ДСТУ 8239:2015 Корм для животных. Шрот льняной. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМ ДЛЯ ТВАРИН
ШРОТ ЛЛЯНИЙ
Технічні умови

ДСТУ 8239:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Білоцерківський національний аграрний університет (ТК 132)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 10471-63)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Комплектність

10 Правила приймання

11 Методи контролювання

12 Транспортування та зберігання

13 Гаранти постачальника

Додаток А (довідковий) Контрольно-вимірювальне усталювання

Додаток Б (довідковий) Максимально допустимий рівень (МДР) радіоактивності в кормових продуктах, рекомендований органами ветеринарно-санітарного нагляду

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМ ДЛЯ ТВАРИН
ШРОТ ЛЛЯНИЙ
Технічні умови

ANIMAL FEEDINGS TUFFS
FLAX-SEED GROUNG ОIL-CAKE
Specifications

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на шрот лляний як корм для сільськогосподарських тварин та птиці, який застосовують, безпосередньо вводячи в раціон, або для виробництва комбікормової продукції на підприємствах різної форми власності. Шрот лляний отримують під час віджимання олії на шнекових пресах із завчасно обробленого насіння льону, далі за текстом — шрот.

Обов’язкові вимоги до шроту щодо безпечності його для життя, здоров’я тварин і довкілля викладено в розділах 4, 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначення

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ 3748-98 Мішки для цукру. Технічні умови

ДСТУ 4967:2008 Насіння льону олійного для переробляння. Технічні умови ДСТУ

ISO 5500:2005 Макуха і шроти насіння олійних культур. Відбирання проб (контрольний метод) (ISO 5500:1986, IDT)

ДСТУ ISO 5502:2005 Макуха і шроти насіння олійних культур. Готування зразків (ISO 5502:1992, IDT)

ДСТУ ISO 5984-2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи (ISO 5984:2002, IDT)

ДСТУ ISO 5985:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній кислоті (ISO 5985:2002, IDT)

ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначення залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії (ISO 14181:2000, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір етикеточний. Технічні умови)

ГОСТ 9094-89 Бумага для печати офсетная. Технические условия (Папір для друкування офсетний. Технічні умови)

ГОСТ 11549-76 Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия (Насіння льону-довгунця. Промислова сировина. Технічні умови)

ГОСТ 13496.2-84 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) Комбікорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вологи)

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методи определения содержания азота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначання металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырого жира (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирого жиру)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів і нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточних количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкової кількості пестицидів)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти і гірчичний порошок. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13979.4-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи (Макухи, шроти і гірчичний порошок. Методи визначання кольору, запаху, кількості темних домішок і дрібних часток)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 21444-75 Бумага мелованная. Технические условия (Папір крейдований. Технічні умови)

ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры (Приміщення підприємств. Параметри)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції Основні положення)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і харчові продукти. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш'яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ГН 6.6.1.1.-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сs137 та Sr90 у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць)

СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий (Санітарні норми проектування промислових підприємств).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online