перемичок, видалення топляка Очищення від наносів: а) зрошувальних каналів - при замуленні до 30% робочого поперечного перерізу каналу; б) осушувальних каналів - при замуленні до 10% робочого поперечного перерізу каналу; в) колекторно-дренажних каналів - при замуленні до 20% робочого поперечного перерізу каналу Виправлення пошкоджень в укосах і їх кріпленні до 20% від загальної площі кріплення Усунення зсувів з виправленням укосів і закріплення їх дерном чи засівом трави Здійснення заходів до скорочення витрат води на фільтрацію: ущільнення грунту, облицювання ложа глиною та ін. Обкошування укосів берм каналів від трав'яної рослинності, вирублення і зрізування чагарників Виправлення плотових, фашинних та дощатих стінок Переміщення та розрівнювання кавальєрів Планування берм і смуг відчуження у приканальний зоні Зміна траси каналів (більше 20% від загальної довжини) на окремих ділянках меліоративних систем (спрямлення, закільцьовування, обхід несприятливих ділянок і т.ін.) з ремонтом або переобладнанням елементів системи (чеків, споруд), яких зачепила зміна трас каналів за узгодженням з землекористувачами У разі складних інженерно- геологічних умов (зсуви, обвали, виклинювання грунтових вод і т.ін.) та з інших технічних причин допускається зміна проектних параметрів за узгодженням із землекористувачами Улаштування перепадів або бистротоків у місцях розмивів каналів Заміна на міжгосподарських та внутрішньогосподарських каналах морально і фізично застарілих споруд на споруди із довговічних матеріалів з поліпшеними технічними параметрами Закріплення увігнутого берега (укосу) або збільшення радіуса заокруглення в разі розмиву Заміна зношених кріплень укосів більше 20% від загальної площі кріплення Заміна кріплення (біологічного, дерев'яного, кам'яного) на бетонне і залізобетонне в обсязі не менше 20% (одноразово) від загальної площі кріплення Улаштування додаткових пішохідних містків, перегонів для тварин, водопоїв і переїздів з кріпленням при потребі залізобетонними плитами у верхньому і нижньому б'єфах Очищення каналів від наносів: а) зрошувальних каналів - при замуленні більше 30% робочого поперечного перерізу; б) осушувальних каналів - при замуленні більше 10% робочого поперечного перерізу каналу; в) колекторно-дренажних каналів - при замуленні більше 20% робочого поперечного перерізу каналу
2.2. Канали облицьовані
Очищення каналів від наносів, рослинності і сміття Заміна зношеного облицювання більше 20% від загальної площі
Перекладання в нормальне положення просілих або зрушених плит облицювання збірної конструкції Розбирання дренажу, сортування, промивання і укладання дренувальних матеріалів
Розчищення та замазування тріщин, каверн і вибоїн залізобетонних та бетонних облицювань Заливання пошкоджених швів з наступним торкретуванням Відновлення захисного шару в підводній частині залізобетонного облицювання Повне відновлення кам'яних, глиняних та інших облицювань
Відновлення захисного шару в надводній частині залізобетонної конструкції Заміна облицювань з місцевих матеріалів (кам'яних, глиняних та ін.) на бетонні та залізобетонні в обсязі понад 20% (одноразово) від загальної площі кріплення
Відновлення кам'яних, глиняних та інших облицювань на пошкоджених ділянках  
Очищення дренажу  
2.3. Лотокові канали
Очищення лотоків, поворотних колодязів, дюкерів та інших елементів лотокової мережі від наносів, залишків водяної рослинності, сміття, снігу і льоду Замазування невеличких тріщин та відколів Замазування цементним розчином оголеної арматури Заливання швів для відновлення водонепроникності Вирівнювання просілих опор та сідел з підсипанням при цьому землі Перебірка лотоків Заміна елементів лотокової мережі, які вийшли з ладу Обладнання при потребі водомірних пристроїв
3. Рисові чеки
Видалення рослинності та сміття Експлуатаційне планування поверхні чека з об'ємом земляних робіт до 300 куб.м/га Дрібний ремонт поздовжніх та поперечних валиків (підсипання, оправлення) з об'ємом земляних мас до 100 куб.м/км, закладання кінців у хрестових валиків Контрольне нівелювання Експлуатаційне планування поверхні чека з об'ємом земляних робіт більше 300 куб.м/га Ремонт поздовжніх та поперечних валиків (підсипка, оправка) з об'ємом земляних мас більше 100 куб.м/км. Збільшення площі окремих чеків до 5-10 га за рахунок об'єднання декількох окремих невеличких (з ліквідацією при потребі їх терасності і влаштування окремих споруд)
4. Гідротехнічні споруди на каналах і чеках
4.1. Перегороджувальні споруди (регулятори-водовипуски, перепади, бистротоки, трубчаті водовипуски, дюкери, труби-регулятори, труби-переїзди, труби-зливовипуски)
4.1.1. Залізобетонні і бетонні
Очищення споруд від наносів Пофарбування металевих поверхонь Виправлення оголовків у разі їх зрушення чи просадки Перекладання і заміна окремих блоків ланок (до 20% загального об'єму) Розчищення і замазування тріщин, каверн і вибоїн у збірних залізобетонних та бетонних конструкціях Відновлення захисного шару в надводній частині споруд Відновлення пошкоджених ділянок кріплення укосів, вхідних і вихідних ділянок каналів, споруд Засипання грунту в місцях утворення порожнин навколо труб Відновлення планування біля споруди Поновлення маркування споруди Перекладання і заміна оголовків, заміна окремих ланок труб і блоків Відновлення водобою з досипанням грунту замість вимитого водою і укладання плит Повне розбирання рисберми, виправлення основи під нею із заміною зворотного фільтра та відновлення конструкції Заміна гідроізоляції Відновлення захисного шару в підводній частині споруди Улаштування трубчатих водовипусків, труб-переїздів, труб-регуляторів, труб- зливопропусків, дюкерів замість існуючих або додаткових у разі складних інженерно-геологічних умов та інших технологічних причин
4.2. Мости й акведуки
Видалення наносів, сміття з лотока акведука Очищення, шпаклювання, пофарбування конструкцій Ліквідація дрібних пошкоджень прогонів споруди, дорожніх покриттів, поручнів мосту та колесовідбійних брусів, а також пошкодження ізоляції під лотоком акведука Ремонт кріплення конусів Засипання камінням місць розмиву річки або каналу біля устоїв і бичків мосту акведука Заміна дорожнього настилу і лотоків акведуків Заміна окремих частин і блоків споруди, а також окремих її елементів Улаштування каркасів, стяжок і інших кріплень при виникненні похило розміщених тріщин у бетонних чи залізобетонних опорах і бичках Повна або часткова заміна дерев'яних мостів і акведуків на залізобетонні чи металеві або влаштування додаткових у разі складних інженерно- геологічних умов та інших технічних причин Ремонт опор з перекладенням 20% блоків від загальної кількості
4.2.1. Залізобетонні
Розчищення і замазування Розбирання лотоків акведука чи тріщин, каверн, вибоїн дорожнього полотна мосту, заміна ізоляції і забивання Торкретування бетонних тріщин у бетоні з наступним поверхонь відновленням конструкції Улаштування дренажу за опорами
4.2.2. Металеві
Заміна слабих заклепок Постановка накладок у місцях появи тріщин Електронаплавлення металу в місцях появи корозії Виправлення котків Ліквідація зміщення прогонів, виправлення опор, їх укріплення або заміна Виправлення погнутих елементів з розклепуванням і наступним відновленням виправлених елементів
5. Закрита мережа
5.1. Трубопроводи з металевих, азбестоцементних, залізобетонних і поліетиленових труб
Розкриття трубопроводів у місцях течі й усунення її шляхом установлення ремонтних муфт, бандажів, хомутів, заварювання свищів, стиків, підчеканки розтрубів металевих труб, проконопачування стиків азбестоцементних труб, улаштування монолітних муфт на розтрубних з'єднаннях залізобетонних труб і опор; обмотування поліетиленових труб спеціальною стрічкою з наступним розігрівом або контактним зварюванням "у стик" за допомогою спеціальної металевої муфти (у місцях з'єднання поліетиленових труб з металевими частинами) Водолазний огляд підводних переходів і усунення окремих незначних пошкоджень Відновлення знаків, у тому числі навігаційних, по трасі дюкеру Контрольне опресування відремонтованих ділянок, ізоляція і засипання траншеї Промивання трубопроводів Розкриття ділянок трубопроводів, що підлягають ремонту; ремонт або заміна труб, у т.ч. на труби більшого діаметра або з іншого матеріалу, за узгодженням з проектувальниками Заміна зношених фасонних частин Улаштування в місцях вертикальних перегинів та поворотів трубопроводу (при потребі) вставок колін і упорів Заміна ізоляції трубопроводу Ремонт трубопроводу методом внутрішньої цементно-піщаної ізоляції Підсипання грунту по трасі трубопроводу в місцях залягання труб близько від поверхні (для запобігання їхнім поривам при оранці Зміна проходження траси трубопроводу, викликана технічними і господарськими причинами Ремонт бетонного облицювання каналів (лотоків) у їх головній частині, біля виходу із закритої частини трубопроводу Електрохімзахист трубопроводів
5.2. Арматура
Частковий ремонт засувок, запобіжних клапанів, гідрантів, регуляторів тиску, вантузів і т.ін. Набивання сальників, підтягання болтів, гайок та заміна окремих сальників, прокладок в арматурі Заміна болтів і прокладок у фланцевих з'єднаннях фасонних частин та арматури Пофарбування металевих частин Поновлення табличок-покажчиків та знаків Заміна зношених засувок, запобіжних клапанів, гідрантів, регуляторів тиску, вантузів і т.ін. на нові вдосконалені Улаштування додаткових засувок, запобіжних клапанів, гідрантів, регуляторів тиску, вантузів і т.ін. При потребі армування спорудами кінців тимчасових зрошувачів (крім тупикових для скидання води в скидну мережу) Ремонт засувок, запобіжних клапанів і т.ін. з їх повним розбиранням, очищенням, змащуванням, заміною зношених деталей, регулюванням, наплавленням, проточкою, шліфуванням ущільнювальних поверхонь. Установлення приладів водообліку
5.3. Колодязі і камери
Очищення колодязів від наносів і сміття Усунення свищів та замуровування окремих місць пошкодження цегляної кладки колодязів та камер Установка блоків та кілець колодязів у нормальне положення в разі порушення їх положення в просторі Ремонт кришок колодязів Ремонт ходових скоб і драбин Відновлення порушеної ізоляції Поновлення маркування колодязів та камер Заміна пошкоджених бетонних або залізобетонних кілець колодязів та камер Ремонт цегляної кладки колодязів і камер з розбиранням і заміною перекриття цегляних склепінь та сталевих балок Перекладання гирл колодязів та камер Ремонт настилів у камері із заміною засувок Заміна зношених лотоків та кришок Повне відновлення гідроізоляції колодязів Заміна драбин та ходових скоб Будівництво додаткових колодязів
6. Затвори, підіймальні механізми, решітки
Очищення від іржі та пофарбування металевих конструкцій Очищення сміттєзатримувальних решіток від іржі та виправлення погнутих металоконструкцій Усунення течі в ущільненні затворів шляхом підтягування ущільнень з частковою заміною гуми, брусків ущільнення, болтів, шайб, гайок Витягування затворів і розбирання підіймального механізму, випрямлення вузлів Зварювання, клепання, заміна деталей Заміна пошкоджених сміттєзатримувальних решіток, затворів та підіймальних механізмів на нові, більш сучасні
Заварювання тріщин затворів Дрібний ремонт (без розбирання) механізму затвора із заміною зношених укладишів, підшипників і болтів Змащування частин, які труться Заміна електротехнічних деталей Виправлення пошкоджень та пофарбування службових містків  
7. Дренаж
7.1. Горизонтальний дренаж
Промивання та очищення дренажних ліній і колекторів при замуленні до 50% перерізу труби Засипання вимоїн та просідань над дренажними траншеями Заміна окремих трубок гончарного дренажу Заміна до 20 м ділянки пластмасового дренажу на окремій дрені чи колекторі Промивання та очищення дренажних ліній і колекторів при замуленні більше 50% перерізу труби. Розкриття та перекладання окремих дрен, колекторів, які вийшли з ладу Улаштування окремих додаткових дрен
7.2. Споруди на горизонтальному дренажі
7.2.1. Оглядові та відстійні колодязі-поглиначі (відкриті колодязі)
Очищення від наносів відстійників колодязів, дренажних гирл та лотоків Ремонт дренажних гирл з відновленням з'єднання гирлової трубки з дренажною лінією Засипання вимоїн, провалів біля споруд з улаштуванням замка і трамбуванням Усунення пошкоджень, замазування зазорів і швів цементним розчином. Виправлення верхнього похиленого кільця Заміна або ремонт кришок Ремонт скоб і драбин Заміна фільтрів-пробок Поновлення маркування Перекладання всього колодязя або його нижніх ланок з відновленням з'єднань з дренами, засипанням і створенням замка Заміна несправних (розбитих) кілець Будівництво окремих додаткових поглинальних колодязів
7.2.2. Фільтрувальні колодязі
Підсипання піщано-гравійної суміші Ремонт або відновлення огорож Заміна фільтрувального матеріалу Повне перекладання колодязя Будівництво окремих фільтрувальних колодязів
7.2.3. Дренажні гирла, воронки, берегова обстановка
Підсипання грунту в місцях розмивів Видалення намулу Прочищення гирл, усунення розмивів та намивів з улаштуванням глиняного замка Відновлення проектного положення гирлової трубки оголовка Ремонт кріплення гирлової частини Ремонт воронок з підсипанням каміння або гравійно-піщаної суміші Ремонт кріплення воронок Улаштування вивідних борозен або труб до воронок Очищення, пофарбування та ремонт знаків берегової обстановки Перекладання колектора на ділянці, що прилягає до гирла з улаштуванням нового гирла та оголовка з наступним засипанням траншеї і з улаштуванням замка та кріплення Улаштування нових воронок у місцях розмивів з їх закріпленням і відновленням проектного профілю каналу в місці розмиву Установка додаткових знаків берегової обстановки
8. Свердловини вертикального дренажу
Прокачування і очищення свердловин та колони фільтрації Підсипання гравію, планування навколо колонки Частковий ремонт арматури (вентилі, засувки і т.ін.) 8.1. Свердловини Очищення свердловин Виправлення дефектів захисного кільця Ремонт кришок Влаштування глиняного замка Перебурювання свердловини Заміна старого фільтру Відновлення дебіту свердловини пневмо-реагентним методом Заміна зношених деталей, вузлів водопідйомного обладнання і регулювальної арматури постережної мережі Перебурювання і влаштування додаткових свердловин Обладнання свердловин більш сучасними приладами, що підвищують точність вимірів
9. Обладнання для гідрометричних спостережень
Усунення дефектів та пошкоджень для відновлення працездатності гідрометричних споруд, обладнання гідрометричних створів, водомірних постів та засобів водообліку Відновлення зруйнованих гідрометричних споруд, створів, водомірних постів  
10. Дороги та споруди на них
Усунення вибоїн, просідань і невеликих проломів малими (площею до 3 кв.м) картами, при загальній площі ремонту до 200 кв.м Усунення нерівностей та напливів Ліквідація тріщин і швів Поверхнева обробка покриття з обсягом робіт до 300 кв.м Відновлення покриття на проїжджій частині дороги Часткове планування укосів насипу та виїмок із засівом травою Підсипка, зрізування і планування узбіччя на окремих ділянках Виправлення профілю грунтових доріг на окремих ділянках без введення добавок (грейдерування) Очищення кюветів Виправлення земляного полотна з доведенням його геометричних параметрів до норм, що визначаються категорією дороги, яку ремонтують Усунення спучених, зсувових і обвальних ділянок, улаштування дренажів, ізолюючих прошарків та інші роботи, що забезпечують стійкість земляного полотна Відновлення існуючих водовідвідних споруд Виправлення просідань і проломів великими картами (площею понад 25 кв.м) з одночасним ремонтом (при потребі) основи і земляного полотна при площі ремонту понад 200 кв.м, поверхнева обробка покрить з обсягом робіт понад 300 кв.м, відновлення дорожнього покриття Профілювання грунтових доріг Зміна трас окремих доріг
                    Додаток 7
              до пункту 5.3 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
      Терміни періодичності капітального ремонту

Найменування споруд та робіт Строк служби (років) Періодичність капремонту (років)
1 2 3
1. Водосховища та річки 1.1. Водосховища    
Руслові: при греблях залізобетонних, бетонних та кам'яно-накидних; земляних, дерев'яних 70-50  
Кріплення берегів: залізобетонними плитами   10
фашинами   3
плотовими клітками із заповненням камінням   4
дротяними клітками із заповненням камінням   6
Наливні: при греблях залізобетонних, бетонних, кам'яних, земляних і дерев'яних 100-80  
Кріплення берегів: залізобетонними плитами   10
фашинами   3
плетяними клітками із заповненням камінням   4
дротяними клітками із заповненням камінням   6
1.2. Водоприймачі осушувальних систем:
у мінеральних грунтах 60 10
у торф'яних грунтах 40 6
1.3. Греблі:
земляні греблі на ставках 60 8
земляні греблі на водосховищах та польдерах 80 9
кам'яні, накидні, бетонні, залізобетонні греблі 100 10
дренажні засоби високо- і середньонапірних гребель 30 10
залізобетонні і тонкостінні греблі 70 9
1.4. Струменеспрямівні, берегозакріпні дамби і захисні пристрої:
дамби бетонні 50 10
дамби огороджувальні земляні без облицювання 50 10
дамби габіонні 10 2
дамби сипайні і кам'яно-хмизові 10 2
кріплення берегів залізобетонними плитами 50 7
кріплення фашинами 15 3
кріплення плотовими клітками із заповненням камінням 5 2
кріплення дернуванням у клітку 5 2
кріплення металевою сіткою із заповненням камінням 30 6
1.5. Водозабірні споруди, водовипуски і водоскиди
Водоскидні споруди закритих типів: залізобетонні, бетонні і кам'яні 50 10
дерев'яні Водоскидні і водозабірні споруди відкритих типів (водовипуски і водоскиди): 10 5
залізобетонні, бетонні і кам'яні 80 8
залізобетонні тонкостінні 60 8
залізобетонні, бетонні і кам'яні при водоймах 40 8
дерев'яні 10 5
1.6. Тунелі
Без облицювання 100 20
З бетонним облицюванням у безнапірних тунелях 70  
З бетонним облицюванням у напірних тунелях 40  
1.7. Відстійники
При греблевому водозаборі При безгреблевому водозаборі: 80  
у земляному руслі 30  
в облицьованому руслі 50  
регулювальні споруди при відстійниках 40  
2. Гідротехнічні споруди на каналах
Перегороджувальні споруди і регулятори-водовипуски: залізобетонні, бетонні і кам'яні з витратою, куб.м/с: понад 50 60  
від 10 до 50 50  
від 1 до 10 40  
менше 1 20  
дерев'яні 10  
Перепади і бистротоки: залізобетонні, бетонні і кам'яні з витратою, куб.м/с: понад 10 50  
від 1 до 10 40  
менше 1 20  
дерев'яні 10  
Консольні перепади: залізобетонні з витратами менше 10 куб.м/с 20 7
дерев'яні 10 5
Дюкери: залізобетонні з витратами, куб.м/с: понад 50 60 10
від 10 до 50 50 10
від 1 до 10 40 9
менше 1 20 7
дерев'яні 10 5
Труби зливопропускні: залізобетонні, бетонні, металеві і 40 8
кам'яні    
дерев'яні 10 5
2.1. Акведуки та мости
Залізобетонні, бетонні і кам'яні з витратами, куб.м/с: понад 50 60 12
від 10 до 50 50 10
від 1 до 10 40 9
менше 1 20 7
Металеві 100 15
Дерев'яні 10 5
2.2. Труби-переїзди:
діаметром до 0,5 м 20 3
більше 0,5 м 30 7
2.3. Затвори, підіймальні механізми, решітки:
Затвори плоскі, зварні 15 3
Решітки сміттєзатримувальні 5 2
Рибозахисні пристрої 5 2
3. Міжгосподарська і внутрішньогосподарська зрошувальна мережа
3.1. Відкриті канали: канали в земляному руслі
без облицювання 50 7
канали облицьовані: камінням з витратами менше 10 куб.м/с 40 5
залізобетоном, бетоном з витратами води, куб.м/с: понад 10 50 8
від 2 до 10 50 7
менше 2 50 5
канали із залізобетонних лотоків 25 5
водозбірно-скидна мережа в земляному руслі 50 6
колекторно-дренажні канали в земляному руслі 50 10
3.2. Закрита мережа:
трубопроводи із азбестоцементних труб 20 5
із поліетиленових труб 40 10
із залізобетонних труб 30 5
із сталевих труб товщиною: менше 2 мм 10 5
від 2 до 4 мм 15 5
більше 4,5 мм 20 5
3.2.1. Арматура 10-25 3-6
3.2.2. Колодязі
залізобетонні, бетонні і цегляні 40-50 7-8
дерев'яні 20 5
4. Закрита колекторно-дренажна мережа
канали із азбестоцементних труб 40 5
з гончарних труб 50 5
з пластмасових труб 30 7
5. Системи лиманного зрошення 50 5
6. Відрегульовані річки-водоприймачі, міжгосподарські осушувальні, магістральні канали:
у земляному руслі 50 7
з кріпленням плотом, фашинами, дошками 50 8
7. Внутрішньогосподарські зрошувальні канали:
без кріплення в земляному руслі, у мінеральних грунтах 50 8
з кріпленням плотом, фашинами, дошками і посівом трави в торф'яних грунтах 40 5
8. Закритий горизонтальний дренаж:
з азбестоцементних труб 40 10
з гончарних труб у мінеральних грунтах 60 10
з гончарних труб у торф'яних грунтах 50 10
з пластмасових труб 40 15
8.1. Дренажні гирла:
бетонні і залізобетонні 25 8
пластмасові 20 6
8.2. Колодязі:
оглядові, відстійні, вбирні (відкриті) 20 7
фільтрувальні 20 4
8.3. Свердловини вертикального дренажу
свердловини в нормальних умовах 15 2-4
свердловини в агресивних умовах 10 2
водоприймачі 25 10
водовипуски і скидні споруди 25 5
9. Свердловини спостережної мережі 15 3
10. Пристрої для гідрометричних спостережень:
гідрометричні водомірні станції на річках 20 3
водомірні пости на каналах 10 2
водомірні створи 10 2
11. Дороги експлуатаційні:
асфальтовані 20-40 4-8
цементобетонні 60 10
бруковані 30 8
щебеневі і гравійні 30 3-6
чорні щебеневі і чорні гравійні 10 3
грунтові профільовані 12. Внутрішньогосподарські ЛЕП (повітряні з напругою до 20 кВт): 10 2
на дерев'яних опорах   7
на металевих опорах   10
13. Внутрішньогосподарські лінії
повітряного зв'язку   10
14. Засоби електрохімзахисту   5
                    Додаток 8
              до пункту 5.4 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
                    Затверджую
                 ___________________________
                    (посада, П.І.Б.)
                 "___" ________________ 200 р.
              Опис робіт
        з поточного (капітального) ремонту
       ________________________________________
       (найменування об'єкта ремонту, системи)
 _______________________________________________________________
  (найменування експлуатаційної організації, землекористувача)
       станом на "___"______________ 200 р.

Найменування робіт Одиниця виміру Кількість Вартість одиниці Вартість ремонту Примітка
1 2 3 4 5 6
            Зведений опис робіт

на поточний (капітальний) ремонт _________________________________
           (найменування об'єкта ремонту, господарства)
станом на "___"_________________ 200 р.

Найменування об'єкта Опис робіт Одиниця виміру Кіль- кість Вартість одиниці Вартість ремонту Примітка
1 2 3 4 5 6 7
Примітка. Графа 5 опису і графа 6 зведеного опису заповнюються на
     підставі вартісних показників чи розрахунків у поточних
     цінах.
                    Додаток 9
              до пункту 5.9 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
        Норми аварійного запасу матеріалів
   1. Норма потреби в матеріалах для ліквідації аварій (норма
аварійного запасу матеріалів) розрахована на 1 млн.грн. балансової
вартості у фізичних і вартісних одиницях.
   2. Розрахунок аварійного запасу матеріалів виконується окремо
за елементами меліоративних систем у відповідності з нормами,
наведеними в таблицях 1-4.
   3. За елементами, на які  відсутні  норми,  виконується
індивідуальний розрахунок на підставі Розрахунку норм аварійного
запасу матеріалів для попередження та  ліквідації  аварійних
ситуацій  на  меліоративних  системах  України,  розробленого
інститутом "Укрводпроект" (додаток 10), і визначається вартість
цього запасу.
   4. Сумарна вартість матеріалів, розрахованих за пунктами 2 і
3, не повинна перевищувати вартості, визначеної шляхом множення
норми вартості аварійного запасу матеріалів, розрахованої на 1
млн.   грн.   балансової   вартості  міжгосподарських  і
внутрішньогосподарських об'єктів, на балансову  вартість  цих
об'єктів (табл. 5).
                           Таблиця 1
    Норма потреби в матеріалах для ліквідації аварій за
   елементами міжгосподарської частини зрошувальних систем

Найменування матеріалу Одиниця виміру Норма потреби в матеріалах для ліквідації аварій на 1 млн.грн. балансової вартості елемента
1 2 3
1. Закрита мережа Труби сталеві т 1,174
Кільця гумові шт. 5,977
Вставки ВВГ, ВРГ т 0,201
Електроди кг 19,484
Пиломатеріали м3 0,526
Пісок м3 2,840
Щебінь м3 2,127
Карбід кальцію кг 3,487
Труби азбестоцементні ум.км 0,015
Муфти азбестоцементні шт. 0,605
Муфти "Жібо" шт. 2,383
Болти кг 1,004
Труби обсадні кг 1,815
Цемент т 0,061
Гвіздки т 0,0007
Катанка кг 0,605
Гідрант шт. 0,071
Фланці шт. 0,071
Бензин л 0,658
Кисень балонів 0,071
2. Відкриті канали з бетонним облицюванням
Цемент т 2,661
Плити НПК м3 1,164
Щебінь м3 3,238
Пиломатеріали м3 0,019
Пісок м3 1,178
3. Гідротехнічні споруди
Цемент т 12,283
Масляна фарба т 0,270
Плити РП м3 7,330
Плити НПК м3 8,000
Щебінь м3 24,000
Пісок м3 12,000
4. Насосні станції
Цемент т 0,067
Пісок м3 1,258
Фарба масляна т 0,098
Плити м3 0,623
Кабель км 0,020
Шифер м2 0,282
Гвіздки т 0,0001
Руберойд м2 26,044
Бітум т 0,046
5. Дороги
Пісок м3 5,860
Плити м3 2,340
Щебінь м3 9,380
Асфальтобетон т 2,810
6. Лотоки
Лотоки ЛР - 80,8м м3 8,706
Лотоки ЛР - 60,6м м3 6,342
Бітум т 0,106
Карболка кг 5,571
Пороізол кг 26,400
                       Таблиця 2
             Норма потреби
     в матеріалах для ліквідації аварій за елементами
    внутрішньогосподарської частини зрошувальних систем

Найменування матеріалів Одиниця виміру Норма потреби в матеріалі для ліквідації аварії на 1 млн.грн. балансової вартості елемента
1 2 3
1. Закрита мережа
Труби азбестоцементні ум. км 0,487
Труби сталеві т 1,011
Муфти "Жібо" шт. 51,422
Кільця гумові шт. 108,857
Засувки шт. 2,160
Вантузи ВМ - 100 шт. 0,310
Електроди кг 13,214
Вставки ВРГ, ВВГ т 0,135
Кисень балонів 0,099
Карбід кальцію кг 0,605
Пісок карбонатний м3 0,338
Щебінь м3 0,097
Муфти азбестоцементні шт. 7,535
Кільця САМ шт. 0,873
Цемент т 0,003
Пиломатеріали м3 0,243
Болти кг 32,890
Гідранти шт. 0,127
Пластина технічна кг 0,070
Фланці шт. 0,197
Кузбас - лак кг 0,423
Сталь листова кг 0,845
Труби нафтові кг 2,648
Труби обсадні кг 2,507
Запірні пристрої шт. 0,028
Набивка сальникова кг 0,190
Гвіздки т 0,0008
Азбест кг 0,070
Катанка кг 1,901
2. Лотокова мережа
Лотоки Лр - 60,8 м м3 8,94
Лотоки Лр - 80,6 м м3 22,27
Лотоки Лр - 60,6 м м3 2,35
Лотоки Лр - 80,8 м м3 24,28
Лотоки Лр - 100,8 м м3 2,54
Стійки Р - 1,75 м3 1,14
Стійки Р - 1, 25 м3 0,18
Блоки фундаментні м3 2,35
Бітум т 0,27
Пороізол кг 458,03
3. Колекторно-дренажна мережа
Труби азбестоцементні умов.км 0,039
Кільця залізобетонні м3 0,676
Плити РПУ 10х15 м3 0,176
Блоки БГ-1 м3 0,052
                      Таблиця 3
             Норма потреби
    в матеріалах для ліквідації аварій за елементами
     міжгосподарської частини осушувальних систем

Найменування матеріалу Одиниця виміру Норма потреби в матеріалах для ліквідації аварії на 1 млн.грн. балансової вартості елемента
1 2 3
1. Гідротехнічні споруди
Лотоки залізобетонні м3 1,86
Труби залізобетонні м3 1,47
Плити залізобетонні м3 4,22
Надовбні залізобетонні м3 0,027
Цемент т 7,32
Щебінь м3 2,42
Камінь бутовий м3 42,97
Гравій м3 35,4
Пісок м3 7,42
Лісоматеріали м3 7,44
Метал т 0,053
Хмиз м3 69,76
Дріт т 0,19
2. Мости
Щебінь м3 2,55
Пісок м3 1,3
Цемент т 1,88
Плити залізобетонні м3 4,16
Камінь бутовий м3 13
3. Берегозахисні споруди
Метал т 0,004
Камінь бутовий м3 7,45
Дріт т 0,04
Лісоматеріали м3 0,957
Хмиз м3 37,24
Гравій м3 3,87
Цемент т 0,038
Пісок м3 0,028
Щебінь м3 0,055
Плити залізобетонні м3 1,64
4. Канали відкриті
Камінь бутовий м3 26,53
Хмиз м3 49,76
Дріт т 0,192
Лісоматеріали м3 6,92
Гравій м3 28,43
Цемент т 0,21
Пісок м3 0,138
Щебінь м3 0,275
5. Дамби обвалування
Мішки, які раніше використовувались шт. 3185
                        Таблиця 4
             Норма потреби
    в матеріалах для ліквідації аварій за елементами
    внутрішньогосподарської частини осушувальних систем

Найменування матеріалу Одиниця виміру Норма потреби в матеріалах для ліквідації аварій на 1 млн.грн. балансової вартості елемента
1 2 3
1. Гідротехнічні споруди Гравій м3 35,3
Плити залізобетонні м3 2,86
Цемент т 0,634
Пісок м3 1,47
Кільця залізобетонні м3 0,676
Катанка кг 1,901
Пластина технічна кг 0,070
Лісоматеріали м3 5,101
Засувки щитові шт. 2,2
Камінь бутовий м3 35,6
                      Таблиця 5
     Норма вартості аварійного запасу матеріалів у
    розрахунку на 1 млн.грн. у відсотках від балансової
       вартості основних меліоративних фондів
   1) Зрошувальні системи:
    Міжгосподарські об'єкти     - 0,056%
    Внутрішньогосподарські об'єкти - 0,26%
   2) Осушувальні системи:
    Міжгосподарські об'єкти     - 0,058%
    Внутрішньогосподарські об'єкти - 0,056%
                    Додаток 10
              до пункту 3 додатку 9 Положення про
              проведення  планово-попереджувальних
              ремонтів меліоративних систем і споруд
     Розрахунок норм аварійного запасу матеріалів для
     попередження та ліквідації аварійних ситуацій
        на меліоративних системах України
   Розрахунок норм аварійного запасу матеріалів проведено на
підставі  методичних  указівок,   розроблених   інститутом
"Укрводпроект"  для  напірних  трубопроводів,  земляних  та
облицьованих каналів, гідротехнічних споруд, колекторно-скидної
мережі,  будівель, доріг, ліній зв'язку (на міжгосподарській
мережі) і закритої зрошувальної мережі,  відкритих  каналів,
гідротехнічних споруд, лотокових каналів, горизонтального дренажу
(на внутрішньогосподарських системах).
   Розрахунками слід користуватися при визначені норм аварійних
матеріалів для інших елементів меліоративних систем, які не
ввійшли в зазначений перелік.
   1. Визначення норм аварійного запасу матеріалів здійснюється
за об'єктами-представниками.
   2. За основу за роками розрахункового періоду (3-5 років)
беруться такі дані:
   загальна балансова вартість, млн.грн.;
   балансова вартість елементів меліоративних систем, млн.грн.;
   витрати матеріалів у фізичних одиницях на ліквідацію аварій
за кожним елементом;
   вартість аварійних матеріалів.
   3. Усі дані беруться на 1 січня окремо для міжгосподарської
і внутрішньогосподарської частини системи у  формі  таблиць
(табл.1-3 додатка).
   4. Розрахунок здійснюється для кожного елемента системи:
   4.1. Підсумовуються витрати матеріалів на ліквідацію аварій
за весь досліджуваний період за елементами у відповідності з
номенклатурою ( Рі).
   4.2. Визначається середня балансова вартість елементів за цей
же період:
             Бср. = Бі/п,
   де Бі - балансова вартість елемента системи в і-му році;
    п - кількість розрахункових років.
   4.3. Норму витрат кожного виду матеріалів на 1 млн.грн.
балансової вартості елемента визначають з виразу
            Н = Рі/п Бср,
   де Рі - витрати даного виду матеріалів на ліквідацію аварій в
і-му році за досліджуваним елементом системи.
   Розрахунок ведеться за формою таблиці 2.
   5. Розрахунок  вартості  матеріалів на ліквідацію аварій
здійснюється в цілому по управлінню експлуатації.
   5.1. За кожним роком розрахункового періоду підсумовується
вартість матеріалів, що були використанні на аварійні ремонти.
   5.2. Визначається середня за розрахунковий період вартість
матеріалів на ліквідацію аварій:
             С = Сі/п,
   де Сі - вартість матеріалів у і-му році;
     п - кількість розрахункових років.
   5.3. Визначається  середньозважена  вартість  аварійних
матеріалів на 1 млн. грн. загальної вартості основних фондів
управління експлуатації.
   Розрахунок наводиться в таблиці 3.
                            Таблиця 1
        Балансова вартість меліоративної
      мережі по ____________________ управлінню
         (за станом на 1.01.), млн.грн.
N з/п Найменування об'єкта системи Роки Середня за період Бі/п
    1996 1997 1998 1999 2000  
  Загальна балансова вартість, у т.ч.за об'єктами            
                            Таблиця 2
     Розрахунок норм аварійного запасу матеріалів
    за ______________________ у ____________ управлінні
     (найменування елемента)
Наймену- вання матеріа- лів Од. вимі- ру Роки Середні витрати матері- алів Рі/п Середня балан- сова ва- ртість, млн.грн. (Бср) Норма аварій- них ма- теріалів на 1млн. грн. ба- лансової вартості (Н)
    1996 1997 1998 1999 2000      
                   
                            Таблиця 3
          Розрахунок норми вартості
   аварійних матеріалів по ___________________управлінню

Роки розраху- нкового пе- ріоду Вартість аварійних матеріалів за елементами системи, млн.грн. Підсумко- ва вар- тість матеріа- лів (2+3+4+ +5+6) Загаль- на ба- лансова варті- сть основ- них фондів Норма вартос- ті ма- теріа- лів на 1 млн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996 ..... 2000                
Середня за розрахунковий період                
                    Додаток 11
              до пункту 9.2 Положення про проведення
              планово-попереджувальних ремонтів
              меліоративних систем і споруд
                      Затверджую:
                 Начальник _______________________
                 _________________________________
                 "___"____________ 200__ р.
               Акт
 прийняття об'єкта ремонту __________________________________
                (найменування споруд,
__________________________________________________________________
  конструктивних елементів, устаткування, закінченого поточним
           капітальним ремонтом)
           (підкреслити потрібне)

Комісія з прийняття у складі:
голови _______________________
членів комісії ___________________________________________________
__________________________________________________________________
провела в період з _____________ до ______________ прийняття
об'єкта ремонту __________________________________________________
__________________________________________________________________
 (найменування споруд, конструктивних елементів, устаткування)
__________________________________________________________________
   1. Поточний, капітальний ремонт здійснюється ________________
__________________________________________________________________
     (найменування організації, що здійснює ремонт)
   2. Комісії була пред'явлена така документація (проектна,
виконавча, документація, акти, довідки та ін.) ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   3. Ремонт був виконаний за період з _________ до ____________
за _________________ календарних днів при терміні ________________
   4. Споруди,  конструктивні елементи, устаткування об'єкта
ремонту відпрацювали з моменту закінчення попереднього ремонту до
початку цього ____________________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Об'єкт ремонту було оглянуто і випробувано. При цьому
встановлено:
N з/п Найменування споруд, конструктивних елементів, обладнання Оцінка стану на основі ог- ляду і ви- пробування Допускається до нормальної експлуатації (термін) Кошторисна вартість прийнятих робіт, грн. Фактична вартість прийнятих робіт, грн.
   Сумарна вартість прийнятих робіт ____________________________
   6. У процесі ремонту мали місце такі відхилення від проекту
та будівельних норм і правил _____________________________________
__________________________________________________________________
(перерахувати всі виявлені відхилення, указати, з яких причин ці
      відхилення виникли, ким і коли погоджені)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   7. Перелік документації, що додається до акта
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
             Рішення комісії:
   Поточний, капітальний  ремонт  споруд,  об'єкта  ремонту,
перелічених (необхідне підкреслити) у зазначеному акті, вважати
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Голова комісії __________________ (підпис)
 Члени комісії  __________________ (підпис)
         __________________
         __________________
   Здали             (підпис, посада)
(указуються представники організацій виконавців
при проведенні робіт підрядним способом;
при виконанні власними силами експлуатаційної організації -
керівник ремонтного підрозділу)