СОУ МПП 77.080-150:2006 Сталь легированная. Методика выполнения измерений массовых долей марганца, хрома и никеля фотоэлектрическим спектральным методом

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА
ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СТАЛЬ ЛЕГОВАНА.
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ МАСОВИХ ЧАСТОК
МАРГАНЦЮ, ХРОМУ ТА НІКЕЛЮ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМ
СПЕКТРАЛЬНИМ МЕТОДОМ

СОУ МПП 77.080-150:2006

Відповідає офіційному тексту

МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Випробувальний центр “УкрНДІМет” Українського державного науково-технічного центру з технології та обладнання, обробці металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування (УкрДНТЦ “Енергосталь”).

ВНЕСЕНО: Відділ технологічного регулювання, метрології та якості Департаменту науково-технічного, інноваційно-інвестиційного забезпечення Міністерства промислової політики України

РОЗРОБНИКИ: Г.О. Душенко, О.О. Ромашкіна (керівник розробки), Т.О. Ніколайчук, Г.М. Рудюк

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства промислової політики України від 17.11.2006 за № 428

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 14.12.2006 за № 32595752/1312

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метод вимірювання

5 Вимоги до похибки вимірювання

6 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, матеріали

7 Умови вимірювання

8 Підготовка до виконання вимірювання

9 Виконання вимірювання та опрацювання результатів

10 Контроль похибки результатів вимірювань

11 Вимоги безпеки виконуваних робіт, включно забезпечення охорони навколишнього середовища

12 Вимоги до кваліфікації оператора

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СТАЛЬ ЛЕГОВАНА
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ
МАСОВИХ ЧАСТОК МАРГАНЦЮ, ХРОМУ ТА НІКЕЛЮ
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМ СПЕКТРАЛЬНИМ МЕТОДОМ

СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
МАССОВЫХ ДОЛЕЙ МАРГАНЦА, ХРОМА И НИКЕЛЯ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ

Чинний від 2007-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює методику виконання вимірювань масових часток марганцю, хрому та нікелю в легованих сталях згідно з ДСТУ 3953, ГОСТ 977, ГОСТ 5632 та іншими нормативними документами, які регламентують технічні вимоги щодо легованих сталей, фотоелектричним спектральним методом. Діапазони вимірювань масових часток хімічних елементів: марганець від 5,0 % до 20,0 %; хром від 10,0 до 30,0 %; нікель від 10,0 % до 35,0 %.

1.2 Стандарт призначений для використання при вхідному контролі, контролі технологічного процесу та готової продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3054-96 Чавун і сталь. Методи аналізу. Терміни та визначення

ДСТУ 3953:2000 (ГОСТ 5950-2000) Прутки, штаби та мотки з інструментальної легованої сталі. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 10020-2002 Сталі. Визначення та класифікація (EN 10020:1988, IDТ)

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (Методики виконання вимірювань. Основні положення)

ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів. Основні положення)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки (Мідь. Марки)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Відливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ ИСО 4948-1-2002 Стали нелегированные и легированные. Классификация по химическому составу (Сталі нелеговані та леговані. Класифікація за хімічним складом)

ГОСТ 2424-83 Круги шлифовальные. Технические условия (Круги шліфувальні. Технічні умови)

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (Сталі високолеговані та сплави корозійностійкі, жаростійкі та жаротривкі. Марки)

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия (Шкурка шліфувальна паперова. Технічні умови)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь та сплави. Метод відбору проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 21963-82 Круги абразивные. Технические условия (Круги абразивні. Технічні умови)

ГР 3-035-2004 Методики виконання вимірювань та засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час визначення хімічного складу матеріалів чорної металургії. Організація і порядок проведення атестації

СОУ МПП 01.120-001:2004 Стандартизація Міністерства промислової політики України. Основні положення

СОУ МПП 01.120-002:2004 Стандартизація Міністерства промислової політики України. Правила розроблення та впровадження нормативних документів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online