ДСТУ 8050:2015 Корма для животных, сырье для изготовления полнорационных смесей, выделения животных. Определение содержания мышьяка и ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН, СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПОВНОРАЦІОННИХ СУМІШЕЙ, ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Визначення вмісту миш’яку та ртуті
методом атомно-абсорбційної спектрометрії

ДСТУ 8050:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут кормів Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: С. Лихач; О. Палац: В. Петриченко, д-р c.-r. наук; Н. Петриченко, канд. с.-г. наук; Л. Прокопенко, канд. біол. наук (науковий керівник); Л. Чорнолата, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 p. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Відбирання проб

6 Готування до випробовування

7 Готування розчинів для проведення випробовувань

8 Порядок проведення досліджень

9 Обчислювання результатів

10 Контроль похибки

11 Протокол випробовування

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН, СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПОВНОРАЦІОННИХ СУМІШЕЙ, ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН
Визначення вмісту миш’яку та ртуті
методом атомно-абсорбційної спектрометрії

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, СЫРЬЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛНОРАЦИОННЫХ СМЕСЕЙ, ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Определение содержания мышьяка и ртути
методом атомно-абсорбционной спектрометрии

ANIMAL FEEDING STUFFS, RAW MATERIAL FOR FABRICATION
COMPLETE RATION MIXTURES, FAECES OF ANIMAL
Determination arsenic and quicksilver content
by methods by method atomic absorption spectrometric

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі види рослинних кормів, комбікормів, комбікормову сировину, концентровані суміші, мінеральні добавки, премікси, сировину для виготовлення повнораціонних сумішей та виділення тварин і встановлює метод атомно-абсорбційної спектрометрії з адаптованим ртутно-гідридним генератором для визначення загального вмісту миш’яку і ртуті.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 9736:2009 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний (Прилади електричні прямого перетворення для вимірювання неелектричних величин. Загальні технічні вимоги і методи досліджень) (ГОСТ 9736:91, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытания (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовування)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общее требования (ССБП. Пожежовибухонебезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3652-69 Реактивы. Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия (Реактиви. Кислота лимонна моногідрат і безводна. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроокис. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Реактиви. Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 4526-75 Реактивы. Магний оксид. Технические условия (Реактиви. Магній оксид. Технічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия (Ацетилен розчинний і газоподібний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні й продукти їхнього перероблення. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості, методи відбирання проб для лабораторних випробовувань)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторне фарфорове. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти й гірчичний порошок. Правила приймання й методи відбирання проб)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки й жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности (Промислова чистота. Стиснене повітря. Класи забруднення)

ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний (Борошно тваринного походження. Методи досліджень)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб (Корми рослинного походження. Методи відбирання проб)

ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб (Борошно і висівки. Приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 28736-90 Корнеплоды кормовые. Технические условия (Коренеплоди кормові. Технічні умови)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 2. Піпетки поградуйовані без установленого часу очікування).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online