ДСТУ 8123:2015 Корма для животных, сырье для изготовления полнорационных смесей, выделения животных. Определение содержания кальция, магния, железа, марганца, цинка, меди, кобальта методом атомно-абсорбционно...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН,
СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПОВНОРАЦІОННИХ СУМІШЕЙ,
ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН
Визначання вмісту кальцію, магнію, заліза,
марганцю, цинку, міді, кобальту методом
атомно-абсорбційної спектрометрії

ДСТУ 8123:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Інститут кормів Національної академії аграрних наук України

РОЗРОБНИКИ: В. Петриченко, д-р с.-г. наук; С. Лихач; О. Палац; Н. Петриченко, канд. с.-г. наук; Л. Прокопенко, канд. біол. наук (науковий керівник); Л. Чорнолата, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 p. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27995-88, ГОСТ 27996-88, ГОСТ 27998-88 у частині атомно-абсорбційного методу)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Відбирання проб

6 Готування до випробування

7 Готування розчинів для проведення випробувань

8 Порядок проведення досліджень

9 Обчислювання результатів

10 Точність

11 Протокол випробування

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН, СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПОВНОРАЦІОННИХ СУМІШЕЙ, ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН
Визначання вмісту кальцію, магнію, заліза, марганцю, цинку, міді,
кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, СЫРЬЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛНОРАЦИОННЫХ СМЕСЕЙ, ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Определение содержания кальция, магния, железа, марганца, цинка, меди,
кобальта методом атомно-абсорбционной спектрометрии

ANIMAL FEEDING STUFFS, RAW MATERIAL FOR FABRICATION
COMPLETE RATION MIXTURES, FAECES OF ANIMAL
Determination calcium, magnesium, ferric, zinc, copper, cobalt
by method atomic absorption spectrometric

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі види рослинних кормів, комбікормів, комбікормову сировину, концентровані суміші, мінеральні добавки, премікси та виділення тварин і встановлює вимоги до мето­дів готування робочих та стандартних розчинів, до методів готування зразків для спектрофотометрич­них визначань загального вмісту кальцію, магнію, заліза, марганцю, цинку, міді, кобальту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту населе­них місць

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 9736:2009 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний (Прилади електричні прямого перетворення для вимірювання неелектричних величин. Загальні технічні вимоги і методи до­сліджень) (ГОСТ 9736-91, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытания (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробування)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухонебезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Елек­тробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встанов­лювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Рективи. Кислота азотна. Тех­нічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный. Технические условия (Ацетилен розчинний і газоподібний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабо­раторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні й продукти їхнього перероблення. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості, методи відбирання проб для лабора­торних випробувань)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Перекис водню. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила прийомки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности (Промислова чистота. Стиснене повітря. Класи забруднення)

ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний (Борошно тваринного походження. Методи досліджень)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб (Корми рослинного походження. Методи відбирання проб)

ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб (Борошно і висівки. Приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 28736-90 Корнеплоды кормовые. Технические условия (Коренеплоди кормові. Технічні умови)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 2. Піпетки поградуйовані без установленого часу очікування)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online