Постановление от 16.03.2000 № 498 Об утверждении Положения о надзорном совете для проведения мониторинга эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании Киевгорстрой"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 16 березня 2000 р. N 498
                Київ
       Про затвердження Положення про наглядову
      раду для проведення моніторингу експерименту
      в житловому будівництві на базі холдингової
           компанії "Київміськбуд"
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про наглядову раду  для  проведення
моніторингу  експерименту  в  житловому  будівництві на базі
холдингової компанії "Київміськбуд" додається).
   Узяти до відома, що організаційне забезпечення діяльності
зазначеної  наглядової ради здійснюватиме холдингова компанія
"Київміськбуд".
 
   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 березня 2000 р. N 498
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про наглядову раду для проведення моніторингу
      експерименту в житловому будівництві на базі
        холдингової компанії "Київміськбуд"
   1. Наглядова рада для проведення моніторингу експерименту в
житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
(далі - наглядова рада) утворена при Кабінеті Міністрів України з
метою спостереження за ходом експерименту та вироблення необхідних
рекомендацій щодо підвищення його ефективності.
   2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією
 та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   3. Наглядова рада:
   здійснює моніторинг експерименту в житловому будівництві на
базі холдингової компанії "Київміськбуд" (далі - експеримент), що
проводиться згідно з Указом Президента України від 27 червня
1999 р. N 735;
   організовує надання  інформації  з  питань  проведення
експерименту;
   аналізує економічні та правові відносини, що складаються в
процесі проведення експерименту;
   сприяє діяльності учасників експерименту, які залучають кошти
громадян і суб'єктів підприємницької діяльності на довгострокові
житлові ощадні вклади, розміщують їх кошти та здійснюють соціальні
виплати;
   узагальнює досвід роботи Будівельної палати міста Києва;
   розглядає матеріали щодо реалізації експерименту, розробляє
рекомендації стосовно нових організаційних форм та економічних
механізмів його проведення, удосконалення систем та методів оцінки
ризиків, що виникають у сфері капітальних вкладень, у процесі
реалізації експерименту, а також щодо зменшення та диверсифікації
цих ризиків;
   визначає нові організаційні форми та економічні механізми
ринкових відносин у сфері капітальних вкладень, зокрема у сфері
залучення та розміщення коштів на довгострокові житлові ощадні
вклади, та готує пропозиції щодо доцільності їх впровадження;
   подає Кабінетові Міністрів України пропозиції  з  питань
проведення експерименту та доцільності його поширення в інших
регіонах, удосконалення механізмів використання коштів у рамках
експерименту;
   бере участь  у  підготовці  проектів  законів  та інших
нормативно-правових актів з питань проведення експерименту.
   4. Наглядова рада має право:
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі від
наукових установ, інформацію, необхідну для виконання покладених
на неї завдань;
   залучати до  своєї роботи працівників органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі наукових
установ  (за згодою їх керівників), та експертів, включаючи
іноземних;
   проводити з питань, що належать до її компетенції, наради,
конференції та симпозіуми із залученням представників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.
   5. Для вивчення можливостей залучення в національну економіку
коштів громадян і суб'єктів підприємницької діяльності на умовах,
передбачених експериментом, при наглядовій раді на громадських
засадах утворюється центр досліджень.
   Центр досліджень діє на підставі положення, затвердженого
наглядовою радою.
   6. Керівництво роботою наглядової ради здійснює її голова.
   Голова наглядової ради має двох заступників.
   Голова, його заступники та члени наглядової ради виконують
свої обов'язки на громадських засадах.
   Голова наглядової ради визначає перелік осіб, які можуть бути
присутніми на її засіданні.
   7. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на
квартал за рішенням голови наглядової ради, а за його відсутності
-  одного  із заступників голови наглядової ради. Засідання
скликаються шляхом повідомлення членів наглядової ради не пізніше
ніж за 7 днів до дня їх проведення.
   Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менше половини її членів.
   Засідання наглядової ради проводить її голова або за його
дорученням один із заступників голови наглядової ради.
   8. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість членів ради, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
наглядової ради, а за його відсутності - заступника голови
наглядової ради, який проводить засідання.
   Рішення наглядової  ради  оформляються  протоколами,  які
підписує її голова, а у разі його відсутності - заступник голови
наглядової ради, який проводив засідання.

БУДСТАНДАРТ Online