Приказ от 13.05.2017 № 109 Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европ...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2017

м. Київ

N 109

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 09 червня 2017 р. за N 705/30573

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 17 липня 2019 року N 163,
наказом Міністерства розвитку громад та територій України
 від 15 квітня 2020 року N 92

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 827,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, що додається.

2. Департаменту з питань регіонального розвитку (Кучеренко О. В.) разом з Юридичним департаментом (Дорофеєв М. Ю.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Негоду В. А.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Г. Зубко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
13 травня 2017 року N 109
(у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України
від 15 квітня 2020 року N 92)

Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
09 червня 2017 р. за N 705/30573

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісії з відбору проектів регіонального розвитку (далі - проекти), які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС (далі комісія) в рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України.

2. У цьому Положенні терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції".

Члени комісії зобов'язані не допускати реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішення.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року N 827 "Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку" і цим Положенням.

4. Завданням комісії є відбір та оцінка відповідності проектів вимогам законодавства та визначення переможців конкурсного відбору.

5. Комісія забезпечує:

1) визначення обсягів фінансування з державного бюджету за програмами регіонального розвитку;

2) оцінку відповідності вимогам законодавства проектів, які пройшли оцінювання, та їх відбір;

3) визначення переможців конкурсного відбору;

4) прийняття рішення щодо зміни термінів реалізації, обсягів фінансування проектів з державного бюджету у випадках наявної економії коштів під час реалізації проектів, відмови заявника від реалізації проектів, потреб у додатковому фінансуванні проектів та інших причин у межах наявного обсягу фінансування з державного бюджету на відповідний рік.

6. Перед початком розгляду проектів, які пройшли оцінювання член комісії, у разі виникнення у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, зобов'язаний повідомити про це комісію та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

7. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, роз'яснення, висновки, консультації;

2) залучати до роботи комісії незалежних експертів (за їх згодою).

8. Основними умовами відбору комісією проектів є:

1) найбільша кількість балів в рейтинговому списку проектів, які пройшли оцінювання та загальний обсяг фінансування яких з державного бюджету не перевищує запропонованого комісією граничного обсягу фінансування в межах кожної програми регіонального розвитку;

2) спроможність заявника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту, зокрема шляхом подальшого фінансування заходів або утримання об'єктів за рахунок власних коштів.

II. Склад комісії та права її членів

1. Комісія утворюється у такому складі: голова, заступник голови та не менше десяти членів.

2. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює секретар, який не входить до складу комісії.

3. До складу комісії можуть бути включені за згодою: посадові особи центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, представники громадських організацій, наукових та інших установ (за згодою їх керівників).

4. Персональний склад та секретар комісії затверджується її головою шляхом видання відповідного наказу.

Голова комісії вносить у разі потреби зміни до персонального складу комісії.

5. Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії, відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях, визначає коло питань, що підлягають розгляду, визначає періодичність засідань комісії.

У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови комісії.

Секретар забезпечує ведення протоколів засідань комісії та не бере участі у голосуванні.

6. Інформація про склад комісії розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

7. Члени комісії:

1) ознайомлюються з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

2) здійснюють відповідно до пункту 6 розділу I цього Положення відбір проектів.

III. Порядок роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

2. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії для розгляду проектів, поданих на конкурс.

3. Рейтинговий список та копії проектів, які пройшли оцінювання, розсилаються членам комісії та розміщуються на офіційному веб-сайті Мінрегіону не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання комісії.

4. Засідання комісії є правоможним, якщо у ньому бере участь більш як половина членів комісії.

5. Засідання комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови комісії.

6. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії здійснює структурний підрозділ Мінрегіону, що здійснює забезпечення формування державної регіональної політики.

8. За результатами засідання комісії складається протокол, у якому зазначається перелік проектів, рекомендованих до фінансування, із зазначенням оціночної вартості проекту, обсягу фінансування з державного бюджету та інших джерел, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. На підставі рішення комісії Мінрегіон затверджує наказом перелік проектів для фінансування та здійснює розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір.

Генеральний директор
Директорату регіонального розвитку

О. Бойко

(Положення із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 17.07.2019 р. N 163,
у редакції наказу Міністерства розвитку громад
 та територій України від 15.04.2020 р. N 92)

БУДСТАНДАРТ Online