ДСТУ 7811:2015 Реактивы. Метод тонкослойной хроматографии

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕАКТИВИ
Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ 7811:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ І МЕТРОЛОГІЇ «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ», Дніпропетровський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

РОЗРОБНИКИ: Г. Бахметьєва, Т. Дригалова, С. Жученко, І. Плахотній, В. Сироватко, В. Хлудєєв (науковий керівник), Г. Хлудєєва

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28366-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Засоби вимірювання та допоміжні пристрої

6 Готування до аналізування

6.1 Готування пластинки для тонкошарової хроматографії

6.2 Нанесення проби

7 Аналізування

7.1 Правила хроматографування

7.2 Методи хроматографування

7.3 Сушіння хроматографічної пластинки

7.4 Проявлення хроматограми

8 Опрацювання результатів

8.1 Якісне оцінювання хроматограми

8.2 Напівкількісне оцінювання хроматограми

8.3 Кількісне оцінювання хроматограми

9 Контролювання якості результатів вимірювання

9.1 Точність методу

9.2 Обчислення похибки результатів вимірювання

9.3 Обчислення невизначеності результатів вимірювання

10 Оформлення результатів

11 Вимоги до кваліфікації оператора

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Приклади готування допоміжного обладнання для проведення вимірювання методом тонкошарової хроматографії

Додаток Б Оцінювання розширеної невизначеності методу. Статистичне моделювання методом Монте-Карло

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕАКТИВИ
Метод тонкошарової хроматографії

РЕАКТИВЫ
Метод тонкослойной хроматографии

REAGENTS
Method of thin-layer chromatography

Чинний від 2018-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на реактиви й установлює метод тонкошарової хроматографії (далі — ТШХ) для визначення показників якості хімічних реактивів, фармацевтичних препаратів і субстанцій, з яких ці препарати виготовлено, зразків для судово-медичної експертизи та екологічного контролю, показників якості та безпечності продуктів рослинництва й харчової промисловості тощо.

1.2 Методом ТШХ визначають наявність очікуваної речовини або її домішок, оцінюючи хроматографічну однорідність порівнянням з відомою еталонною речовиною, кількісний вміст однієї чи більше речовин у суміші, ідентифікують випробувану речовину порівнянням з відомою речовиною, установлюють структуру молекули органічної речовини поєднанням реакцій розкладання з хроматографічною ідентифікацією продуктів цих реакцій. Наприклад, аналіз продуктів секвенації білків дає можливість установити структуру проаналізованого поліпептиду.

1.3 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи.

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки для вимірювання металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDТ)

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDТ)

ДСТУ ISO 8466-2-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 2. Принцип оцінювання нелінійної градуювальної характеристики другого порядку (ISO 8466-2:1993, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDТ)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, М2, M2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, зануления)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия (Реактиви. Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия (Реактиви. Бензол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здисгильована. Технічні умови)

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия (Реактиви. Метанол-отрута. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, загальні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стекпяные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online