Приказ от 26.02.2001 № 42/94 Об утверждении Типового положения о Консультативном совете по вопросам охраны культурного наследия местных органов охраны культурного наследия

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 42/94 від 26.02.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 березня 2001 р.
                   за N 235/5426
 
   Про затвердження Типового положення про Консультативну
   раду з питань охорони культурної спадщини місцевих
        органів охорони культурної спадщини
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону культурної
спадщини" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Типове положення про Консультативну раду з
питань  охорони культурної спадщини місцевих органів охорони
культурної спадщини, що додається.
   2. Начальнику Управління охорони та реставрації пам'яток
містобудування і архітектури Держбуду України Кучеруку  М.М.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу  "Про  затвердження  Типового  положення  про
Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих
органів охорони культурної спадщини".
   3. Начальникам відповідних структурних підрозділів Держбуду
України та Мінкультури Кучерук М.М., Погорілий В.М.) у 10-денний
термін  після  державної реєстрації наказу "Про затвердження
Типового положення про Консультативну раду з питань охорони
культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини"
забезпечити тиражування його та надсилання органам управління у
сфері охорони культурної спадщини в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників Міністра культури і мистецтв України та  Голови
Держбуду України відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України       В.М.Гусаков
 
 Міністр культури і мистецтв України          Б.С.Ступка
                        Затверджено
                     Наказ Державного комітету
                     будівництва, архітектури
                     та  житлової  політики
                     України та Міністерства
                     культури  і  мистецтв
                     України
                     26 лютого 2001 N 42/94
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 березня 2001 р.
                   за N 235/5426
             Типове положення
  про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини
      місцевих органів охорони культурної спадщини
           1. Загальні положення
   1.1. Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини
(надалі - Консультативна рада) є постійно діючим колегіальним
дорадчим органом, створеним органом охорони культурної спадщини
обласної,  Київської,  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій для погодженого вирішення питань щодо  охорони
культурної  спадщини  на  територіях областей, міст Києва і
Севастополя відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону
культурної спадщини".
   1.2. У своїй діяльності Консультативна рада керується чинним
законодавством України та цим Типовим положенням.
   1.3. До складу Консультативної ради входять провідні вчені й
висококваліфіковані фахівці-практики сфери охорони та реставрації
пам'яток, а також суміжних галузей - реставратори, працівники
науково-дослідних  і  проектних  організацій,  виробничники,
представники державних органів охорони культурної спадщини вищого
рівня, органів управління, громадських організацій.
   Члени Консультативної ради беруть участь в її роботі на
громадських засадах.
   1.4. Чисельність,  структура  та  персональний  склад
Консультативної ради затверджуються наказом керівника відповідного
органу охорони культурної спадщини.
   1.5. Витрати на роботу Консультативної ради здійснюються
відповідним органом охорони культурної спадщини згідно зі статтями
7, 41  Закону  України  "Про  охорону  культурної  спадщини"
.
         2. Завдання Консультативної ради
   2.1. Основним завданням Консультативної ради є забезпечення
професійного вирішення питань дослідження, охорони, реставрації,
відтворення об'єктів культурної спадщини, збереження традиційного
характеру середовища населених місць шляхом опрацювання висновків,
рішень, рекомендацій і пропозицій для органів державної влади і
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
   2.2. Завданнями Консультативної ради є також:
   розгляд програм, концепцій, проектів, пропозицій тощо, що
стосуються   об'єктів   культурної   спадщини,   державних
історико-культурних  (історико-архітектурних)  заповідників  та
історичних населених місць;
   розгляд проектів  нормативних  і  методичних  документів
регіонального і місцевого рівнів, що стосуються охорони об'єктів
культурної спадщини, історичних населених місць;
   вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що
стосуються сфери охорони, обліку,  реставрації,  відтворення,
регенерації об'єктів культурної спадщини, історичних населених
місць.
         3. Функції Консультативної ради
   3.1. Консультативна рада, відповідно до мети і завдань своєї
діяльності розглядає та оцінює:
   довгострокові програми   науково-дослідних,   пошукових,
проектних,  реставраційно-ремонтних та регенераційних робіт у
галузі охорони об'єктів культурної спадщини;
   концепції, плани, проекти захисту, збереження, реставрації та
регенерації об'єктів культурної спадщини, їхніх територій, а також
перетворень в їх безпосередньому оточенні, зонах охорони об'єктів
культурної спадщини;
   концепції та проекти регенерації історичних ареалів населених
місць, занесених до Списку історичних населених місць України;
   науково-технічні звіти   науково-дослідних,   проектних
інститутів, інших організацій з питань упровадження досягнень
науки і техніки в галузі охорони об'єктів культурної спадщини;
   підготовлені до друку наукові й науково-популярні праці з
охорони, вивчення й реставрації об'єктів культурної спадщини,
історичних населених місць.
   3.2. Консультативна рада може обговорювити та висувати роботи
на здобуття державних премій України.
   3.3. Консультативна рада, відповідно до своїх завдань, може
брати участь в організації і проведенні:
   наукових сесій, семінарів, конференцій, нарад, круглих столів
з питань охорони об'єктів культурної спадщини;
   конкурсів проектів  реставрації,  відтворення, регенерації
пам'яток    і    комплексів,    історико-архітектурних
(історико-культурних) заповідників;
   архітектурних конкурсів на проекти забудови (реконструкції) у
зонах охорони пам'яток.
      4. Права й обов'язки Консультативної ради
   4.1. Консультативна рада має право:
   отримувати необхідну інформацію і документи від структурних
підрозділів  відповідних  державних  адміністрацій, установ і
організацій;
   запрошувати до  участі в засіданнях керівних працівників
місцевих  державних   адміністрацій,   органів   місцевого
самоврядування;
   залучати до  підготовки  і  розгляду  конкретних  питань
експертів, рецензентів, інших фахівців;
   створювати експертні групи й тимчасові комісії;
   готувати й передавати в засоби масової інформації матеріали з
питань, розглянутих на засіданнях Консультативної ради.
   4.2. Члени Консультативної ради зобов'язані:
   дотримуватися принципів наукової сумлінності й об'єктивності
при розв'язанні всіх питань;
   узгоджувати з керівництвом Консультативної ради всі дії, які
вони здійснюють за дорученням чи від імені Консультативної ради;
   домагатися здійснення ухвал Консультативної ради, у т.ч. й
через організації та установи, у яких вони працюють.
   5. Організація і регламент роботи Консультативної ради
   5.1. Консультативна рада складається з голови, двох - трьох
заступників, відповідального секретаря та членів.
   5.2. Головою Консультативної ради є керівник органу охорони
культурної спадщини обласної, Київської, Севастопольської міських
державних адміністрацій або його заступник.
   5.3. Відповідальний   секретар   Консультативної   ради
призначається з числа відповідальних працівників органу охорони
культурної спадщини обласної, Київської, Севастопольської міських
державних арміністрацій.
   5.4. Відповідальний секретар Консультативної ради:
   здійснює організаційне забезпечення засідань;
   веде протокольну,  наукову  та  ділову   документацію
Консультативної ради;
   готує матеріали на розгляд пленарних засідань Консультативної
ради та її президії;
   призначає, за погодженням  з  керівництвом,  рецензування
матеріалів, що пропонуються до розгляду;
   контролює своєчасність надання та комплектність документації,
що подається на розгляд;
   складає звіти про діяльність Консультативної ради;
   бере участь у підготовці планів роботи Консультативної ради.
   5.5. Засідання Консультативної ради відбуваються згідно з
піврічними або квартальними планами, як правило, раз на місяць.
   5.6. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому беруть
участь не менше 50% облікового складу дійсних членів.
   5.7. Ухвали  Консультативної  ради  приймаються  простою
більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу
голосів "за" і "проти" ухвальним є голос голови Консультативної
ради.
   Рішення приймаються відкритим голосуванням. На вимогу членів
Консультативної ради в протоколі зазначається їхня особиста точка
зору, що не збігається з прийнятим рішенням.
   5.8. Для оперативного вирішення поточних питань створюється
президія Консультативної ради в складі голови, його заступників,
відповідального секретаря та п'яти - шести членів. Президія
збирається на засідання у разі потреби.
   5.9. Консультативна рада проводить свою діяльність шляхом:
   пленарних засідань Консультативної ради;
   оперативних засідань президії Консультативної ради;
   засідань експертних груп і тимчасових комісій.
   5.10. Засідання веде голова Консультативної ради або один з
його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.
   5.11. Рішення  Консультативної  ради  та  її  президії
оформлюються протокольно за підписами голови (заступника голови)
та  відповідального секретаря. У необхідних випадках рішення
Консультативної ради впроваджуються наказами  органу  охорони
культурної спадщини обласної, Київської, Севастопольської міських
державних адміністрацій.
   5.12. Голова Консультативної ради розглядає і затверджує план
роботи на півріччя (на квартал). У плані визначаються питання, що
мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або експерти, терміни
подання матеріалів на рецензування  (експертизу)  та  термін
розгляду.
   5.13. Матеріали для розгляду Консультативною радою готують і
надають науково-дослідні, проектні, реставраційні організації,
зацікавлені установи відповідно до затвердженого плану роботи
Консультативної ради.
   5.14. Витрати, пов'язані з діяльністю Консультативної ради,
передбачаються в загальному кошторисі і здійснюються відповідно до
встановлених лімітів та  чиних  норм  за  документами,  які
підписуються головою Консультативної ради.
 
 Начальник Управління охорони та реставрації
 пам'яток містобудування і архітектури         М.М.Кучерук

БУДСТАНДАРТ Online